NN 96/2018 (31.10.2018.)

 

Ministarstvo financija

Na temelju članka 9. stavka 6. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 121/2014) ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU

Članak 1.

U Računskom planu koji je sastavni dio Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 1/15 i 25/17) Raspored računa dopunjuje se na sljedeći način:

– u podskupini 351 dodaju se odjeljak 3513 – Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte i odjeljak 3514 – Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte

– u podskupini 352 dodaje se odjeljak 3522 – Prihodi od institucija i tijela EU

– u podskupini 353 dodaje se odjeljak 3532 – Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte

– u podskupini 355 dodaje se odjeljak 3552 – Ostali prihodi od donacija za EU projekte

– u podskupini 371 dodaje se odjeljak 3713 – Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte i odjeljak 3714 – Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte

– u podskupini 451 dodaje se odjeljak 4513 – Tekuće donacije iz EU sredstava

– u podskupini 452 dodaje se odjeljak 4522 – Kapitalne donacije iz EU sredstava

– u podskupini 471 dodaje se odjeljak 4713 – Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte i odjeljak 4714 – Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte.

Članak 2.

Naziv Popisa stopa amortizacije koji je sastavni dio Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 1/15 i 25/17) mijenja se i glasi: »Stope amortizacije dugotrajne imovine«.

Članak 3.

Računski plan koji je bio sastavni dio Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 1/15 i 25/17) zamjenjuje se novim Računskim planom koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-04/05

Urbroj: 513-05-03-18-3

Zagreb, 26. listopada 2018.

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

 

RAČUNSKI PLAN

Razred/ Skupina

Pod­skupina

Odjeljak

Naziv

0

 

 

Nefinancijska imovina

01

 

 

Neproizvedena dugotrajna imovina

 

011

 

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

 

 

0111

Zemljište

 

 

0112

Rudna bogatstva

 

 

0113

Ostala prirodna materijalna imovina

 

012

 

Nematerijalna imovina

 

 

0121

Patenti

 

 

0122

Koncesije

 

 

0123

Licence

 

 

0124

Ostala prava

 

 

0125

Goodwill

 

 

0126

Osnivački izdaci

 

 

0127

Izdaci za razvoj

 

 

0128

Ostala nematerijalna imovina

 

019

 

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

0191

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine

02

 

 

Proizvedena dugotrajna imovina

 

021

 

Građevinski objekti

 

 

0211

Stambeni objekti

 

 

0212

Poslovni objekti

 

 

0213

Ostali građevinski objekti

 

022

 

Postrojenja i oprema

 

 

0221

Uredska oprema i namještaj

 

 

0222

Komunikacijska oprema

 

 

0223

Oprema za održavanje i zaštitu

 

 

0224

Medicinska i laboratorijska oprema

 

 

0225

Instrumenti, uređaji i strojevi

 

 

0226

Sportska i glazbena oprema

 

 

0227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

 

023

 

Prijevozna sredstva

 

 

0231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

 

 

0232

Ostala prijevozna sredstva

 

024

 

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

 

 

0241

Knjige u knjižnicama

 

 

0242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

 

 

0243

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

 

 

0244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

 

025

 

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

 

 

0251

Višegodišnji nasadi

 

 

0252

Osnovno stado

 

026

 

Nematerijalna proizvedena imovina

 

 

0261

Ulaganja u računalne programe

 

 

0262

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

 

 

0263

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

 

029

 

Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine

 

 

0291

Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine

03

 

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

 

031

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

 

 

0311

Plemeniti metali i drago kamenje

 

 

0312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

04

 

 

Sitni inventar

 

041

 

Zalihe sitnog inventara

 

 

0411

Zalihe sitnog inventara

 

042

 

Sitni inventar u uporabi

 

 

0421

Sitni inventar u uporabi

 

049

 

Ispravak vrijednosti sitnog inventara

 

 

0491

Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi

05

 

 

Nefinancijska imovina u pripremi

 

051

 

Građevinski objekti u pripremi

 

 

0511

Građevinski objekti u pripremi

 

052

 

Postrojenja i oprema u pripremi

 

 

0521

Postrojenja i oprema u pripremi

 

053

 

Prijevozna sredstva u pripremi

 

 

0531

Prijevozna sredstva u pripremi

 

054

 

Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi

 

 

0541

Višegodišnji nasadi u pripremi

 

 

0542

Osnovno stado u pripremi

 

055

 

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

 

 

0551

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

 

056

 

Ostala nefinancijska imovina u pripremi

 

 

0561

Ostala nefinancijska imovina u pripremi

06

 

 

Proizvedena kratkotrajna imovina

 

061

 

Zalihe za obavljanje djelatnosti

 

 

0611

Zalihe za preraspodjelu drugima

 

 

0612

Zalihe materijala za redovne potrebe

 

 

0613

Zalihe rezervnih dijelova

 

 

0614

Zalihe materijala za posebne potrebe

 

062

 

Proizvodnja i proizvodi

 

 

0621

Proizvodnja u tijeku

 

 

0622

Gotovi proizvodi

 

063

 

Roba za daljnju prodaju

 

 

0631

Roba za daljnju prodaju

 

 

Razred/ Skupina

Pod­skupina

Odjeljak

Naziv

1

 

 

Financijska imovina

11

 

 

Novac u banci i blagajni

 

111

 

Novac u banci

 

 

1111

Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka

 

 

1112

Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka

 

 

1113

Prijelazni račun

 

112

 

Izdvojena novčana sredstva

 

 

1121

Izdvojena novčana sredstva

 

113

 

Novac u blagajni

 

 

1131

Glavna blagajna

 

114

 

Vrijednosnice u blagajni

 

 

1141

Vrijednosnice u blagajni

12

 

 

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo

 

121

 

Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama

 

 

1211

Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama

 

 

1212

Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama

 

122

 

Jamčevni polozi

 

 

1221

Jamčevni polozi

 

123

 

Potraživanja od radnika

 

 

1231

Potraživanja od radnika

 

124

 

Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose

 

 

1241

Potraživanja za više plaćene poreze

 

 

1242

Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika

 

 

1243

Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe

 

 

1244

Potraživanja za više plaćene ostale poreze

 

 

1245

Potraživanja za više plaćene doprinose

 

129

 

Ostala potraživanja

 

 

1291

Potraživanja za naknade koje se refundiraju

 

 

1292

Potraživanja za naknade štete

 

 

1293

Potraživanja za predujmove

 

 

1294

Ostala nespomenuta potraživanja

13

 

 

Zajmovi

 

131

 

Zajmovi građanima i kućanstvima

 

 

1311

Zajmovi građanima i kućanstvima

 

132

 

Zajmovi pravnim osobama koje obavljaju poduzetničku djelatnost

 

 

1321

Zajmovi pravnim osobama koje obavljaju poduzetničku djelatnost

 

133

 

Zajmovi ostalim subjektima

 

 

1331

Zajmovi ostalim subjektima

 

139

 

Ispravak vrijednosti danih zajmova

 

 

1391

Ispravak vrijednosti danih zajmova

14

 

 

Vrijednosni papiri

 

141

 

Čekovi

 

 

1411

Čekovi – tuzemni

 

 

1412

Čekovi – inozemni

 

142

 

Komercijalni i blagajnički zapisi

 

 

1421

Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzem­ni

 

 

1422

Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni

 

143

 

Mjenice

 

 

1431

Mjenice – tuzemne

 

 

1432

Mjenice – inozemne

 

144

 

Obveznice

 

 

1441

Obveznice – tuzemne

 

 

1442

Obveznice – inozemne

 

145

 

Opcije i drugi financijski derivati

 

 

1451

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni

 

 

1452

Opcije i drugi financijski derivati – inozemni

 

146

 

Ostali vrijednosni papiri

 

 

1461

Ostali tuzemni vrijednosni papiri

 

 

1462

Ostali inozemni vrijednosni papiri

 

149

 

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

 

 

1491

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

15

 

 

Dionice i udjeli u glavnici

 

151

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija

 

 

1511

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija

 

 

1512

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

 

152

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava

 

 

1521

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava

 

 

1522

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

 

159

 

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

 

 

1591

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

16

 

 

Potraživanja za prihode

 

161

 

Potraživanja od kupaca

 

 

1611

Potraživanja od kupaca

 

162

 

Potraživanja za članarine i članske doprinose

 

 

1621

Članarine i članski doprinosi

 

163

 

Potraživanja za prihode po posebnim propisima

 

 

1631

Potraživanja za prihode po posebnim propisima

 

164

 

Potraživanja za prihode od imovine

 

 

1641

Potraživanja za prihode od financijske imovine

 

 

1642

Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine

 

165

 

Ostala nespomenuta potraživanja

 

 

1651

Ostala nespomenuta potraživanja

 

169

 

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

1691

Ispravak vrijednosti potraživanja

19

 

 

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)

 

191

 

Rashodi budućih razdoblja

 

 

1911

Rashodi budućih razdoblja

 

192

 

Nedospjela naplata prihoda

 

 

1921

Nedospjela naplata prihoda

 

 

Razred/ Skupina

Pod­skupina

Odjeljak

Naziv

2

 

 

Obveze

24

 

 

Obveze za rashode

 

241

 

Obveze za radnike

 

 

2411

Obveze za plaće – neto

 

 

2412

Obveze za naknade plaća – neto

 

 

2413

Obveze za plaće u naravi – neto

 

 

2414

Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća

 

 

2415

Obveze za doprinose iz plaća

 

 

2416

Obveze za doprinose na plaće

 

 

2417

Ostale obveze za radnike

 

242

 

Obveze za materijalne rashode

 

 

2421

Naknade troškova radnicima

 

 

2422

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično

 

 

2423

Naknade volonterima

 

 

2424

Nakanade ostalim osobama izvan radnog odnosa

 

 

2425

Obveze prema dobavljačima u zemlji

 

 

2426

Obveze prema dobavljačima u inozemstvu

 

 

2429

Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja

 

244

 

Obveze za financijske rashode

 

 

2441

Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire

 

 

2442

Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove

 

 

2443

Obveze za ostale financijske rashode

 

245

 

Obveze za prikupljena sredstva pomoći

 

 

2451

Obveze za donacije iz prikupljenih sredstava pomoći

 

246

 

Obveze za kazne i naknade šteta

 

 

2461

Obveze za kazne, penale i naknade šteta

 

249

 

Ostale obveze

 

 

2491

Obveze za poreze

 

 

2492

Obveze za porez na dodanu vrijednost

 

 

2493

Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze

25

 

 

Obveze za vrijednosne papire

 

251

 

Obveze za čekove

 

 

2511

Obveze za čekove – tuzemne

 

 

2512

Obveze za čekove – inozemne

 

252

 

Obveze za mjenice

 

 

2521

Obveze za mjenice – tuzemne

 

 

2522

Obveze za mjenice – inozemne

 

259

 

Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire

 

 

2591

Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire

26

 

 

Obveze za kredite i zajmove

 

261

 

Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora

 

 

2611

Obveze za kredite u zemlji

 

 

2612

Obveze za kredite iz inozemstva

 

262

 

Obveze za robne i ostale zajmove

 

 

2621

Obveze za zajmove u zemlji

 

 

2622

Obveze za zajmove iz inozemstva

 

269

 

Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove

 

 

2691

Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove

29

 

 

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja)

 

291

 

Odgođeno plaćanje rashoda

 

 

2911

Obračunati rashodi koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje

 

292

 

Naplaćeni prihodi budućih razdoblja

 

 

2921

Unaprijed plaćeni prihodi

 

 

2922

Odgođeno priznavanje prihoda

 

Razred/ Skupina

Pod­skupina

Odjeljak

Naziv

3

 

 

Prihodi

31

 

 

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

 

311

 

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

 

 

3111

Prihodi od prodaje roba

 

 

3112

Prihodi od pružanja usluga

32

 

 

Prihodi od članarina i članskih doprinosa

 

321

 

Prihodi od članarina i članskih doprinosa

 

 

3211

Članarine

 

 

3212

Članski doprinosi

33

 

 

Prihodi po posebnim propisima

 

331

 

Prihodi po posebnim propisima

 

 

3311

Prihodi po posebnim propisima iz proračuna

 

 

3312

Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora

34

 

 

Prihodi od imovine

 

341

 

Prihodi od financijske imovine

 

 

3411

Prihodi od kamata za dane zajmove

 

 

3412

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

 

 

3413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

 

 

3414

Prihodi od zateznih kamata

 

 

3415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

 

 

3416

Prihodi od dividendi

 

 

3417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

 

 

3418

Ostali prihodi od financijske imovine

 

342

 

Prihodi od nefinancijske imovine

 

 

3421

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

 

 

3422

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

35

 

 

Prihodi od donacija

 

351

 

Prihodi od donacija iz proračuna

 

 

3511

Prihodi od donacija iz državnog proračuna

 

 

3512

Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

 

3513

Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte

 

 

3514

Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte

 

352

 

Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

 

 

3521

Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

 

 

3522

Prihodi od institucija i tijela EU

 

353

 

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

 

 

3531

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

 

 

3532

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte

 

354

 

Prihodi od građana i kućanstava

 

 

3541

Prihodi od građana i kućanstava

 

355

 

Ostali prihodi od donacija

 

 

3551

Ostali prihodi od donacija

 

 

3552

Ostali prihodi od donacija za EU projekte

36

 

 

Ostali prihodi

 

361

 

Prihodi od naknade štete i refundacija

 

 

3611

Prihodi od naknade šteta

 

 

3612

Prihodi od refundacija

 

362

 

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine

 

 

3621

Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine

 

363

 

Ostali nespomenuti prihodi

 

 

3631

Otpis obveza

 

 

3632

Naplaćena otpisana potraživanja

 

 

3633

Ostali nespomenuti prihodi

37

 

 

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

 

371

 

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

 

 

3711

Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

 

 

3712

Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

 

 

3713

Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte

 

 

3714

Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte

39

 

 

Raspored prihoda

 

391

 

Raspored prihoda

 

 

3911

Raspored prihoda

 

 

 

 

Razred/ Skupina

Pod­skupina

Odjeljak

Naziv

4

 

 

Rashodi

41

 

 

Rashodi za radnike

 

411

 

Plaće

 

 

4111

Plaće za redovan rad

 

 

4112

Plaće u naravi

 

 

4113

Plaće za prekovremeni rad

 

 

4114

Plaće za posebne uvjete rada

 

412

 

Ostali rashodi za radnike

 

 

4121

Ostali rashodi za radnike

 

413

 

Doprinosi na plaće

 

 

4131

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

 

 

4132

Doprinosi za zapošljavanje

 

 

4133

Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac

 

 

4134

Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom

42

 

 

Materijalni rashodi

 

421

 

Naknade troškova radnicima

 

 

4211

Službena putovanja

 

 

4212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

 

 

4213

Stručno usavršavanje radnika

 

422

 

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično

 

 

4221

Naknade za obavljanje aktivnosti

 

 

4222

Naknade troškova službenih putovanja

 

 

4223

Naknade ostalih troškova

 

 

4224

Ostale naknade

 

423

 

Naknade volonterima

 

 

4231

Naknade za obavljanje djelatnosti

 

 

4232

Naknade troškova službenih putovanja

 

 

4233

Naknade ostalih troškova

 

 

4234

Ostale naknade

 

424

 

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

 

 

4241

Naknade za obavljanje aktivnosti

 

 

4242

Naknade troškova službenih putovanja

 

 

4243

Naknade ostalih troškova

 

 

4244

Ostale naknade

 

425

 

Rashodi za usluge

 

 

4251

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

 

4252

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

 

4253

Usluge promidžbe i informiranja

 

 

4254

Komunalne usluge

 

 

4255

Zakupnine i najamnine

 

 

4256

Zdravstvene i veterinarske usluge

 

 

4257

Intelektualne i osobne usluge

 

 

4258

Računalne usluge

 

 

4259

Ostale usluge

 

426

 

Rashodi za materijal i energiju

 

 

4261

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

 

 

4262

Materijal i sirovine

 

 

4263

Energija

 

 

4264

Sitni inventar i auto gume

 

429

 

Ostali nespomenuti materijalni rashodi

 

 

4291

Premije osiguranja

 

 

4292

Reprezentacija

 

 

4293

Članarine

 

 

4294

Kotizacije

 

 

4295

Ostali nespomenuti materijani rashodi

43

 

 

Rashodi amortizacije

 

431

 

Amortizacija

 

 

4311

Amortizacija

44

 

 

Financijski rashodi

 

441

 

Kamate za izdane vrijednosne papire

 

 

4411

Kamate za izdane mjenice

 

442

 

Kamate za primljene kredite i zajmove

 

 

4421

Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora

 

 

4422

Kamate za primljene robne i ostale zajmove

 

 

4423

Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove

 

443

 

Ostali financijski rashodi

 

 

4431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

 

 

4432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

 

 

4433

Zatezne kamate

 

 

4434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

45

 

 

Donacije

 

451

 

Tekuće donacije

 

 

4511

Tekuće donacije

 

 

4512

Tekuće donacije iz EU sredstava

 

 

4513

Stipendije

 

452

 

Kapitalne donacije

 

 

4521

Kapitalne donacije

 

 

4522

Kapitalne donacije iz EU sredstava

46

 

 

Ostali rashodi

 

461

 

Kazne, penali i naknade štete

 

 

4611

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

 

 

4612

Penali, ležarine i drugo

 

 

4613

Naknade šteta radnicima

 

 

4614

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

 

462

 

Ostali nespomenuti rashodi

 

 

4621

Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine

 

 

4622

Otpisana potraživanja

 

 

4623

Rashodi za ostala porezna davanja

 

 

4624

Ostali nespomenuti rashodi

47

 

 

Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

 

471

 

Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

 

 

4711

Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

 

 

4712

Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

 

 

4713

Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte

 

 

4714

Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte

49

 

 

Raspored rashoda

 

491

 

Raspored rashoda

 

 

4911

Raspored rashoda

 

 

Razred/ Skupina

Pod­skupina

Odjeljak

Naziv

5

 

 

Vlastiti izvori

51

 

 

Vlastiti izvori

 

511

 

Vlastiti izvori

 

 

5111

Vlastiti izvori od osnivača i od poslovanja

 

512

 

Revalorizacijska rezerva

 

 

5121

Revalorizacijska rezerva

52

 

 

Rezultat poslovanja

 

521

 

Utvrđivanje rezultata poslovanja

 

 

5211

Obračun prihoda i rashoda

 

522

 

Višak/manjak prihoda

 

 

5221

Višak prihoda

 

 

5222

Manjak prihoda

 

Razred/ Skupina

Pod­skupina

Odjeljak

Naziv

6

 

 

Izvanbilančni zapisi

61

 

 

Izvanbilančni zapisi – aktiva

 

611

 

Tuđa materijalna imovina

 

 

6111

Tuđa materijalna imovina

 

612

 

Prava

 

 

6121

Prava

 

613

 

Vrijednosni papiri

 

 

6131

Vrijednosni papiri

 

614

 

Ostali izvanbilančni zapisi – aktiva

 

 

6141

Ostali izvanbilančni zapisi

62

 

 

Izvanbilančni zapisi – pasiva

 

621

 

Obveze za tuđu materijalnu imovinu

 

 

6211

Obveze za tuđu materijalnu imovinu

 

622

 

Obveze za prava

 

 

6221

Obveze za prava

 

623

 

Obveze za primljene vrijednosne papire

 

 

6231

Obveze za primljene vrijednosne papire

 

624

 

Ostali izvanbilančni zapisi – pasiva

 

 

6241

Ostali izvanbilančni zapisi

 

 

 

Copyright © Ante Borić