Baza je ažurirana 23.09.2023. 

zaključno sa NN 108/23

NN 132/2012 (30.11.2012.)

 

HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2012. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. studenoga 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/149

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 28. studenoga 2012.

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, v. r.

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2012. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu (»Narodne novine«, br. 24/12.) u članku 10. stavku 1. iznos: »118.500.000,00« zamjenjuje se iznosom: »168.500.000,00«.

Članak 2.

U članku 25. stavku 1. iznos: »18.850.811.559,00« zamjenjuje se iznosom: »21.090.120.244,00«.

U stavku 2. iznos: »9.249.741.532,00« zamjenjuje se iznosom: »9.223.451.707,00«.

U stavku 3. iznos: »2.681.385.511,00« zamjenjuje se iznosom: »3.599.846.511,00«, a iznos: »1.779.804.482,00« zamjenjuje se iznosom: »1.709.804.482,00«.

Članak 3.

U članku 37. stavku 1. iza riječi: »agenciju« briše se točka, stavlja se zarez i dodaju se riječi: »nacionalne parkove, parkove prirode i Državni zavod za zaštitu prirode.«.

Članak 4.

U članku 39. stavku 1. iza riječi: »institut« briše se točka, stavlja se zarez i dodaju se riječi: »nacionalne parkove, parkove prirode i Državni zavod za zaštitu prirode.«.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/12-01/09

Zagreb, 27. studenoga 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić