Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju članka 13. stavka 6. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, dalje u tekstu: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. svibnja 2014. donosi

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MIROVINSKIH OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Pročišćeni tekst

NN 60/1491/16, 34/22, 155/22

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj i način vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava (dalje u tekstu: registar) kojima je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) izdala odobrenje za rad.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka vodi se u elektroničkom obliku i u skladu s odredbama ovog Pravilnika, a dostupan je na službenoj internetskoj stranici Agencije.

Članak 2.

Upis i izmjena podataka u registru provodi se na temelju primljenih obavijesti mirovinskih osiguravajućih društava (dalje u tekstu: društvo) i po službenoj dužnosti.

PODACI KOJI SE UPISUJU U REGISTAR

Članak 3. (NN 34/22)

(1) U registar se upisuju sljedeći podaci o društvu:

1. tvrtka

2. sjedište (grad, ulica),

3. OIB,

4. broj upisa u registar Agencije (RBS)

5. temeljni kapital,

6. predmet poslovanja (datum i klasa rješenja kojim je izdano odobrenje za rad za obavljanje svih poslova iz članka 9. stavka 1. Zakona, odnosno za pojedinu djelatnost iz članka 9. stavka 1. točka 1. do točka 5. Zakona),

7. datum i klasa rješenja kojim je ukinuto ili poništeno odobrenje za rad za obavljanje svih poslova iz članka 9. stavka 1. Zakona, odnosno za pojedinu djelatnost iz članka 9. stavka 1. točka 1. do 5. Zakona,

8. kontakt podaci (elektronička pošta, internetska stranica, telefon, telefaks),

9. uprava ili izvršni direktori (ime i prezime, funkcija i ovlaštenje za zastupanje, OIB, prebivalište, datum izdavanja odobrenja, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti, datum ukidanja ili poništenja odobrenja),

10. prokuristi (ime i prezime, OIB, prebivalište, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti,),

11. nadzorni odbor ili upravni odbor (ime i prezime, funkcija, OIB, prebivalište, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti),

12. dioničari društva (tvrtka/naziv ili ime i prezime, OIB, sjedište ili prebivalište, vlasnički udjel u postotku),

13. države članice u kojima je društvo prijavljeno za obavljanje poslova iz članka 9. stavka 1. točke 3. Zakona,

14. jedinstveni identifikator LEI.

(2) Podaci iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 6., 8. i 14. ovoga članka javno se objavljuju u skladu s člankom 1. stavkom 2. ovog Pravilnika.

DOSTAVA PODATAKA

Članak 4. (NN 91/16155/22)

(1) Društvo je dužno Agenciji dostavljati dokumentaciju iz članaka 3. i 5. ovog Pravilnika u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(2) Osim dokumentacije propisane člancima 3. i 5. ovoga Pravilnika, Društvo je dužno dostaviti na zahtjev Agencije i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Agencije u vezi s poslovanjem Društva, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu.

(3) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od Društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

PROMJENA PODATAKA

Članak 5.

(1) Podaci koji se upisuju u registar iz članka 1. ovog Pravilnika trebaju biti točni i potpuni. Ukoliko dođe do promjene podataka iz članka 3. ovog Pravilnika, koje Agencija ne upisuje po službenoj dužnosti, društvo je dužno o tome bez odlaganja obavijestiti Agenciju. Uz navedenu obavijest društvo je dužno dostaviti i dokumentaciju koja dokazuje navedenu promjenu.

(2) Društvo je dužno bez odgađanja obavijestiti Agenciju o uočenom netočnom podatku koji je objavljen u registru i dostaviti točan podatak za upis u registar s dokumentacijom koja dokazuje navedenu promjenu.

PODACI KOJE AGENCIJA UPISUJE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Članak 6.

(1) Agencija u registar po službenoj dužnosti upisuje datum rješenja o izdavanju/ukidanju/poništenju odobrenja za rad društva.

(2) Agencija prestaje s javnom objavom podataka za društvo kojem je ukinuto ili poništeno odobrenje za rad.

PRVA OBJAVA REGISTRA

Članak 7.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, društvo je dužno Agenciji dostaviti podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika na način propisan člankom 4. ovog Pravilnika.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/39

Urbroj: 326-660-14-1

Zagreb, 9. svibnja 2014.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 91/16

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. studenoga 2016. godine.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 34/22

Članak 2.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je podatke o jedinstvenom identifikatoru LEI iz članka 1. ovog Pravilnika dostaviti Agenciji u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić