Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

Na temelju članka 7.d stavka 5. Zakona o brdsko-planinskim područjima (»Narodne novine« broj 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05 i 80/08, u daljnjem tekstu: Zakon), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

 

PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA POREZNE OLAKŠICE OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT NA BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

pročišćeni tekst NN 53/09, 122/10

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom podrobnije se uređuje način ostvarivanja prava na poreznu olakšicu obveznika poreza na dobit koji obavljaju djelatnost na brdsko-planinskim područjima sukladno odredbama članka 7.d Zakona (u daljnjem tekstu: obveznici poreza na dobit).

Obveznici poreza na dobit koji nemaju pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na dobit, sukladno odredbama članka 7.d stavka 1. Zakona, jesu oni obveznici na koje se sukladno odredbama članaka 1. i 2. Uredbe (EZ-a) sadržane u Odluci o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (»Narodne novine« broj 45/07) ne primjenjuju potpore male vrijednosti.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom se uređuje:

1. Djelatnost temeljem koje se ostvaruje pravo na poreznu olakšicu;

2. Ukupni iznos porezne olakšice koja se može dodijeliti poreznom obvezniku;

3. Postupak prijave za ostvarenje porezne olakšice;

4. Oblik i sadržaj prijave za ostvarenje porezne olakšice;

5. Postupak odobravanja porezne olakšice;

6. Obavezni sadržaj godišnjeg izvješća o korištenju porezne olakšice;

7. Kaznene odredbe.

DJELATNOST TEMELJEM KOJE SE OSTVARUJE PRAVO NA POREZNU OLAKŠICU

Članak 3.

Obveznici poreza na dobit koji na brdsko-planinskom području obavljaju više djelatnosti razvrstavaju se prema pretežitoj djelatnosti koju obavljaju na tim područjima.

Pretežita djelatnost se dokazuje najvećim udjelom prihoda od te djelatnosti u ukupnim prihodima od svih djelatnosti koje je obveznik poreza na dobit ostvario na brdsko-planinskim područjima u fiskalnoj godini za koju koristi olakšicu.

Odredbe iz stavka 2. ovoga članka odnose se i na obveznike poreza na dobit koji uz djelatnost poljoprivrede i ribarstva obavljaju i druge djelatnosti na brdsko-planinskim područjima.

U smislu ovog Pravilnika djelatnost poljoprivrede i ribarstva obuhvaća proizvodnju roba navedenih u Poglavljima 1-24 Odsjeka I.-IV. Carinske tarife iz Uredbe o carinskoj tarifi za 2009. godinu (»Narodne novine« broj 140/08) odnosno proizvode iz Poglavlja II., članaka 27. i 28. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 14/01, 14/02, 01/05, 07/05, 09/05, 11/06, 10/08 i 01/09).

U svrhu utvrđivanja pretežite djelatnosti obveznik poreza na dobit treba davatelju potpore dostaviti izjavu u kojoj je prikazana struktura poslovnog prihoda iz koje je razvidno s osnove koje djelatnosti je obveznik poreza na dobit ostvario pretežito najveći prihod kako bi se mogla utvrditi gornja granica potpore male vrijednosti koja se korisniku potpore može odobriti u razdoblju od tri fiskalne godine, gornja granica po poduzetniku iznosi 200.000,00 EUR odnosno 100.000,00 EUR za poduzetnika u sektoru cestovnog prometa u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan odobrenja potpore.

U slučaju promjene pretežite djelatnosti poduzetnika u tekućoj godini, obveznik poreza na dobit treba davatelju potpore dostaviti dokaze o promjeni djelatnosti (struktura poslovnog prihoda) iz koje je vidljiva takva promjena. Temeljem nove ili promijenjene djelatnosti zbroj potpora male vrijednosti dodjeljenih korisniku potpore u razdoblju od tri fiskalne godine ne smije prelaziti dozvoljenu gornju granicu po poduzetniku u iznosu od 200.000,00 EUR odnosno 100.000,00 EUR za poduzetnika u sektoru cestovnog prometa u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan odobrenja potpore.

Članak 4.

Pravo na poreznu olakšicu iz članka 7.d stavka 1. Zakona mogu ostvariti obveznici poreza na dobit koji obavljaju djelatnost na brdsko-planinskom području, osim djelatnosti poljoprivrede i ribarstva, i zapošljavaju više od pet zaposlenika na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju.

UKUPNI IZNOS POREZNE OLAKŠICE KOJA SE MOŽE DODIJELITI POREZNOM OBVEZNIKU

Članak 5.

Iznos porezne olakšice koja se dodjeljuje obvezniku poreza na dobit ne može biti veći od iznosa utvrđenog u članku 2. stavak 2. Uredbe (EZ-a) sadržane u Odluci o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (»Narodne novine« broj 45/07).

Sukladno članku 2. stavak 2. Uredbe (EZ-a) sadržane u Odluci o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (»Narodne novine« broj 45/07), ukupna potpora male vrijednosti koja se može dodijeliti, tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine, pojedinom poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije prijeći iznos od 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan odobrenja potpore, odnosno 200.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan odobrenja potpore po pojedinom poduzetniku u ostalim djelatnostima, isključujući djelatnost poljoprivrede i ribarstva.

Porezna olakšica iz članka 7.d Zakona, dodijeljena kao potpora male vrijednosti, zajedno s ostalim dodijeljenim državnim potporama male vrijednosti može iznositi najviše do 200.000,00 EUR odnosno 100.000,00 EUR za poduzetnike u sektoru cestovnog prometa u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan odobrenja potpore u bilo kojem razdoblju od tri fiskalne godine.

POSTUPAK PRIJAVE ZA OSTVARENJE POREZNE OLAKŠICE

Članak 6.

Prijavu za korištenje prava na poreznu olakšicu obveznici poreza na dobit podnose Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na obrascu »Porezna olakšica za obveznike poreza na dobit koji djelatnost obavljaju na brdsko-planinskim područjima« (Obrazac POBPP, u daljnjem tekstu Prijava), koji je propisan ovim Pravilnikom i njegov je sastavni dio.

Prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za proteklu fiskalnu godinu.

OBLIK I SADRŽAJ PRIJAVE ZA OSTVARENJE POREZNE OLAKŠICE

Članak 7.

Prijava iz članka 6. stavak 1. ovog Pravilnika sadrži:

1. podatke o obvezniku poreza na dobit: naziv/ime i prezime, porezni broj, adresa sjedišta/prebivališta ili uobičajenog boravišta, nadnevak početka obavljanja djelatnosti, kontakt-podaci i ostali podaci (pod A Prijave);

2. popis svih djelatnosti koje obveznik poreza na dobit obavlja na brdsko-planinskim područjima, prihodima ostvarenim od obavljanja pojedine djelatnosti te adresi na kojoj se obavlja djelatnost (pod B Prijave);

3. podatke o zaposlenicima obveznika poreza na dobit na neodređeno vrijeme te njihovom mjestu prebivališta i boravišta (pod C Prijave);

4. podatke o korištenju potpora male vrijednosti (pod D Prijave).

Sastavni dio Prijave čine i sljedeći prilozi:

I. Izvod iz sudskog registra obveznika poreza na dobit, ne stariji od šest mjeseci.

II. Izjava obveznika poreza na dobit dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o strukturi ukupno ostvarenih prihoda od registriranih djelatnosti koje obavlja na brdsko-planinskim područjima u svrhu ostvarivanja porezne olakšice iz članka 7.d Zakona.

III. Izjava obveznika poreza na dobit dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o svim drugim potporama male vrijednosti koje je obveznik poreza na dobit primio tijekom tekuće fiskalne godine i prethodne dvije fiskalne godine neovisno o razini davatelja i pravnom temelju, i to o:

III.1. nazivu potpore male vrijednosti; ukoliko je potpora male vrijednosti dodijeljena u sklopu programa potrebno je navesti i naziv programa

III.2. davatelju potpore male vrijednosti

III.3. iznosu potpore male vrijednosti

III.4. djelatnosti za koju je potpora male vrijednosti dodijeljena.

Uz Prijavu obveznik poreza na dobit Ministarstvu dostavlja i druge priloge koje smatra bitnim za dokazivanje opravdanosti svoje Prijave.

Članak 8.

Na zahtjev Ministarstva obveznik poreza na dobit dužan je dostaviti i druge tražene podatke potrebne za ocjenu osnovanosti Prijave prema ovom Pravilniku.

POSTUPAK ODOBRAVANJA POREZNE OLAKŠICE

Članak 9.

Po zaprimanju Prijave iz članka 6. stavak 1. ovog Pravilnika Ministarstvo izdaje, najkasnije u roku 45 dana od uredno podnesene Prijave, potvrdu o stjecanju prava na poreznu olakšicu u kojoj se utvrđuje maksimalni iznos porezne olakšice koja se može iskoristiti u poreznom razdoblju za koje se traži porezna olakšica, odnosno potvrdu o neostvarivanju prava na poreznu olakšicu.

Potvrdu iz stavka 1. ovoga Pravilnika obveznik poreza na dobit prilaže uz prijavu poreza na dobit u kojoj je iskazao poreznu olakšicu Ministarstvu financija, Poreznoj upravi nadležnoj prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

Članak 10.

Ministarstvo vodi evidenciju o svim dodijeljenim poreznim olakšicama i njihovim korisnicima prema ovom Pravilniku, a evidencija se čuva 10 godina od trenutka kada je dodijeljena posljednja pojedina olakšica.

Članak 11.

Evidenciju iz članka 10. ovoga Pravilnika Ministarstvo dostavlja Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja na utvrđenom obrascu najkasnije 30 dana po isteku roka za podnošenje prijave poreza na dobit.

Članak 12.

Pri vođenju evidencije korištenja poreznih olakšica obveznika poreza na dobit koji obavljaju djelatnost na brdsko-planinskim područjima Ministarstvo prati i nadzire moguću kumulaciju svih olakšica dodijeljenih korisnicima državnih potpora male vrijednosti koji djeluju na brdsko-planinskim područjima, primjenjujući pri tome u potpunosti zajednička pravila za dodjelu potpora male vrijednosti sukladno odredbama Uredbe (EZ-a) sadržane u Odluci o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (»Narodne novine« broj 45/07).

OBAVEZNI SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU POREZNE OLAKŠICE OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT

Članak 13.

Obveznici poreza na dobit koji koriste poreznu olakšicu sukladno članku 7.d Zakona dužni su podnijeti godišnje izvješće o korištenju poreznih olakšica Ministarstvu i Ministarstvu financija, Poreznoj upravi nadležnoj prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu obveznika poreza na dobit.

Godišnje izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

1. podatke o ostvarenoj dobiti od obavljanja djelatnosti na brdsko-planinskim područjima za koje koristi poreznu olakšicu sukladno članku 7.d Zakona;

2. podatke o korištenoj poreznoj olakšici zbog obavljanja djelatnosti na brdsko-planinskim sukladno članku 7.d Zakona;

3. podatke o ukupnim potporama male vrijednosti koje su primljene od Ministarstva i iz drugih izvora tijekom tekuće fiskalne godine i prethodne dvije fiskalne godine neovisno o razini davatelja i pravnom temelju, i to o:

3.1. nazivu potpore male vrijednosti; ukoliko je potpora male vrijednosti dodijeljena u sklopu programa potrebno je navesti i naziv programa

3.2. davatelju potpore male vrijednosti

3.3. iznosu potpore male vrijednosti

3.4. djelatnost za koju je potpora male vrijednosti dodijeljena.

Obveznik poreza na dobit dužan je godišnje izvješće iz stavka 1. ovoga članka podnijeti uz prijavu poreza na dobit u kojoj je iskazao poreznu olakšicu, odnosno najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobit.

KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

Obveznik poreza na dobit dužan je dati izjavu da ukupna potpora male vrijednosti ne premašuje gornju granicu utvrđenu člankom 5. stavkom 2. i 3. ovoga Pravilnika. Ukoliko obveznik poreza na dobit premaši gornju granicu potpore male vrijednosti i taj iznos primi, dužan je vratiti cjelokupni iznos koji je odobren i primljen prema ovom Pravilniku u tekućoj fiskalnoj godini sukladno članku 2. stavku 2. Odluke o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (»Narodne novine« broj 45/07).

Izjava iz stavka 1. ovoga članka se dostavlja Ministarstvu istovremeno s podnošenjem prijave za korištenje prava na poreznu olakšicu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuje se i na obveznike poreza na dobit koji koriste poreznu olakšicu u prijavi poreza na dobit za 2008. godinu, a koja se podnosi u 2009. godini.

Iznimno od članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika, obveznici poreza na dobit Prijavu zbog ostvarivanja prava na poreznu olakšicu za 2008. godinu podnose Ministarstvu najkasnije do 15. svibnja 2009. godine.

Presliku Prijave iz stavka 2. ovoga članka obveznici poreza na dobit dužni su dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi nadležnoj prema sjedištu, odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu obveznika poreza na dobit najkasnije do 15. svibnja 2009. godine.

Ministarstvo će najkasnije u roku 45 dana od uredno podnesene Prijave iz stavka 2. ovog članka zbog ostvarivanja prava na poreznu olakšicu za 2008. godinu izdati potvrdu o stjecanju prava na poreznu olakšicu u kojoj se utvrđuje maksimalni iznos porezne olakšice koja se može iskoristiti u poreznom razdoblju za koje se traži porezna olakšica, odnosno potvrdu o neostvarivanju prava na poreznu olakšicu, te istu dostaviti i poreznom obvezniku i Ministarstvu financija, Poreznoj upravi nadležnoj prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu obveznika poreza na dobit.

Iznimno od članka 11. ovoga Pravilnika Ministarstvo će evidenciju o svim dodijeljenim poreznim olakšicama u 2008. godini dostaviti Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja najkasnije do 15. srpnja 2009. godine.

Iznimno od članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika, obveznici poreza na dobit Prijavu zbog ostvarivanja prava na poreznu olakšicu za 2009. godinu podnose Ministarstvu najkasnije do 31. listopada 2010. godine.

Presliku Prijave iz stavka 6. ovoga članka obveznici poreza na dobit dužni su dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi nadležnoj prema sjedištu, odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu obveznika poreza na dobit najkasnije do 31. listopada 2010. godine

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/09-04/04

Urbroj: 538-06-02-09-1

Zagreb, 27. travnja 2009.

Ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva Petar Čobanković, v. r.

OBRAZAC POBPP

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA,

ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

OBRAZAC POBPP

»Porezna olakšica za obveznike poreza na dobit koji djelatnost obavljaju na brdsko-planinskim područjima«

Naziv / Ime i prezime obveznika poreza na dobit

Porezni broj

Ovim podnosim P r i j a v u

za ostvarenje porezne olakšice na temelju članka 7d. Zakona o brdsko-planinskim područjima (NN 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05 i 80/08)

Mjesto i datum Pečat podnositelja Potpis odgovorne osobe

PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE A. Podaci o obvezniku poreza na dobit

A.1

Naziv/ime i prezime obveznika

 

A.2

Porezni broj

 

A.3

Adresa sjedišta / prebivališta ili uobičajenog boravišta

 

A.3

Nadnevak početka obavljanja djelatnosti

 

A.5

Telefon

 

A.6

Fax

 

A.7

e-mail

 

A.8

Web-stranica

 

A.9

Predsjednik uprave/direktor

 

A.10

Kontakt-osoba

 

B. Podaci o registriranim djelatnostima koje obveznik poreza na dobit obavlja na brdsko-planinskim područjima u godini za koju se prijavljuje porezna olakšica

Registrirane djelatnosti koje obveznik obavlja na brdsko-planinskim područjima u godini za koju se prijavljuje porezna olakšica:

r.br.

naziv djelatnosti

prihodi ostvareni od obavljanja djelatnosti1

adresa na kojoj se obavlja djelatnosti

B.1.

poljoprivreda i ribarstvo

   

B.2

cestovni promet

   

B.3

ostalo

   

1 Podaci iskazani u ovoj tablici trebaju odgovarati podacima koje sadrži Izjava obveznika poreza na dobit dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o strukturi ukupno ostvarenih prihoda od registriranih djelatnosti koje obavlja na brdsko-planinskim područjima u svrhu ostvarivanja porezne olakšice iz članka 7.d stavak 1. Zakona o brdsko-planinskim područjima i koja se prilaže ovoj Prijavi

C. Podaci o zaposlenicima na neodređeno vrijeme kod obveznika poreza na dobit u djelatnostima koje obavlja na brdsko-planinskim područjima u godini za koju se podnosi prijava za korištenje porezne olakšice

C.1

Broj zaposlenih1

godina

 

C.2

ukupno

 

C.3

na neodređeno vrijeme2

 

C.4

na neodređeno vrijeme

koji imaju prebivalište i boravište na brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi

   

1 U djelatnostima koje obveznik obavljaju na brdsko-planinskom području.

2 Sukladno članku 7.d stavak 4. Zakona o brdsko-planinskim područjima smatra se da obveznik poreza na dobit zapošljava zaposlenika na neodređeno vrijeme ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravište na brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju.

D. Podaci o korištenju potpora male vrijednosti1

 

Naziv korištene potpore male vrijednosti

Iznos korištene potpore male vrijednosti u godini2

n-2

n-1

n

D.1

       

D.2

       

D.3

       

.....

       

....

       

D.n

       

1 Podaci iskazani u ovoj tablici trebaju odgovarati podacima koje sadrži Izjava obveznika poreza na dobit dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o svim drugim potporama male vrijednosti koje je obveznik poreza na dobit primio tijekom prethodne dvije i tijekom tekuće fiskalne godine za koju se traži pravo na korištenje i koja se prilaže Prijavi.

2 Godina n je godina u kojoj se ostvaruje potpora, što je u slučaju porezne olakšice prema Zakonu o područjima posebne državne skrbi ili Zakonu o brdsko-planinskim područjima ili Zakonu o gradu Vukovaru godina u kojoj se podnosi prijava poreza na dobit.

 

 

Copyright © Ante Borić