Baza je ažurirana 24.03.2023. 

zaključno sa NN 30/23

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 40., članka 24. stavka 2., članka 115. stavka 2., članka 116. stavka 4., članka 124. stavka 2., članka 148. stavka 2., članka 178. stavka 2. točke d), članka 201. stavka 2., članka 465. stavka 2., članka 467. stavka 3., članka 468. stavka 3., članka 478. stavka 3., članka 479. stavka 4., članka 480. stavka 3., članka 481. stavka 5. i članka 486. stavka 6. Uredbe (EU) br. 575/2013 (SL, L 176, 27. 6. 2013.), članka 197. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/2008., 74/2009., 153/2009., 108/2012. i 54/2013.) i članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 77. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

 

ODLUKU O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 575/2013 U DIJELU VREDNOVANJA IMOVINE I IZVANBILANČNIH STAVKI TE IZRAČUNAVANJA REGULATORNOGA KAPITALA I KAPITALNIH ZAHTJEVA

Pročišćeni tekst

NN 160/13140/15, 113/16, 87/18, 53/21139/22

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1. (NN 140/15)

Ovom se Odlukom radi provedbe Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL, L 176, 27. 6. 2013., u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 575/2013) pobliže uređuju:

1) način vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013,

2) stope kapitala, elementi izračuna regulatornoga kapitala i drugi uvjeti u vezi s regulatornim kapitalom u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013,

3) tretman izloženosti prema područnoj (regionalnoj) ili lokalnoj samoupravi za potrebe članka 115. Uredbe (EU) br. 575/2013,

4) tretman izloženosti prema subjektima javnog sektora u Republici Hrvatskoj za potrebe članka 116. Uredbe (EU) br. 575/2013,

5) stroži kriteriji primjene pondera rizika od 35% na izloženosti osigurane stambenim nekretninama u Republici Hrvatskoj za potrebe članka 125. Uredbe (EU) br. 575/2013,

6) ponder rizika viši od 50% na izloženosti koje su u cijelosti i potpuno osigurane poslovnim nekretninama u Republici Hrvatskoj za potrebe članka 126. Uredbe (EU) br. 575/2013,

7) najveće dopušteno razdoblje raspoloživo za postupno uvođenje IRB pristupa za potrebe članka 148. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013,

8) prag značajnosti dospjele kreditne obveze za potrebe članka 178. stavka 2. točke d) Uredbe (EU) br. 575/2013 i

9) uvjeti za priznavanje financijskih institucija kao priznatih pružatelja nematerijalne kreditne zaštite u skladu s člankom 201. stavkom 2. podstavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Pojmovi i nacionalne mjere

Članak 2. (NN 113/16, 53/21)

(1) Pojedini pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci:

1) izloženost,

2) status neispunjenja obveza,

3) financijska institucija,

4) nematerijalna kreditna zaštita,

5) odobrenje za rad,

6) grupa povezanih osoba,

7) rizik prekomjerne financijske poluge,

8) regulatorni kapital,

9) profil rizičnosti,

10) pristup zasnovan na internim rejting-sustavima ili IRB pristup,

11) gubitak zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza ili LGD i

12) subjekt javnog sektora imaju značenje kako je uređeno Uredbom (EU) br. 575/2013.

(2) Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1) »jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj« jesu županije, uključujući Grad Zagreb, gradovi i općine, predstavnička tijela županija, gradova i općina te njihova izvršna tijela,

2) »središnja država u Republici Hrvatskoj« jesu tijela državne vlasti koja se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske, i to:

– tijela zakonodavne vlasti: Ured predsjednika Republike Hrvatske i Hrvatski sabor,

– tijela izvršne vlasti: Vlada Republike Hrvatske, ministarstva Republike Hrvatske, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama,

– tijela sudbene vlasti i pravosuđa: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, upravni sudovi, Visoki upravni sud Republike Hrvatske, trgovački sudovi, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, općinski sudovi, županijski sudovi, Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Ustavni sud Republike Hrvatske, općinska državna odvjetništva, županijska državna odvjetništva, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Državno odvjetništvo – Ured za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminaliteta, Pravobranitelj za djecu, Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Pučki pravobranitelj, Državno sudbeno vijeće, Državno odvjetničko vijeće, Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske.

(3) Nacionalne mjere u Republici Hrvatskoj za potrebe primjene prijelaznih odredbi iz članaka od 465. do 491. Uredbe (EU) br. 575/2013 jesu:

1) Zakon o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/2008., 74/2009., 153/2009., 108/2012. i 54/2013.) i Odluka o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 1/2009., 41/2009., 75/2009., 2/2010. i 118/2011.), donesena na temelju tog Zakona, za prijenos Direktive 2006/48/EZ,

2) članak 5. Odluke o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija za prijenos članka 57. za točke od (a) do (ca) Direktive 2006/48/EZ,

3) članak 5. točka 1. Odluke o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija za prijenos članka 57. za točku (a) Direktive 2006/48/EZ,

4) članak 8. Odluke o superviziji grupe kreditnih institucija na konsolidiranoj osnovi (»Narodne novine«, br. 1/2009., 75/2009., 2/2010. i 67/2013.) za prijenos članka 65. Direktive 2006/48/EZ,

5) članak 15. točke od 1. do 3. Odluke o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija za prijenos članka 57. za točke (f), (g) i (h) Direktive 2006/48/EZ,

6) članak 19. stavak 8. Odluke o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija za prijenos članka 64. stavka 3. točke (c) Direktive 2006/48/EZ,

7) članak 25. stavak 3. Odluke o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija za prijenos članka 66. stavka 1. točke (a) Direktive 2006/48/EZ i

8) članak 25. stavak 4. Odluke o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija za prijenos članka 66. stavka 1. točke (b) Direktive 2006/48/EZ.

(4) Članak 57. točka (ca) i članak 66. stavak 1a. Direktive 2006/48/EZ nisu preneseni u propise Republike Hrvatske.

II. VREDNOVANJE IMOVINE I IZVANBILANČNIH STAVKI

Vrednovanje

Članak 3.

Kreditna institucija dužna je vrednovanje imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanje regulatornoga kapitala obavljati u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima koji se primjenjuju u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002.

III. STOPE KAPITALA I REGULATORNI KAPITAL

Stope kapitala u prijelaznom razdoblju

Članak 4.

Kreditna institucija dužna je članak 465. stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 primjenjivati na način da ona u svakom trenutku ispunjava stopu redovnoga osnovnoga kapitala od 4,5% i stopu osnovnoga kapitala od 6%.

Članak 5. (NN 139/22)

Brisan.

Članak 6. (NN 139/22)

Brisan.

Primjenjivi postotak za odbitke u prijelaznom razdoblju

Članak 7.

Kreditna institucija dužna je u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2017. za svaki odbitak iz članka 478. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 kao primjenjivi postotak upotrebljavati 100%.

Konsolidirane rezerve u prijelaznom razdoblju

Članak 8.

Kreditna institucija dužna je članak 479. stavke 1. i 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 primjenjivati na način da se kao primjenjivi postotak upotrebljava 0%.

Izračun na konsolidiranoj osnovi u prijelaznom razdoblju

Članak 9.

Kreditna institucija dužna je članak 480. stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 primjenjivati na način da se kao primjenjivi faktor upotrebljava 1.

Dodatni filtri i odbici u prijelaznom razdoblju

Članak 10.

Kreditna institucija dužna je članak 481. stavke 1. i 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 primjenjivati na način da se kao primjenjivi postotak upotrebljava 0%.

Nastavak priznavanja instrumenata u prijelaznom razdoblju

Članak 11.

Kreditna institucija dužna je članak 486. stavke od 1. do 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 primjenjivati na način da upotrebljava sljedeće primjenjive postotke:

1) 80% u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.,

2) 60% u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.,

3) 40% u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.,

4) 20% u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. i

5) 0% u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021.

IV. PRIMJENA STANDARDIZIRANOG PRISTUPA ZA IZRAČUN IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM

Područna (regionalna) ili lokalna samouprava

Članak 12.

Kreditna institucija dužna je članak 115. Uredbe (EU) br. 575/2013 primijeniti na način da izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) ili lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj ne smije ponderirati kao izloženosti prema središnjoj državi.

Subjekti javnog sektora koji imaju tretman središnje države

Članak 13. (NN 113/16, 53/21)

Kreditna institucija dužna je članak 116. Uredbe (EU) br. 575/2013 primijeniti na način da ponderira kao izloženosti prema središnjoj državi izloženosti prema sljedećim subjektima javnog sektora u Republici Hrvatskoj:

1. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama,

2. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja,

3. Centar za restrukturiranje i prodaju,

4. Državni ured za reviziju,

5. Energetski institut Hrvoje Požar,

6. Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnoga goriva Nuklearne elektrane Krško,

7. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,

8. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije,

9. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

10. Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet,

11. Hrvatska banka za obnovu i razvitak,

12. Hrvatska izvještajna novinska agencija,

13. Hrvatska radiotelevizija,

14. Hrvatske vode,

15. Hrvatski geološki institut,

16. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

17. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu,

18. Hrvatski zavod za zapošljavanje,

19. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,

20. Klinička bolnica Dubrava,

21. Klinički bolnički centar Osijek,

22. Klinički bolnički centar Rijeka,

23. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice,

24. Klinički bolnički centar Split,

25. Klinički bolnički centar Zagreb,

26. Lučka uprava Ploče,

27. Lučka uprava Rijeka,

28. Lučka uprava Zadar,

29. Lučka uprava Split,

30. Lučka uprava Dubrovnik,

31. Lučka uprava Šibenik,

32. Lučka uprava Osijek,

33. Lučka uprava Vukovar,

34. Lučka uprava Slavonski brod,

35. Lučka uprava Sisak,

36. Poljoprivredni institut Osijek,

37. Središnji registar osiguranika,

38. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

39. Sveučilište Sjever,

40. Sveučilište u Dubrovniku,

41. Sveučilište u Rijeci,

42. Sveučilište u Splitu,

43. Sveučilište u Zadru,

44. Sveučilište u Zagrebu,

45. Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom,

46. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,

47. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti,

48. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,

49. Sveučilište u Slavonskom Brodu i

50. Arheološki muzej Istre.

Kriteriji za izloženosti osigurane stambenim nekretninama

Članak 14.

(1) Kreditne institucije dužne su pri primjeni pondera rizika od 35% na izloženosti u cijelosti i potpuno osigurane stambenim nekretninama, a koje se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske, u skladu s člankom 125. Uredbe (EU) br. 575/2013 primijeniti kriterije propisane stavcima od 2. do 6. ovog članka.

(2) Kreditna institucija može ponder rizika od 35% dodijeliti samo onim izloženostima ili dijelu izloženosti koji su osigurani stambenom nekretninom u kojoj fizička osoba vlasnik nekretnine stanuje ili će stanovati, odnosno koju fizička osoba vlasnik nekretnine daje u najam (engl. leasing) za potrebe stanovanja, a na temelju ugovora o najmu.

(3) Kreditna institucija može dodijeliti ponder rizika iz stavka 2. ovog članka pod uvjetom da vlasnik stambene nekretnine ima u vlasništvu najviše dvije stambene nekretnine.

(4) Stambenom nekretninom, u skladu sa stavkom 2. ovog članka, smatra se obiteljska kuća, stan i pripadajući dijelovi stana u etažnom vlasništvu koji su namijenjeni stanovanju te građevinsko zemljište namijenjeno gradnji obiteljske kuće.

(5) Garaža ili parkirališno mjesto, u skladu sa stavkom 2. ovog članka, smatra se stambenom nekretninom samo ako je hipoteka odnosno fiducijarni prijenos vlasništva zasnovan na garaži odnosno parkirališnom mjestu zajedno s obiteljskom kućom, stanom i pripadajućim dijelovima stana u etažnom vlasništvu koji su namijenjeni stanovanju.

(6) Kuća za odmor, u skladu sa stavkom 2. ovog članka, ne smatra se stambenom nekretninom.

Ponder rizika za izloženosti osigurane poslovnim nekretninama

Članak 14.a (NN 140/15)

Ponder rizika u članku 126. stavku 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 mijenja se u 100% na način da se izloženosti kreditne institucije u cijelosti i potpuno osigurane poslovnim nekretninama u Republici Hrvatskoj tretiraju na sljedeći način:

(a) izloženostima ili bilo kojem dijelu izloženosti u cijelosti i potpuno osiguranima uredima ili drugim poslovnim prostorima dodjeljuje se ponder rizika od 100%;

(b) izloženostima povezanima s ugovorom o najmu nekretnina koje se odnose na urede ili druge poslovne prostore u kojima je kreditna institucija najmodavac, a najmoprimac ima mogućnost kupnje, dodjeljuje se ponder rizika od 100% pod uvjetom da je izloženost kreditne institucije u cijelosti i potpuno osigurana njezinim vlasništvom nad nekretninom.

V. PRIMJENA IRB PRISTUPA ZA IZRAČUN IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM

Značajnost dospjele kreditne obveze

Članak 15. (NN 87/18139/22)

(1 Kreditna institucija na izloženosti prema stanovništvu primjenjuje prag značajnosti iz članka 1. stavka 2. i stavka 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/171 оd 19. listopada 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za prag značajnosti za dospjele kreditne obveze (Tekst značajan za EGP) (SL, L 32, 6. 2. 2018., u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/171) na način da apsolutna sastavnica iz stavka 2. podstavka 2. iznosi 100 eura, a relativna sastavnica iz stavka 2. podstavka 3. iznosi 1%.

(2) Kreditna institucija na izloženosti koje nisu izloženosti prema stanovništvu primjenjuje prag značajnosti iz članka 2. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/171 na način da apsolutna sastavnica iznosi 500 eura, a relativna sastavnica iznosi 1%.

VI. PRIMJENA TEHNIKA SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA

Financijske institucije koje su priznati pružatelji nematerijalne kreditne zaštite

Članak 16.

Kreditna institucija može financijske institucije iz članka 201. stavka 1. točke (f) Uredbe (EU) br. 575/2013 smatrati priznatim pružateljima nematerijalne kreditne zaštite ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

1) ako im je odobrenje za rad izdala i ako njihovo poslovanje nadzire Hrvatska narodna banka ili Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga te

2) ako se prema propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje tih financijskih institucija zahtijeva ispunjavanje sljedećih bonitetnih zahtjeva:

a) pribavljanje suglasnosti nadležnog tijela za obavljanje funkcije člana uprave,

b) minimalni temeljni kapital za osnivanje financijske institucije,

c) održavanje minimalnoga regulatornoga kapitala, odnosno minimalnih stopa adekvatnosti kapitala radi osiguranja sigurnog i stabilnog poslovanja,

d) ograničenje ulaganja u kapital nefinancijskih institucija,

e) ograničenje najveće dopuštene izloženosti prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba,

f) održavanje minimalnoga koeficijenta likvidnosti,

g) upravljanje rizikom prekomjerne financijske poluge, uključujući izračun omjera financijske poluge,

h) javna objava informacija o profilu rizičnosti poslovanja te metodama upravljanja rizicima,

i) uspostavljanje djelotvornog i pouzdanog sustava upravljanja koji obuhvaća:

– jasan organizacijski ustroj,

– djelotvorno upravljanje svim rizicima kojima je izložena ili bi mogla biti izložena financijska institucija,

– primjerene sustave unutarnjih kontrola, koji uključuju uspostavu funkcije kontrole rizika, funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima i funkciju unutarnje revizije,

– politike primitaka koje su u skladu s odgovarajućim i djelotvornim upravljanjem rizicima i koje promiču odgovarajuće i djelotvorno upravljanje rizicima;

j) izvještavanje nadležnog tijela i

k) provođenje revizije financijskih izvještaja.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 17.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2014.

O. br. 341-020/12-13/BV Zagreb, 24. prosinca 2013.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 140/15

Prijelazno razdoblje

Članak 3.

Kreditna institucija koja na dan 30. rujna 2015. nije u skladu s člankom 126. Uredbe (EU) br. 575/2013 primjenjivala ponder rizika od 50% na izloženosti osigurane poslovnim nekretninama u Republici Hrvatskoj ne smije ga početi primjenjivati, a kreditna institucija koja ga primjenjuje dužna je uskladiti svoje poslovanje s odredbama ove Odluke u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 113/16

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 31. prosinca 2016.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 87/18

Članak 2.

(1) Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 31. prosinca 2020.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kreditna institucija može primijeniti pragove značajnosti iz članka 1. ove Odluke i prije roka iz stavka 1. ovoga članka uz uvjet da o namjeravanom datumu primjene obavijesti Hrvatsku narodnu banku najmanje 60 dana prije primjene istih.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 53/21

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 139/22

Članak 4.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

Copyright © Ante Borić