Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

Na temelju članka 47. stavka 4. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 74/14), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

 

PRAVILNIK O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA MJERITELJSKE POSLOVE KOJE OBAVLJA DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO ILI OVLAŠTENO TIJELO

Pročišćeni tekst

NN 121/1466/18, 133/20, 150/22

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se visina i način plaćanja naknade za obavljanje mjeriteljskih poslova koje sukladno Zakonu o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 74/14) obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) ili ovlašteno tijelo koje obavlja poslove ovjeravanja zakonitih mjerila.

(2) Visina naknade za obavljanje mjeriteljskih poslova iz stavka 1. ovoga članka obračunava se prema Tarifi koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 2.

(1) Mjeriteljski poslovi koje obavlja Zavod za koje se plaća naknada su:

– ispitivanje tipa mjerila,

– prva, redovna i izvanredna ovjera mjerila,

– izvanredno ispitivanje mjerila,

– održavanje sustava mjeriteljske infrastrukture,

– postupak izdavanja rješenja o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje,

– ispitivanje pretpakovina i boca kao mjernih spremnika,

– službena mjerenja.

(2) Mjeriteljski poslovi koje obavlja ovlašteno tijelo koje obavlja poslove ovjeravanja zakonitih mjerila za koje se plaća naknada su:

– prva, redovna i izvanredna ovjera mjerila.

Članak 3.

(1) Naknadu za obavljanje mjeriteljskih poslova koje obavlja Zavod, podnositelj zahtjeva uplaćuje na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Naknadu za poslove ovjeravanja mjerila koje obavlja ovlašteno tijelo za ovjeravanje zakonitih mjerila, podnositelj zahtjeva uplaćuje na račun ovlaštenog tijela.

(3) Naknade utvrđene ovim Pravilnikom plaćaju se u roku od trideset dana od dana izdavanja računa.

Članak 4.

Za obavljanje mjeriteljskih poslova koji nisu obuhvaćeni Tarifom, naknada se plaća po započetom radnom satu.

Članak 5.

Ako ovlašteno tijelo za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje kao podnositelj zahtjeva pravodobno ne pripremi mjerilo za ovjeravanje odnosno ne osigura potreban broj djelatnika i opremu za ispitivanje u postupku ovjeravanja, a ovlašteni mjeritelj izađe po pozivu na mjesto ispitivanja i na zahtjev stranke čeka da se mjerilo pripremi za ovjeravanje, naknada za vrijeme čekanja plaća se po započetom radnom satu.

Članak 6. (NN 66/18150/22)

Cijena radnog sata na osnovi kojega se obračunava naknada iz članka 4. i članka 5. ovoga Pravilnika iznosi 26,55 eura.

Članak 7. (NN 66/18, 133/20150/22)

(1) U postupku ovjeravanja zakonitih mjerila podnositelj zahtjeva plaća naknadu prema ovom Pravilniku.

(2) U postupku izvanrednog ispitivanja mjerila i postupku službenog mjerenja podnositelj zahtjeva plaća naknadu za troškove ispitivanja u iznosu od 26,55 eura po započetom radnom satu i druge troškove prema ovom Pravilniku.

(3) U postupku ispitivanja pretpakovina i boca kao mjernih spremnika podnositelj zahtjeva plaća naknadu za troškove ispitivanja od 26,55 eura po započetom radnom satu i druge troškove prema ovom Pravilniku.

(4) U postupku ispitivanja tipa mjerila podnositelj zahtjeva plaća naknadu za troškove ispitivanja u iznosu od 26,55 eura po započetom radnom satu i druge troškove prema ovom Pravilniku.

(5) Podnositelj zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka plaća i druge troškove nastale u vezi obavljanja poslova ispitivanja tipa mjerila (troškovi prijevoza opreme, putni troškovi i dnevnice službenika Zavoda).

Članak 8. (NN 66/18)

(1) Kad ovlašteno tijelo za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje podnosi zahtjev za ovjeravanje zakonitih mjerila Državnom zavodu za mjeriteljstvo, a pri tome se:

a) u njegovim prostorijama obavlja ispitivanje u postupku ovjeravanja zakonitih mjerila, podnositelj zahtjeva plaća naknadu u iznosu od 80 % troškova određenih ovim Pravilnikom,

b) zahtijeva ovjeravanje mjernih sustava na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za goriva i ukapljeni naftni plin (u daljnjem tekstu: UNP) te na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima, mjerilima razine u komorama na mjernim sustavima na autocisternama za goriva, podnositelj zahtjeva plaća naknadu u iznosu od 50 % troškova određenih ovim Pravilnikom,

c) u njegovim prostorijama obavlja ispitivanje propisanom statističkom metodom u postupku ovjeravanja komunalnih mjerila (vodomjeri, plinomjeri, brojila električne energije, mjerila toplinske energije), podnositelj zahtjeva plaća naknadu u iznosu od 60 % troškova određenih ovim Pravilnikom.

(2) Popusti iz stavka 1. ovoga članka međusobno se isključuju.

Članak 9. (NN 133/20)

(1) Troškovi održavanja mjeriteljske infrastrukture su troškovi održavanja sustava ovlaštenih tijela za ovjeravanje zakonitih mjerila i godišnji troškovi održavanja potporne infrastrukture Zavoda.

(2) Ovlašteno tijelo za ovjeravanje zakonitih mjerila koje provodi prvu, redovnu i izvanrednu ovjeru zakonitih mjerila Zavodu plaća mjesečnu naknadu za održavanje sustava ovlaštenih tijela u visini od 10 % obračunatih troškova ovjeravanja mjerila određenih ovim Pravilnikom i godišnju naknadu za održavanje potporne infrastrukture određenu ovim Pravilnikom.

(3) U postupku prve, redovne i izvanredne ovjere komunalnih mjerila (električna brojila, plinomjeri, vodomjeri, mjerila toplinske energije) ovlašteno tijelo za ovjeru zakonitih mjerila Zavodu plaća mjesečnu naknadu za održavanje sustava ovlaštenih tijela u visini od 5% obračunatih troškova određenih ovim Pravilnikom i godišnju naknadu za održavanje potporne infrastrukture određenu ovim Pravilnikom.

(4) Troškovi održavanja sustava ovlaštenih tijela obračunavaju se prema ukupnom broju ovjerenih mjerila i izdanih ovjernica od strane ovlaštenog tijela u proteklom mjesecu.

(5) Ovlašteno tijelo dužno je Zavodu dostaviti izvješće o ukupnom broju ovjerenih mjerila i izdanih ovjernica najkasnije do 10. u mjesecu za protekli mjesec.

(6) Godišnji troškovi održavanja potporne infrastrukture Zavoda obračunavaju se prema ukupnom broju ovjerenih mjerila u protekloj kalendarskoj godini.

Članak 10.

Troškovi postupka izdavanja rješenja o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje plaćaju se prije izdavanja rješenja.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, ovjeravanja mjerila, provjeru pakovina i ispitivanja osposobljenosti laboratorija (»Narodne novine«, br. 19/03., 23/03. i 70/03).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 66/18

Članak 1.

U Pravilniku o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo (»Narodne novine«, broj 121/14) u članku 1. stavku 2. Tarifa mijenja se tako da glasi kao u prilogu ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 133/20

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 150/22

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

TARIFA (NN 66/18, 150/22)

 

Tarifa

Iznos naknade (EUR)

A. OVJERAVANJE MJERILA

 

1. DULJINA

 

1. Mjerila duljine i mjerke s podjelom ili bez nje

3,98

2. Mjerila duljine u obliku mjerne vrpce

11,95

3. Mjerila duljine materijala (žica, kabel, tekstil, vrpca)

14,60

4. Automatsko mjerilo razine

53,09

2. OBUJAM

 

Spremnici

 

1. Spremnici – horizontalni (geometrijska metoda) do 5 m³

199,08

2. Za svaki sljedećih započetih 5 m³

6,64

3. Spremnici – horizontalni (kombinirana metoda) do 5 m³

265,45

4. Za svaki sljedećih započetih 5 m³

19,91

5. Spremnici – vertikalni (geometrijska metoda) do 500 m³

265,45

6. Za svaki sljedećih započetih 500 m³

13,27

7. Spremnici – vertikalni (optičko razmjeravanje – metoda triangulacije) do 500 m³

398,17

8. Za svaki sljedećih započetih 500 m³

15,93

9. Spremnici obujma alkohola, piva do 200 l

53,09

10. Za svaki sljedećih započetih 50 l do ukupnog obujma spremnika od 1000 l (1 m³)

6,64

Vodomjeri maksimalnog protoka

 

1. do 10 m³/h

2,39

2. od 10 m³/h do 50 m³/h

11,95

3. više od 50 m³/h

33,18

Mjerila toplinske energije

 

1. Cjelovito mjerilo toplinske energije

29,20

2. Podsklopovi mjerila protoka toplinske energije

23,89

3. Računska jedinica mjerila toplinske energije

11,28

4. Par mjerila temperature mjerila toplinske energije

7,96

Mjerila i mjerni sustavi za mjerenje količina tekućina različitih od vode

 

1. Mjerilo obujma alkohola, bezalkoholnih pića, piva, mlijeka

46,45

2. Agregati za istakanje goriva za motorna vozila

13,27

3. Agregati za istakanje UNP za motorna vozila

27,87

4. Agregati za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila

39,82

5. Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji

132,72

6. Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za goriva i na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima

398,17

7. Mjerilo razine u komori na mjernom sustavu na autocisterni za gorivo

199,08

8. Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za UNP

398,17

9. Temperaturni kompenzatori

79,63

10. Ispitivanje mjerila s etalonskom petljom

557,44

Plinomjeri

 

1. Plinomjeri (osim turbinskih plinomjera i plinomjera s rotacijskim klipovima) maksimalnog protoka

 

a) do 10 m³/h

3,98

b) iznad 10 m³/h

26,55

2. Turbinski plinomjeri i plinomjeri s rotacijskim klipovima maksimalnog protoka

 

a) do 250 m³/h

79,63

b) iznad 250 m³/h

159,27

3. Uređaji za pretvorbu obujma plina (korektori)

66,36

3. MASA

 

Utezi

 

1. Utezi razreda točnosti F1

3,32

2. Utezi razreda točnosti F2

2,00

3. Utezi razreda točnosti M1

 

a) do 50 kg

1,46

b) više od 50 kg

8,63

4. Utezi razreda točnosti M2 i M3

 

a) do 10 kg

0,93

b) više od 10 kg

1,46

Vage

 

1. Neautomatske vage razreda točnosti (I)

59,73

2. Neautomatske vage razreda točnosti (II)

26,55

3. Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII)

 

a) do 20 kg

5,31

b) od 20 kg do 500 kg

9,29

c) od 500 kg do 9000 kg

46,45

d) od 9000 kg do 20000 kg

86,27

e) od 20000 kg do 50000 kg

134,05

f) više od 50000 kg

258,81

4. Automatske vage s najvećim opterećenjem

 

a) do 10 kg

26,55

b) od 10 kg do 50 kg

38,49

c) od 50 kg do 250 kg

53,09

d) od 250 kg do 500 kg

75,65

e) od 500 kg do 3000 kg

96,89

f) više od 3000 kg

127,41

4. GUSTOĆA

 

Mjerila prividne gustoće žita

 

a) do 1/4 L

11,28

b) više od 1/4 L

17,25

5. VLAGA

 

Vlagomjeri za žitarice i uljarice

43,80

6. TEMPERATURA

 

Medicinski termometri

 

a) digitalni

2,65

b) infracrveni

3,98

7. TLAK

 

1.Tlakomjeri za mjerenje krvnog tlaka

5,31

2. Manometri i pretvornici tlaka

13,27

3. Vakuumometri

13,27

4. Manovakuumometri

13,27

5. Tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama

13,27

8. ELEKTRIČNA ENERGIJA

 

Električna brojila

 

1. Jednofazna brojila

 

a) razreda točnosti A, 2 ili 3

1,86

b) razreda točnosti B ili 1

3,32

c) kombi brojila

5,31

d) dvosmjerna kombi brojila

9,95

2. Trofazna brojila

 

a) razreda točnosti A, 2 ili 3

2,65

b) razreda točnosti B ili 1

6,64

c) razreda točnosti C

9,29

d) kombi brojila

11,95

e) dvosmjerna kombi brojila

14,60

3. Brojila za priključak preko mjernih transformatora

 

a) razreda točnosti A, 2 ili 3

13,27

b) razreda točnosti B ili 1

16,59

c) razreda točnosti C ili 0,5

19,91

d) razreda točnosti 0,2

23,23

e) kombi brojila

26,55

f) dvosmjerna kombi brojila

53,09

Mjerni transformatori

 

1. Strujni mjerni transformatori

 

a) stupnja izolacije do SI 38 za jedan mjerni opseg

19,91

b) stupnja izolacije do SI 38 za dva ili više mjerna opsega

23,89

c) stupnja izolacije više od SI 38 za jedan mjerni opseg

66,36

d) stupnja izolacije više od SI 38 za dva ili više mjerna opsega

79,63

2. Naponski mjerni transformatori

 

a) stupnja izolacije do SI 38 za jedan mjerni opseg

33,18

b) stupnja izolacije do SI 38 za dva ili više mjerna opsega

53,09

c) stupnja izolacije više od SI 38 za jedan mjerni opseg

92,91

d) stupnja izolacije više od SI 38 za dva ili više mjerna opsega

126,09

3. Kombinirani i višefazni strujni i naponski mjerni transformatori

 

a) stupnja izolacije do SI 38 za jedan mjerni opseg

145,00

b) stupnja izolacije do SI 38 za dva ili više mjerna opsega

172,54

c) stupnja izolacije više od SI 38 za jedan mjerni opseg

225,63

d) stupnja izolacije više od SI 38 za dva ili više mjerna opsega

252,17

Mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija

 

a) mjerila otpora uzemljenja

145,00

b) mjerila otpora izolacije

145,00

c) mjerila otpora petlje

145,00

d) višenamjensko mjerila

199,08

9. SPECIJALNA NAMJENA

 

1. Etilometri (uređaji za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika)

3,32

2. Mjerila duljine puta

12,61

3. Taksimetri

39,82

4. Mjerila brzine vozila u cestovnom prometu

172,54

5. Mjerila sile kočenja na obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila (cestovnih vozila)

35,84

6. Uređaji kojima se određuje neprozirnost ispušnih plinova motora cestovnih vozila s kompresijskim paljenjem

13,27

7. Analizatori ispušnih plinova

27,87

8. Infracrveni analizatori za mjerenje sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta

53,09

9. Mjerila širine i nadvišenja kolosijeka

9,29

B. NAKNADA U VEZI OVJERAVANJA MJERILA

 

1. Izdavanje ovjernice po zahtjevu

9,95

2. Pregledni list ovjeravanja

12,61

C. NAKNADA KOJU NAPLAĆUJE ZAVOD

 

1. Oznaka za zaštitu mjerila u obliku plastične plombe koja se isporučuje ovlaštenom tijelu za ovjeravanje zakonitih mjerila

 

a) plastična plomba

0,66

b) privjesak s oznakom godine postavljanja plombe

0,07

2. Naljepnice i obrasci koje se isporučuju samo ovlaštenom tijelu za ovjeravanje zakonitih mjerila, a naljepnica s oznakom »servisirano« i zaštitna oznaka ovlaštenom tijelu za pripremu mjerila za ovjeravanje

 

Naljepnice:

 

a) godišnja ovjerna oznaka u obliku naljepnice

0,53

b) godišnja ovjerna oznaka za komunalna mjerila

0,66

c) oznaka za ovjeravanje taksimetara

1,86

d) zaštitna oznaka za taksimetre

0,66

e) zaštitna oznaka u obliku naljepnice (mala)

0,40

f) zaštitna oznaka u obliku naljepnice (velika)

0,66

g) naljepnica s oznakom kvartalnog razdoblja

0,13

h) oznaka za označivanje protočnih mjerila tekućih goriva

1,06

i) oznaka »MJERILO NIJE U UPORABI«

0,66

j) oznaka »MJERILO JE NEISPRAVNO«

0,66

k) oznaka »SERVISIRANO«

0,66

l) zaštitna oznaka ovlaštenog tijela za pripremu mjerila za ovjeravanje

0,40

Obrasci

 

Ovjernica

0,53

3. Iznajmljivanje utega (M1) naknada se plaća po toni i započetom danu

13,27

4. Prijevoz opreme za obavljanje ispitivanja i ovjeravanja mjerila, ukupne mase veće od 100 kg, naknada se plaća po jednom kilometru

0,40

5. Rad pokretne stanice za ispitivanje mjerila (Compact prover, PSOMO II, etalonska posuda 1500 l) plaća se po započetom radnom danu

199,08

6. Prijevoz pokretne mjerne stanice za ispitivanje i ovjeravanje mjerila obujma (Compact prover, PSOMO II, etalonska posuda 1500 l) naknada se plaća po jednom kilometru

0,80

7. Uzorak zrna žitarica i sjemenki uljarica za ovjeravanje vlagomjera

2,65

D. TROŠKOVI POSTUPKA IZDAVANJA RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I/ILI POSLOVA PRIPREME ZAKONITIH MJERILA ZA OVJERAVANJE

 

Ovlašteno tijelo za ovjeravanje zakonitih mjerila

 

1. Troškovi postupka izdavanja rješenja za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila

464,53

2. Troškovi postupka izdavanja rješenja za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila – dodatna područja

331,81

3. Izmjena i dopuna podataka u rješenju po zahtjevu ovlaštenoga tijela

132,72

Ovlašteno tijelo za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje

 

1. Troškovi postupka izdavanja rješenja za obavljanje poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje

238,90

2. Troškovi postupka izdavanja rješenja za obavljanje poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – dodatna područja

165,90

3. Izmjena i dopuna podataka u rješenju po zahtjevu ovlaštenoga tijela

132,72

E. GODIŠNJI TROŠKOVI ODRŽAVANJA POTPORNE INFRASTRUKTURE ZAVODA

 

1. Broj ovjerenih mjerila do 200 komada

99,54

2. Broj ovjerenih mjerila od 200 do 600 komada

199,08

3. Broj ovjerenih mjerila od 600 do 1000 komada

298,63

4. Broj ovjerenih mjerila više od 1000 komada

398,17

 

 

Copyright © Ante Borić