Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
Objavljeno u NN 22/12 od 23.02.2012.:

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju odredbe članka 3. stavka 8. Zakona o sudskom registru (»Narodne novine« broj: 1/95., 57/96., 1/98., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10. i 90/11.) ministar pravosuđa donosi

 

PRAVILNIK O NAČINU UPISA U SUDSKI REGISTAR

I. UVODNE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik sudskog registra (u daljnjem tekstu: registar), način vođenja i upisa u registar, osiguranje i čuvanje registarskih podataka, sadržaj i oblik prijave za upis, sadržaj drugih propisanih obrazaca i šifriranih oznaka, kao i druga pitanja važna za vođenje registra i korištenje informatičke tehnologije.

Na uredsko poslovanje i druge poslove važne za unutarnje poslovanje sudova i stalnih službi na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Sudskog poslovnika, ako pojedina pitanja nisu drugačije riješena ovim Pravilnikom.

Unutarnji ustroj sudskog registra

Članak 2.

Registar vodi posebna ustrojstvena jedinica trgovačkog suda po posebnim propisima i pod neposrednim nadzorom predsjednika suda, suca u stalnoj službi trgovačkog suda ili suca koji je godišnjim rasporedom poslova određen za rad na registarskim predmetima.

Prijave za upis, podnesci i predmeti koji se odnose na registar primaju se u posebnoj prijamnoj pisarnici registarskog suda na jedinstveni Tt i R3 upisnik koji se vodi u elektroničkom obliku za sud i stalnu službu.

Prijave i podnesci koji se odnose na stalnu službu primaju se u sudskoj pisarnici stalne službe.

Registarski predmeti dostavljaju se na rješavanje sucima, sudskim savjetnicima, odnosno registarskim službenicima raspoređenim za rješavanje registarskih predmeta (dalje: ovlašteni sudski službenik), nakon osnivanja i sređivanja registarskih spisa (reg. uložaka) u prijamnoj pisarnici, redoslijedom kojim su primljeni na upisnik.

Dostavljanje registarskih predmeta na rješavanje sucima, sudskim savjetnicima, odnosno registarskim službenicima upisuje se u upisnik u kojem je vidljivo i kretanje spisa.

Sudski savjetnici i drugi ovlašteni službenici pregledavaju prijave i priložene dokaze, izrađuju nacrte rješenja i zaključaka te provode druge radnje pod nadzorom i po naredbama registarskog suca. Naredbe registarskog suca moraju biti jasne i potpune te sadržavati potrebne podatke na temelju kojih savjetnik ili drugi ovlašteni službenik može postupati.

Kod donošenja odluka ili naredaba, osim obrazaca koji su sastavni dio ovog Pravilnika, koriste se i obrasci pohranjeni u sustavu registra.

Obrasci su verificirani od Stalne radne grupe za verifikaciju obrazaca i šifrarnika koju imenuje voditelj glavne knjige.

Sustav registra

Članak 3.

Sustav registra je složeni informacijski sustav koji se sastoji od standardne računalne i telekomunikacijske opreme i infrastrukture, sistemske programske opreme i alata, te svih podataka koji se tim sustavom unose, pohranjuju i prenose u glavnu knjigu i upisnike registarskih sudova.

Trgovački sudovi povezani su širokopojasnom telekomunikacijskom vezom u jedinstveni sustav sudskog registra.

Uvjeti, vrste i kriteriji elektroničkog pristupa sustavu te način elektroničke komunikacije registra sa drugim informacijskim sustavima, propisani su posebnim pravilnikom.

Sustav registra izravno je povezan sa centralnim OIB aplikacijskim sustavom, s registrom godišnjih financijskih izvješća Financijske agencije, »Narodnim novinama«, sustavom eTvrtke i sustavom za besplatnu pravnu pomoć.

Dostupnost podataka

Članak 4.

Neprekidnost rada sustava registra i tehnička sredstva potrebna za dostupnost elektroničkih podataka registra osigurava ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Članak 5.

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa na poseban zahtjev ovlaštenih osoba, dužno je osigurati pripremu i ispis izvješća o broju i vrsti subjekata upisanih u registar te druge podatke iz jedinstvene baze podataka, osim onih podataka koji se mogu uskratiti na temelju posebnih propisa ili se mogu dostaviti samo uz odobrenje predsjednika Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske.

Jedinstvena baza registra

Članak 6.

Jedinstvena baza registra je dio sustava registra koji služi kao središnje mjesto za pohranjivanje registarskih, evidencijskih i statističkih podataka registarskih sudova, kao i isprava i drugih dokaza pohranjenih u elektroničkom obliku u zbirku isprava.

Podaci u jedinstvenoj bazi registra pohranjuju se i čuvaju uporabom kodova za znakove utvrđene međunarodnom normom UFT-8.

Dostupnost jedinstvenoj bazi podataka mora se omogućiti 24 sata dnevno i svakog dana u godini, osim u dane održavanja odnosno provjere rada sustava.

Jedinstvenu bazu podataka vodi predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Predsjednik).

Web-stranica sudskog registra

Članak 7.

Web-stranica sudskog registra je dio sustava registra putem koje je omogućeno pretraživanje i uvid u javne podatke iz glavne knjige kao i javno objavljene podatke o sadržaju provedenih upisa u registar, odnosno javno objavljene odluke za koje je zakonom ili odlukama registarskog suda određeno da će se objaviti na način na koji se objavljuju upisi u sudski registar.

Web-stranici registra pristupa se preko interneta na web-adresi https/sudreg.pravosudje.hr, a pretraživanje podataka provodi se putem izbornika web-stranice registra.

Podaci iz javnih objava objavljeni na web-stranici registra moraju godinu dana ostati dostupni za pretraživanje.

Uvid u javne podatke glavne knjige kao i javno objavljene podatke putem web-stranice sudskog registra je besplatan.

Sigurnost i čuvanje podataka

Članak 8.

Mjere, sredstva i uvjeti osiguranja, pohranjivanja i zaštite podataka iz jedinstvene baze podataka određuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Članak 9.

Predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa dužni su provoditi mjere osiguranja i zaštite pohranjivanja podataka, kao i mjere održavanja i provjere ispravnosti rada elektroničkog sustava.

Za osiguranje nužnih kadrovskih, tehničkih i organizacijskih uvjeta funkcioniranja sustava registra, kao i za točno i ažurno pohranjivanje podataka u jedinstvenu bazu te urednu provedbu mjera sigurnosti, skrbi predsjednik suda.

Svaka dostava podataka elektroničkim putem izvan zaštićene mreže sudova koja kao posljedicu ima upis podataka u jedinstvenu bazu sudskog registra mora biti kriptirana i zaštićena od neovlaštenih izmjena od strane trećih osoba.

Svaki prijenos podataka elektroničkim putem izvan zaštićene mreže sudova iz jedinstvene baze sudskog registra u druge sustave iz članka 3. ovog Pravilnika mora biti kriptiran i zaštićen od neovlaštenih izmjena od strane trećih osoba.

Javni bilježnici i osobe ovlaštene posebnim propisom pri prijenosu podataka moraju koristiti certifikate koje je izdala ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata.

Članak 10.

Predsjednik suda, suci, sudski savjetnici i ovlašteni sudski službenici odgovorni su rukovati sustavom sudskog registra u skladu s mjerama, sredstvima i uvjetima osiguranja, pohranjivanja i zaštite podataka.

II. OBLIK REGISTRA

Članak 11.

Registar se sastoji od glavne knjige i zbirke isprava.

Članak 12.

Glavna knjiga registra (u daljnjem tekstu: glavna knjiga) vodi se putem jedinstvenog informacijskog sustava u elektroničkom obliku.

Zbirka isprava registra (u daljem tekstu: zbirka isprava) vodi se na papiru ili u elektroničkom obliku.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa može odrediti da se zbirka isprava vodi samo u elektroničkom obliku u svim sudovima, samo u određenim sudovima ili za određene subjekte upisa, ovisno o tehničkim i kadrovskim mogućnostima registarskih sudova.

Vođenje glavne knjige

Članak 13.

Glavna knjiga vodi se tako da se podaci upisani u registarskom sudu pripremaju i pohranjuju u jedinstvenu bazu podataka.

U jedinstvenu bazu podataka mora biti pohranjen svaki upisani podatak. Upisi kojima svi ili određeni podaci o subjektu prestaju važiti, moraju ostati dostupni za pretraživanje putem MBS-a i tvrtke toga subjekta.

Članak 14.

Svakom upisu u glavnu knjigu, osim MBS-a i OIB-a, dodjeljuje se redni broj upisa, datum i vrijeme upisa, oznaka rješenja na kojem se upis temelji te oznaka i broj registarskog suda koji je proveo upis prema šifrarniku trgovačkih sudova.

Nakon javne objave upisanih podataka u glavnu knjigu upisuje se datum objave upisa na web-u i u »Narodnim novinama«.

Članak 15.

Za vođenje glavne knjige koriste se hrvatski i međunarodni standardi, norme, tehnički propisi i posebni šifarnici.

1. Oznake za predstavljanje imena država (ISO 3166Codes for representation of names of countries),

2. Oznake za predstavljanje valuta i novca (ISO 4217Codes for representation of currencies and funds),

3. Oznake za predstavljanje jezika (ISO 639 – Codes for representation of names of languages),

4. Oznake i nazivi županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj utvrđenih prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina,

5. Šifre i nazivi naselja u Republici Hrvatskoj utvrđenih od Državne geodetske uprave,

6. Za upis znakovlja (imena, prezimena, naziva i tvrtki) izvan hrvatskog latiničnog pisma koriste se međunarodni standardi za putne isprave za strojno čitanje (ICAO Document 9303 potvrđenog normom ISO/IEC 7501 Machine readable travel documents).

Podaci iz šifrarnika utvrđuju se na hrvatskome jeziku, odnosno na izvornom jeziku latiničnim pismom, ako je podatak iz stranog jezika.

Članak 16.

U glavnu knjigu, umjesto teksta, podaci propisani zakonom upisuju se uporabom šifarnika određenih za pojedini podatak koji su razvrstani po sljedećim grupama:

1. Trgovački sudovi i Stalne službe

2. Vrste upisa

3. Predmet prijave

4. Vrste rješenja

5. Vrste funkcija

6. Vrste razloga za prestanak

7. Razlozi brisanja subjekta upisa

8. Vrste zabilježbi

9. Vrste pravnih oblika

10. Vrste oblika uloga

11. Vrste odluka drugostupanjskog suda

12. Vrste pismena

13. Vrste podnesaka

14. Vrste službenih osoba

15. Grupe u subjektu

16. Vrste osnivača

17. Vrste predlagatelja

18. Vrste identifikacijskih isprava

19. Vrste porijekla uloga

20. Vrste statusnih promjena

21. Vrste predmeta poslovanja

22. Vrste priloga

23. Vrste posebnosti poslovanja.

Članak 17.

Tekst tvrtke ili naziva koja se upisuje u glavnu knjigu može sadržavati najviše tisućudvadesetičetiri (1024) znaka, a skraćene tvrtke ili naziva najviše petstodvanaest (512) znakova. Tekst prijevoda tvrtke ili naziva može sadržavati najviše tisućudvadesetičetiri (1024) znaka, a tekst prijevoda skraćene tvrtke ili skraćenoga naziva najviše petstodvanaest (512) znakova.

Članak 18.

Podaci koji se po zakonu upisuju u registar u glavnoj knjizi moraju biti organizirani po sljedećim grupama podataka:

I. Temeljni podaci

II. Podaci prema ustroju subjekta upisa.

Članak 19.

Grupa podataka »temeljni podaci o subjektu« uključuje:

1. matični broj subjekta upisa

2. osobni identifikacijski broj

3. tvrtka ili naziv, skraćena tvrtka ili naziv

5. sjedište i poslovna adresu

6. pravni oblik

7. predmet poslovanja.

Grupu podataka o »sjedištu i poslovnoj adresi« čine podaci o mjestu i općini u Republici Hrvatskoj te podaci o poslovnoj adresi koji sadržavaju oznaku ulice, kućnog broja i podbroja.

Grupa podataka »predmet poslovanja« uključuje podatke o djelatnostima koje ga čine.

Članak 20.

Za trgovca pojedinca u glavnoj knjizi treba organizirati grupu podataka »temeljni podaci o subjektu«, grupu podataka »podružnice« ako su ustrojene i grupu podataka »pravni odnosi« koju čine podaci o godišnjem prihodu, nazivu i broju obrtnog registra te promjene tih podataka.

Članak 21.

Za društva osoba podaci u glavnoj knjizi moraju biti organizirani po sljedećim grupama podataka:

1. temeljni podaci o subjektu

2. članovi/osnivači

3. osobe ovlaštene za zastupanje

4. podružnice

5. pravni odnosi

6. ostali podaci propisani zakonom

7. zabilježbe.

Grupa podataka »članovi/osnivači« sadrži podatke o članovima kada je upis članova u registar propisan Zakonom s time da se u komanditnom društvu upisuju komplementari i članovi koji imaju položaj komanditora s visinom uloga svakog od njih. U ovu grupu podataka uključeni su i podaci o osnivačima kada je to Zakonom propisano.

Grupa podataka »osobe ovlaštene za zastupanje« sadrži podatke o osobama koje čine upravu GIU, podatke o članovima ili više njih koji zastupaju J.T.D. skupno, ako svi članovi J.T.D. ne zastupaju društvo, podatke o prokuristi (ako je prokura dodijeljena) te podatke o likvidatoru, privremenom ili stečajnom upravitelju, ako su nastali razlozi za prestanak društva. U ovu grupu podataka uključeni su i podaci o zastupnicima u ustanovama i drugim subjektima koji se po Zakonu upisuju u registar.

Članak 22.

Podaci koji se upisuje za društva kapitala u glavnoj knjizi moraju biti organizirani po slijedećim grupama podataka:

1. temeljni podaci o subjektu

2. članovi

3. osobe ovlaštene za zastupanje

5. članovi organa

6. temeljni kapital

7. podružnice

8. pravni odnosi

9. ostali podaci propisani zakonom

10. zabilježbe.

Grupu podataka »članovi« čine podaci o članovima društva u društvima gdje je propisan upis članova u registar kao i podatke o članu koji ima položaj jedinog dioničara. Ova grupa podataka se organizira u skladu s pravnim oblikom subjekta.

Grupu podataka »osobe ovlaštene za zastupanje« čine podaci o članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima, postavljenim privremenim upraviteljima, osobama određenim za zastupanje od suda, likvidatorima ili stečajnim upraviteljima, ako su nastali razlozi za prestanak društva.

Grupu podataka »članovi organa upravljanja« čine podaci o članovima organa upravljanja, ako su ustrojeni.

Grupu podataka »temeljni kapital« čine podaci o iznosu temeljnog, odnosno odobrenog kapitala.

Članak 23.

Podaci koji se upisuju za zadruge u glavnoj knjizi moraju biti organizirani po sljedećim grupama podataka:

1. temeljni podaci o subjektu

2. osobe ovlaštene za zastupanje

3. članovi organa

4. pravni odnosi

5. ostali podaci propisani zakonom

6. zabilježbe.

Grupe podataka od 1.-4. čine podaci na koje se na odgovarajući način primjenjuju pravila o grupiranju podataka u društvima kapitala.

Grupu podataka »ostali podaci propisani zakonom« čine, uz ostalo i podaci o odgovornosti zadrugara za obaveze zadruge ako je ona pravilima zadruge određena.

Članak 24.

Grupu podataka »pravni odnosi« čine podaci propisani u članku 38. Zakona o sudskom registru (»Narodne novine« broj 1/95., 57/96., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10. i 90/11. – dalje ZSR) koji se grupiraju za sve subjekte upisa.

Grupu podataka »ostali podaci propisani zakonom« čine podaci koji se grupiraju za sve subjekte te uključuju podatke o danu predaje potpune financijske isprave i obračunskom razdoblju poslovne godine za koju se predaje te ostale podatke za koje je propisano da se upisuju u registar.

Grupu podataka »zabilježbe« čine podaci o zabranama, ograničenjima raspolaganja i ukidanju tih ograničenja, određivanju nadzora nad ispunjenjem stečajnog plana i ukidanju nadzora, odlukama stečajnog suca koje se upisuju po službenoj dužnosti, odlukama o izrečenim kaznama, sigurnosnim mjerama ili mjerama opreza, o podignutim tužbama i pravomoćnim presudama, uz navođenje naziva suda, broja presude, o postupcima i odlukama drugih tijela, brisanju upisa i druge zakonom predviđene zabilježbe, podaci o podnesenim žalbama protiv rješenja o upisu, o odlukama drugostupanjskog suda, datum objave i pravomoćnosti rješenja. U ovu grupu podataka uključeni su i podaci o zabilježbama koje se po službenoj dužnosti upisuju u postupku pripajanja, podaci o zabilježbama spora, o tome da je u zbirci isprava položen prijevod isprava na jednom od službenih jezika Europske unije uz naznaku njihovog naziva i druge zabilježbe, kada je zakonom ili odlukom određeno da se upisuju u registar.

Evidencijski i statistički podaci

Članak 25.

Osim podataka koji se upisuju u registar i objavljuju u skladu sa zakonom (javni podaci), u glavnu knjigu registra pohranjuju se evidencijski ili statistički podaci. Pristup tim podacima dozvoljen je ovlaštenim osobama u državnim tijelima.

Evidencijski podaci o članovima društva i pripadajućim poslovnim udjelima upisuju se u nejavni dio glavne knjige, na temelju podataka iz prijave, popisa članova društva i njihovih udjela sačinjenih i ovjerovljenih od javnih bilježnika ili dostavljenih od uprave. Ti se podaci obavezno dostavljaju Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, odnosno službenim evidencijama koje vode tijela javne vlasti o osobama i imovini.

Zbirka isprava na papiru

Članak 26.

Kada se zbirka isprava vodi na papiru za svaki subjekt upisa zasniva se omot spisa svijetlo plave boje koji predstavlja preklopni karton veličine B3. Na naslovnoj strani omota, u desnom gornjem kutu upisuje se MBS subjekta upisa. U lijevom gornjem kutu upisuje se naziv registarskog suda, a u sredini omota upisuje se tvrtka ili naziv subjekta upisa. Na unutarnjoj strani omota zbirke isprava popisuju se kronološkim redom uložene isprave i dokazi s oznakom poslovnog broja iz Tt ili R3 upisnika.

Rješenja i prilozi uz rješenja te druge isprave i dokazi, polažu se u omot zbirke isprava po redoslijedu upisa, odnosno redoslijedu navedenom u prijavi i po vremenskom slijedu primitka u sud, odvojeno od isprava koje se ulažu u tanji crveni omot registarskog uloška s oznakom »nejavno«.

Isprave i podaci čija se pohrana traži na nekom od službenih jezika Europske unije moraju biti prevedeni od ovlaštenog sudskog tumača. Ispravama na hrvatskom jeziku mogu se priložiti ovjereni prijevodi isprava na nekom od službenih jezika Europske unije. Registarski sud će po službenoj dužnosti u glavnu knjigu upisati da su u zbirci isprava položeni prijevodi isprava, uz naznaku njihovog naziva ili kratkog sadržaja isprava.

U dijelove zbirke isprava koja se vodi na papiru odobrava se uvid u sudskoj pisarnici. Na zahtjev se mogu dostavljati preslike pismena koja postoje samo u papirnatom obliku.

Zbirka isprava u elektroničkom obliku

Članak 27.

U elektroničku zbirku isprava pohranjuju se sve elektronički potpisane odluke registarskog suda, isprave dostavljene registarskom sudu elektroničkim putem, podaci o javnoj elektroničkoj objavi u »Narodnim novinama«, potvrde o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju (u daljnjem tekstu: OIB) subjektu upisa i drugi dokumenti, kao i isprave na papiru preoblikovane u elektronički oblik u postupku osnivanja društva s ograničenom odgovornošću putem e-Tvrtke, odnosno isprave koje su bile pohranjene u zbirci isprava na papiru te su na prijedlog ovlaštenih osoba subjekta upisa pretvorene u elektronički oblik.

Dokazi i isprave u elektroničkom obliku pohranjuju se u zbirku isprava po istom redoslijedu koji je propisan za polaganje isprava u zbirku isprava na papiru. Svim ispravama i podacima dodjeljuje se redni broj »Rbr.«, a prilozima se pored rednog broja dodjeljuje podbroj »Pbr«. Isprave koje se ulažu u »omot nejavno« označavaju se oznakom »N«.

Podrobniji opis modula zbirke isprava u elektroničkom obliku koji obuhvaća i postupak skeniranja te pohranjivanja isprava u zbirku isprava sadrže korisničke upute. Korisničke upute su putem informacijskog sustava sudskog registra izravno dostupne svakom registarskom sudu.

Način vođenja zbirke isprava u elektroničkom obliku kao i pretvaranje isprava i podataka pohranjenih u zbirci isprava na papiru u elektronički oblik propisuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Članak 28.

Registarski sud mora osigurati slobodan uvid u zbirku isprava u elektroničkom obliku putem prikladne informatičko komunikacijske opreme ili putem ispisa podataka iz zbirke isprava, ovjerovljenih kopija ili preslike te izvadaka iz isprava.

Za uvid i pregled isprava o nekom subjektu upisa u sudu ne naplaćuje se naknada.

Izvaci i ispisi podataka pohranjenih u elektroničkoj zbirci isprava izdaju se na papiru u formatu A4 uz plaćanje propisane naknade.

Matični broj subjekta upisa

Članak 29.

MBS je identifikacijski broj koji svakom subjektu upisa dodjeljuje elektroničkim putem registarski sud donošenjem rješenja o upisu.

Nakon donošenja rješenja o nastavku stečajnog postupka radi naknadne diobe, stečajna masa brisanog dužnika se vodi pod MBS koji je tom subjektu dodijeljen prilikom osnivanja.

Jednom dodijeljeni MBS subjektu upisa neće se mijenjati, niti dodjeljivati nakon prestanka subjekta upisa nekom drugom subjektu upisa.

Jednom subjektu upisa ne smije se dodijeliti više MBS.

Članak 30.

MBS se sastoji od: – dvoznamenkastoga broja registarskog suda kod kojega je upisano osnivanje subjekta upisa, – šesteroznamenkastoga tekućeg broja, te – jednoznamenkastoga kontrolnog broja. Dvoznamenkasti broj registarskog suda određuje se abecednim redom naziva trgovačkog suda od 01 do 11. Tekući broj određuje registarski sud subjektima upisa po redoslijedu otvaranja registarskih uložaka počevši od 000001. Kontrolni broj određuje se postupkom «Modula 11,10 – redni broj postupka 6«, utvrđenim međunarodnom normom ISO 7064.

Članak 31.

Podružnica se označava s MBS svog osnivača i svojim podbrojem.

Podbroj podružnice je troznamenkasti redni broj kojeg registarski sud dodjeljuje podružnici rješenjem o upisu osnivanja podružnice, po redoslijedu upisa podružnica kod registarskog suda osnivača, počevši od 001.

Glavnoj podružnici inozemnog osnivača dodjeljuje se MBS na način propisan člankom 28. ovoga Pravilnika.

Svaka sljedeća podružnica istog inozemnog osnivača označava se s MBS glavne podružnice i dodjeljuje joj se podbroj na način propisan stavkom 2. ovoga članka, počevši od 002.

Registarski ulošci

Članak 32.

Registarski uložak (spis) ustrojava se za svaki subjekt upisa kao omot tamno sive boje u obliku preklopljenog kartona veličine B3. U omot registarskog uloška odlaže se zbirka isprava zajedno sa omotom crvene boje s oznakom »nejavno« te podnesci zaprimljeni na upisnik na papiru koji se ne odlažu u zbirku isprava.

Na naslovnu stranu omota registarskog uloška, u desnom gornjem kutu upisuje se matični broj subjekta upisa (u daljnjem tekstu: MBS), a ispod njega poslovni broj pod kojim je subjekt upisan u upisnik sudskog registra Tt. U gornjem lijevom kutu upisuje se naziv registarskog suda, a na sredini se unose podaci o tvrtki ili nazivu subjekta upisa.

U omot crvene boje s oznakom »nejavno« odlažu se isprave, odnosno odluke registarskog suda koje se odnose na upravljanje postupkom, isprave koje su priložene uz zahtjev za upis koji je odbačen, povučen ili odbijen te isprave koje po svojem sadržaju nisu javni podaci.

Kada subjekt upisa mijenja sjedište na područje drugog registarskog suda, registarski sud dosadašnjeg sjedišta zadržava omot registarskog uloška te na naslovnu strana omota bilježi naziv registarskog suda novog sjedišta. U registarski omot subjekta upisa ulaže se i omot zbirke isprava koja sadrži primjerak rješenja o upisu promjene sjedišta.

Registarski ulošci (spisi) u kojima postupak nije u tijeku drže se zajedno sa zbirkom isprava subjekta upisa u sudskoj pisarnici u posebnim pretincima (ormarima) sređenima po redoslijedu.

Registarski ulošci (spisi) u kojima je postupak u tijeku mogu se držati u referadi suca odnosno sudskog savjetnika i ovlaštenog službenika.

Spisi povjereni pojedinim službenicima radi prijepisa, otpreme ili obavljanja nekih drugih radnji po nalogu suca ili drugih ovlaštenih osoba, nakon obavljanja tih radnji drže se u odgovarajućim pretincima.

Članak 33.

Poduložak podružnice ustrojava se ako subjekt upisa ima podružnice. Poduložak podružnice je preklopljeni karton svjetlo sive boje, veličine A3. Na naslovnoj strani omota, u desnom gornjem kutu stavlja se MBS osnivača i podbroj podružnice prema redoslijedu upisa podružnica u registar. U omot registarskog poduloška odlažu se ispisi rješenja s podacima o upisima za podružnicu.

Kada je sjedište podružnice na području drugog registarskog suda omot poduloška podružnice se nakon upisa u glavnu knjigu i dostave primjerka prijave za upis s prilozima, izvornika ili ovjerenog primjerka rješenja o upisu na papiru ili elektroničkim putem registarskom sudu sjedišta podružnice, odlaže u registarski uložak subjekta upisa s bilješkom o nazivu suda sjedišta podružnice.

Ako osnivač podružnice ima sjedište na području drugog registarskog suda registarski sud sjedišta podružnice nakon dostave primjerka prijave za upis s prilozima, izvornika ili ovjerenog primjerka rješenja o upisu na papiru ili elektroničkim putem, ustrojava omot poduloška podružnice na koji se na naslovnoj strani, u desnom gornjem kutu stavlja MBS osnivača i podbroj podružnice dodijeljen u registarskom sudu sjedišta osnivača. U poduložak se ulaže dostavljen primjerak prijave za upis s prilozima te izvornik ili ovjereni primjerak rješenja o upisu na papiru.

Za podružnice inozemnih osnivača odgovarajuće se primjenjuju odredbe o ustrojavanju registarskih omota (spisa) subjekta upisa.

III. POKRETANJE POSTUPKA UPISA U REGISTAR

Pokretanje postupka prijavom

Članak 34.

Postupak upisa u registar pokreće se prijavom na papiru u obliku javno ovjerene isprave ili elektroničkom prijavom, potpisanom naprednim elektroničkim potpisom javnog bilježnika.

Prijava se podnosi registarskom sudu na čijem je području sjedište subjekta upisa, odnosno registarskom sudu na čijem je području novo sjedište subjekta.

Prijavi za osnivanje novog subjekta, promjenama osnivača ili članova prilaže se izjava iz članka 40.a ZSR-a koja se daje na obrascu koji propisuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Prijava na papiru

Članak 35.

Prijava na papiru podnosi se na propisanom PO obrascu s prilozima i ostalim dokumentima u izvorniku, ovjerenoj preslici, odnosno prijepisu u dovoljnom broju primjeraka za sud i sudionike, a najmanje u dva primjerka. Jedan primjerak prijave s prilozima ostaje u registarskom sudu, a drugi primjerak prijave sud vraća predlagatelju, ovjeren štambiljem suda s datumom i vremenom primitka prijave u pisarnici te upisanim poslovnim brojem pod kojim je prijava upisana u registarski Tt upisnik, u desnom gornjem kutu prijave.

Prijavu ovjerava javni bilježnik u prostoru predviđenom za ovjeru obrasca PO, osim kada je zakonom propisano da ovjera prijave nije potrebna.

Prijava i isprave priložene uz prijavu na papiru ispisuju se pisaćim strojem ili pisačem na bijelom neprozirnom papiru veličine A4, samo s jedne strane, s lijevom marginom od najmanje 3 cm te ostalim marginama od najmanje 2 cm, tako da je u gornjem desnom kutu prve stranice prazan prostor veličine najmanje 10 x 5 cm za potrebe ovjere i upisivanja drugih službenih podataka od strane registarskog suda.

Prijava i isprave priložene uz prijavu moraju biti ispisani crnim slovima veličine od 10 do 12 točaka, uredno, pregledno, čitljivo, bez brisanja, pretipkavanja ili umetanja i bez nepoznatih kratica. Prijava se ne smije dostavljati u preslici i ne smije biti otiskana dotrajalom vrpcom pisaćeg stroja ili pisača.

Sadržaj obrasca prijave

Članak 36.

Obrazac PO prijave za upis u sudski registar sadrži naziv »prijava za upis u sudski registar«, naziv trgovačkog suda kojem se podnosi, oznaku MBS-a, odnosno Rul-a i OIB-a te oznaku poslovnog broja iz Tt upisnika.

Dio prijave koji sadrži naziv »za službenu uporabu ne popunjavati« u gornjem desnom kutu obrasca PO namijenjen je za ovjeravanje prijave štambiljem suda te datumom i vremenom primitka prijave u pisarnici.

U dio obrasca pod nazivom »predlagatelj« upisuju se podaci o imenu i prezimenu ili tvrtci, odnosno nazivu predlagatelja, njegovom prebivalištu ili sjedištu i poslovnoj adresi. Isti podaci upisuju se i u dio obrasca pod nazivom »subjekt upisa«.

U dio obrasca pod nazivom »predmet prijave« upisuje se zahtjev za upis podataka ili zahtjev za upis promjene upisanih podataka. Ovaj dio obrasca može sadržavati i više zahtjeva za upis ali se oni moraju navesti bez objedinjavanja ili skraćivanja te pozivanja na sadržaj prijave. Osniva li se društvo ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja, u ovaj dio obrasca treba navesti da se društvo osniva ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja.

U dio obrasca »naziv priloga uz prijavu« popisuju se prilozi vezani za vrstu upisa koji se traži. Naslovna strana obrasca sadrži i prijedlog da se upis u sudski registar provede prema zahtjevu i prilozima.

Nastavak obrasca PO sadrži podatke i izjave koje čine sastavni dio prijave popunjene prema redoslijedu i nazivlju propisanom ovim Pravilnikom.

Istovjetnost podnositelja prijave prilikom ovjere potpisa ili rukoznaka potvrđuje javni bilježnik svojim potpisom i štambiljem ili naprednim elektroničkim potpisom u prostoru nastavka obrasca predviđenom za ovjeru potpisa osoba ovlaštenih za podnošenje prijave.

Podaci o MBS i OIB-u subjekta upisa navode se u prijavi ako prijava sadrži zahtjev za upis promjene podataka upisanih u sudski registar.

Članak 37.

Obrazac prijave PO popunjava se redoslijedom i uz korištenje sljedećih nazivlja:

1. tvrtka ili naziv, skraćena tvrtka ili naziv, naznaka stranog jezika s prijevodom tvrtke ili naziva, skraćene tvrtke ili naziva na strani jezik te promjene tih podataka, pod nazivom »tvrtka/naziv«,

2. sjedište (mjesto i općina), poslovna adresa (ulica, kućni broj i podbroj) u Republici Hrvatskoj te promjene tih podataka, pod nazivom »sjedište/adresa«,

3. predmet poslovanja – naznaka djelatnosti koje ga čine, te promjene tih podataka, pod nazivom »predmet poslovanja«,

4. ime i prezime, prebivalište i OIB, za strance i broj, te oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i OIB, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe i OIB, svakog člana javnog trgovačkog društva, člana društva koji ima položaj komanditora s naznakom visine uloga, člana gospodarskog interesnog udruženja, promjene i prestanak članstva u društvu, stupanje novog člana u društvo, odnosno udruženje, svakog člana društva s ograničenom odgovornošću uz naznaku rednog broja i nominalnog iznosa preuzetih udjela, sve promjene članova društva, uključujući i upis sjedinjenja udjela kod jednog člana društva i više ovlaštenika na jednom poslovnom udjelu, te isti podaci o osnivačima, kada se po zakonu upisuju u registar, pod nazivom »osnivači/članovi društva«,

5. ime i prezime, prebivalište i OIB, za strance i broj te oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i OIB, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe i OIB jedinog dioničara te promjene tih podataka, pod nazivom »jedini dioničar«,

6. ime i prezime, prebivalište i OIB, za strance i broj te oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, osoba ovlaštenih za zastupanje i prokurista, uz oznaku tipa zastupnika (člana javnog trgovačkog društva ovlaštenih za zastupanje; predsjednika i članova uprave dioničkog društva u dualističkom ustroju organa društva, glavnog izvršnog direktora, izvršnih direktora i njihovih zamjenika u monističkom ustroju organa društva; članova uprave/direktora društva s ograničenom odgovornošću, gospodarskog interesnog udruženja, europskog gospodarskog interesnog udruženja, europskog društva SE i kreditnih unija, uprava zadruga i saveza zadruga, zastupnika i drugih osoba ovlaštenih na zastupanje prema posebnim propisima te prokurista), načina zastupanja, uz naznaku podataka o datumu imenovanja, odnosno prestanka ovlasti zastupanja, načina, a za prokuriste vrstu i ograničenje prokure (na poslovanje jedne ili više podružnica), propisane izjave članova uprave i izvršnih direktora (članak 239. stavak 2. ZTD-a) te promjene tih podataka, pod nazivom »osobe ovlaštene za zastupanje«,

7. ime i prezime, prebivalište i OIB likvidatora, ovlasti u zastupanju ako je imenovano više likvidatora, odnosno odgovarajući podaci za pravnu osobu, ako je za likvidatora imenovana pravna osoba, privremenog stečajnog upravitelja, stečajnog upravitelja, privremeni upravitelj društva s ograničenom odgovornošću, te promjene tih podataka, pod nazivom »upravitelji/likvidatori«,

8. ime i prezime, prebivalište i OIB, za strance i broj te oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala za predsjednika, zamjenika predsjednika i članova upravnog odbora dioničkog društva u monističkom ustroju organa dioničkog društva; predsjednika, zamjenika predsjednika i članova nadzornog odbora dioničkog društva u dualističkom ustroju organa društva; predsjednika, zamjenika predsjednika i članova nadzornog odbora društva s ograničenom odgovornošću, predsjednika, zamjenika i članova zadruge nadzornog odbora, odnosno kreditne unije te promjene tih podataka, pod nazivom »upravni/nadzorni odbor«,

9. iznos za koji su izdane dionice, broj dionica na koje je razdijeljen temeljni kapital, ukupni iznos uplate za izdane dionice i u čemu su one uplaćene, opis predmeta ulaganja ili preuzimanja stvari odnosno prava koja se ulažu kada se osniva društvo ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja te izjave (pod ostale izjave ovlaštenih zastupnika) iz članka 187.a stavka 1. ZTD-a, visina odobrenog kapitala, pod nazivom »temeljni kapital«,

10. ime i prezime, OIB osobe ovlaštene za primanje i očitovanje volje i pismena u ime društva uz navođenjem adrese u Republici Hrvatskoj te promjene tih podataka, pod nazivom »ovlaštena osoba za primanje očitovanja i pismena«,

11. za sve subjekte upisa upisuju se podaci o podružnicama domaćih i inozemnih osnivača, pod nazivom »podružnice« i to:

a) tvrtka ili naziv podružnice, a ako inozemni osnivač ima više podružnica u tvrtki mora naznačiti koja je glavna podružnica te promjene tih podataka,

b) sjedište podružnice te promjene sjedišta,

c) djelatnost podružnice te promjene djelatnosti,

d) ime i prezime, prebivalište i OIB, za strance te broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju osnivača te promjene tih podataka,

e) tvrtka ili naziv, sjedište i adresa osnivača, za podružnicu inozemnog osnivača i naziv registra u kojem je osnivač upisan, broj pod kojim se u tom registru vodi odnosno napomena da je osnovan u zemlji u kojoj se ne upisuje u registar, OIB te promjene tih podataka,

f) predmet poslovanja osnivača inozemne podružnice te promjene tih podataka,

g) financijska izvješća osnivača,

h) prestanak podružnice.

12. »Pravni odnosi«

a) pravno ustrojstveni oblik,

b) datum osnivanja (datum sklapanja društvenog ugovora, davanja izjave o osnivanju društva kod javnog bilježnika, usvajanja statuta i preuzimanje svih dionica od strane osnivača pri simultanom osnivanju dioničkog društva, datum osnivačke skupštine pri sukcesivnom osnivanju dioničkog društva, ugovora o osnivanju udruženja, datum osnivačke skupštine i odluke o donošenju pravila zadruge, donošenje odluke o osnivanju ustanove ili druge pravne osobe koja se upisuje po zakonu, pod nazivom »osnivanje«,

c) podaci o iskazanom godišnjem prihodu iskazanom u godišnjim financijskim izvješćima podnesenim FINI, naziv registra i broj pod kojim je bio upisan kao obrtnik, brisanje svojstva trgovca, pod nazivom »stjecanje svojstva trgovca pojedinca«

d) izmjene i dopune društvenog ugovora, statuta, ugovora o osnivanju udruženja, pravila zadruge, uz oznaka datuma izmjena i dopuna, članka koji se mijenja, kratak opis izmjena, odnosno dopuna organa ili osoba koje su donijele odluku o izmjenama, pod nazivom »izmjene općih akata«,

e) datum usvajanja statuta ustanove ili drugih akata subjekata koji se po zakonu upisuju u sudski registar i njihove izmjene, pod nazivom »opći akti subjekata«

f) vrijeme trajanja subjekta upisa ako je subjekt osnovan na određeno vrijeme, pod nazivom »trajanje«,

g) promjene temeljnog ili odobrenog kapitala, – upisuju se podaci propisani za pojedine upise, odnosno za pojedini tip društava kapitala »promjene temeljnog kapitala«,

h) datum odluke o prijenosu dionica, izjava uprave odnosno izvršnih direktora da odluka glavne skupštine nije pobijana u roku u kome se to moglo učiniti ili da je podignuta tužba pravomoćno odbijena (pod ostale izjave ovlaštenih zastupnika) i podaci za jedinog dioničara iz točke 5. ovog članka pod nazivom »Prijenos dionica manjinskih dioničara«,

i) vrsta poduzetničkog ugovora, ugovorne strane, a ako se radi o ugovoru o prijenosu dobiti i podaci iz sporazuma o visini dobiti, izmjene ugovora, otkaz ugovora, prestanak ugovora, uz navođenje razloga i vrijeme prestanka ugovora, pod nazivom »poduzetnički ugovor«,

j) priključenje uz navođenje tvrtke glavnog društva (u točki 6. ovog članka), prestanak priključenja, uz navođenje razloga zbog kojeg je došlo do prestanka i vrijeme prestanka priključenja, pod nazivom »priključenje«,

k) statusne promjene, pripajanje, uz navođenje izjave uprave odnosno izvršnih direktora da odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanom roku ili da je pobijanje pravomoćno odbijeno (pod ostale izjave ovlaštenih zastupnika), ako je društvo preuzimatelj povećalo temeljni kapital podaci o povećanju temeljnog kapitala radi toga da se provede pripajanje, navođenje podataka o članovima društva preuzimatelja, spajanje, uz odgovarajuće podatke za osnivanje tipa društva nastalog spajanjem, vrsta podjele, uz odgovarajuće podatke za osnivanje tipa društva nastalog podjelom, datum odluke o statusnoj promjeni, odluka o preoblikovanju, a ako dioničko društvo nastavlja djelovati kao društvo s ograničenom odgovornošću, odnosno kao javno trgovačko društvo, propisane podatke za svakog člana društva, a za komanditno društvo, komanditora, pod nazivom »statusne promjene«,

l) prijenos imovine na osobe javnog prava, obveza prijenosa imovine uz navođenje podataka o ugovoru i odluci pod nazivom »prijenos imovine«,

m) odluke stečajnog suda kao i ostale odluke suda koje se upisuju po službenoj dužnosti i to nazivom »odluke suda«,

n) datum i vrsta razloga za prestanak i to nazivom »razlozi za prestanak«,

nj) nastavljanje,

o) prestanak subjekta upisa,

p) ništetnost društva,

p) nastavak osnivanja društva,

13. odgovornost članova zadruge za obveze zadruge (ako je propisana Pravilima),

14. ostale izjave ovlaštenih osoba,

15. podaci koji se javno objavljuju,

16. zabilježbe.

Elektronička prijava

Članak 38.

Elektroničku prijavu s prilozima i ostalim dokumentima u elektroničkom obliku podnosi registarskom sudu javni bilježnik ili ured HITRO.HR. Elektronička prijava potpisana naprednim elektroničkim potpisom javnog bilježnika zamjenjuje njegov vlastoručni potpis i otisak pečata.

Izvornik prijave i priloga, odnosno njihovi prijepisi ili ovjerene preslike, dostavljaju se registarskom sudu u roku od tri dana, pozivom na poslovni broj pod kojim je elektronička prijava zaprimljena u registarskom Tt upisniku i moraju biti istovjetni s izvornim ispravama ili dokumentima.

Pravila o načinu popunjavanja podataka na PO obrascu prijave, uključujući i redoslijed upisivanja podataka u prijavu odgovarajuće se primjenjuju na elektroničke prijave.

Članak 39.

Ako prijava i prilozi dostavljeni na papiru nisu po sadržaju i obliku istovjetni sa prijavom i prilozima dostavljenim u elektroničkom obliku registarski sudac će zaključkom pozvati predlagatelja da u određenom roku otkloni nedostatke u prijavi ili dostavljenim prilozima i upozoriti ga na posljedice, ako ne postupi po zaključku.

Ako predlagatelj ne postupi po zaključku registarski sudac će pokrenuti postupak brisanja upisa.

Javni bilježnici su dužni u svom uredu osigurati tehničke pretpostavke i održavati tehničke uređaje za elektroničko prosljeđivanje prijava u registar.

Članak 40.

Elektroničkim putem pokreće se postupak i onda kada javni bilježnik, primjenom pravila o načinu popunjavanja podataka na PO obrascu, popuni obrazac prijave i podatke iz prijave elektroničkim putem dostavlja izravno u sustav sudskog registra. Sustav registra pohranjuje podatke iz prijave i dodjeljuje poslovni broj iz Tt upisnika. Podatke o dodijeljenom poslovnom broju elektroničkim putem dostavlja javnom bilježniku koji nakon toga ovjerava izvornik prijave vlastoručnim potpisom i otiskivanjem štambilja te prijavu uz koju privija priloge na papiru dostavlja registarskom sudu.

Elektroničkim putem javni bilježnik može zatražiti pohranu potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje, podneskom potpisanim naprednim elektroničkim potpisom.

Predaja financijskih isprava

Članak 41.

Podaci o predaji financijskih isprava onih subjekata za koje je propisana obaveza javne objave tih podataka dostavlja u informacijski sustav sudskog registra elektronički Financijska agencija (u daljnjem tekstu: FINA) s naznakom MBS-a i OIB-a subjekta za kojeg se podaci dostavljaju, datuma predaje isprave i naznakom vrste isprave te oznakom obračunskog razdoblja za koje je subjekt upisa predao isprave.

Zaprimljeni podaci automatski se pohranjuju u sustavu registra koji ustrojava R3 spis za sve subjekte upisa za koje su podaci dostavljeni, a svakom subjektu upisa odvojeno dodjeljuje podbroj ustrojenog R3 spisa.

U glavnu knjigu registra, odvojeno za svaki subjekt upisa, elektronički se unosi podatak o predaji financijskih isprava uz navođenje obračunskog razdoblja poslovne godine za koju se predaju. Sadržaj unesenih podataka istovjetan je sadržaju podataka dostavljenih od FINE elektroničkim putem.

Unosom podataka u glavnu knjigu smatra se da su podaci o predaji potpunih financijskih isprava za pojedini subjekt upisa javno objavljeni. Izvornici financijskih isprava ostaju pohranjeni u FINI i mogu se slobodno razgledavati na internetskim stranicama FINE.

Prijava za upis promjene sjedišta

Članak 42.

Prijava za upis promjene sjedišta subjekta upisa podnosi se registarskom sudu na čijem je području novo sjedište subjekta upisa. Registarski sud novog sjedišta nakon zaprimanja prijave upućuje zahtjev za dostavu zbirke isprava registarskom sudu na čijem je području upisano sjedište subjekta upisa.

Registarski sud na čijem je području upisan subjekt upisa po zahtjevu registarskog suda na čijem je području prijavljeno novo sjedište subjekta upisa elektroničkim putem prenosi podatke o subjektu upisa, a nakon toga dostavlja zbirku isprava bez omota. Na zadržanom omotu zbirke isprava i na omotu registarskog uloška upisuje bilješku s nazivom registarskog suda novog sjedišta subjekta.

Registarski sud novog sjedišta donosi rješenje o upisu promjene sjedišta uz navođenje istog MBS-a i OIB-a dodijeljenog subjektu pri upisu osnivanja te primjerak rješenja o upisu dostavlja registarskom sudu dosadašnjeg sjedišta subjekta upisa.

Registarski sud dosadašnjeg sjedišta subjekta odlaže u zadržani omot zbirke isprava primjerak zaprimljenog rješenja o upisu promjene sjedišta.

Članak 43.

Prijava za upis podružnice domaćeg osnivača podnosi se registarskom sudu nadležnom po sjedištu osnivača.

Ako je sjedište podružnice na području drugog registarskog suda, registarski sud osnivača podružnice dostavlja registarskom sudu sjedišta podružnice primjerak prijave za upis s prilozima, izvornik ili ovjereni primjerak rješenja o upisu i stavlja zabilježbu o nazivu registarskog suda sjedišta podružnice u dio upisa »zabilježba«.

Registarski sud sjedišta podružnice dostavljene isprave iz stavka 1. ovoga članka vodi u registarskom ulošku glavne knjige vođene na papiru pod istim podbrojem MBS podružnice pod kojim je upisan kod registarskog suda osnivača podružnice.

Prijava za upis podružnice inozemnog osnivača podnosi se registarskom sudu na čijem je području sjedište podružnice. Ako isti osnivač u Republici Hrvatskoj ima više podružnica u prijavi se mora označiti koja je podružnica glavna, a za ostale se rednim brojem označava njihov redoslijed što mora biti vidljivo i u tvrtki podružnice.

Prijavu za upis podružnice podnose ovlaštene osobe osnivača.

Prijava za upis promjene članova društva kod raspolaganja poslovnim udjelima

Članak 44.

Kada se radi o upisu novog člana društva s ograničenom odgovornošću koji je stekao poslovne udjele prijenosom ili preuzimanjem uloga pri povećanju temeljnog kapitala u predmetu prijave treba naznačiti da se radi o zahtjevu za upis promjene člana društva, popuniti propisane podatke za upis novog člana društva, odnosno prestanak članstva ranijeg člana društva te navesti redni broj i iznos preuzetog poslovnog udjela, kao i obaveze koje ga eventualno terete, a kod stjecanja članstva uplatom novih uloga potrebno je navesti i u čemu su ulozi uplaćeni.

Kada se radi o upisu stupanja novog člana u društvo ili prestanku članstva u društvu upisuju se samo podaci propisani za upis članova društva.

Ako je do promjene člana društva došlo radi univerzalnog pravnog sljedništva, u prijavi se navode podaci propisani za upis članova društva i podaci o pripadajućem poslovnom udjelu. Uz prijavu se, uz ostale propisane isprave, prilaže pravomoćna odluka o nasljeđivanju za fizičku osobu, odnosno dokaz o pravnom sljedništvu za pravnu osobu.

Ako je do promjene člana društva došlo podjelom poslovnog udjela, upis novog člana društva provodi se uz odgovarajuću primjenu odredaba za prijenos poslovnog udjela s time da je uz prijavu potrebno dostaviti odluku o podjeli.

Vlastiti poslovni udjeli društva i prijenos poslovnih udjela između upisanih članova društva ne upisuju se u registar.

Na upis promjena članova društva odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika o sadržaju i propisanom redoslijedu ispunjavanja prijave.

Uz prijavu za upis svakog novog člana društva treba priložiti izjavu iz članka 40.a ZSR-a, a ako je u promjeni članova društva s ograničenom odgovornošću sudjelovao javni bilježnik uz prijavu se prilaže i popis članova društva potvrđen od javnog bilježnika.

Prijava za upis osnivanja društva kapitala ulaganjem i preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja

Članak 45.

U predmetu prijave treba posebno naznačiti da se radi o upisu osnivanja društva kapitala unosom u društvo uloga odnosno preuzimanjem stvari i prava, bez provođenja revizije osnivanja. Na isti način treba postupiti kada se radi o upisu povećanja temeljnog kapitala ulozima u stvarima i pravima bez revizije povećanja temeljnog kapitala.

Pod nazivom »ulozi/temeljni kapital« opisuje se predmet ulaganja ili preuzimanja stvari ili prava te vrijednost stvari odnosno prava osobe koja je obavila procjenu kao i metoda po kojoj je to učinjeno.

Propisane izjave podnositelja prijave upisuju se u prijavi pod nazivom »ostale izjave ovlaštenih osoba«.

Isto vrijedi i za povećanje temeljnog kapitala s time da se u prijavi pod »ostale izjave ovlaštenih osoba« moraju navesti izjave podnositelja prijave propisane u članku 306. stavku 1. ZTD-a.

Prijava za upis statusnih promjena

Članak 46.

Kada se subjekt upisa pripaja drugom subjektu čije je sjedište na području istog ili drugog registarskog suda, svako društvo mora podnijeti prijavu registarskom sudu na čijem je području upisano njegovo sjedište, ako društvo preuzimatelj nije podnijelo prijavu za upis pripajanja i u sudski registar u koji je upisano pripojeno društvo. Sadržaj prijave i priloga na koje se prijava poziva kao i način upisa u registar propisan je Zakonom.

Upis brisanja pripojenog društva obavlja se na temelju prijave društva preuzimatelja, na zahtjev osobe koja ima pravni interes, ovlaštenog tijela ili osobe te po službenoj dužnosti nakon pravomoćno okončanog postupka pripajanja.

Ako je radi provođenja pripajanja povećan temeljni kapital društva preuzimatelja, prijava za upis povećanja temeljnog kapitala podnosi se prije upisa pripajanja. U istoj prijavi može se tražiti upis odgovarajućih promjena statuta ili društvenog ugovora uz dostavu isprava na temelju kojih su promjene usvojene.

U pogledu dostave zbirke isprava pripojenih društava društvu preuzimatelju, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika o promjeni sjedišta subjekta upisa.

Ugovor o pripajanju dostavlja se registarskom sudu podneskom koji se zaprima na R3 upisnik i odlaže u zbirku isprava subjekta upisa. Podatak o zaprimanju ugovora nije registarski podatak.

Zbog obaveze dostave evidencijskih podataka Ministarstvu financija, potrebno je prilikom upisa statusnih promjena u sudski registar u sustavu sudskog registra evidentirati sva društva koja sudjeluju u statusnoj promjeni. Postupak unosa evidencijskih podataka sadrže korisničke upute koje su putem informacijskog sustava sudskog registra izravno dostupne svakom registarskom sudu.

Članak 47.

Ako se više društava sa sjedištem na području različitih registarskih sudova spaja u novo društvo koje se time osniva, prijavu upisa novog društva nastalog spajanjem podnose sva društva registarskom sudu nadležnom po mjestu sjedišta novog društva. Prijavi se osim ugovora o spajanju sklopljenog u obliku javnobilježničke isprave s pripadajućim ispravama o njegovom usvajanju, podnose i druge isprave propisane Zakonom.

Prijavu spajanja svih društava podnosi novo društvo.

Članak 48.

Kada se podjela društava kapitala provodi razdvajanjem ili odvajanjem s osnivanjem dva ili više novih društava, prijava se podnosi registarskom sudu nadležnom po mjestu sjedišta subjekta društva koje se dijeli u onoliko primjeraka koliko se novih društava osniva radi provođenja podjele, uz primjerak prijave i priloga koji ostaje u sudu kod kojeg je upisano društvo koje se dijeli. Primjerci prijava i svih priloga društava koja su osnovana u postupku provođenja podjele upućuju se registarskom sudu nadležnom po mjestu sjedišta pojedinog novog subjekta.

Sadržaj prijave i priloga na koje se prijava poziva propisan je Zakonom. Plan podjele dostavlja se registarskom sudu na R3 upisnik, a podatak o dostavi plana nije registarski podatak.

Ako se radi o upisu podjele društva s odvajanjem registarski sud nadležan po mjestu sjedišta subjekta koji se dijeli, pored upisa podjele i upisa osnivanja novih subjekata, u društvu koje se dijeli može se prijavom zatražiti upis odgovarajuće promjene statuta ili društvenog ugovora, članova društva, odnosno jedinog dioničara. Prijava za upis smanjenja kapitala može se podnijeti ako je to smanjenje bilo predviđeno planom podjele.

Ako se radi o upisu podjele s preuzimanjem prijavu podnosi svako društvo sudionika podjele. Prijavi se prilaže ugovor o podjeli i preuzimanju u obliku javnobilježničke isprave, odluke o podjeli s odgovarajućim odlukama o potvrdi ugovora o podjeli, izvješća uprave odnosno izvršnih direktora (članak 514. ZTD-a), izvješće revizora (članak 515. ZTD-a), izvješće nadzornog odnosno upravnog odbora (članak 515.a ZTD-a), izjave druge osobe (članak 513. stavak 3. ZTD-a) te ostale isprave kojima se dokazuje da su valjano provedene radnje i postupci potrebni za provedbu podjele s preuzimanjem, uz odgovarajuću primjenu propisa o pripajanju društava.

Prijava za upis odluke o prijenosu dionica

Članak 49.

Prijava za upis prijenosa dionica manjinskih dioničara osim zahtjeva za upis odluke o prijenosu dionica s propisanom izjavom uprave, odnosno izvršnih direktora, mora sadržavati i zahtjev za upis jedinog dioničara.

Prijava za upis izmjena statuta i društvenog ugovora

Članak 50.

Kada se podnosi prijava za upis izmjene statuta dioničkog društva, odnosno izmjene društvenog ugovora u društvu s ograničenom odgovornošću, u obrascu prijave se mora navesti oznaka članka koji se mijenja, kratak opis izmjena i datum odluke organa ili osoba koje su donijele odluku. Uz prijavu se prilažu prilozi propisani zakonom.

Ako je pravomoćnom presudom utvrđeno da je odluka glavne skupštine ništetna, a na temelju te odluke mijenjan je statut društva, uz prijavu za upis izmjene statuta treba dostaviti i pravomoćnu presudu i potpun tekst statuta ovjeren od javnog bilježnika koji potvrđuje da su u statutu uzeti u obzir presuda i sve dotadašnje izmjene statuta. Na isti način treba postupiti kada je pravomoćnom presudom utvrđena ništetnost odluka skupštine društva s ograničenom odgovornošću, a na temelju takve odluke je mijenjan društveni ugovor.

Zabilježba spora

Članak 51.

Zabilježbu spora registarski sud upisuje na temelju prijave koja sadrži zahtjev za upis zabilježbe spora na način i pod uvjetima propisanim zakonom.

U prijavi za upis zabilježbe spora pod nazivom »zabilježbe« navode se podaci o sporu, sudu pred kojim se postupak vodi, o poslovnom broju i datumu rješenja kojim je sud pred kojim se vodi postupak dopustio zabilježbu spora.

Brisanje zabilježbe se provodi na zahtjev osobe koja ima pravni interes, ako je tužitelj odustao od tužbe, ako je tužiteljev zahtjev pravomoćno odbijen ili je postupak radi kojeg je zabilježba bila određena obustavljen.

Prijava za upis razloga za prestanak subjekta upisa

Članak 52.

Kada subjekt upisa podnosi prijavu za upis nastanka razloga za prestanak društva registarski sudac donosi rješenje o upisu ako utvrdi da postoje razlozi za prestanak društva koje odmah provodi u glavnu knjigu registra.

Ako se prijava podnosi radi upisa razloga za prestanak subjekta upisa na temelju odluke glavne skupštine dioničkog društva ili odluke skupštine društva s ograničenom odgovornošću prijavi se prilažu te odluke i ostale isprave kojima se dokazuje da su odluke donesene u propisanom postupku.

Ako se prijava za nastupanje razloga za prestanak društva podnosi radi prijenosa imovine na osobe javnog prava, prijavi se prilaže primjerak ugovora o prijenosu imovine ovjeren od javnog bilježnika s odgovarajućim odlukama i dokazima da su odluke donesene u propisanom postupku.

Ako odluku o nastanku razloga za prestanak subjekta upisa donosi registarski sud, odluka o prestanku se upisuje u sudski registar po službenoj dužnosti.

IV. REZERVACIJA IMENA ILI NAZIVA

Prijava rezervacije imena ili naziva

Članak 53.

Rezervacija imena ili naziva pod kojim subjekt upisa namjerava poslovati i sudjelovati u pravnom prometu obavlja se na temelju prijave koja se podnosi prije podnošenja prijave za upis osnivanja novog subjekta upisa, promjene sjedišta subjekta na područje drugog registarskog suda te promjene imena ili naziva upisanog subjekta.

Prijava se podnosi registarskom sudu na čijem će području biti sjedište novog subjekta upisa ili subjekta koji namjerava promijeniti naziv ili ime, odnosno sudu na čijem je području novo sjedište subjekta upisa, u najmanje dva primjerka na propisanom obrascu. Ovjera prijave nije potrebna.

Uz prijavu se dostavlja dokaz o uplati sudske pristojbe propisane za izdavanje potvrda i pisanih obavijesti o podacima iz sudskog registra. (Zakon o sudskim pristojbama Tar. br. 28/2), a prema potrebi i drugi prilozi.

Predaja prijave registarskoj pisarnici

Članak 54.

Nakon primitaka prijave s dokazom o uplati sudske pristojbe ovlašteni službenik suda ili stalne službe provodi upis u Tt upisnik. Jedan primjerak prijave ostavlja u sudu, odnosno stalnoj službi i zajedno s dokazom o uplati odlaže u registarski spis, a drugi primjerak prijave ovjeren štambiljem suda, datumom primitka u pisarnici i upisanim poslovnim brojem pod kojim je prijava upisana u registarski Tt upisnik vraća predlagatelju.

Članak 55.

Prijava rezervacije dostavlja se registarskom sudu ili stalnoj službi elektronički, putem sustava eTvrtke s dokazom o uplati sudske pristojbe u istom obliku od osoba koje prijavu potpisuju naprednim elektroničkim potpisom. Potpis naprednim elektroničkim potpisom zamjenjuje vlastoručni potpis predlagatelja, odnosno njegove ovlaštene osobe.

Sadržaj obrasca prijave

Članak 56.

RZ Obrazac prijave je sastavni dio ovog Pravilnika i sadrži:

1. oznaku suda ili stalne službe

2. oznaku predmeta prijave – zahtjev za rezervaciju imena ili naziva

3. podatke o predlagatelju

4. podatke o ovlaštenoj osobi predlagatelja

5. namjeravano ime ili naziv i

6. pojašnjenje imena ili naziva

7. prijedlog podnositelja zahtjeva

8. datum podnošenja prijave

9. potpis predlagatelja ili ovlaštene osobe

10. prilozi.

Podatke u prijavi popunjava predlagatelj uredno, pregledno i čitljivo. Ako se radi o predlagatelju koji je upisan u sudski registar, navode se podaci o imenu ili nazivu, MBS-u i OIB-u, sjedištu i poslovnoj adresi u odjeljak »predlagatelj«. Ako se radi o predlagatelju osnivaču subjekta, za fizičku osobu se navode podaci o imenu i prezimenu, prebivalištu i OIB-u, a ako se radi o predlagatelju pravnoj osobi u isti odjeljak upisuju se propisani podaci za pravnu osobu.

U dio obrasca »ovlaštene osobe predlagatelja« unose se podaci o ovlaštenim osobama predlagatelja pravne osobe. Predlagatelj prijavu potpisuje na njezinom kraju u odjeljku »potpis predlagatelja ili ovlaštene osobe«.

Pravila o načinu popunjavanja podataka na RZ obrascu prijave rezervacije imena ili naziva pod kojim subjekt upisa namjerava poslovati i sudjelovati u pravnom prometu odgovarajuće se primjenjuju na prijave dostavljene sudu elektroničkim putem.

Postupak po prijavi

Članak 57.

Ako registarski sudac nakon provjere imena ili naziva utvrdi da ime ili naziv iz prijave nisu rezervirani, odnosno nisu upisani ili uredno prijavljeni za registraciju te ako ocijeni da se ime ili naziv jasno razlikuju od imena ili naziva drugih subjekata upisa na području istog registarskog suda, odobrit će rezervaciju i naložiti ovlaštenom registarskom službeniku provedbu rezervacije u korist podnositelja prijave u Tt upisnik na rok od 30 dana uz naznaku »rezervirano« koja će biti vidljiva na web-stranici sudskog registra i dati jasne upute za izdavanje potvrde rezervacije predlagatelju, na primjerku prijave koja je ostavljena registarskom sudu.

Obrazac potvrde je sastavni dio ovog Pravilnika, a popunjava ga i potpisuje ovlašteni registarski službenik po nalogu registarskog suca.

Izvornik potvrde dostavlja se predlagatelju, a za registarski spis zadržava se ispis obrasca koji se odlaže u omot spisa ustrojenog pri preuzimanju prijave sa poslovnim brojem pod kojim je prijava upisana u registarski Tt upisnik.

Nakon provedbe rezervacije u Tt upisniku rezervacija imena ili naziva je vidljiva prilikom svake provjere imena ili naziva.

Ako predlagatelj u roku od 30 dana ne podnese prijavu za upis registarskom sudu, rezervirano ime ili naziv briše se iz upisnika, a broj Tt upisnika pod kojim je zaprimljena rezervacija automatski se zatvara (arhivira).

Prijave podnesene u roku od 30 dana zaprimaju se na broj Tt upisnika pod kojim je zaprimljena prijava rezervacije.

Ako nisu ispunjeni uvjeti za rezervaciju imena ili naziva, registarski sudac na primjerku prijave ostavljene registarskom sudu odnosno stalnoj službi, izdaje nalog ovlaštenom registarskom službeniku s jasnim uputama za dostavu obavijesti podnositelja prijave da nisu ispunjeni uvjeti za rezervaciju.

Obrazac obavijesti je sastavni dio ovog Pravilnika, popunjava ju ovlašteni registarski službenik prema nalogu suca. Izvornik obavijesti dostavlja se predlagatelju, a za registarski spis zadržava se ispis obrasca koji se odlaže u spis.

V. UPIS U REGISTAR DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ELEKTRONIČKIM PUTEM

Članak 58.

Upis u registar društva s ograničenom odgovornošću elektroničkim putem provodi se kada jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba uloge u unaprijed dogovoreni temeljni kapital uplaćuju u novcu, zakonom određenim sredstvom plaćanja u Republici Hrvatskoj, na račun društva kod ovlaštene kreditne institucije.

Elektronička prijava s prilozima pretvorenim u elektronički oblik podnosi se registarskom sudu ili stalnoj službi putem sustava e-Tvrtke.

Postupak osnivanja

Članak 59.

Postupak osnivanja započinje u uredu javnog bilježnika ili HITRO.HR uredu, prema odabiru predlagatelja unošenjem u sustav e-Tvrtke osnovnih podataka o predlagatelja upisa i društvu koje namjerava osnovati.

Prikupljanje priloga i sastavljanje elektroničke prijave

Članak 60.

Ako predlagatelj upisa nije ovlastio HITRO.HR ured za prikupljanje priloga, javni bilježnik izrađuje elektroničku prijavu, dodaje prijavi sve potrebne priloge u elektroničkom obliku, prijavu potpisuje naprednim elektroničkim potpisom i elektroničkim putem prijavu s prilozima podnosi registarskom sudu ili stalnoj službi.

Prilozi uz prijavu, koji su sastavljeni ili ovjereni kod javnog bilježnika, kao i izjave dane pred javnim bilježnikom, ne smiju biti stariji od 8 dana od dana podnošenja prijave za upis registarskom sudu.

Članak 61.

Predlagatelj upisa može ovlastiti HITRO.HR ured na prikupljanje sljedećih priloga:

– potvrdu o uplati osnivačkog uloga,

– dokaz o uplati sudske pristojbe,

– dokaz o uplati troška objave oglasa o upisu u sudski registar,

– rješenje o dodijeljenom OIB-u

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka javni bilježnik prijavu i priloge koje je izradio potpisuje naprednim elektroničkim potpisom i putem sustava e-Tvrtke dostavlja u HITRO.HR ured.

HITRO.HR ured priloge pretvara u elektronički oblik, pridružuje ih elektroničkoj prijavi javnog bilježnika i prosljeđuje prijavu s prilozima elektroničkim putem u registar.

Javni bilježnik je dužan u roku od jednog dana od dana slanja elektroničke prijave i priloga HITRO.HR uredu, tom uredu dostaviti izvornike prijave i priloga u papirnom obliku, radi ispunjenja obveze iz stavka 1. ovoga članka.

Prilozi iz stavka iz stavka 1. ovoga članka ne smiju biti stariji od 8 dana od dana podnošenja prijave u registar.

Primitak prijave i priloga u registru

Članak 62.

Po primitku prijave s prilozima na Tt upisnik nadležnog suda ili službe, sustav registra prepoznaje pošiljatelja prijave i dostavlja sustavu e-Tvrtke poslovni broj pod kojim je prijava zaprimljena u Tt upisniku.

U roku od dvadesetčetiri sata od dana zaprimanja potpune i osnovane prijave s prilozima u elektroničkom obliku, registar je obvezan sustavu e-Tvrtke elektronički dostaviti rješenje o upisu društva s ograničenom odgovornošću u registar.

Ako rok iz stavka 2. ovoga članka ističe u dan kad je zakonom određeno da se ne radi, registar će sustavu e-Tvrtke elektronički dostaviti rješenje o upisu osnivanja društva do kraja sljedećeg radnog dana.

Ako je registru nadležnog trgovačkog suda ili njegovoj stalnoj službi onemogućen elektronički postupak dužan je o tome odmah obavijestiti voditelja glavne knjige radi poduzimanja odgovarajućih mjera.

Nepotpuna i neosnovana prijava

Članak 63.

U slučaju nepotpune ili neosnovane prijave registar će u roku od dvadeset četiri sata elektronički dostaviti obavijest sustavu e-Tvrtke da je prijava nepotpuna odnosno neosnovana, a postupak će se nastaviti pred nadležnim sudom ili stalnoj službi u skladu s odredbom članka 45. ZSR-a.

Dostava izvornika prijave i priloga

Članak 64.

Javni bilježnik ili HITRO.HR ured koji je registru dostavio prijavu i priloge u elektroničkom obliku dužni su u roku od tri dana od dana dodjele poslovnog broja pod kojim je prijava evidentirana u registru, dostaviti izvornik prijave i priloga nadležnom sudu ili njegovoj službi.

Nakon dostave izvornika prijave i priloga nadležnom sudu ili njegovoj službi, registarski sudac, savjetnik ili ovlašteni službenik kojem je predmet dodijeljen na rješavanje dostavlja spis sudskoj pisarnici s uputama za rukovanje sa spisom i javnu objavu upisa.

VI. PROVEDBA UPISA U REGISTAR

Članak 65.

U registar se upisuju podaci propisani zakonom i promjene tih podataka na temelju rješenja o upisu, osim podataka koji se prenose i pohranjuju u registar elektroničkim putem. Sadržaj rješenja o upisu propisan je zakonom.

U predmetima koji su dostavljeni na rješavanje sudskim savjetnicima ili ovlaštenim službenicima registarski sudac izdaje potrebne naredbe i upute za izradu nacrta rješenja ili zaključaka, kao i upute za rukovanje sa spisom u svezi s provedbom, otpremom ili javnom objavom donesenih odluka.

Ako se radi o upisu redovnog smanjenja temeljnog kapitala društva, pripajanja, podjele, priključenja, preoblikovanja ili prestanka ugovora o vođenju poslova društva, odnosno ugovora o prijenosu dobiti, registarski sudac će izdati naredbu i dati upute o sadržaju obavijesti vjerovnicima na njihova prava.

Ako se rješenje suca elektronički potpisuje nakon pravomoćnosti rješenja registarski sudac izdaje naredbu ovlaštenom službeniku da drži spis u kalendaru do pravomoćnosti rješenja.

Podaci postaju javni registarski podaci provedbom rješenja o upisu u glavnu knjigu registra, odnosno nakon elektroničkog potpisa registarskog rješenja.

Upis u registar društva s ograničenom odgovornošću elektroničkim putem provodi se nakon zaprimanja potpune i osnovane prijave s prilozima u elektroničkom obliku.

Nakon potpisa rješenja u glavnoj knjizi i otpreme rješenja registarski sudac, sudski savjetnik ili ovlašteni službenik kojima su predmeti raspoređeni na rješavanje, izdaju potrebne naredbe i upute službenicima pisarnice za daljnje rukovanje sa spisom.

VII. UPISI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Predmet upisa

Članak 66.

Po službenoj dužnosti upisuju se u registar zabilježbe o zabranama, ograničenjima raspolaganja i ukidanju tih ograničenja, određivanju nadzora nad ispunjenjem stečajnog plana, odluke stečajnih sudaca, odluke o izrečenim kaznama, sigurnosnim mjerama ili mjerama opreza, podignutim tužbama i pravomoćnim presudama uz navođenje naziva suda i broja presude te o dostavljenim odlukama drugih tijela.

Po službenoj dužnosti upisuju se i podaci o podnesenim žalbama, odlukama drugostupanjskog suda, datumu objave i pravomoćnosti rješenja i drugi podaci propisani zakonom.

Članak 67.

Registarski sudac po službenoj dužnosti donosi rješenje o upisu privremene mjere koja je određena prije pravomoćnosti presude o ukidanju društva.

Presuda o ukidanju društva upisuje se po službenoj dužnosti nakon pravomoćnosti te presude.

Članak 68.

Kada se upisuje rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad subjektom upisa registarski sud ili njegova stalna služba po službenoj dužnosti upisuju uz tvrtku ili naziv subjekta naznaku »u stečaju«. Na isti način će postupiti u slučaju pokretanja likvidacije s time da će uz tvrtku ili naziv subjekta upisati »u likvidaciji«.

Kada drugostupanjski sud preinači rješenje registarskog suda i u svom rješenju odredi sadržaj upisa u registar, registarski sudac će po službenoj dužnosti provesti upis odluke drugostupanjskog suda i provesti upis u registar.

Članak 69.

Registarski sud po službenoj dužnosti upisuje odluke glavne skupštine za koje se tužbom traži utvrđenje ništetnosti ako parnični sud pravomoćnim rješenjem dopusti da se odluke skupštine upišu u sudski registar. Rješenje parničnog suda prema članku 366.a stavku 6. ZTD-a obvezuju registarski sud na upis.

VIII. UPIS BRISANJA I PROMJENE UPISANIH PODATAKA U REGISTRU

Pokretanje postupka brisanja ili promjene upisa po zahtjevu ili po službenoj dužnosti

Članak 70.

O pokretanju postupka brisanja ili promjeni upisanih podataka subjekta upisa, na zahtjev ovlaštene osobe, osobe koja ima pravni interes ovlaštenog tijela ili po službenoj po službenoj dužnosti, registarski sudac odlučuje rješenjem.

Zahtjev za pokretanje postupka brisanja ili promjene upisanih podataka mora sadržavati točne podatke o tvrtki ili nazivu subjekta upisa za kojeg se traži upis promjene podataka ili brisanje upisanih podataka, njegov MBS i OIB, podatke o podnositelju zahtjeva, kao i oznaku razloga za brisanje ili promjenu upisanih podataka. Zahtjev se ne mora javno ovjeriti, a podnosi se u dva primjerka na Tt upisnik registarskog suda ili stalne službe na čijem je području sjedište subjekata upisa.

Registarski sudac će rješenjem odbiti zahtjev za pokretanje postupka brisanja ili promjeni podataka subjekta upisa ako je zahtjev neosnovan ili ako se temelji na činjenicama koje su protivne prisilnim propisima.U tom će slučaju ovlaštenom službeniku pisarnice izdati naredbu za otpremu rješenja podnositelju zahtjeva i uputu da primjerak rješenja odloži u nejavni dio zbirke isprava subjekta upisa.

Ako je registarski sud odlučio pokrenuti postupak brisanja ili promjene upisanih podataka, zaključkom poziva subjekt upisa da podnese prijavu za izmjenu upisanih podataka. Registarski sudac zaključkom poziva subjekt upisa da podnese prijavu za izmjenu upisanih podataka kada postupa po zahtjevu i kada su zbog izmjene zakona ili drugih razloga ispunjene pretpostavke za upis brisanja, odnosno promjenu upisanih podataka po službenoj dužnosti.

Ako nacrt zaključka priprema sudski savjetnik ili ovlašteni službenik registarski sudac izdaje potrebne naredbe ili upute o sadržaju naloga, roku koji treba odrediti subjektu upisa za podnošenje prijave te sadržaju upute subjektu upisa da se na zaključak može očitovati.

Zaključak sadrži nalog o tome koje upisane podatke subjekt treba mijenjati ili brisati, rok u kojem treba podnijeti prijavu i uputu subjektu upisa da se na zaključak suda može očitovati. Zaključak potpisuje registarski sudac koji se zajedno sa spisom dostavlja pisarnici s naredbom za otpremu.

Registarski sudac može odrediti da se rješenje o pokretanju postupka objavi na način na koji se objavljuju upisi u registar.

Ako su osnovani razlozi navedeni u očitovanju subjekta upisa registarski sudac rješenjem obustavlja postupak. Doneseno rješenje upućuje zajedno sa spisom pisarnici s naredbom za otpremu rješenja podnositelju zahtjeva i subjektu upisa i ovlaštenom službeniku daje uputu da rješenje odloži u nejavni omot zbirke isprava.

Članak 71.

Registarski sudac donosi rješenje o brisanju ili promjeni podataka u registru ako ne prihvati razloge navedene u očitovanju subjekta upisa ili ako subjekt upisa(Rješenje o brisanju ili promjeni podataka u registru registarski sudac donosi ako ne prihvati razloge navedene u očitovanju subjekta upisa ili ako subjekt upisa) u roku koji je odredio sud ne postupi u skladu sa nalogom iz zaključka. Upis u glavnu knjigu se obavlja nakon pravomoćnosti rješenja.

Sadržaj rješenja o brisanju ili promjeni podataka u registru objavljuje se na web-stranici sudskog registra. U »Narodnim novinama« objavljuju se podaci o sudu odnosno službi koja je donijela rješenje, poslovnom broju i datumu rješenja, o subjektu upisa u odnosu na kojeg je provedeno brisanje ili promjena upisanih podataka u registru uz uputu da je sadržaj upisa objavljen na web-stranici sudskog registra.

Brisanje upisa provodi se tako da se ispred upisanih podatka koji se brišu ili mijenjaju na temelju rješenja registarskog suca stavlja oznaka »#« koja znači da su upisani podaci prestali važiti.

Ako subjekt upisa podnese prijavu za izmjenu upisanih podataka sukladno zaključku registarskog suda ili stalne službe upis u registar provodi se po pravilima koja važe za upis promjene podataka u registru.

Ostali slučajevi brisanje upisa

Članak 72.

Registarski sud će po službenoj dužnosti brisati provedeni upis kada drugostupanjski sud ukine rješenje registarskog suda ili ga preinači tako da odbija upis u registar.

Brisanje provedenog upisa provodi se stavljanjem oznaka »#« ispred podataka koji se bili upisani na temelju ukinutog ili preinačenog rješenja registarskog suda.

Ako je rješenje registarskog suda ukinuto i vraćeno na ponovni postupak registarski sud je dužan poduzeti sve radnje na koje ga je uputio drugostupanjski sud.

Brisanje provedenog upisa provodi se i na zahtjev ovlaštene osobe ili po službenoj dužnosti, u rokovima propisanim zakonom, ako je registarski sudac nakon provedenog postupka utvrdio da je upis u registar proveden bez podnošenja propisane prijave ili isprave koja se prema zakonu morala priložiti uz prijavu, ako podnesena prijava ne sadrži podatke upis kojih se prijavom traži i u drugim slučajevima kada upis nije bio dopušten ili je naknadno postao nedopušten.

Brisanje upisa se provodi ako je pravomoćnom presudom utvrđena ništavnost upisa uz istodobnu provedbu upisa u glavnu knjigu.

Registarski sudac nakon donošenja rješenja o brisanju upisa upućuje spis pisarnici s naredbom na otpremu rješenja subjektu upisa i uputom da se spis kalendira do pravomoćnosti rješenja.

IX. PRESTANAK SUBJEKTA UPISA

Upis nastanka razloga za prestanak subjekta upisa

Članak 73.

Upis nastanka razloga za prestanak subjekta upisa provodi se na zahtjev subjekta upisa, osobe koja ima pravni interes, ovlaštenog tijela ili po službenoj dužnost kada su ispunjene pretpostavke predviđene zakonom.

Presuda suda o prestanku subjekta upisa provodi se po službenoj dužnosti odmah nakon dostavljanja registarskom sudu.

Ne podnese li subjekt upisa sudu ili stalnoj službi prijavu za upis razloga za prestanak društva koju je prema zakonu bio dužan podnijeti ili to ne učini kada društvo prestaje zbog isteka vremena određenog u statutu ili društvenom ugovoru, registarski sudac će po službenoj dužnosti pozvati zaključkom subjekt upisa da podnese prijavu za upis nastanka razloga za prestanak društva.

Ako je spis raspoređen u rad sudskom savjetniku ili ovlaštenom registarskom službeniku, registarski sudac izdaje potrebne naredbe ili upute o sadržaju naloga, roku koji treba odrediti subjektu upisa za podnošenje prijave, kao i o sadržaju upozorenja subjektu upisa na pravne posljedice ako ne postupi po zaključku suda. Nakon pregleda izrađenog nacrta zaključak vlastoručno potpisuje s naredbom za otpremu subjektu upisa i uputom da se spis drži u kalendaru do isteka roka određenog u zaključku za dostavu prijave.

Zaključak registarskog suca sadrži nalog subjektu upisa za dostavu prijave sudu, roku u kojem od primitka zaključka treba podnijeti prijavu za upis i upozorenje na pravne posljedice nepostupanja po nalogu suda.

Po proteku roka ovlašteni službenik dostavlja spis na rješavanje registarskom sucu, sudskom savjetniku ili ovlaštenom službeniku radi ponovnog pozivanja subjekta upisa na podnošenje prijave uz ista upozorenja.

Ako subjekt upisa ne postupi po zaključku registarskog suca registarski sudac ispituje postoje li razlozi za prestanak subjekta upisa.

Kada registarski sudac utvrdi da postoje razlozi za prestanak subjekta upisa donosi rješenje o upisu nastanka razloga za prestanak subjekta upisa. Istodobno po službenoj dužnosti podnosi prijedlog za imenovanje likvidatora u izvanparničnom postupku.

Članak 74.

Nakon imenovanja likvidatora i otvaranja postupka likvidacije registarski sudac po službenoj dužnosti upisuje odluku o imenovanju likvidatora, ime i prezime, prebivalište i OIB likvidatora, ovlasti u zastupanju ako je imenovano više likvidatora, odnosno odgovarajuće podatke za pravnu osobu, ako je za likvidatora imenovana pravna osoba te naznaku uz tvrtku »u likvidaciji«.

Prijavu za brisanje subjekta podnose likvidatori nakon zaključenja postupka likvidacije.

Ako sudac utvrdi da nisu ispunjene zakonske pretpostavke za upis razloga za prestanak subjekta upisa, rješenjem će obustaviti postupak s nalogom ovlaštenom sudskom službeniku da rješenje položi u nejavni dio zbirke isprava subjekta upisa.

Nastavljanje društva

Članak 75.

Ako je donesena odluka o nastavljanju društva ili ako je prije brisanja društva otklonjen razlog za brisanje, registarski sudac će donijeti rješenje o upisu nastavljanja društva kada predlagatelj uz prijavu dostavi dokaze da još nije započela podjela imovine dioničarima, odnosno članovima društva ili da je stečajni postupak zaključen radi potvrde stečajnog plana.

Ako je stečajni postupak zaključen radi potvrde stečajnog plana, u registar se po službenoj dužnosti upisuje rješenje o zaključenju stečajnog postupka, u tvrtki ili nazivu subjekta upisa briše se naznaka »u stečaju«, a u grupi podataka o osobama ovlaštenim za zastupanje brišu se podaci o stečajnom upravitelju.

Ako je u rješenju o potvrdi stečajnog plana predviđeno da će se njegovo ispunjenje nadzirati, registarski sudac će po službenoj dužnosti, zajedno s rješenjem o zaključenju stečajnog postupka, upisati rješenje stečajnog suca kojim je određen nadzor nad ispunjenjem stečajnog plana s oznakom liste poslova za koje je potrebna prethodna suglasnost stečajnog upravitelja, visine predviđenog kreditnog okvira, odnosno označiti je li predviđen nadzor nad društvom preuzimateljem.

Prijavu za upis promjene podataka subjekta upisa nad kojim je zaključen stečajni postupak radi potvrde stečajnog plana podnose osobe koje su po zakonu ovlaštene podnositi prijavu za upis u sudski registar.

X. BRISANJE SUBJEKTA UPISA

Provedba brisanja

Članak 76.

Upis brisanja subjekta upisa zbog prestanka sjedinjenjem svih poslovnih udjela kod jednog člana društva, prijenosa imovine, ukidanja subjekta, statusnih promjena, proteka vremena, odluke članova ili skupštine, presude o prestanku društva, ništetnosti upisa osnivanja društva i u svim ostalim slučajevima brisanja subjekta upisa, provodi se tako da se ispred svih upisanih podatka stavljaju oznake »#« koje znače da su svi upisani podaci prestali važitiRegistarski sudac potpisuje rješenja nakon njihove pravomoćnosti.

Pokretanje postupka brisanja nakon provedene likvidacije

Članak 77.

Ako nakon zaključenja postupka likvidacije likvidatori ne podnesu prijavu za upis brisanja subjekta upisa, registarski sudac će zaključkom pozvati ovlaštenog zastupnika subjekta upisa u likvidaciji na podnošenje prijave sudu radi upisa brisanja subjekta upisa.

Zaključak sadrži nalog osobi ovlaštenoj za zastupanje subjekta upisa u likvidaciji na podnošenje prijave s uputom o sadržaju prijave, roku u kojem se treba dostaviti prijava sudu i pravnim posljedicama ako se ne postupi po zaključku. Zaključak izrađuje sudski savjetnik ili ovlašteni službenik, a potpisuje ga registarski sudac.

Potpisani zaključak se zajedno sa spisom upućuje u pisarnicu s naredbom registarskog suca, savjetnika ili ovlaštenog službenika za otpremu zaključka ovlaštenom zastupniku subjekta upisa u likvidaciju. Ovlaštenom službeniku pisarnice se istodobno daje i uputa o daljnjem rukovanju sa spisom, a osobito da spis drži u kalendaru do isteka roka koji je odredio u zaključku za dostavljanje prijave.

Po proteku roka ovlašteni službenik dostavlja spis na rješavanje registarskom sucu, sudskom savjetniku ili ovlaštenom službeniku radi izrade nacrta i donošenja rješenja o brisanju subjekta upisa.

Nakon donošenja rješenja o brisanju subjekta, spis se upućuje u pisarnicu s naredbom ovlaštenom službeniku za otpremu s uputom da se spis drži u kalendaru do pravomoćnosti rješenja.

Pravomoćno rješenje o brisanju subjekta upisa registarski sudac elektronički potpisuje i dostavlja spis ovlaštenom službeniku sa uputama za javno objavljivanje rješenja.

Sadržaj rješenja javno se objavljuje na web-stranici sudskog registra i u »Narodnim novinama«.

Ostali slučajevi brisanja subjekta upisa

Članak 78.

Registarski sudac će rješenjem koje donosi po službenoj dužnosti brisati subjekt upisa nakon što stečajni sudac dostavi pravomoćno rješenje o zaključenju stečajnog postupka, uz istodobnu zabilježbu odluke stečajnog suca u pravne odnose.

Nakon donošenja rješenje o brisanju subjekta spis se upućuje u pisarnicu s naredbom ovlaštenom službeniku za otpremu i sa uputom da se spis drži u kalendaru do pravomoćnosti rješenja.

Pravomoćno rješenje o brisanju subjekta upisa registarski sudac elektronički potpisuje i dostavlja spis ovlaštenom službeniku sa uputama za javno objavljivanje rješenja.

Sadržaj rješenja javno se objavljuje na web-stranici sudskog registra i u »Narodnim novinama«.

Članak 79.

U slučaju statusnih promjena registarski sudac će po službenoj dužnosti, na zahtjev subjekta upisa, osobe koja ima pravni interes, ovlaštenog tijela ili osobe brisati subjekt upisa nakon prestanka subjekta upisa zbog provedenih statusnih promjena.

Registarski sudac će po službenoj dužnosti brisati subjekt upisa ako je subjekt upisa prestao na temelju presude suda ili je pravomoćnom presudom utvrđena ništetnost osnivanja društva.

Pokretanje postupka brisanja subjekta upisa na prijedlog Porezne uprave

Članak 80.

Prijedlog za brisanje nadležnog tijela Porezne uprave zaprima se u pisarnici registarskog suda ili stalne službe na čijem je području sjedište subjekta, na Tt upisnik pod jednim poslovnim brojem i onda kada se prijedlog odnosi na brisanje više subjekata upisa. Nakon upisa ustrojava se jedinstveni spis u koji se odlaže primjerak zahtjeva.

Sadržaj prijedloga

Članak 81.

Prijedlog Porezne uprave mora sadržavati:

1. podatke o tvrtki, sjedištu, poslovnoj adresi, MBS i OIB-u subjekta upisa

2. odlučne činjenice i podatke sa kojima raspolaže Porezna uprava iz kojih proizlazi da su ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka brisanja.

Sadržaj rješenja

Članak 82.

Postupak brisanja se pokreće skupnim rješenjem za sve subjekte za koje je Porezna uprava podnijela prijedlog ako registarski sudac utvrdi da su ispunjene pretpostavke za brisanje subjekta upisa.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na web-stranici sudskog registra.

Objava rješenja ima učinak dostave rješenja subjektu upisa i dostave priopćenja njegovim zakonskim zastupnicima o nakani brisanja subjekta upisa.

U rješenju se određuje rok za isticanje prigovora zakonskim zastupnicima subjekta i daje pravo na isticanje prigovora svakoj osobi koja ima pravni interes da se subjekt upisa ne briše iz registra.

Obrazloženje rješenja sadrži kratku naznaku prijedloga i razloge koji opravdavaju donošenje takvog rješenja.

Nakon pokretanja postupka brisanja registarski spis se zajedno s rješenjem upućuje registarskoj pisarnici s naredbama za rukovanje sa spisom, a osobito da se spis drži u kalendaru do određenog roka.

Ako zakonski zastupnici subjekta upisa ili osobe koje imaju pravni interes stave prigovore, prigovori se zaprimaju na Tt upisnik pod novim brojem i zajedno sa spisom dostavljaju se sucu, sudskom savjetniku ili ovlaštenom službeniku na daljnji postupak.

Ako zakonski zastupnici subjekta upisa ili osobe koje imaju pravni interes da se subjekt upisa ne briše učine vjerojatnim da subjekt upisa ima imovinu ili ako su uslijed drugih okolnosti prestale pretpostavke za brisanje subjekta, registarski sudac rješenjem obustavlja postupak brisanja.

Postupak brisanja se obustavlja i ako subjekt upisa u roku od 6 mjeseci nakon što mu sud priopći nakanu da će ga brisati iz registra učini vjerojatnim da ima imovinu.

Rješenje o obustavi postupka javno se objavljuje na web-stranici sudskog registra.

Prigovori koji sadrže razloge ili očitovanja koji nemaju utjecaj na pokrenuti postupak brisanja subjekta upisa odlažu se u spis i vraćaju u pisarnicu s odgovarajućim uputama.

Rješenje o brisanju iz sudskog registra registarski sudac će donijeti u odnosu na one subjekte upisa koji u roku od 6 mjeseci nakon što im je priopćena nakana brisanja nisu učinili vjerojatnim da imaju imovinu.

Registarski sudac elektroničkim potpisom provodi rješenje u glavnu knjigu registra nakon njegove pravomoćnosti.

Nakon provedbe rješenja o brisanju u glavnoj knjizi registarski sudac izdaje naredbe i upute za javnu objavu rješenja na web-stranici sudskog registra.

Pokretanje postupka brisanja subjekta upisa po službenoj dužnosti

Članak 83.

Postupak brisanja subjekta upisa provodi se nakon što FINA po proteku roka za predaju financijskih izvješća elektroničkim putem dostavi u sustav sudskog registra popis obveznika koji tri godine po redu nisu postupili po zakonskoj obvezi dostave godišnjih financijskih izvješća s propisanom dokumentacijom za javnu objavu. Popis obveznika mora sadržavati oznaku MBS-a i OIB-a.

Nakon potvrde prijema popisa obveznika u sustav registra subjekti označeni u popisu automatski se razvrstavaju registarskim sudovima ili službama na čijem je području njihovo sjedište i u obliku izdvojenog popisa zaprimaju na jedinstveni Tt poslovni broj koji se automatski generira za svaki sud i njegovu službu, ako je ustrojena. Popis subjekata se neposredno uključuje u izreku obrasca rješenja o pokretanju postupka brisanja koji je sastavni dio sustava registra.

Nacrt rješenja dostavlja se registarskom sucu te nakon provjere podataka o subjektima označenim u izreci i sadržaja rješenja, rješenje se elektronički potpisuje.

Elektroničkim potpisom rješenja pokreće se postupak brisanja za sve subjekte navedene u izreci rješenja.

Registarski sudac u rješenju određuje rok za isticanje prigovora zakonskim zastupnicima subjekta upisa protiv pokretanja postupka brisanja i svakoj osobi koja ima pravni interes da se subjekt upisa ne briše iz registra.

Obrazloženje rješenja sadrži kratku naznaku prijedloga i razloge koji opravdavaju donošenje takvog rješenja.

Rješenje o pokretanju postupka brisanja javno se objavljuje na web-stranici sudskog registra. Objava rješenja ima učinak dostave rješenja subjektima upisa i dostave priopćenja o nakani brisanja subjekta upisa njihovim zakonskim zastupnicima.

Rješenje se uz odgovarajuće naredbe ovlaštenom službeniku pisarnice drži u popisu (kalendaru) do isteka šestomjesečnog roka.

Prigovori zakonskih zastupnika subjekta upisa ili osoba koje imaju pravni interes staviti prigovore, primaju se pod novim poslovnim brojem iz Tt upisnika Pod istim poslovnim brojem evidentiraju se svi prigovori istaknuti u odnosu na jedan subjekt upisa.

Ako je ista pravna ili fizička osoba istaknula prigovore u odnosu na više subjekata nad kojima je pokrenut postupak brisanja, svi prigovori se evidentiraju pod istim poslovnim brojem iz Tt upisnika.

Registarski sud će obustaviti postupak brisanja ako su u prigovoru istaknuti razlozi koji govore da nije bilo osnove za pokretanje postupka brisanja nad određenim subjektom, da ima imovinu ili da je udovoljio zakonskoj obavezi predaje godišnjih financijskih izvješća i propisano ih objavio, ako ih je po zakonu dužan objaviti.

Postupak brisanja će se obustaviti i ako subjekt upisa u propisanom roku učini vjerojatnim da ima imovinu ili ako postoje drugi razlozi zbog kojih je nema više osnove za brisanje subjekta.

Registarski sudac donosi rješenje o brisanju iz sudskog registra u odnosu na one subjekte upisa koji u roku od 6 mjeseci nakon što im je priopćena nakana brisanja nisu učinili vjerojatnim da imaju imovinu.

Rješenje se provodi u glavnu knjigu registra elektroničkim potpisom registarskog suca nakon pravomoćnosti rješenja. Javno se objavljuje na web-stranici sudskog registra.

Članak 84.

Registarski sud će provesti postupak brisanja po službenoj dužnosti i ako se subjekt upisa nije u propisanom roku uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti.

Rješenja iz stavka 1. ovog članka javno se objavljuju na web- -stranici sudskog registra. Objava rješenja ima učinak dostave rješenja subjektu upisa i dostave priopćenja zastupnicima subjekta o nakani brisanja subjekta upisa kao i osobama koje imaju pravni interes da se subjekt upisa ne briše.

Ako subjekt upisa koji se u propisanom roku nije uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti učini vjerojatnim da ima imovinu, registarski sudac će rješenjem obustaviti postupak brisanja.

Rješenje se objavljuje na web-stranici sudskog registra i ima učinak dostave rješenja subjektu upisa.

Nakon toga, registarski sudac će po službenoj dužnosti podnijeti prijedlog da se u izvanparničnom postupku imenuje likvidator subjektu upisa radi provođenja likvidacije uz odgovarajuću primjenu odredbi Zakona o trgovačkim društvima.

Ujedno će izdati odgovarajuće naloge i upute ovlaštenom registarskom službeniku da pozove subjekt upisa ili drugu osobu koja je učinila vjerojatnim da subjekt upisa ima imovinu na predujam troškova likvidacijskog postupka. Ne predujmi li se iznos potreban za pokriće troškova likvidacije po pozivu suda, registarski sudac će odrediti da se troškovi likvidacije namire iz imovine subjekta upisa.

XI. OBJAVA PODATAKA

Članak 85.

Osnovne podatke koji se po zakonu javno objavljuju registarski sud dostavlja »Narodnim novinama«, a potpun sadržaj tih podataka objavljuje na web-stranici sudskog registra.

Dostava podataka »Narodnim novinama« obavlja se elektroničkim putem. Na isti način registarskom sudu dostavljaju se podaci o datumu objave i broju »Narodnih novina« u kojima je objava provedena, sve sukladno projektu razmjene podataka između trgovačkih sudova i »Narodnih novina«.

Osim podataka koji se po zakonu javno objavljuju javno se objavljuju i odluke za koje je registarski sudac odredio da će se objaviti na web-stranici sudskog registra ili u »Narodnim novinama«.

XII. POSTUPAK S PRAVNIM LIJEKOVIMA

Članak 86.

U povodu pravnih lijekova protiv rješenja registarskog suda taj sud dostavlja spis drugostupanjskom sudu s posebnim popratnim izvješćem. Prije dostave spisa ovlašteni službenik po nalogu suca provjerava jesu li u spisu uložene sve isprave i podnesci s mogućim odgovorima na pravne lijekove, jesu li uredno priložene dostavnice koje se odnose na pobijano rješenje, jesu li uredne punomoći i naplaćene pristojbe te troškovi objave upisa.

Spisu koji se dostavlja moraju se priložiti sve isprave i odluke koje su potrebne drugostupanjskom sudu za donošenje odluke.

Kada je podnesena žalba protiv rješenja o upisu, u glavnoj knjizi se po službenoj dužnosti provodi zabilježba o podnošenju žalbe u dio upisa »zabilježbe«.

U glavnoj knjizi registra provodi se i zabilježba o odlukama višeg suda.

Datum pravomoćnosti rješenja upisuje se u glavni knjigu registra bez odgađanja.

Nakon donošenja odluke o podnesenoj žalbi isprave koje su bile izdvojene ponovno se ulažu u zbirku isprava prema redoslijedu.

XIII. UPISNICI

Članak 87.

U registru se u elektroničkom obliku vode upisnik Tt i upisnik R3.

U upisnik Tt upisuju se prijava za upis i promjene upisanih podataka, priopćenja i drugi podnesci predlagatelja ili drugih sudionika postupka koji se odnose na upis podataka u registar, odluke sudova i drugih tijela te odluke registarskog suda.

U upisnik sudskog registra Tt upisuju se podaci o:

1. poslovnom broju,

2. MBS-u i OIB-u, ako je subjekt upisan u registar,

3. datumu primitka,

4. predmetu upisa,

5. predlagatelju,

6. sudioniku,

7. podaci o rezervaciji imena ili naziva,

8. podaci o sucu, sudskom savjetniku ili ovlaštenom sudskom službeniku kojem je spis dodijeljen u rad,

9. zaključku,

10. obavijesti,

11. potvrdi,

12. ročištu,

13. ustupanju ili dostavljanju predmeta drugom sudu, drugostupanjskom sudu ili drugim sudovima i ovlaštenim tijelima,

14. sadržaju prijava ili podnesaka predlagatelja i drugih sudionika,

15. primljenom ispravku ili dopuni prijave ili priloga,

16. nalogu za upis,

17. zaprimanju elektroničkih dokumenata ili izvornika, prijepisa, odnosno ovjerenih preslika priloga,

18. zaprimljenim popisima članova društva i njihovih poslovnih udjela,

19. izvješćima o stanju društva,

20. rješenjima o:

– nenadležnosti,

– obustavi postupka,

– upisu,

– odbacivanju prijave,

– odbijanju prijave,

– odbijanju zahtjeva za upis,

– odbijanju upisa,

– pokretanju postupka za upis,

– djelomično rješenje o upisu,

– ispravku rješenja,

– nakani brisanja,

– brisanju upisa,

– prestanku subjekta upisa,

– brisanju subjekta upisa,

– produljenju roka,

– odbijanju zahtjeva za produljenje roka,

– opominjanje,

– izrečenoj novčanoj kazni,

– odbacivanju žalbe,

– usvajanju žalbe,

– odbacivanju revizije,

– odbacivanju prijedloga za ponavljanje postupka,

– odbacivanju prijedloga za vraćanje u prijašnje stanje

21. datumu upisa,

22. otpremi oglasa u »Narodne novine«,

23. datumu objave na web-stranici registra i u »Narodnim novinama«,

24. otpremi odluke uz naznaku primatelja,

25. kalendaru odluke,

26. žalbi, prigovoru,

27. rješenjima drugostupanjskog suda po žalbi:

– odbačeno,

– odbijeno,

– ukinuto i vraćeno na ponovni postupak,

– ukinuta i odbačena prijava,

– preinačeno,

28. drugim odlukama državnih tijela ili osoba, odlukama sudova,

29. tužbama za utvrđenje ništetnosti društva, odluka društva,

30. pravomoćnoj presudi o prestanku društva povodom tužbe za utvrđenje ništetnosti društva,

31. otvaranju, obustavi i zaključenju stečaja, nastavku stečajnog postupka radi naknadne diobe, obustavi stečajnog postupka radi potvrde stečajnog plana,

32. prijedlogu za imenovanje likvidatora, nastavku likvidacijskog postupka povodom naknadno pronađene imovine,

33. pravomoćnosti rješenja o brisanju, nakani brisanja

34. datumu brisanja,

35. primjedbama,

36. ostalom.

Članak 88.

U upisnik R3 upisuju se razni podnesci, potvrde i predmeti dostavljeni registarskom sudu koji se ne odnose na upis u glavnu knjigu i podaci o dostavi potpunih financijskih isprava FINE.

Osim upisnika u registru se mogu voditi i druge pomoćne evidencije.

XIV. PRIJEPISI, KOPIJE, IZVACI I POTVRDE

Članak 89.

Registarski sud, uz potpis ovlaštenog sudskog službenika, izdaje ovjerene prijepise i preslike, izvatke te potvrde o podacima upisanim u registru, uz naplatu.

Prijepisi i preslike iz zbirke isprava izdaju se na papiru u formatu A4.

Članak 90.

Potvrda o podacima iz registra sadrži: oznaku da se radi o potvrdi, naziv registarskog suda, broj R3 upisnika pod kojim se izdaje potvrda, podatke koji se upisuju, mjesto i datum izdavanja, pečat suda i potpis ovlaštenog sudskog službenika.

Složenije potvrde o podacima iz registra sastavlja i potpisuje registarski sudac.

Članak 91.

Izvadak iz registra (u daljnjem tekstu: izvadak) sadrži u pravilu, podatke upisane u glavnoj knjizi koji važe na dan izdavanja.

Na poseban zahtjev može se dati izvadak s podacima na određeni dan ili određeno vremensko razdoblje, povijesni izvadak koji sadrži sve upisane podatke od dana upisa osnivanja do dana izdavanja (povijesni izvadak) ili izvadak koji sadrži samo dio upisanih podataka o subjektu upisa (djelomični izvadak).

Na izvatku koji sadrži sve upisane podatke od dana upisa osnivanja do dana izdavanja mora se jasno naznačiti da se radi o povijesnom izvatku.

Na izvatku koji sadrži samo dio upisanih podataka o subjektu upisa mora se jasno i izričito naznačiti da se radi o djelomičnom izvatku i da su ostali podaci o upisu izostavljeni.

Članak 92.

Svi izvaci sadrže: MBS, OIB, tvrtku ili naziv, skraćenu tvrtku ako je ima ili naziv subjekta upisa, sjedište i adresu. Upisani podaci se navode s oznakom rednog broja upisa, poslovnim brojem i datumom kada je upis proveden, a na kraju izvatka i podaci o sudu koji je upis proveo.

Podatak koji je prestao važiti označava se na izvatku stavljanjem oznake »#« ispred tog podatka, a na kraju zadnje stranice izvatka stavlja se naznaka sljedećeg sadržaja: »Napomena: podaci označeni s »#« prestali su važiti«.

Izvadak iz glavne knjige registra ovjerava se pečatom i potpisom ovlaštenog sudskog službenika.

Članak 93.

Ovjera prijepisa i preslika provodi se stavljanjem štambilja suda uz oznaku datuma ovjere ili preslike, broja upisnika pod kojim je zahtjev za ovjeru ili presliku upisan te uz bilješku da je prijepis ili preslika istovjetna izvorniku. Ovjerenu presliku ili prijepis potpisuje ovlašteni registarski službenik.

Članak 94.

Javni bilježnik kojem su dostupni podaci u glavnoj knjizi ima iste ovlasti i obveze kao i ovlašteni sudski službenik.

Prijepise, preslike, izvatke i potvrde javni bilježnik ovjerava u skladu s odredbama Zakona o javnom bilježništvu.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 95.

Preslike cjelovitih isprava i podataka koji su nastali nakon usklađivanja s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, a koji se vode za pojedini subjekt upisa pod određenim MBS-om i OIB-om, mogu se po prijedlogu osoba ovlaštenih za zastupanje pretvoriti u elektronički oblik.

Troškove pretvaranja isprava u elektronički oblik snosi predlagatelj.

Odluku o visini troškova pretvaranja isprava u elektronički oblik donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Članak 96.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (»Narodne novine«, broj: 114/10.).

Članak 97.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Zagreb, 15. veljače 2012.

Ministar Orsat Miljenić, v. r.

PRILOZI

OBRAZAC Tt UPISNIKA

1. poslovnom broju,

2. MBS-u i OIB-u ako je subjekt upisan u registar,

3. datumu primitka,

4. predmetu upisa,

5. predlagatelju,

6. sudioniku,

7. podaci o rezervaciji imena ili naziva,

8. podaci o sucu, sudskom savjetniku ili ovlaštenom sudskom službeniku kojem je spis dodijeljen u rad,

9. zaključku,

10. obavijesti,

11. potvrdi,

12. ročištu,

13. ustupanju ili dostavljanju predmeta, drugom sudu, drugostupanjskom sudu ili drugim sudovima i ovlaštenim tijelima,

14. sadržaju prijava ili podnesaka predlagatelja i drugih sudionika,

15. primljenom ispravku ili dopuni prijave ili priloga,

16. nalogu za upis,

17. zaprimanju elektroničkih dokumenata ili izvornika, prijepisa, odnosno ovjerenih preslika priloga,

18. zaprimljenim popisima članova društva i njihovih poslovnih udjela,

19. izvješćima o stanju društva,

20. rješenjima o:

– nenadležnosti,

– obustavi postupka,

– upisu,

– odbacivanju prijave,

– odbijanju prijave,

– odbijanju zahtjeva za upis,

– odbijanju upisa,

– pokretanju postupka za upis,

– djelomično rješenje o upisu,

– ispravku rješenja,

– nakani brisanja,

– brisanju upisa,

– prestanku subjekta upisa,

– brisanju subjekta upisa,

– produljenju roka,

– odbijanju zahtjeva za produljenje roka,

– opominjanje,

– izrečenoj novčanoj kazni,

– odbacivanju žalbe,

– usvajanju žalbe,

– odbacivanju revizije,

– odbacivanju prijedloga za ponavljanje postupka,

– odbacivanju prijedloga za vraćanje u prijašnje stanje,

21. datumu upisa,

22. otpremi oglasa u »Narodne novine«,

23. datumu objave na web-stranici registra i u »Narodnim novinama«,

24. otpremi odluke uz naznaku primatelja,

25. kalendaru odluke,

26. žalbi, prigovoru,

27. rješenjima drugostupanjskog suda po žalbi:

– odbačeno,

– odbijeno,

– ukinuto i vraćeno na ponovni postupak,

– ukinuta i odbačena prijava,

– preinačeno,

28. drugim odlukama državnih tijela ili osoba, odlukama sudova

29. tužbama za utvrđenje ništetnosti društva, odluka društva,

30. pravomoćnoj presudi o prestanku društva povodom tužbe za utvrđenje ništetnosti društva,

31. otvaranju, obustavi, zaključenju stečaja, nastavku stečajnog postupka radi naknadne diobe, obustavi stečajnog postupka radi potvrde stečajnog plana,

32. prijedlogu za imenovanje likvidatora, nastavku likvidacijskog postupka povodom naknadno pronađene imovine,

33. pravomoćnosti rješenja o brisanju, nakani brisanja,

34. datumu brisanja,

35. primjedbama,

36. ostalom.

 

 

Obrazac RZ

PRIJAVA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR

REZERVACIJE IMENA/NAZIVA

ZA SLUŽBENU UPORABU

NE POPUNJAVATI

Poslovni broj upisnika Tt:

TRGOVAČKI SUD U___________________

____________________________________

ZAHTJEV ZA REZERVACIJU IMENA ILI NAZIVA SUBJEKTA UPISA

PREDLAGATELJ:

(tvrtka/naziv, sjedište, MBS i OIB ili odgovarajući podaci iz drugog upisnika,osnivači ili ime i prezime,

prebivalište i OIB fizičke osobe)

______________________________________________________

______________________________________________________

PODACI O OVLAŠTENOJ OSOBI PREDLAGATELJA (Ime i prezime,funkcija,OIB,prebivalište)

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

NAMJERAVANO IME ILI NAZIV:

______________________________________________________

______________________________________________________

Obrazac prijave za rezervaciju imena/naziva RZ

POJAŠNJENJE IMENA ILI NAZIVA

______________________________________________________

______________________________________________________

Predlaže se da registarski sud potvrdi rezervaciju imena ili naziva prema zahtjevu.

DATUM: _______________________________________

POTPIS PREDLAGATELJA ILI OVLAŠTENE OSOBE PREDLAGATELJA:

______________________________________________________

______________________________________________________

PRILOZI:

______________________________________________________

______________________________________________________

Obrazac prijave za rezervaciju imena/naziva RZ-nastavak

                                     OBRAZAC POTVRDE

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAČKI SUD U _____

______________________                  Broj: Tt-__________

Na temelju čl. 50. c Zakona o sudskom registru (»Narodne novine« broj 1/95., 57/96., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10. i 90/11. Trgovački sud u _______________________, izdaje ovu:

                                          POTVRDU

Kojom se potvrđuje da je, ______________ godine pod poslovnim brojem Tt-______ izvršena provedba u sudskom registru rezervacije imena/naziva _____________________ u korist podnositelja prijave ________________________, na rok od 30 dana.

U _____________, _____________. god.

                                                         Ovlašteni sudski službenik:

                              OBRAZAC OBAVIJESTI

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAČKI SUD U ________

________________________              Broj: Tt-__________

                                    OBAVIJEST

Na temelju čl. 50. b st. 3. Zakona o sudskom registru (Narodne novine broj 1/95., 57/96., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10. i 90/11. Trgovački sud u ________________ obavještava podnositelja prijave ________________________ da nisu ispunjeni uvjeti za rezervaciju imena-naziva ______________________________ iz razloga: _______________________________________

U ___________, _____________. god.

                                                        Ovlašteni sudski službenik:

Šifrarnici sudskog registra

OZNAKA

TRGOVAČKI SUDOVI

01

Trgovački sud u Bjelovaru

03

Trgovački sud u Osijeku

03

Trgovački sud u Osijeku – Stalna služba u Slavonskom Brodu

04

Trgovački sud u Rijeci

04

Trgovački sud u Rijeci – Stalna služba u Pazinu

06

Trgovački sud u Splitu

06

Trgovački sud u Splitu – Stalna služba u Dubrovniku

07

Trgovački sud u Varaždinu

08

Trgovački sud u Zagrebu

08

Trgovački sud u Zagrebu – Stalna služba u Karlovcu

08

Trgovački sud u Zagrebu – Stalna služba u Sisku

11

Trgovački sud u Zadru

11

Trgovački sud u Zadru – Stalna služba u Šibeniku

BROJ

VRSTE UPISA

GRUPA

1

osnivanje javnoga trgovačkog društva

Osnivanje

2

osnivanje komanditnog društva

Osnivanje

3

osnivanje gospodarskog interesnog udruženja

Osnivanje

4

osnivanje dioničkog društva

Osnivanje

5

osnivanje društva s ograničenom odgovornošću

Osnivanje

6

osnivanje ustanove

Osnivanje

7

osnivanje zajednice ustanova

Osnivanje

8

osnivanje zadruge

Osnivanje

9

upis trgovca pojedinca

trgovac pojedinac

10

osnivanje subjekta upisa spajanjem

Osnivanje

11

osnivanje subjekta upisa podjelom

Osnivanje

12

osnivanje podružnice

Osnivanje

13

osnivanje podružnice inozemnog osnivača

Osnivanje

14

osnivanje zadružnog zaveza

Osnivanje

15

osnivanje hrvatskog saveza zadruga

Osnivanje

16

osnivanje javne ustanove

Osnivanje

17

osnivanje banke

Osnivanje

18

osnivanje štedne banke

Osnivanje

19

osnivanje stambene štedionice

Osnivanje

20

osnivanje druge financijske institucije

Osnivanje

21

osnivanje društva za osiguranje

Osnivanje

22

osnivanje društva za uzajamno osiguranje

Osnivanje

23

osnivanje druge osobe za osiguranje

Osnivanje

24

osnivanje podružnice kreditne institucije

Osnivanje

25

osnivanje podružnice inozemne kreditne institucije

Osnivanje

26

osnivanje podružnice stambene štedionice

Osnivanje

27

osnivanje podružnice druge financijske institucije

Osnivanje

28

osnivanje podružnice društva za osiguranje

Osnivanje

29

osnivanje podružnice društva za uzajamno osiguranje

Osnivanje

30

osnivanje podružnice ustanove

Osnivanje

31

osnivanje podružnice zadruge

Osnivanje

32

osnivanje Europske zadruge (SCE)

Osnivanje

33

osnivanje Europskog društva (SE)

Osnivanje

34

osnivanje Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU)

Osnivanje

35

osnivanje holdinga SE

Osnivanje

36

osnivanje druge osobe za koju je upis propisan zakonom

Osnivanje

37

nastavak osnivanja društva

Promjene

38

usklađenje temeljnog kapitala sa zakonom o kreditnim institucijama

usklađenje sa zakonom

39

usklađenje poslovanja i općih akata sa Zakonom o zadrugama

usklađenje sa zakonom

40

usklađenje temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima

usklađenje sa zakonom

41

usklađenje sa Zakonom

usklađenje sa zakonom

45

preoblikovanje dioničkog društva u d.o.o.

statusne promjene

46

preoblikovanje d.o.o. u dioničko društvo

statusne promjene

47

preoblikovanje dioničkog društva u JTD

statusne promjene

48

preoblikovanje dioničkog društva u KD

statusne promjene

49

preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u JTD

statusne promjene

50

preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u KD

statusne promjene

51

preoblikovanje javnog trgovačkog društva u d.d.

statusne promjene

52

preoblikovanje komanditnog društva u d.d.

statusne promjene

53

preoblikovanje javnog trgovačkog društva u d.o.o.

statusne promjene

54

preoblikovanje komanditnog društva u d.o.o.

statusne promjene

55

preoblikovanje javnog trgovačkog društva u komanditno društvo

statusne promjene

56

preoblikovanje komanditnog društva u javno trgovačko društvo

statusne promjene

57

preoblikovanje ustanove u trgovačko društvo

statusne promjene

58

preoblikovanje GIU u društvo s ograničenom odgovornošću

statusne promjene

59

preoblikovanje GIU u dioničko društvo

statusne promjene

60

promjena tvrtke

Promjene

61

promjena skraćene tvrtke

Promjene

62

promjena tvrtke podružnice

Promjene

63

promjena sjedišta

Promjene

64

promjena poslovne adrese

Promjene

65

promjena sjedišta podružnice

Promjene

66

promjena predmeta poslovanja

Promjene

67

promjena djelatnosti podružnice

Promjene

68

promjena članova društva

Promjene

69

promjena osnivača ustanove

Promjene

70

promjena jedinog člana društva s ograničenom odgovornošću

Promjene

71

promjena jedinog člana d.o.o. u više članova

Promjene

72

promjena komplementara

Promjene

73

promjena komanditora

Promjene

74

povećanje uloga komanditora

Promjene

75

smanjenje uloga komanditora

Promjene

76

promjena članova nadzornog odbora

Promjene

77

promjena funkcije članova nadzornog odbora

Promjene

78

promjena članova i funkcija članova nadzornog odbora

Promjene

79

promjena članova uprave

Promjene

80

promjena ovlaštenje u zastupanju članova uprave

Promjene

81

promjena članova uprave i ovlaštenja u zastupanju

Promjene

82

promjena ovlaštenja u zastupanju prokuriste

Promjene

83

promjena osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača

Promjene

84

promjena ovlaštenja osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača

Promjene

85

promjena osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača i ovlaštenja

Promjene

86

promjena zastupnika ustanove

Promjene

87

promjena upravitelja zadruge

Promjene

88

promjena ovlaštenja u zastupanju zastupnika ustanove

Promjene

89

promjena ovlaštenja u zastupanju upravitelja zadruge

Promjene

90

promjena likvidatora

Promjene

91

promjena stečajnog upravitelja

 

92

promjena ovlaštenja u zastupanju likvidatora

Promjene

93

promjena likvidatora i ovlaštenja u zastupanju

Promjene

94

promjena sjedišta inozemnog osnivača podružnice

Promjene

95

promjena tvrtke inozemnog osnivača podružnice

Promjene

96

promjena predmeta poslovanja inozemnog osnivača podružnice

Promjene

97

promjena temeljnog kapitala inozemnom osnivača podružnice

Promjene

98

promjena podataka o inozemnom trgovcu pojedincu

Promjene

99

promjena naziva

Promjene

100

promjena naziva podružnice

Promjene

101

promjena djelatnosti unutar predmeta poslovanja

Promjene

102

promjena člana društva

Promjene

103

promjena funkcije komanditora

Promjene

104

promjena člana nadzornog odbora

Promjene

105

promjena funkcije člana nadzornog odbora

Promjene

106

promjena člana i funkcije člana nadzornog odbora

Promjene

107

promjena funkcije predsjednika nadzornog odbora

Promjene

108

promjena funkcije zamjenika predsjednika nadzornog odbora

Promjene

109

promjena funkcije članova uprave

Promjene

110

promjena funkcije zamjenika člana uprave

Promjene

111

promjena člana uprave

Promjene

112

promjena ovlaštenja u zastupanju člana uprave

Promjene

113

promjena člana uprave i ovlaštenja u zastupanju člana uprave

Promjene

114

promjena funkcije člana uprave

Promjene

115

promjena osobnih podataka

Promjene

116

promjena predsjednika uprave

 

117

promjena funkcije zastupnika

promjene

118

promjena funkcije vršitelje dužnosti zastupnika

Promjene

119

promjena funkcije privremenog zastupnika

Promjene

120

promjena članova upravnog odbora

Promjene

121

promjena funkcije članova upravnog odbora

Promjene

122

promjena članova i funkcije članova upravnog odbora

Promjene

123

promjena člana upravnog odbora

Promjene

124

promjena funkcije člana upravnog odbora

Promjene

125

promjena člana i funkcije članova upravnog odbora

Promjene

126

promjena funkcije predsjednika upravnog odbora

Promjene

127

promjena funkcije zamjenika predsjednika upravnog odbora

Promjene

128

promjena izvršnog direktora

Promjene

129

promjena izvršnih direktora

Promjene

130

promjena funkcije izvršnog direktora

Promjene

131

promjena funkcije glavnog izvršnog direktora

Promjene

132

promjena funkcije zamjenika izvršnog direktora

Promjene

133

promjena funkcije zamjenika glavnog izvršnog direktora

Promjene

134

promjena odredbi ugovora o osnivanju

Promjene

135

promjena odredbi izjave o osnivanju

Promjene

136

promjena odredbi statuta

Promjene

137

promjena odredbi pravila zadruge

Promjene

138

promjena trajanja društva

Promjene

139

promjena odredbi akta o osnivanju

Promjene

140

promjena odredbi društvenog ugovora o usklađenju

Promjene

141

promjena odredbi izjave o usklađenju

Promjene

142

promjena oblika akta o osnivanju

Promjene

143

promjena odredbi društvenog ugovora

Promjene

144

promjena odredbi ugovora o osnivanju

Promjene

145

izmjena poduzetničkog ugovora

Promjene

146

dodjela prokure

Promjene

147

opoziv prokure

Promjene

148

dodjela prokure s ograničenjem na podružnicu

Promjene

149

prestanak funkcije komanditora

Promjena

150

prestanak funkcije članova nadzornog odbora

Promjena

151

prestanak funkcije predsjednika i člana nadzornog odbora

Promjena

152

prestanak funkcije zamjenika predsjednika i člana nadzornog odbora

Promjena

153

prestanak funkcije članova uprave

Promjena

154

prestanak funkcije predsjednika uprave

Promjena

155

prestanak funkcije predsjednika i člana uprave

Promjena

156

prestanak funkcije člana uprave

Promjena

157

prestanak funkcije osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača

Promjena

158

prestanak funkcije zastupnika

Promjena

159

prestanak funkcije člana upravnog odbora

Promjena

160

prestanak funkcije predsjednika upravnog odbora

Promjena

161

prestanak funkcije zamjenika predsjednika upravnog odbora

Promjena

162

prestanak funkcije izvršnog direktora

Promjena

163

prestanak funkcije zamjenika izvršnog direktora

promjena

164

prestanak fumkcije glavnog izvršnog direktora

Promjena

165

prestanak funkcije zamjenika glavnog izvršnog direktora

Promjena

166

prestanak funkcije likvidatora

Promjena

167

prestanak funkcije osoba imenovanih od strane suda

Promjena

168

prestanak jedinog dioničara dioničkog društva

Promjena

169

imenovanje likvidatora

Promjena

170

sudsko imenovanje člana uprave

sudsko imenovanje

171

sudsko imenovanje članova uprave

sudsko imenovanje

172

sudsko imenovanje člana nadzornog odbora

sudsko imenovanje

173

sudsko imenovanje članova nadzornog odbora

sudsko imenovanje

174

sudsko imenovanje revizora

sudsko imenovanje

175

sudsko imenovanje likvidatora

sudsko imenovanje

176

sudsko imenovanje privremenog stečajnog upravitelja

sudsko imenovanje

177

sudsko imenovanje stečajnog upravitelja

sudsko imenovanje

178

sudsko imenovanje privremenog upravitelja

sudsko imenovanje

179

sudsko imenovanje člana upravnog odbora

sudsko imenovanje

180

sudsko imenovanje članova upravnog odbora

sudsko imenovanje

181

sudsko imenovanje izvršnog direktora

sudsko imenovanje

182

sudsko imenovanje izvršnih direktora

sudsko imenovanje

183

sudsko imenovanje osobe ovlaštene za zastupanje

sudsko imenovanje

184

sudski opoziv likvidatora

sudski opoziv

185

sudski opoziv člana uprave

sudski opoziv

186

sudski opoziv članova uprave

sudski opoziv

187

sudski opoziv člana nadzornog odbora

sudski opoziv

188

sudski opoziv članova nadzornog odbora

sudski opoziv

189

sudski opoziv privremenog stečajnog upravitelja

sudski opoziv

190

sudski opoziv stečajnog upravitelja

sudski opoziv

191

sudski opoziv privremenog upravitelja

sudski opoziv

192

sudski opoziv člana upravnog odbora

sudski opoziv

193

sudski opoziv članova upravnog odbora

sudski opoziv

194

sudski opoziv izvršnog direktora

sudski opoziv

195

sudski opoziv izvršnih direktora

sudski opoziv

196

sudski opoziv osobe ovlaštene za zastupanje

sudski opoziv

197

povećanje temeljnog kapitala u skladu sa zakonom o trgovačkim društvima

temeljni kapital

198

odluka o povećanju temeljnog kapitala

temeljni kapital

199

odluka o povećanju temeljnog kapitala i povećanja temeljnog kapitala

temeljni kapital

200

povećanje temeljnog kapitala

temeljni kapital

201

odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala

temeljni kapital

202

odluka o smanjenju temeljnog kapitala

temeljni kapital

203

smanjenje temeljnog kapitala

temeljni kapital

204

pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala

temeljni kapital

205

nakana smanjenja temeljnog kapitala

temeljni kapital

206

provedba povećanja temeljnog kapitala

temeljni kapital

207

provedba povećanja odobrenog temeljnog kapitala

temeljni kapital

208

odluka o izdavanju novih dionica

temeljni kapital

209

pripajanje subjekta upisa

statusne promjene

210

spajanje subjekta upisa

statusne promjene

211

podjela subjekta upisa

statusne promjene

212

priključenje društva

statusne promjene

213

prijenos imovine i prestanak društva

statusne promjene

214

zaključenje poduzetničkog ugovora

poduzetnički ugovori

215

prestanak poduzetničkog ugovora

poduzetnički ugovori

216

prestanak priključenja društva

statusna promjena

217

jedini dioničar dioničkog društva

Promjena

218

jedini član društva s ograničenom odgovornošću

Promjena

219

pristupanje novog člana GIU

Promjena

220

istupanje član GIU

Promjena

221

isključenje člana GIU

Promjena

222

pristupanje člana društvu

Promjena

223

isključenje člana društva

Promjena

224

istupanje člana društva

Promjena

225

ustupanje članstva u društvu

Promjena

226

prestanak članstva u društvu

Promjena

227

pristupanje osnivača ustanovi

Promjena

228

sjedinjenje udjela članova kod jedinog člana društva s ograničenom odgovornošću

Promjena

229

odluka suda o otvaranju stečajnog postupka

odluke suda

230

odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka

odluke suda

231

odluka suda o obustavi stečajnog postupka

odluke suda

232

odluka suda o zaključenju stečajnog postupka

odluke suda

233

odluka suda o otvaranju postupka likvidacije

odluke suda

234

odluka suda o obustavi postupka likvidacije

odluke suda

235

odluka suda o zaključenju postupka likvidacije

odluke suda

236

odluka suda o ukidanju društva

odluke suda

237

odluka suda o određivanju privremenih mjera

odluke suda

238

odluka suda o ništetnosti upisa kao razloga za prestanak društva

odluke suda

239

odluka suda o ništetnosti odluke društva

odluke suda

240

ostale odluka suda po službenoj dužnosti

odluke suda

241

nastanak razloga za prestanak subjekta upisa

razlog za prestanak

242

nastavljanje društva

nastavljanje društva

243

nastavljanje društva na temelju odluke članova društva

nastavljanje društva

244

nastavljanje društva na temelju odluke organa društva

nastavljanje društva

245

nastavljanje društva obustavom stečajnog postupka

nastavljanje društva

246

zabilježba

Zabilježbe

247

brisanje trgovca pojedinca

Brisanja

248

brisanje društva

Brisanja

249

brisanje ustanove

Brisanja

250

brisanje zadruge

Brisanja

251

brisanje kreditne unije

Brisanja

252

brisanje zadružnog saveza

Brisanja

253

brisanje hrvatskog saveza zadruga

Brisanja

254

brisanje podružnice

Brisanja

255

brisanje podružnice inozemnog osnivača

Brisanja

256

brisanje gospodarskog interesnog udruženja

brisanja

257

brisanje Europske zadruge (SCE)

Brisanja

258

brisanje Europskog društva (SE)

Brisanja

259

brisanje Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU)

Brisanja

260

brisanje holdinga SE

Brisanja

261

brisanje ostalih subjekata upisa

Brisanja

262

brisanje subjekta upisa po službenoj dužnosti

Brisanje

263

ispravak rješenja o upisu po zahtjevu

Ostalo

264

ispravak rješenja o upisu po službenoj dužnosti

Ostalo

265

odgovornost zadrugara za obveze zadruge

Ostalo

266

ostali podaci o subjektu upisa

Ostalo

267

upis članova društva prema čl. 52. ZIDZSR

Ostalo

268

ovlaštena osobe za primanja očitovanja i pismena

osoba ovlaštena za primanje očitovanja i pismena

269

promjena ovlaštene osobe za primanja očitovanja i pismena

osoba ovlaštena za primanje očitovanja i pismena

270

prestanak ovlaštenja osobe za primanja očitovanja i pismena

osoba ovlaštena za primanje očitovanja i pismena

271

odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara

Ostalo

272

odluka za koju se tužbom traži utvrđenje ništetnosti

Ostalo

273

Osnivanje društva ulaganjem stvari bez revizije osnivanja

osnivanje

274

Osnivanje društva ulaganjem prava bez revizije osnivanja

osnivanje

275

Povećanje temeljnog kapitala ulaganjem stvari bez revizije povećanja

Temeljni kapital

276

Povećanje temeljnog kapitala ulaganjem prava bez revizije povećanja

Temeljni kapital

BROJ

PREDMET PRIJAVE ZA UPIS

1

osnivanje javnoga trgovačkog društva

2

osnivanje komanditnog društva

3

osnivanje gospodarskog interesnog udruženja

4

osnivanje dioničkog društva

5

osnivanje društva s ograničenom odgovornošću

6

osnivanje ustanove

7

osnivanje zajednice ustanova

8

osnivanje zadruge

9

upis trgovca pojedinca

10

osnivanje subjekta upisa spajanjem

11

osnivanje subjekta upisa podjelom

12

osnivanje podružnice

13

osnivanje podružnice inozemnog osnivača

14

osnivanje zadružnog zaveza

15

osnivanje Hrvatskog saveza zadruga

16

osnivanje javne ustanove

17

osnivanje banke

18

osnivanje štedne banke

19

osnivanje stambene štedionice

20

osnivanje druge financijske institucije

21

osnivanje društva za osiguranje

22

osnivanje društva za uzajamno osiguranje

23

osnivanje druge osobe za osiguranje

24

osnivanje podružnice kreditne institucije

25

osnivanje podružnice inozemne kreditne institucije

26

osnivanje podružnice stambene štedionice

27

osnivanje podružnice druge financijske institucije

28

osnivanje podružnice društva za osiguranje

29

osnivanja podružnice društva za uzajamno osiguranje

30

osnivanje podružnice ustanove

31

osnivanje podružnice zadruge

32

osnivanje europske zadruge (SCE)

33

osnivanje europskog društva (SE)

34

osnivanje europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU)

35

osnivanje holdinga SE

36

osnivanje druge osobe za koju je upis propisan zakonom

37

nastavak osnivanja društva

38

usklađenje temeljnog kapitala sa zakonom o kreditnim institucijama

39

usklađenje poslovanja i općih akata sa zakonom o zadrugama

40

usklađenje temeljnog kapitala sa zakonom o trgovačkim društvima

42

usklađenje sa zakonom

43

preoblikovanje dioničkog društva u d.o.o.

44

preoblikovanje d.o.o. u dioničko društvo

45

preoblikovanje dioničkog društva u jtd

46

preoblikovanje dioničkog društva u kd

47

preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u jtd

47

preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u kd

48

preoblikovanje javnog trgovačkog društva u d.d.

49

preoblikovanje komanditnog društva u d.d.

50

preoblikovanje javnog trgovačkog društva u d.o.o.

51

preoblikovanje komanditnog društva u d.o.o.

52

preoblikovanje javnog trgovačkog društva u komanditno društvo

53

preoblikovanje komanditnog društva u javno trgovačko društvo

54

preoblikovanje ustanove u trgovačko društvo

55

preoblikovanje GIU u društvo s ograničenom odgovornošću

56

preoblikovanje GIU u dioničko društvo

67

promjena tvrtke

68

promjena skraćene tvrtke

69

promjena tvrtke podružnice

70

promjena sjedišta

71

promjena poslovne adrese

72

promjena sjedišta podružnice

73

promjena predmeta poslovanja

74

promjena djelatnosti podružnice

75

promjena članova društva

76

promjena osnivača ustanove

77

promjena jedinog člana društva s ograničenom odgovornošću

78

promjena jedinog člana d.o.o. u više članova

79

promjena komplementara

80

promjena komanditora

81

povećanje uloga komanditora

82

smanjenje uloga komanditora

83

promjena članova nadzornog odbora

84

promjena funkcije članova nadzornog odbora

85

promjena članova i funkcija članova nadzornog odbora

86

promjena članova uprave

87

promjena ovlaštenje u zastupanju članova uprave

88

promjena članova uprave i ovlaštenja u zastupanju

89

promjena ovlaštenja u zastupanju prokuriste

90

promjena osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača

91

promjena ovlaštenja osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača

92

promjena osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača i ovlaštenja

93

promjena zastupnika ustanove

94

promjena upravitelja zadruge

95

promjena ovlaštenja u zastupanju zastupnika ustanove

96

promjena ovlaštenja u zastupanju upravitelja zadruge

97

promjena likvidatora

98

promjena stečajnog upravitelja

99

promjena ovlaštenja u zastupanju likvidatora

100

promjena likvidatora i ovlaštenja u zastupanju

101

promjena sjedišta inozemnog osnivača podružnice

102

promjena tvrtke inozemnog osnivača podružnice

103

promjena predmeta poslovanja inozemnog osnivača podružnice

104

promjena temeljnog kapitala inozemnom osnivača podružnice

105

promjena podataka o inozemnom trgovcu pojedincu

106

promjena naziva

107

promjena naziva podružnice

108

promjena djelatnosti unutar predmeta poslovanja

109

promjena člana društva

110

promjena funkcije komanditora

111

promjena člana nadzornog odbora

112

promjena funkcije člana nadzornog odbora

113

promjena člana i funkcije člana nadzornog odbora

114

promjena funkcije predsjednika nadzornog odbora

115

promjena funkcije zamjenika predsjednika nadzornog odbora

116

promjena funkcije članova uprave

117

promjena funkcije zamjenika člana uprave

118

promjena člana uprave

119

promjena ovlaštenja u zastupanju člana uprave

120

promjena člana uprave i ovlaštenja u zastupanju člana uprave

121

promjena funkcije člana uprave

122

promjena osobnih podataka

123

promjena predsjednika uprave

134

promjena funkcije zastupnika

135

promjena funkcije vršitelje dužnosti zastupnika

136

promjena funkcije privremenog zastupnika

137

promjena članova upravnog odbora

138

promjena funkcije članova upravnog odbora

138

promjena članova i funkcije članova upravnog odbora

140

promjena člana upravnog odbora

141

promjena funkcije člana upravnog odbora

142

promjena člana i funkcije članova upravnog odbora

143

promjena funkcije predsjednika upravnog odbora

144

promjena funkcije zamjenika predsjednika upravnog odbora

145

promjena izvršnog direktora

146

promjena izvršnih direktora

147

promjena funkcije izvršnog direktora

148

promjena funkcije glavnog izvršnog direktora

149

promjena funkcije zamjenika izvršnog direktora

150

promjena funkcije zamjenika glavnog izvršnog direktora

151

promjena odredbi ugovora o osnivanju

152

izmjena odredbi izjave o osnivanju

153

izmjena odredbi statuta

154

promjena odredbi pravila zadruge

155

promjena trajanja društva

156

promjena odredbi akta o osnivanju

157

promjena odredbi društvenog ugovora o usklađenju

158

promjena odredbi izjave o usklađenju

159

promjena oblika akta o osnivanju

160

izmjena odredbi društvenog ugovora

161

promjena odredbi ugovora o osnivanju

162

izmjena poduzetničkog ugovora

163

dodjela prokure

164

opoziv prokure

165

dodjela prokure s ograničenjem na podružnicu

166

prestanak funkcije komanditora

167

prestanak funkcije članova nadzornog odbora

168

prestanak funkcije predsjednika i člana nadzornog odbora

169

prestanak funkcije zamjenika predsjednika i člana nadzornog odbora

170

prestanak funkcije članova uprave

171

prestanak funkcije predsjednika uprave

172

prestanak funkcije predsjednika i člana uprave

173

prestanak funkcije člana uprave

174

prestanak funkcije osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača

175

prestanak funkcije zastupnika

176

prestanak funkcije člana upravnog odbora

177

prestanak funkcije predsjednika upravnog odbora

178

prestanak funkcije zamjenika predsjednika upravnog odbora

179

prestanak funkcije izvršnog direktora

180

prestanak funkcije zamjenika izvršnog direktora

181

prestanak funkcije glavnog izvršnog direktora

182

prestanak funkcije zamjenika glavnog izvršnog direktora

183

prestanak funkcije likvidatora

184

prestanak funkcije osoba imenovanih od strane suda

185

prestanak jedinog dioničara dioničkog društva

186

imenovanje likvidatora

187

sudsko imenovanje člana uprave

188

sudsko imenovanje članova uprave

189

sudsko imenovanje člana nadzornog odbora

190

sudsko imenovanje članova nadzornog odbora

191

sudsko imenovanje revizora

192

sudsko imenovanje privremenog upravitelja

193

sudsko imenovanje člana upravnog odbora

194

sudsko imenovanje članova upravnog odbora

195

sudsko imenovanje izvršnog direktora

196

sudsko imenovanje izvršnih direktora

197

sudsko imenovanje osobe ovlaštene za zastupanje

198

sudski opoziV člana uprave

199

sudski opoziv članova uprave

200

sudski opoziv člana nadzornog odbora

201

sudski opoziv članova nadzornog odbora

202

sudski opoziv privremenog upravitelja

203

sudski opoziv člana upravnog odbora

204

sudski opoziv članova upravnog odbora

205

sudski opoziv izvršnog direktora

206

sudski opoziv izvršnih direktora

207

sudski opoziv osobe ovlaštene za zastupanje

208

povećanje temeljnog kapitala u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima

209

upis odluke o povećanju temeljnog kapitala

210

upis odluke o povećanju temeljnog kapitala i povećanja temeljnog kapitala

211

povećanje temeljnog kapitala

212

upis odluke o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala

213

upis odluke o smanjenju temeljnog kapitala

214

smanjenje temeljnog kapitala

215

pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala

216

upis nakane smanjenja temeljnog kapitala

217

provedba povećanja temeljnog kapitala

218

provedba povećanja odobrenog temeljnog kapitala

219

upis odluke o izdavanju novih dionica

220

pripajanje subjekta upisa

221

spajanje subjekta upisa

222

podjela subjekta upisa

223

priključenje društva

224

prijenos imovine i prestanak društva

225

zaključenje poduzetničkog ugovora

226

prestanak poduzetničkog ugovora

227

prestanak priključenja društva

228

upis jedinog dioničara dioničkog društva

229

upis jedinog člana društva s ograničenom odgovornošću

230

pristupanje novog člana GIU

231

istupanje člana GIU

232

isključenje člana GIU

233

pristupanje člana društvu

234

isključenje člana društva

235

istupanje člana društva

236

ustupanje članstva u društvu

237

prestanak članstva u društvu

238

pristupanje osnivača ustanovi

239

sjedinjenje udjela članova kod jedinog člana društva s ograničenom odgovornošću

240

nastanak razloga za prestanak subjekta upisa

241

nastavljanje društva

242

nastavljanje društva na temelju odluke članova društva

243

nastavljanje društva na temelju odluke organa društva

244

nastavljanje društva obustavom stečajnog postupka

245

upis zabilježbe

246

brisanje trgovca pojedinca

247

brisanje društva

248

brisanje ustanove

249

brisanje zadruge

250

brisanje kreditne unije

251

brisanje zadružnog saveza

252

brisanje hrvatskog saveza zadruga

253

brisanje podružnice

254

brisanje podružnice inozemnog osnivača

255

brisanje gospodarskog interesnog udruženja

256

brisanje europske zadruge (SCE)

257

brisanje europskog društva (SE)

258

brisanje europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU)

259

brisanje holdinga SE

260

ispravak rješenja o upisu po zahtjevu

261

upis odgovornosti zadrugara za obveze zadruge

262

upis članova društva prema čl.52 ZIDZSR

263

upis ovlaštene osobe za primanja očitovanja i pismena

264

promjena ovlaštene osobe za primanja očitovanja i pismena

265

prestanak ovlaštenja osobe za primanja očitovanja i pismena

266

upis odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara

267

upis odluke za koju se tužbom traži utvrđenje ništetnosti

268

Osnivanje društva ulaganjem stvari bez revizije osnivanja

269

Osnivanje društva ulaganjem prava bez revizije osnivanja

270

Povećanje temeljnog kapitala ulaganjem stvari bez revizije povećanja

271

Povećanje temeljnog kapitala ulaganjem prava bez revizije povećanja

BROJ

VRSTE RJEŠENJA

1

rješenje o upisu

2

rješenje o obustavi postupka

3

rješenje o odbacivanju prijave

4

rješenje o odbijanju prijave

5

rješenje o ispravku rješenja o upisu

6

rješenje o upisu po službenoj dužnosti

7

rješenje o nenadležnosti

8

rješenje o brisanju upisa

9

rješenje o odbijanju zahtjeva za upis

10

rješenje o pokretanju postupka za upis

11

rješenje o odbijanju upisa

12

djelomično rješenje o upisu

13

rješenje o izrečenoj novčanoj kazni

14

rješenje o opominjanju

15

rješenje o odbacivanju žalbe

16

rješenje o prekidu postupka

17

djelomično rješenje

18

rješenje kojim se različito odlučuje o pojedinom zahtjevu

19

rješenje o odbacivanju revizije kao nedopuštene

20

rješenje o odbacivanju prijedloga za ponavljanje postupka

21

rješenje o odbacivanju prijedloga za vraćanje u prijašnje stanje kao nedopušten

22

rješenje o odobrenju produljenja roka za postupanje po zaključku

23

rješenje o odbijanju zahtjeva za produljenje roka

24

rješenje kojim se utvrđuje osnovanost žalbe

BROJ

VRSTE FUNKCIJA

GRUPE

1

član društva

osnivači/članovi društva

2

ovlaštenik na poslovnom udjelu

osnivači/članovi društva

3

osnivač

osnivači/članovi društva

4

jedini osnivač d.o.o.

osnivači/članovi društva

5

trgovac pojedinac

trgovac pojedinac

6

osnivač podružnice koji je inozemna osoba

Podružnice

7

jedini dioničar

jedini dioničar

8

član ustanove

osnivači/članovi društva

9

komplementar

osnivači/članovi društva

10

komanditor

Komanditori

11

predsjednik uprave

osobe ovlaštene za zastupanje

12

zamjenik predsjednika uprave

osobe ovlaštene za zastupanje

13

član uprave

osobe ovlaštene za zastupanje

14

direktor

osobe ovlaštene za zastupanje

15

ravnatelj

osobe ovlaštene za zastupanje

16

član uprave gospodarskog interesnog udruženja

osobe ovlaštene za zastupanje

17

stečajni upravitelj

upravitelji/likvidatori

18

zamjenik člana uprave

osobe ovlaštene za zastupanje

19

jedini član d.o.o.

osnivači/članovi društva

20

zastupnik

osobe ovlaštene za zastupanje

21

član JTD ovlašten za zastupanje

osobe ovlaštene za zastupanje

22

član posebne uprave

osobe ovlaštene za zastupanje

23

privremeni upravitelj

osobe ovlaštene za zastupanje

24

privremeni stečajni upravitelj

upravitelji/likvidatori

25

predsjednik posebne uprave

osobe ovlaštene za zastupanje

26

vršitelj dužnosti ravnatelja

osobe ovlaštene za zastupanje

27

upravitelj zadruge

osobe ovlaštene za zastupanje

28

prokurist

osobe ovlaštene za zastupanje

29

rektor

osobe ovlaštene za zastupanje

30

dekan

osobe ovlaštene za zastupanje

31

intendant

osobe ovlaštene za zastupanje

32

zapovjednik vatrogasne postrojbe

osobe ovlaštene za zastupanje

33

privremeni zapovjednik vatrogasne postrojbe

osobe ovlaštene za zastupanje

34

zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe

osobe ovlaštene za zastupanje

35

privremeni zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe

osobe ovlaštene za zastupanje

36

prokurist čije je prokura ograničena na podružnicu

osobe ovlaštene za zastupanje

37

predsjednik nadzornog odbora

upravni/nadzorni odbor

38

zamjenik predsjednika nadzornog odbora

upravni/nadzorni odbor

39

član nadzornog odbora

upravni/nadzorni odbor

40

izvršni direktor

osobe ovlaštene za zastupanje

41

predsjednik upravnog odbora

upravni/nadzorni odbor

42

zamjenik predsjednika upravnog odbora

upravni/nadzorni odbor

43

član upravnog odbora

upravni/nadzorni odbor

44

glavni izvršni direktor

osobe ovlaštene za zastupanje

45

zamjenik glavnog izvršnog direktora

osobe ovlaštene za zastupanje

46

zamjenik izvršnog direktora

osobe ovlaštene za zastupanje

47

privremeni ravnatelj

osobe ovlaštene za zastupanje

48

ovlaštena osoba za primanje očitovanja i pismena

ovlaštena osoba za primanje očitovanja i pismena

49

osoba ovlaštena za zastupanje imenovana od suda

osobe ovlaštene za zastupanje

50

predsjednik fonda

osobe ovlaštene za zastupanje

51

zamjenik predsjednika fonda

osobe ovlaštene za zastupanje

52

osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača

Podružnice

53

osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju osnivača

Podružnice

54

likvidator

upravitelji/likvidatori

BROJ

VRSTE RAZLOGA ZA PRESTANAK

1

istek vremena na koje je subjekt upisa osnovan

2

odluka o prestanku subjekta upisa

3

nemogućnost ostvarenja predmeta poslovanja

4

smrt člana društva

5

prestanak člana društva

6

odluka osnivača podružnice

7

pripajanje subjekta upisa drugom

8

spajanje subjekta upisa sa drugim

9

podjela subjekta upisa

10

odluka o prestanku podružnice inozemnog osnivača

11

odluka suda o ukidanju društva

12

odluka suda o ukidanju podružnice inozemnog osnivača

13

prestanak osnivača podružnice inozemnog osnivača

14

otvaranje stečajnog postupka nad osnivačem podružnice u državi osnivača

15

gubitak poslovne sposobnosti osnivača podružnice po propisima države osnivača

16

gubitak prava raspolaganja imovinom osnivača podružnice inozemnog osnivača

17

nepostojanje osobe koja u podružnici inozemnog osnivača zastupa osnivača

18

nepostojanje uzajamnosti s državom osnivača podružnice inozemnog osnivača

19

ostvaren predmet poslovanja GIU

20

godišnji promet trgovca pojedinca manji od zakonom propisanog iznosa

21

zahtjev trgovca pojedinca s godišnjim prometom većim od iznos propisanog zakonom

22

pravomoćna odluka suda

23

razlog iz društvenog ugovora, Izjave o osnivanju, statuta, ugovora o osnivanju ili pravila

24

zaključenje likvidacijskog postupka

25

presude o prestanku

26

ništetnost upisa o osnivanju

27

pravomoćna odluka suda o nezakonitosti upisa

28

pravomoćna presuda po tužbi za utvrđene ništetnosti društva

29

ostali razlozi prestanka

30

priključenje društva

31

odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka

32

otvaranje stečajnog postupka

33

pravomoćna odluka registarskog suda kojom se određuje brisanje po službenoj dužnosti

34

ništetnost društva

35

prijenos imovine na osobe javnog prava

36

otkaz člana JTD

37

okaz nekog od vjerovnika člana JTD

38

otvaranje stečajnog postupka nad članom JTD

39

otkaz komplementara

40

otvaranje stečajnog postupka nad komplementarom

41

okaz nekog od vjerovnika komplementara

42

poslovanje zadruge neprekidno šest mjeseci s brojem članova ispod propisanog broja

43

nedostavljanje godišnjih financijskih izviješća nadležnom tijelu u skladu s posebnim propisima

44

postupanje suprotno zakonu i drugim propisima te zadružnim načelima i vrednotama

45

odluka HNB o pokretanju prisilne likvidacije kreditne institucije

46

odluka HNB o pokretanju prisilne likvidacije podružnice kreditne institucije

47

neusklađivanje poslovanja i općih akata sa Zakonom

48

pravomoćna odluka o zabrani obavljenja djelatnosti

49

prestanak važenja dozvole odnosno ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti

 

RAZLOZI BRISANJA SUBJEKTA UPISA

1

Brisanje trgovca pojedinca

2

Brisanje subjekta upisa po zaključenju stečajnog postupka

3

Brisanje subjekta upisa po okončanju postupka likvidacije

4

Brisanje subjekta upisa po provedenom postupku pripajanja

5

Brisanje subjekta upisa po provedenom postupku spajanja

6

Brisanje subjekta upisa po provedenom postupku podjele razdvajanjem

7

Brisanje subjekta upisa radi prijenosa imovine

8

Brisanje radi ukidanja društva

9

Brisanje subjekta upisa jer nema imovine

10

Brisanje podružnice

11

Brisanje JTD, KD i GIU radi drugog ugovorenog načina obračuna i podjele imovine

Broj

VRSTE ZABILJEŽBI

1

žalbe na rješenje prvostupanjskog suda

2

odluke drugostupanjskog suda po žalbi

3

odluke prvostupanjskog suda po žalbi

4

odluke suda

5

odluke državnog tijela

6

Pripajanja

7

Spajanja

8

Podjela

9

odluke suda o određivanju nadzora

10

ništetnosti upisa osnivanja

11

Spora

12

brisanja zabilježbe spora

13

o zabranama

14

ograničenja raspolaganja

15

ukidanja mjera ograničenja raspolaganja

16

odluke o izrečenim kaznama

17

odluke o izrečenim sigurnosnim mjerama

18

o prestanku pripojenog društva

19

o prestanku spojenog društva

20

ostale zabilježbe

21

o određivanju nadzora nad provedbom stečajnog plana

22

o podignutoj tužbi

23

o izrečenoj privremenoj mjeri

BROJ

VRSTE PRAVNIH OBLIKA

1

trgovac pojedinac

2

javno trgovačko društvo

3

komanditno društvo

4

dioničko društvo

5

športsko dioničko društvo

6

društvo s ograničenom odgovornošću

7

gospodarsko interesno udruženje

8

ustanova

9

zajednica ustanova

10

Zadruga

11

zadružni savez

12

Hrvatski savez zadruga

13

kreditna unija

14

europsko društvo (SE)

15

europska zadruga (SCE)

16

europsko gospodarsko interesno udruženje (EGIU)

17

Holding SE

18

Fond

19

druga osoba za koju je upis propisan zakonom

   

BROJ

VRSTE OBLIKA ULOGA

1

Novac

2

stvari

3

Prava

BROJ

VRSTE ODLUKA DRUGOSTUPANJSKOG SUDA

1

rješenje o odbacivanju žalbe

2

rješenja o odbijanju žalbe

3

rješenja o ukidanju rješenja i vraćanju na ponovni postupak

4

rješenje o ukidanju rješenja i odbacivanju prijave

5

rješenje o preinačavanju rješenja o upisu

6

rješenje o ukidanju rješenje i odbijanju zahtjeva za upis

BROJ

VRSTE PISMENA

1

Zaključak

2

Nalog

3

Poziv

4

Zapisnik

5

Rješenje

6

Oglas

7

Obavijest vjerovnicima

8

Potvrda o rezervaciji imena ili naziva

9

Obavijest o neispunjenju uvjeta za rezervaciju imena ili naziva

10

ostala pismena

BROJ

VRSTE PODNESAKA

1

prijava za upis

2

Prijava za rezervaciju imena ili naziva

3

Zahtjev

4

Žalba

5

Prigovor

6

odgovor na žalbu

7

Dopis

8

Prijedlog

9

popis članova društva

10

Obavijest

11

ostali podnesci

BROJ

VRSTE SLUŽBENIH OSOBA

1

Predsjednik suda

2

Voditelj glavne knjige sudskog registra

3

Sudac

4

Registarski sudac

5

Voditelj sudskog registra

6

Sudski savjetnik

7

Viši sudski savjetnik

8

Informatičar u sudskom registru

9

Ovlašteni sudski službenik

BROJ

GRUPE U SUBJEKTU UPISA

1

osnivači/članovi društva

2

jedini dioničar

3

Komanditori

4

osobe ovlaštene za zastupanje

5

Zastupnici

6

upravitelji/likvidatori

7

upravni/nadzorni odbor

8

Podružnice

9

osobe za primanje očitovanja i pismena

BROJ

VRSTE OSNIVAČA

1

fizička osoba, domaća

2

fizička osoba inozemna

3

subjekt upisa u sudskom registru

4

druga pravna osoba domaća izvan sudskog registra

5

druga pravna osoba inozemna

BROJ

VRSTE PREDLAGATELJA

1

osnivač subjekta upisa

2

subjekt upisa

3

Obrtnik

4

član uprave

5

Likvidator

6

stečajni upravitelj

7

ovlašteni zastupnik

8

trgovački sud

9

tijelo sudbene vlasti

10

tijelo izvršne vlasti

11

tijelo zakonodavne vlasti

12

osoba koja ima pravni interes

13

ostale vrste predlagatelja

14

Porezna uprava

BROJ

VRSTE IDENTIFIKACIJSKIH ISPRAVA

1

osobna iskaznica

2

Putovnica

3

strana osobna iskaznica

BROJ

VRSTE PORIJEKLA ULOGA

1

Domaće

2

Inozemno

3

Mješovito

   

BROJ

VRSTE STATUSNIH PROMJENA

1

preoblikovanje subjekta upisa

2

pripajanje subjekta upisa drugom

3

spajanje subjekta upisa sa drugim

4

podjela subjekta upisa

BROJ

VRSTE PREDMETA POSLOVANJA

1

Informiranje

2

Kultura

3

Odgoj

4

Obrazovanje

5

skrb o djeci

6

skrb o invalidima

7

socijalna skrb

8

Šport

9

tehnička kultura

10

tjelesna kultura

11

zdravstvena zaštita

12

Znanost

13

promet i veze

14

Trgovina

15

Turizam

16

Ugostiteljstvo

17

poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

18

Proizvodnja

19

Telekomunikacije

20

Financije

21

komunalno gospodarstvo

22

energetske djelatnosti

23

Graditeljstvo

BROJ

VRSTE PRILOGA

 

Statut

 

Izjava o osnivanju

 

Društveni ugovor

 

Pravila

 

Odluka o osnivanju

 

Ugovor o osnivanju

 

Odluka osnivača o osnivanju podružnice

 

Odluka inozemnog subjekta o osnivanju podružnice

 

Odluka o preoblikovanju subjekta upisa

 

Drugi ugovor

 

Potpuni tekst općeg akta, statuta, društvenog ugovora s potvrdom javnog bilježnika

 

Izjava osnivača o usvajanju statuta

 

Izjava o osnivanju dioničkog društva

Izjava o preuzimanju dionica i obveze uplate dionica

Isprave o imenovanju organa društva (prvog NO odnosno UO))

 

Izjava o preuzimanju pravila zadruge

 

Odluka o izmjeni statuta

 

Izjava o izmjeni izjave o osnivanju

 

Odluka o izmjeni društvenog ugovora

 

Odluka o izmjeni pravila

 

Odluka o usklađenju

 

Ugovor o usklađenju

 

Izmjena odluke o osnivanju podružnice

 

Izmjena odluke o osnivanju podružnice inozemnog osnivača

 

Zapisnik s osnivačke skupštine

 

Izvješće sudskog vještaka

 

Izvješće revizora

 

Izvješće osnivača o provedenom osnivanju

Izvješće uprave o provedenom osnivanju

Izvješće nadzornog odbora o provedenom osnivanju

Izvješće izvršnih direktora o provedenom osnivanju

Izvješće upravnog odbora o provedenom osnivanju

Izvješće osnivača o provedenom povećanju temeljnog kapitala

Izvješće uprave o provedenom povećanju temeljnog kapitala

Izvješće nadzornog odbora o provedenom povećanju temeljnog kapitala

Izvješće izvršnih direktora o provedenom povećanju temeljnog kapitala

Izvješće upravnog odbora o provedenom povećanju temeljnog kapitala

Izvješće uprave

Izvješće NO

Izvješće UO

Izvješće izvršnih direktora

Izvješće likvidatora

Financijska izvješća

 

Odluka glavne skupštine dioničkog društva

Odluka glavne skupštine o prijenosu dionica manjinskih dioničara

 

Odluka skupštine

 

Odluka osnivača

 

Odluka članova društva

 

Odluka člana društva

 

Odluka o promjeni sjedišta

 

Odluka o promjeni poslovne adrese

 

Odluka o promjeni tvrtke

Odluka o promjeni naziva

 

Izvadak iz zemljišne knjige

 

Izvod iz obrtnog registra

 

Izvod iz registra, upisnika ili evidencije druge države

 

Izvod iz evidencije drugog tijela

 

Izvadak iz sudskog registra

 

Ovjereni prijevod iz registra, upisnika ili evidencije druge države

 

Popis članova (osnivača)

 

Popis osoba ovlaštenih za zastupanje

 

Potvrdu kreditne institucije o ulozima uplaćenim u novcu

Ugovor o unosu stvari ili prava

Ugovor o preuzimanju stvari ili prava

 

Dokaz o uplati sudske pristojbe

 

Dokaz o uplati troškova objave oglasa u »Narodnim novinama«

 

Odluka o imenovanju uprave

Odluka o imenovanju predsjednika uprave

Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika uprave

Odluka o imenovanju zamjenika člana uprave

Odluka suda o imenovanju člana uprave

Odluka suda o imenovanju privremenog upravitelja

Odluka suda o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje

Odluka o imenovanju člana posebne uprave

Odluka o imenovanu predsjednika posebne uprave

Odluka o dodjeli prokure

Odluka o imenovanju osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača

Odluka o imenovanju osobe ovlaštene da u poslovanu podružnice zastupa inozemnog osnivača

Odluka o dodjeli prokure ograničene na podružnicu

Odluka o imenovanju zastupnika ustanove

Odluka o imenovanju privremenog upravitelja

Odluka o imenovanju v. d. ravnatelja

Odluka o imenovanju upravitelja zadruge

Odluka o imenovanju likvidatora

Odluka o imenovanju predsjednika fonda

Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika fonda

Odluka o imenovanju ovlaštene osobe za primanje očitovanja i pismena

Odluka o imenovanju člana nadzornoga odbora

Odluka o izboru članova NO

Odluka o imenovanju prvog NO

Odluka o imenovanju prvog UO

Odluka nadzornog odbora o imenovanju svog člana za zamjenika člana uprave koji nedostaje

 

Odluka o izboru predsjednika nadzornog odbora

Odluka o izboru zamjenika predsjednika NO

 

Odluka o opozivu člana uprave

 

odluka o opozivu predsjednika uprave

 

odluka o opozivu zamjenika predsjenika uprave

 

odluka o opozivu zamjenika člana uprave

 

odluka o opozivu člana posebne uprave

 

odluka o opozivu predsjednika posebne uprave

 

odluka o opozivu prokure

 

odluka o opozivu prokure ograničene na podružnicu

 

odluka o o razrješenju zastupnika ustanove

 

odluka o razrješenu privremenog upravitelja

 

odluka o razrješenju v.d. ravnatelja

 

odluka o opozivu upravitelja zadruge

 

odluka o opozivu likvidatora

 

odluka o opozivu predsjednika fonda

 

odluka o opozivu zamjenika predsjednika fonda

 

odluka o opozivu osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača

 

odluka o opozivu osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa inozemnog osnivača

 

Odluka o opozivu ovlaštene osobe za primanje očitovanja i pismena

 

Odluka o opozivu likvidatora

 

Odluka o opozivu člana NO

Odluka o opozivu predsjednika NO

Odluka o opozivu zamjenika predsjednika NO

Ostavka člana NO

Ostavka predsjednika NO

Ostavka zamjenika predsjednika NO

Odluka glavne skupštine (skupštine) o opozivu imenovanog člana NO

Suglasnost na povlačenje ostavke

 

Ostavka člana uprave

 

ostavka predsjednika uprave

 

ostavka zamjenika predsjednika uprave

 

ostavka zamjenika člana uprave

 

ostavka privremenog upravitelja

 

ostavka osobe ovlaštene za zastupanje

 

ostavka člana posebne uprave

 

ostavka predsjednika posebne uprave

 

ostavka prokuriste

 

ostavka osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača

 

ostavka osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa inozemnog osnivača

 

ostavka prokuriste ograničenog na poslovanje podružnice

 

ostavka zastupnika ustanove

 

ostavka privremenog upravitelja

 

ostavka v.d. ravnatelja

 

ostavka upravitelja zadruge

 

ostavka likvidatora

 

ostavka predsjednika fonda

 

ostavka zamjenika predsjednika fonda

 

ostavka ovlaštene osobe za primanje očitovanja i pismena

 

odluka glavne skupštine o izboru članova UO

 

Odluka o imenovanju člana UO

 

Odluka o opozivu imenovanog člana UO

 

Odluka o izboru člana UO

Odluka o opozivu člana UO

ostavka člana UO

ostavka predsjednika UO

ostavka zamjenika predsjednika UO

ostavka izvršnog direktora

 

odluka o izboru predsjednika UO

odluka o izboru zamjenika predsjednika UO

 

odluka UO o imenovanju izvršnih direktora

odluka o imenovanju zamjenika izvršnog direktora

 

odluka UO o imenovanju glavnog izvršnog direktora

 

odluka UO o opozivu izvršnih direktora

odluka UO o opozivu zamjenika izvršnog direktora

 

odluka UO o opozivu glavnog izvršnog direktora

 

odluka UO o opozivu predsjednika UO

 

odluka UO o opozivu zamjenika predsjednika UO

 

odluka suda o imenovanju člana uprave

 

odluka suda o imenovanju privremenog upravitelja

 

Odluka suda o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje

 

Odluka suda o opozivu imenovanog člana NO

 

Odluka suda o imenovanju člana UO

 

Odluka suda o opozivu člana UO

 

Odluka suda o imenovanju izvršnog direktora

 

Odluka suda o imenovanju člana NO

 

Odluka suda o opozivu člana NO

 

Odluka suda o davanju ovlasti za sazivanje glavne skupštine

 

Odluka suda o imenovanju predsjednika glavne skupštine

 

Odluka suda o pravu dioničara da budu obaviješteni

 

Odluka suda o imenovanju posebnog revizora

 

Odluka suda o imenovanju vještaka(revizora)

 

Odluka suda o imenovanju likvidatora

 

Odluka suda o opozivu likvidatora

 

Odluka suda o opozivu privremenog upravitelja

 

Odluka suda o opozivu osobe ovlaštene za zastupanje

 

Odluka suda o dozvoli prijenosa poslovnog udjela

 

Odluka suda o opozivu člana uprave

 

Odluka suda o prestanku društva

 

Izjava o nepodmirenim dugovanjima

 

Izjava člana No o prihvaćanju postavljenja

 

Izjava člana UO o prihvaćanju postavljenja

 

Izjava ovlaštene osobe za primanja očitovanja i pismena

Izjava člana JTD o odricanju ovlasti za vođenje poslova društva

 

Ovjereni potpis člana uprave

 

Ovjereni potpis likvidatora

Ovjereni potpis stečajnog upravitelja

 

Izjava o preuzimanju poslovnog udjela

 

Izjava podnositelja prijave da nije bilo izmjena u imovini društva

 

Izjava svih članova uprave da je svim poznatim vjerovnicima poslana obavijest

 

Izjava uprave iz čl. 521. ZTD-a

 

Izjava povjerenika za primanje dionica

 

Izjava o suglasnosti pojedinih članova s posebnim pravima

 

Izjava treće osobe s ponudom novčane doplate

 

Izjava člana uprave iz čl. 559. st. 2. ZTD-a

 

Izjave članova društva o prihvaćanju društvenog ugovora (Izjave) kod preoblikovanja

 

Izjave članova društva koji nisu prisustvovali skupštini društva

 

Izjava člana GIU o ustupanju udjela

Izjava komplementara o suglasnosti s odlukom o preoblikovanju

Izjava člana JTD o suglasnosti s odlukom o preoblikovanju

Izjava o ostvarenju prava prvenstva upisa kod povećanja temeljnog kapitala

Popis osoba koje su ostvarile pravo prvenstva upisa kod povećanja temeljnog kapitala

Naknadne izjave o suglasnosti s odlukom o podjeli

 

odluka upravnog vijeća

 

odluka školskog odbora

 

odluka fakultetskog vijeća

odluka vijeća akademije

 

Odluka osnivača

 

odluka ravnatelja

odluka v.d. ravnatelja

 

odluka upravitelja

 

odluka senata

odluka likvidatora

odluka nadzornog odbora

odluka upravnog odobora

odluka predsjednika fonda

odluka uprave

odluka izvršnih direktora

posebna odluka vanjskih dioničara

 

suglasnost osnivača

 

zapisnik sa skupštine

zapisnik s posebne skupštine

zapisnik s glavne skupštine

 

zapisnik sa sjednice upravnog vijeća

 

zapisnik sa sjednice školskog odbora

 

zapisnik sa sjednice fakultetskog vijeća

 

zapisnik sa sjednice vijeća akademije

 

zapisnik sa sjednice senata

 

Zapisnik sa sjednice NO

 

Zapisnik sa sjednice UO

 

Odluka Upravnog suda

Odluka Ustavnog suda RH

Odluka trgovačkog suda

Odluka drugog suda

Odluka drugog trgovačkoga suda

Odluka Visokoga trgovačkoga suda RH

Odluka Vrhovnoga suda RH

Odluka Upravnog suda RH

Odluka upravnoga tijela

Odluka stečajnog suca

Privremena mjera

Odluka o ukidanju društva

Pravomoćna presuda kojom je utvrđena ništetnost upisa

Presuda suda o prestanku društva

Rješenje o nasljeđivanju

 

Ugovor o prijenosu poslovnog udjela

Ugovor o ulaganju stvari (prava)

Ugovor o preuzimanju stvari (prava)

 

suglasnost Vlade RH ili državnog organa

 

suglasnost za unos imena u tvrtku

 

dokaz prava prvenstva na tvrtku

 

suglasnost nadležnog tijela

 

suglasnost, dozvola ili drugi akt državnog organa ili institucije

suglasnost na prijenos poslovnog udjela

 

Pristanak člana društva na nastavljanje korištenja tvrtke

 

Oglas

 

odluka o sazivanju glavne skupštine

odluka o sazivanju skupštine

 

poziv za glavnu skupštinu

 

Preporučeno pismo upućeno svim članovima društva

 

popis sudionika na glavnoj skupštini

 

dokaz o objavi

 

popis upisnika

 

primjerak obavijesti poslane HANFI

 

obračun troškova

 

pisano izvješće posebnog revizora

 

isprava iz čl. 187.a st. 3. t. 1. ZTD-a

 

elaborat o procjeni iz čl. 187.a st. 3. t. 2. ZTD-a

 

Ugovor o nastavku osnivanja društva

 

tužba za utvrđenje ništetnosti društva

 

primjereno osiguranje jedinog osnivača za neuplaćeni ulog

 

potvrda javnog bilježnika o članstvu u društvu

 

suglasnost za prijenos poslovnih udjela

 

Suglasnost svih članova društva da se glasa pisanim putem

 

Popis osoba koje su preuzele poslovne udjele

 

dokaz o objavi nakane smanjenja temeljnog kapitala

 

dokaz da su vjerovnici podmireni ili da im je dano osiguranje

 

Otkaz člana društva ili njegovog vjerovnika

 

Poduzetnički ugovor

 

Otkaz poduzetničkog ugovora

 

Odluka o raskidu poduzetničkog ugovora

 

Izmjena poduzetničkog ugovora

 

Odluka o imenovanju povjerenika za primanje dionica

 

Ugovor o spajanju

 

Ugovor o pripajanju

 

Ugovor o podjeli

 

Plan podjele

 

Ugovor o prijenosu imovine

 

Ugovor o prijenosu imovine na osobe javnog prava

 

Dokaz o danom osiguranju

 

Popis članova uprave

 

Odluka članova GIU o davanju suglasnosti na ustupanje udjela

 

Odluka članova o prestanku GIU

 

Pravni akt o oslobođenju od odgovornosti za novog člana GIU

 

Odluka o prestanku podružnice

 

Odluka o prestanku podružnice inozemnog osnivača

 

javno ovjerena isprava o osnivanju osnivača podružnice

 

javno ovjereni prijepis osnivačkog akta inozemnog osnivača

 

javno ovjereno skraćeno posljednje godišnje financijsko izvješće inozemnog osnivača

ovjereni prijevod odluke inozemnog subjekta o osnivanju podružnice

izvod iz drugih registara

 

dokaz o postojanju uzajamnosti

 

ovjerena preslika

 

Zahtjev državnog odvjetništva/pravobranitelja

 

Zahtjev upravnog tijela

 

Drugi prilog uz prijavu

 

Punomoć

BROJ

VRSTE POSEBNOSTI POSLOVANJA

1

banka, štedna banka

2

stambena štedionica

3

štedno-kreditna zadruga »u likvidaciji«

4

fond (investicijski)

5

kreditna unija

6

leasing društvo

7

društvo za posredovanje i zastupanje u osiguranju

8

investicijsko društvo

9

obvezni ili dobrovoljni mirovinski fondovi

10

mirovinsko osiguravajuće društvo

11

institucija za platni promet

12

ovlašteni mjenjač

13

pravna osoba koja je dobila odobrenje za potrošačko kreditiranje

14

društvo za uzajamno osiguranje

15

društvo za osiguranje ili reosiguranje

16

revizorsko društvo

17

bez posebnosti poslovanja

 

Copyright © Ante Borić