Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 56/2013 (10.5.2013.)

 

HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AKREDITACIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o akreditaciji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/105

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 2. svibnja 2013.

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, v. r.

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AKREDITACIJI

Članak 1.

U Zakonu o akreditaciji (»Narodne novine«, br. 158/03. i 75/09.) u članku 1. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na propise o ocjenjivanju sukladnosti odgovarajuće se odnose na propise o ocjenjivanju i provjeri stalnosti svojstava te na propise o tehničkom ocjenjivanju građevnih proizvoda, ako posebnim Zakonom nije drugačije uređeno.

(3) Ovim se Zakonom utvrđuje okvir za provedbu Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (Tekst značajan za EGP) (SL L 218, 13. 8. 2008) u dijelu koji se odnosi na akreditaciju (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 765/2008).«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 765/2008 i ovoga Zakona je akreditacijsko tijelo.«.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Pojmovi koji se upotrebljavaju u smislu odredaba ovoga Zakona imaju jednako značenje kao i pojmovi uporabljeni u Uredbi (EZ) br. 765/2008, a pojam "norma" ima jednako značenje kao pojam definiran u članku 2. Uredbe (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji i koja dopunjuje i mijenja direktive Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktive 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća i stavlja izvan snage Odluku Vijeća br. 87/95/EEZ te Odluku br. 1673/2006/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14. 11. 2012).«.

Članak 4.

U članku 4. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Poslove iz stavka 2. podstavaka 1., 2. i 3. i stavka 3. ovoga članka može obavljati samo akreditacijsko tijelo.«.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/91

Zagreb, 26. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko, v. r.

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić