Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 105/2016 (16.11.2016.)

 

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 36. stavka 8., a u svezi s člankom 35. stavkom 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02 i 80/10), Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 10. studenoga 2016., donio je

 

KRITERIJI FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA I METODOLOGIJA PRAĆENJA I VREDNOVANJA PROVEDBE FINANCIRANIH PROGRAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Kriterijima i metodologijom utvrđuju pretpostavke koje udruge i ustanove nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: udruge i ustanove), trebaju ispunjavati pri zahtjevu za dodjelu financijske potpore iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Savjet), te se osigurava ujednačeno izvještavanje udruga i ustanova o utrošku dodijeljenih sredstava namijenjenih ostvarivanju programa kulturne autonomije.

(2) Temeljna svrha izvještavanja iz stavka 1. ovoga članka je praćenje namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske i ostvarivanja programa kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, te programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina.

(3) Ovim se Kriterijima i metodologijom propisuju oblik i sadržaj izvješća o radu i ostvarivanju programa odnosno financijskih izvješća, razdoblja za koja se izvješća sastavljaju te obveza i rokovi njihovog podnošenja.

Članak 2.

(1) Radi pripreme prijedloga odluke o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina, Savjet formira Povjerenstvo za raspodjelu sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo osnovano kao stručna radna skupina ovlaštena za vrednovanje predloženih programa sastavljeno je od stručnih osoba iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija.

(3) Članice i članovi Povjerenstva potpisuju pisanu izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da nemaju osobnih interesa kojima mogu utjecati na nepristranost rada Povjerenstva, da će u obavljanju dužnosti članica i članova Povjerenstva postupati časno, pošteno, savjesno i odgovorno, te će nepristrano čuvati povjerljivost podataka i informacija, kao i vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo dužnosti koja im je povjerena od Savjeta.

(4) Prije donošenja odluke o rasporedu sredstava članice i članovi Savjeta pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da neće utjecati na nepristranost rada Povjerenstva, kako u postupku odabira programa koji će se sufinancirati sredstvima iz Državnog proračuna, tako ni u postupku određivanja visine iznosa sredstava za sufinanciranje odabranih programa.

Članak 3.

(1) Savjet objavljuje Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, te programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: Javni poziv), koji je otvoren za prijavu programa najmanje 30 dana od dana objave.

(2) Savjet imenuje Komisiju za otvaranje prijava prijedloga programa pristiglih na Javni poziv sastavljenu od djelatnika Stručne službe Savjeta koja je dužna otvoriti pristigle prijave programa te pravodobne i potpune prijave proslijediti na postupanje Povjerenstvu odnosno administrativno obraditi kod internetske prijave putem aplikacije.

(3) Komisija iz stavka 2. ovoga članka zadužena je sastaviti bodovnu listu kojom se Povjerenstvo vodi kako pri vrednovanju programa izvršenih u prethodnoj godini, tako i pri odabiru novoprijavljenih programa i pri određivanju visine sredstava koja će se dodijeliti za njihovo ostvarenje.

Članak 4.

(1) Udruge i ustanove čije su prijave programa prešle minimalni bodovni prag, a nije im odobreno sufinanciranje programa, o tome će biti obaviještene pisanim putem u roku od osam radnih dana od dana stupanja na snagu odluke o rasporedu sredstava.

(2) Udruge i ustanove koje su dobile obavijest da njihova prijava programa ne ispunjava propisane uvjete Javnog poziva mogu u roku od osam dana izjaviti pisani prigovor na koji je Savjet dužan odgovoriti u roku od sljedećih osam dana.

Članak 5.

(1) O prijedlogu odluke o rasporedu sredstava na sjednici Savjeta koja je otvorena za javnost glasuje se većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članica i članova Savjeta.

(2) Nakon usvajanja, odluka se objavljuje u Službenom glasilu Republike Hrvatske – Narodnim novinama i na službenim internetskim stranicama Savjeta – www.savjet.nacionalne-manjine.info.

(3) S udrugom ili ustanovom kojoj su odlukom o rasporedu sredstava odobrena sredstva za sufinanciranje programa kulturne autonomije, Savjet će zaključiti ugovor o financijskoj potpori programa koji u ime udruge potpisuje ovlašteni predstavnik udruge ili ustanove.

Članak 6.

(1) Financijska sredstva bez objavljivanja Javnog poziva dodjeljuju se izravno samo u opravdanim i iznimnim slučajevima, kada nepredviđeni događaji koje iz opravdanih razloga udruge ili ustanove nisu mogle planirati u svojem godišnjem planu obvezuju Savjet da u suradnji s udrugama i ustanovama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti Javni poziv.

(2) Kada se financijska sredstva dodjeljuju bez objavljivanja Javnog poziva, Savjet je obvezan s udrugom ili ustanovom sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava i poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja i izvještavanje.

II. OPĆI KRITERIJI FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA

Članak 7.

Pri utvrđivanju financijske potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske Savjet će primjenjivati sljedeće opće kriterije:

1. Poticati financijsku potporu za ostvarivanje programa udruga i ustanova koje doprinose očuvanju etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta, a istovremeno integracijom u društvo daju doprinos kulturnom, društvenom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske, vodeći računa o broju članova udruge i ustanove, dužini djelovanja i dosadašnjem radu udruge

2. Održavati i podizati dostignutu razinu ostvarivanja etničkih prava značajnih za pripadnike nacionalnih manjina

3. Poklanjati posebnu pozornost kulturnom amaterizmu i ustanovama kulture zbog njihove važnosti u očuvanju etničkog identiteta

4. Podupirati programe koji doprinose promicanju vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, unapređivanju tolerancije i uspostavljanju multietničkog i multikulturalnog povjerenja

5. Provoditi zaključke i odredbe bilateralnih sporazuma i ugovora o zaštiti prava nacionalnih manjina kojih je Republika Hrvatska potpisnik

6. Neće se financirati političke djelatnosti pojedinaca i grupa članova udruga i ustanova odnosno cijelih udruga i ustanova na izborima i slične aktivnosti.

III. POSEBNI KRITERIJI FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA

Članak 8.

Pri utvrđivanju financijske potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske Savjet će primjenjivati sljedeće posebne kriterije:

1. Zahtjev za dodjelu financijske potpore mogu uputiti udruge i ustanove (savezi i zajednice) upisane u Registar udruga i Sudski registar ustanova koje aktivno djeluju u Republici Hrvatskoj najmanje 36 mjeseci do objave Javnog poziva (članice saveza ili zajednica najmanje 24 mjeseca do objave Javnog poziva)

2. Udruge i ustanove u svojem sastavu moraju imati najmanje 20 članova pripadnika nacionalne manjine (osim saveza i zajednica čiji su članovi pravne osobe). Udruge i ustanove koje prvi put podnose zahtjev dužne su uz prijavu priložiti dokaz o dosadašnjem djelovanju.

3. Predloženi programi vrednovat će se kroz bodovnu listu na temelju njihove kvalitete i održivosti, broja članova koje udruga ili ustanova okuplja, njezinih prethodnih rezultata, administrativne sposobnosti i razgranatosti njezinih članica na lokalnoj razini, upravljanja financijskim sredstvima, procjene rizika u provedbi programa, kao i na temelju dostavljenih izvješća o radu i ostvarivanju programa odnosno financijskih izvješća o utrošku sredstava dodijeljenih u prethodnoj godini.

4. Prednost će imati programi udruga i ustanova koje okupljaju većinu pripadnika pojedine nacionalne manjine ili imaju veću važnost unutar iste, koje su kroz duže vrijeme ostvarile značajne rezultate u očuvanju etničkog i kulturnog identiteta, koje su poticale pripadnike na tolerantno i usklađeno djelovanje unutar svoje nacionalne manjine i vodile računa o namjenskom korištenju sredstava.

5. Udruge i ustanove koje su podnijele zahtjev za dodjelu financijske potpore dužne su:

– dostaviti odluke posljednje izborne skupštine o odgovornim osobama i uvjerenja o nekažnjavanju odgovornih osoba

– dostaviti izvješće o financijskom poslovanju za prethodnu godinu osim ako su takvo izvješće dostavile Stručnoj službi Savjeta u redovnom izvještajnom postupku

– ovjerene obrasce iz Financijske agencije: PR-RAS-NPF i S-PR-RAS-NPF

– OIB, registarski broj o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske i registarski broj iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija

– dostaviti dokumentaciju i podatke navedene u obrascima izvješća o radu i izvršenju programa s financijskim izvješćem s obaveznim prilozima. Obrasci se objavljuju na službenim internetskim stranicama Savjeta odnosno popunjavaju neposredno putem aplikacije.

6. Udruge i ustanove odnosno savezi i zajednice koje u svojem sastavu imaju više organizacijskih oblika moraju u statutu imati utvrđene organizacijske oblike (članice) i njihov broj odnosno moraju imati popis članova sastavljen na način propisan Zakonom o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14), kao uvjet da bi im se dodijeljena sredstva mogla transferirati.

Članak 9.

(1) Udruga ili ustanova će poduzeti sve potrebne mjere u svrhu izbjegavanja sukoba interesa pri korištenju dodijeljenih sredstava i bez odgode će obavijestiti Savjet o situacijama koje predstavljaju ili bi mogle dovesti do takvog sukoba.

(2) Sukob interesa postoji kada je nepristrano izvršenje ugovornih obveza bilo koje osobe vezane ugovorom ugroženo zbog prilike da ta osoba svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduje sebi ili sebi bliskim osobama (članovi obitelji: bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj), zaposleniku, članu udruge ili ustanove, članu upravnog tijela ili čelniku udruge ili ustanove ili bilo koje druge udruge ili ustanove povezane na bilo koji način s tom udrugom ili ustanovom, društvenim skupinama i organizacijama, a nauštrb javnog interesa i to u slučajevima obiteljske povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa s drugom osobom.

(3) U postupcima javne nabave ili podugovaranja koje udruga ili ustanova provodi u okviru provedbe ugovora, kao prihvatljivi ponuđači mogu sudjelovati i članovi udruge ili ustanove i volonteri udruge ili ustanove koja pokreće postupak nabave roba ili usluga pod uvjetom da se vodi računa o izbjegavanju sukoba interesa.

(4) Svaki sukob interesa Savjet zasebno procjenjuje. U slučaju utvrđenog postojanja sukoba interesa u provedbi programa, Savjet će zatražiti od udruge ili ustanove da bez odgode, a najkasnije u roku koji ne može biti duži od 30 dana (ovisno o mjeri koju je potrebno poduzeti) poduzme potrebne radnje koje je naložio Savjet kako bi se otklonio sukob interesa u provedbi programa.

IV. KRITERIJI ZA POJEDINE VRSTE PROGRAMA

Članak 10.

Pri utvrđivanju financijske potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske polazit će se od sljedećih kriterija za pojedine vrste programa:

(1) Informiranje – standardni oblici informiranja

– vrste predložene tiskovine (dnevne novine, tjednik, mjesečnik, dvomjesečnik, tromjesečnik, godišnjak) odnosno elektroničkog oblika – web-stranice

– broj primjeraka i termini izlaska iz tiska

– format, broj stranica, vrsta fotografija

– sadržaj tiskovine s najmanje 2/3 autorskih priloga

– redakcija – glavni urednik, njegove novinarske i opće stručne kvalifikacije, stalni suradnici, radni prostor i dopisništva

– specifikacija troškova – prihodi i rashodi

– prodajna cijena, način distribucije i razmjena

– ISSN broj.

(2) Izdavaštvo – standardni oblici izdavaštva

– sadržaj – tema – autor s kratkom biografijom

– broj primjeraka i termini izlaska iz tiska; za nakladu

– format, broj stranica, vrsta korica, broj i vrsta fotografija

– jedna recenzija afirmiranog autora iz oblasti koja je tema knjige

– specifikacija rashoda i prihoda

– prodajna cijena, način distribucije i razmjena

– ISBN broj i CIP zapis.

(3) Kulturni amaterizam – standardni oblici kulturnog amaterizma

– folklorne, plesne ili zborne skupine s najmanje 10 aktivnih članova odnosno glazbene, kazališne ili likovne skupine s najmanje 5 aktivnih članova, te 5 javnih nastupa u kalendarskoj godini.

Za svaku od navedenih skupina pri prijavi programa navodi se planirani repertoar, dinamika nastupa i voditelj skupine s priloženim stručnim kvalifikacijama.

Neće se financirati programi kulturnog amaterizma u školskim i izvanškolskim aktivnostima s učenicima.

(4) Kulturne manifestacije – standardni oblici kulturnih manifestacija

– smotre, festivali, obilježavanje jubilarnih obljetnica (10-godišnjice, 20-godišnjice itd.), susreti, stručni skupovi, izložbe, sajmovi knjiga i slični oblici manifestacija jedne ili više nacionalnih manjina na mjesnoj, općinskoj, gradskoj, regionalnoj i državnoj razini.

Prijedlog programa manifestacije mora sadržavati:

– program ili katalog, mjesto održavanja, predviđeni broj sudionika i okvirni broj gledatelja

– specifikaciju troškova.

Članak 11.

(1) Obrasci odnosno prijavnice za prijave programa kulturne autonomije mogu se preuzeti sa službene internetske stranice Savjeta: www.savjet.nacionalne-manjine.info ili osobno u prostorijama Stručne službe Savjeta, a u slučaju elektroničkog načina prijave programa internetom obrasci se ispunjavaju putem aplikacije.

(2) Obrazac s obveznim općim podacima za prijavu programa kulturne autonomije mora sadržavati sljedeće priloge:

1. presliku rješenja o upisu u Registar udruga (do dana objave Javnog poziva u Narodnim novinama udruga mora biti upisana najmanje 36 mjeseci)

2. presliku statuta udruge

3. potvrdu da je udruga dostavila zahtjev za upis promjene statuta nadležnom uredu državne uprave u županiji odnosno gradskom uredu Grada Zagreba

4. odluku o izboru osoba ovlaštenih za zastupanje udruge

5. original uvjerenja o nekažnjavanju odgovornih osoba

6. popis članova udruge i popis od minimalno 20 članova deklariranih pripadnika nacionalne manjine s uvjerenjima iz registra birača osim saveza i zajednica čiji su članovi pravne osobe

7. financijski plan prihoda i rashoda realizacije programa za raspisano vremensko razdoblje (kalendarsku godinu)

8. izvod iz matične knjige radnika ako udruga ima zaposlenih na neodređeno vrijeme

9. presliku ugovora, rješenja ili odluke o najmu ili drugoj osnovi na temelju koje udruga koristi prostor za rad ako nema prostor u svojem vlasništvu.

(3) Obrazac prijavnice za programe informiranja mora sadržavati sljedeće priloge:

1. presliku rješenja o ubilježbi u tiskovine

2. popise prodajnih mjesta tiskovine, adrese pretplatnika ili popis adresa na koje se tiskovina dostavlja besplatno

3. stručne i javne ocjene tiskovine ili društvena i stručna priznanja urednika ako ih ima, te navesti koja

4. popis članova redakcije tiskovine i njihove stručne kvalifikacije

5. dosadašnje radno iskustvo urednika (vrste poslova i vremenska razdoblja u kojima ih je obavljao), novinarske i opće stručne kvalifikacije, popis stalnih suradnika, radni prostor dopisništva

6. troškovnik planiranog programa (specifikacija troškova).

(4) Obrazac prijavnice za programe izdavaštva mora sadržavati sljedeće priloge:

1. način distribucije s popisom adresa na koje se izdanje dostavlja besplatno

2. stručne ocjene i recenzije knjige

3. popis članova redakcije izdavačke djelatnosti

4. rukopis ili detaljan prikaz knjige na cd-u

5. troškovnik planiranog programa (specifikacija troškova).

(5) Obrazac prijavnice za programe kulturnog amaterizma mora sadržavati sljedeće priloge:

1. plan rada i planirani repertoar za kalendarsku godinu

2. adresa prostora u kojem se odvija program i termini održavanja redovitih proba

3. stručne i javne ocjene kulturnog djelovanja u kalendarskoj godini ako ih ima

4. popis sudionika programa (ime i prezime, adresa, telefon, OIB)

5. troškovnik planiranih programa (specifikacija troškova).

(6) Obrazac prijavnice za programe kulturnih manifestacija mora sadržavati sljedeće priloge:

1. plan rada i detaljan opis sadržaja kulturne manifestacije

2. troškovnik planirane manifestacije (specifikacija troškova)

3. adresa prostora u kojem će se održati manifestacija

4. stručne i javne ocjene kulturne manifestacije ako ih ima

5. popis članova organizacijskog odbora manifestacije (ime i prezime, adresa, telefon, OIB)

6. specifikacija iznosa koji za potrebe organizacije zadržava savez ili zajednica ako se u suradnji s članicama organiziraju središnje kulturne manifestacije.

(7) Obrazac prijavnice za programe koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora mora sadržavati sljedeće priloge:

1. detaljno obrazloženje programa

2. svrha koja se želi postići programom

3. popis članova odgovornih za realizaciju programa (ime i prezime, adresa, telefon, OIB)

4. troškovnik planiranog programa (specifikacija troškova).

(8) Obrazac prijavnice za programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije mora sadržavati sljedeće priloge:

1. detaljno obrazloženje programa

2. svrha koja se želi postići programom

3. popis članova odgovornih za realizaciju programa (ime i prezime, adresa, telefon, OIB)

4. troškovnik – ponuda za izvođenje planiranih građevinskih radova

5. ponuda za nabavu opreme

6. ponuda za projektnu dokumentaciju.

V. PROGRAMI KOJI PROIZLAZE IZ BILATERALNIH SPORAZUMA I UGOVORA

Članak 12.

(1) Financirat će se programi koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora o pravima nacionalnih manjina kojima je Republika Hrvatska preuzela financijske obveze.

(2) Programi iz stavka 1. ovoga članka financirat će se ako se odnose na cjelokupnu nacionalnu manjinu i pridonose uspostavi međuetničkog povjerenja te potiču suradnju i zajedništvo između udruga, ustanova i drugih institucija pripadnika nacionalne manjine.

VI. PROGRAMI STVARANJA PRETPOSTAVKI ZA OSTVARIVANJE KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

Članak 13.

Financirat će se programi usuglašeni s tijelima državne vlasti te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima se stvaraju materijalne pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina kroz pomoć u održavanju ili izgradnji domova kulture, nabavi opreme i stvaranju prostornih i drugih uvjeta za djelovanje udruga i ustanova.

VII. MAKSIMALNI IZNOS UTROŠKA SREDSTAVA U POSTOTCIMA PREMA VRSTI TROŠKOVA ZA POJEDINE PROGRAME

Članak 14.

Udruge i ustanove koje u svom sastavu imaju više organizacijskih oblika mogu od ukupno dodijeljenih sredstava izdvojiti sljedeći maksimalni udio za troškove članica kao krajnjih korisnika navedenih u odluci o rasporedu sredstava:

– Indirektni troškovi do 30% doznačenih sredstava; maksimalni iznos po vrstama troškova:

• najam uredskog prostora do 2.500,00 kuna mjesečno

• telefon 300,00 kuna mjesečno

• knjigovodstveni servis ili ugovor o djelu za poslove vođenja knjigovodstva do 800,00 kuna mjesečno

• ostali režijski troškovi i sitan materijal ako računi glase na korisnika

• troškovi nabave informatičke opreme do 5.000,00 kuna

• troškovi za putne račune za korištenje osobnog vozila koji nisu vezani uz program do 1.000,00 kuna

• troškovi izrade i održavanja web-stranice do 5.000,00 kuna.

– Preostala sredstva koriste se isključivo za direktne troškove ostvarivanja programa.

• Troškovi plaća za zaposlene osobe i ugovori o djelu maksimalno do 30% doznačenih sredstava; maksimalan iznos koji će se priznati za pojedinačnu plaću ne može biti veći od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj za tekuću godinu (neće se priznati autorski honorari za administrativne i druge poslove osim za programe izdavaštva i informiranja).

Udruge koje u svom sastavu nemaju organizacijske oblike mogu od ukupno dodijeljenih sredstava izdvojiti sljedeći maksimalni udio za troškove:

– Indirektni troškovi do 30% doznačenih sredstava; maksimalni iznos po vrstama troškova:

• najam uredskog prostora do 2.500,00 kuna mjesečno

• ostali režijski troškovi i sitan materijal ako računi glase na korisnika

• troškovi nabave informatičke opreme do 10.000,00 kuna

• troškovi za putne račune za korištenje osobnog vozila koji nisu vezani uz program do 1.000,00 kuna

• troškovi izrade i održavanja web-stranice do 10.000,00 kuna.

– Preostala sredstva koriste se isključivo za direktne troškove ostvarivanja programa.

• Troškovi plaća za zaposlene osobe i ugovori o djelu maksimalno do 30% doznačenih sredstava; maksimalan iznos koji će se priznati za pojedinačnu plaću ne može biti veći od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj za tekuću godinu (neće se priznati autorski honorari za administrativne i druge poslove osim za programe izdavaštva i informiranja).

Izvješća udruga i ustanova o radu i ostvarivanju programa odnosno financijska izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava trebaju sadržavati sljedeće podatke za pojedine vrste programa:

1. INFORMIRANJE I IZDAVAŠTVO

Izvješće o radu i ostvarivanju programa:

– naziv izdanja (lista, časopisa, godišnjaka ili knjige) – iskazati pojedinačno

– broj tiskanih izdanja i dinamiku tiskanja

– nakladu, format, broj stranica i broj boja.

Financijsko izvješće:

– troškovi ugovora o djelu po vrstama poslova – prijepis, lektura, korektura, prijevod, kompjuterska obrada i slično (navesti osobe, iznose, dostaviti preslike ugovora o djelu, dokumenata i izvješće o obavljenom poslu po pojedinačnom ugovoru)

– troškove grafičke pripreme i tiska

– troškovi izrade i održavanja web-stranice

– specificirane materijalne troškove – papir, vrpce, fotografije i slično

– ukupne troškove za informiranje i izdavaštvo

– ostvarene prihode od prodaje izdanja (navesti iznose)

– ukupne prihode za informiranje i izdavaštvo (navesti iznose).

Visina direktnih troškova za programe informiranja i izdavaštva može biti:

Za programe informiranja maksimalni iznos utroška sredstava u postocima prema vrsti troškova može biti:

– sve vrste troškova koji se odnose na honorare, ugovore o djelu, plaće za zaposlene osobe (maksimalni iznos koji će se priznati za pojedinačnu plaću ne može biti veći od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj za tekuću godinu) do 70% doznačenih sredstava

– maksimalni neto iznosi po vrstama poslova: kartica autorskog teksta do 150,00 kn, lektura po kartici teksta do 35,00 kn, prijevod po kartici teksta do 80,00 kn, galerija fotografija do 130,00 kn i grafičko uređenje i dizajn po satu rada do 130,00 kn

– putni računi do 5% doznačenih sredstava

– maksimalni iznos za direktan trošak po stranici za tisak do 0,25 kuna

– troškovi izrade i održavanja web-stranice do 5% doznačenih sredstava odnosno najviše 10.000,00 kuna

– ostali direktni troškovi kao što su poštarina, računi za tiskanje i grafičke usluge i dr. do visine preostalog iznosa odobrenog za pojedinačni program

– indirektni troškovi neće se priznati kod pravdanja sredstava za direktne troškove programa

– u godišnjem izvješću mora se priložiti specifikacija prema navedenim vrstama troškova.

Za programe izdavaštva maksimalni iznos utroška sredstava u postocima prema vrsti troškova može biti:

– sve vrste naknada koji se odnose na autorske honorare i ugovore o djelu do 40% doznačenih sredstava

– ugovori o djelu za poslove lekture, korekture do 10 % doznačenih sredstava za osobe koje nisu u radnom odnosu

– putni računi do 5% doznačenih sredstava, a preostali iznos za troškove programa izdavaštva (grafička i tehnička priprema, troškovi tiskanja i dr.)

– režijski odnosno indirektni troškovi neće se priznati kod pravdanja sredstava za direktne troškove programa

– u godišnjem izvješću mora se priložiti specifikacija prema navedenim vrstama troškova.

Neće se priznati dvobroji listova i časopisa osim iznimno jednom godišnje ako su tiskani u dvostrukom broju stranica i ako to Savjet prethodno odobri.

U impresumu novina, časopisa, godišnjaka i knjiga obvezno se navodi da su sufinancirani sredstvima iz Državnog proračuna putem Savjeta jer će u protivnom udruge ili ustanove biti dužne vratiti akontirana sredstva za brojeve u kojima to nije navedeno.

Tiskovine se dostavljaju Savjetu i svim registriranim udrugama i ustanovama nacionalne manjine na koje se odnose u tri primjerka, a članovima Savjeta dostavlja se po jedan primjerak.

2. KULTURNI AMATERIZAM

Izvješće o radu i ostvarivanju programa:

– naziv organizacijskog oblika koji se bavi kulturnim amaterizmom

– vrstu kulturne djelatnosti (folklor, glazba, kazalište, izložbe – ako ih je više svaku razraditi posebno)

– broj članova organizacijskog oblika koji su aktivno sudjelovali u programu

– evidencijski list održanih proba

– javne nastupe (navesti koji su i kada ostvareni i dostaviti dokaze o njihovom održavanju u obliku novinskih članaka, fotografija ili videozapisa).

Financijsko izvješće:

– troškove naknade i honorara za voditelja kulturne djelatnosti (navesti osobe, iznose i dostaviti preslike dokumentacije)

– specificirane materijalne troškove prema vrsti troškova – najamnina, telefonski računi, struja, internet i slično (navesti iznose i priložiti preslike dokumentacije)

– ukupne troškove za kulturni amaterizam iz sredstava Savjeta

– ukupan iznos za kulturni amaterizam doznačen putem Savjeta.

Visina direktnih troškova za programe kulturnog amaterizma može biti:

– sve vrste troškova koji se odnose na poslove vezane za ostvarivanje amaterizma kao što su vođenje sekcija i slično – ugovore o djelu, naknade za obavljeni rad maksimalno do 20% doznačenih sredstava (za osobe koje nisu u radnom odnosu u udruzi ili ustanovi); nisu dozvoljeni autorski honorari odnosno ugovori o autorskom djelu

– troškovi za nabavu nošnji i muzičkih instrumenata do 20% sredstava

– troškovi kao što su prijevoz, prehrana i smještaj za nastupe izvan sjedišta udruge, priznaju se uz priložene račune

– ostali prijevozni troškovi osobnim vozilom vezanih za nastupe do 10% odnosno najviše do 5.000,00 kuna godišnje

– režijski odnosno indirektni troškovi neće se priznati kod pravdanja sredstava za direktne troškove programa, osim u slučaju da udruga koristi vlastiti prostor koji služi za probe i nastupe u kojem će se slučaju priznati dio troškova razmjerno trajanju korištenja prostora

– u godišnjem izvješću mora se priložiti specifikacija računa prema navedenim vrstama troškova.

Neće se priznati putni troškovi osobnim vozilom i honorari sudionika iz inozemstva.

Udruge i ustanove nacionalnih manjina podnose za programe kulturnog amaterizma objedinjeno financijsko izvješće prema odluci Savjeta, a ne posebno za svaku sekciju, prema određenim iznosima po vrstama troškova.

Na pozivnicama, plakatima i drugim objavama programa kulturnog amaterizma obvezno se navodi da su sufinancirani sredstvima iz Državnog proračuna putem Savjeta jer će u protivnom udruge ili ustanove biti dužne vratiti akontirana sredstva za one programe u kojima to nije navedeno.

3. KULTURNE MANIFESTACIJE

Izvješće o radu i ostvarivanju programa:

– naziv kulturne manifestacije (smotra, stručni skup, obilježavanje obljetnica, događaja ili osoba)

– broj sudionika manifestacije i mjesto održavanja

– broj posjetitelja/gledatelja

– fotografije, videozapis, novinska izvješća i slično.

Financijsko izvješće:

– troškove honorara i naknade za organizatora manifestacije (navesti osobe, iznose, dostaviti preslike dokumentacije i izvješće o obavljenom radu)

– troškove smještaja sudionika (popis i računi)

– materijalne troškove organizacije manifestacije (specificirati troškove za pozivnice, poštarinu, telefonske račune i dostaviti preslike dokumentacije)

– ukupne troškove za kulturne manifestacije iz sredstava Savjeta

– ukupan iznos za kulturne manifestacije doznačen putem Savjeta.

Visina direktnih troškova za programe kulturnih manifestacija može biti:

– sve vrste troškova koji se odnose na poslove organizacije manifestacije, ugovore o djelu, naknade za obavljeni rad maksimalno do 20% doznačenih sredstava (za osobe koje nisu u radnom odnosu u udruzi ili ustanovi); nisu dozvoljeni autorski honorari odnosno ugovori o autorskom djelu

– troškovi prehrane i osvježavajućih napitaka za učesnike, uzvanike i goste do 40,00 kuna po osobi

– za gostujuće sudionike-izvođače manifestacije priznat će se trošak smještaja, prehrane i prijevoza samo uz priložene račune – isplate u gotovini nisu dozvoljene kao ni isplate honorara za nastupe

– ostali troškovi kao što su najam dvorane, razglasa, naknada ZAMP-a, tiskanje pozivnica i plakata, trošak prijevoza (autobus i kombi) i drugi direktni troškovi priznaju se uz priložene račune

– pokloni za izvođače maksimalno do 500,00 kuna po manifestaciji

– putni računi za troškove organizatora za korištenje osobnog vozila do 10%

– režijski odnosno indirektni troškovi neće se priznati kod pravdanja sredstava za direktne troškove programa osim u slučaju da udruga koristi vlastiti prostor za manifestaciju u kojem će se slučaju priznati dio troškova razmjerno trajanju korištenja prostora

– u godišnjem izvješću mora se priložiti specifikacija prema navedenim vrstama troškova.

Neće se priznati putni troškovi osobnim vozilom i honorari sudionika iz inozemstva.

Udruge i ustanove nacionalnih manjina podnose za svaku pojedinačnu manifestaciju zasebno izvješće o radu i ostvarivanju programa i financijsko izvješće prema odluci Savjeta, a po određenim iznosima za pojedinu vrstu troškova.

Na pozivnicama, plakatima i drugim objavama kulturnih manifestacija obvezno se navodi da su sufinancirane sredstvima iz Državnog proračuna putem Savjeta jer će u protivnom udruge ili ustanove biti dužne vratiti sredstva za one programe u kojima to nije navedeno.

Udruge i ustanove čiji se programi kulturnih manifestacija sufinanciraju iz Državnog proračuna putem Savjeta obvezne su pravovremeno izvijestiti Savjet o datumu i mjestu održavanja kulturnih manifestacija koje organiziraju.

4. PROGRAMI KOJI PROIZLAZE IZ BILATERALNOG SPORAZUMA I UGOVORA

Visina direktnih troškova za programe koji proizlaze iz bilateralnog sporazuma i ugovora može biti:

– troškovi plaća za zaposlene osobe, ugovori o djelu i naknade za autorske honorare za programe izdavaštva do 50% sredstava; maksimalni mjesečni iznos koji će se priznati za pojedinačnu plaću ne može biti veći od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj za tekuću godinu

– režijski odnosno indirektni troškovi do 30% doznačenih sredstava

– najam uredskog prostora maksimalno do 2.500,00 kuna mjesečno

– troškovi nabave informatičke opreme do 10% doznačenih sredstava; maksimalno do 5.000,00 kuna

– troškovi za putne račune osobnim vozilom koji nisu vezani uz programe do 5% doznačenih sredstava.

Od preostalih sredstava koja udruzi ili ustanovi koja u svom sastavu ima više organizacijskih oblika ostanu nakon doznake članicama mogu se izdvojiti sljedeći maksimalni udjeli za troškove:

– indirektni troškovi do 30% doznačenih sredstava; najam uredskog prostora maksimalno do 2.500,00 kuna mjesečno

– troškovi nabave informatičke opreme do 10% doznačenih sredstava; maksimalno do 10.000,00 kuna

– troškovi plaća za zaposlene osobe, ugovori o djelu – naknade za administrativne i druge poslove maksimalno do 50% sredstava; maksimalni iznos koji će se priznati za pojedinačnu plaću ne može biti veći od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj za tekuću godinu (neće se priznati autorski honorari)

– za putne račune osobnim vozilom koji nisu vezani uz programe do 5% doznačenih sredstava.

5. PRETPOSTAVKE ZA OSTVARIVANJE KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

Izvješće o radu i ostvarivanju programa:

– naziv aktivnosti – projekta

– svrha i cilj koji su se ostvarili po završetku projekta

– mjesto

– broj korisnika

– fotografije, novinska izvješća i slično.

Financijsko izvješće:

– izvode iz banke iz kojih je vidljivo transfer sredstava dobavljačima-izvođačima prema sklopljenim ugovorima s istim odnosno prema ispostavljenim računima

– preslike računa i otpremnica

– preslike ugovora sa dobavljačima-izvođačima

– dokumentaciju o izvedenim radovima.

VIII. PRAĆENJE PROVEDBE SUFINANCIRANIH PROGRAMA

Članak 15.

(1) Udruge i ustanove obvezne su radi kontrole namjenskog korištenja sredstava dostaviti Savjetu kvartalno, polugodišnje i godišnje izvješće o radu i izvršenju programa s financijskim izvješćem koja trebaju sadržavati podatke propisane ovim Kriterijima i metodologijom.

(2) Udruge ili ustanove koje Savjetu ne dostave polugodišnje ili godišnje izvješće iz prethodne godine ili ih ne dostave u propisanom roku, neće se razmatrati kod prijave na Javni poziv i mogu izgubiti pravo na prijavu programa sljedeće tri godine.

(3) Polugodišnje izvješće udruge i ustanove dužne su dostaviti Savjetu najkasnije do 31. srpnja tekuće godine, a godišnje izvješće najkasnije do 31. siječnja iduće godine odnosno obrasce S-PR-RAS-NPF do kraja mjeseca ožujka iduće godine.

Članak 16.

(1) Odobrena financijska sredstva za pojedine programe mogu se utrošiti isključivo za ostvarenje tih programa, a Savjet će s ovlaštenim predstavnicima udruga i ustanova o tome zaključiti ugovor o financijskoj potpori programa.

(2) Kao uvjet za početak sufinanciranja korisnik je dužan dostaviti Savjetu obrazac BON 2, a kao instrument osiguranja plaćanja bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos dodijeljene potpore uvećan za zakonsku zateznu kamatu.

(3) Udruga ili ustanova odnosno savez ili zajednica jedine su strane ugovora sa Savjetom. Savjet ni na koji način nije ugovorno povezan s članovima udruge ili ustanove odnosno saveza ili zajednice. Svi uvjeti koji se odnose na udrugu ili ustanovu odnosno savez ili zajednicu primjenjuju se i na njihove članove, a udruga ili ustanova odnosno savez ili zajednica odgovorni su Savjetu za provedbu programa u skladu s uvjetima ugovora.

(4) Udruga ili ustanova odnosno savez ili zajednica svoje će međusobne odnose s vlastitim članovima regulirati ugovorom, uz uvjet da maksimalno do 20% ukupnog odobrenog iznosa odlukom o rasporedu sredstava udruga ili ustanova odnosno savez ili zajednica može zadržati za administrativne troškove.

(5) Kad članice organiziraju kulturne manifestacije u suradnji sa savezom ili zajednicom, troškovi u izvješćima o radu i ostvarivanju programa odnosno financijskim izvješćima moraju se iskazati u postotku i iznosu posebno za svaku manifestaciju, kako je to propisano međusobnim ugovorom.

Članak 17.

(1) Savjet ne odgovara za štetu nastalu u odnosu na osoblje ili imovinu udruge i ustanove tijekom provedbe ili slijedom posljedica programa, ne može prihvatiti potraživanje za nadoknadom ili povećanjem iznosa plaćanja vezano uz takve štete ili povrede.

(2) Udruga ili ustanova isključivo je odgovorna trećim stranama, uključujući odgovornost za nastale štete ili povrede bilo koje vrste tijekom provedbe ili slijedom posljedica programa. Udruga ili ustanova ne može na Savjet prenijeti odgovornost, odnosno obvezu naknade štete koja proistječe iz potraživanja ili akcija poduzetih kao posljedica kršenja pravila ili propisa od strane udruge ili ustanove i njihovih zaposlenika ili pojedinaca za koje su ti zaposlenici odgovorni, ili kao posljedica kršenja prava treće strane.

Članak 18.

(1) Obrasci koje je potrebno popuniti i priložiti izvješćima o radu i ostvarivanju programa odnosno financijskim izvješćima mogu se preuzeti sa službene internetske stranice Savjeta: www.savjet.nacionalne-manjine.info a u slučaju elektroničkog načina dostavljanja izvještaja internetom obrasci se ispunjavaju putem aplikacije.

(2) Obrazac financijskog izvješća FG1 koji su uz izvješće dužne priložiti sve udruge i ustanove mora sadržavati sljedeće priloge:

1. zbirni pregled prometa po računu iz banke za izvještajno razdoblje

2. presliku knjige blagajne otvorene posebno za sredstva Savjeta s uplatnicama i isplatnicama za izvještajno razdoblje

3. preslike računa razvrstane po programima sa specifikacijama

4. preslike ugovora, izvješće o obavljenom radu, opis poslova za zaposlene na neodređeno vrijeme

5. preslike putnih naloga i računa s kratkim izvještajem.

(3) Obrasce IR 1 do IR 7 koji se odnose na programe iz pojedinih područja svojem izvješću prilažu udruge i ustanove za one programe koje su im odobreni odlukom o rasporedu sredstava.

(4) Ako se udruge ili ustanove nisu pridržavale odredbi ugovora i ovih Kriterija i metodologije, dužne su u izvješću dostaviti objektivno obrazloženje koje Savjet procjenjuje u svakom pojedinom slučaju.

(5) Dostava izvješća o radu i ostvarivanju programa odnosno financijskog izvješća s dokumentacijom propisanom ovim Kriterijima i metodologijom, te njegovo prihvaćanje od strane Savjeta, uvjet je nastavka sufinanciranja programa udruga i ustanova u sljedećoj kalendarskoj godini.

Članak 19.

(1) Ako Savjet od nadležnog tijela dođe do saznanja da je udruga ili ustanova kažnjena za kazneno djelo ili se nad njom provodi ovrha, prijave iste neće se razmatrati odnosno može se obustaviti daljnje financiranje, naložiti da se sredstva vrate u Državni proračun odnosno na temelju bjanko zadužnice zatražiti ovrha, te može izgubiti pravo na sufinanciranje putem Savjeta na tri godine.

(2) Udruga ili ustanova mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, u suprotnom prijava novog programa na Javni poziv bit će odbijena odnosno može se obustaviti daljnje financiranje, naložiti da se sredstva vrate u Državni proračun odnosno na temelju bjanko zadužnice zatražiti ovrha, te može izgubiti pravo na sufinanciranje putem Savjeta na tri godine.

Članak 20.

(1) Sredstva za sufinanciranje programa doznačivat će se kvartalno po ¼ unutar prvog mjeseca pojedinog kvartala na transakcijski račun udruge ili ustanove prema mogućnostima izvršenja Državnog proračuna i prema planiranoj dinamici provedbe programa, osim za akontacije za prva tri mjeseca koje će se isplaćivati na temelju predugovora koji će se sklopiti između Savjeta i udruge ili ustanove.

(2) Kao uvjet za početak sufinanciranja korisnik je Savjetu dužan dostaviti presliku ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa koji služi isključivo za transfere iz Državnog proračuna i koji će se neće koristiti za uplate iz drugih izvora već isključivo za uplate putem Savjeta.

(3) Alternativa otvaranju posebnog transakcijskog računa je dostava pisane izjave kojom se pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da će se već postojeći račun udruge ili ustanove koristiti isključivo za doznaku sredstava iz Državnog proračuna za sufinanciranje programa kulturne autonomije putem Savjeta.

Članak 21.

(1) Stručna služba Savjeta ima pravo i obvezu praćenja izvršavanja programa i kontrole namjenskog korištenja sredstava za trajanja financijske potpore i nakon završetka programa, pri čemu vodi računa ostvaruju li se programi planiranom dinamikom.

(2) U svrhu praćenja ostvarivanja programa udruga i ustanova Savjet može osnivati radne skupine te angažirati financijske i druge stručnjake.

(3) Stručna služba Savjeta provodit će terenske izvide udruga i ustanova radi kontrole rada i namjenskog trošenja sredstava dodijeljenih putem Savjeta.

(4) U slučaju sumnji na nezakonito i nenamjensko korištenje proračunskih sredstava, Stručna služba Savjeta o tome će obavijestiti Ministarstvo financija, a do okončanja postupka nadzora može obustaviti daljnje financiranje.

Članak 22.

(1) Udruge i ustanove obvezne su vratiti akontacije i novčana sredstva za programe koji nisu ili su djelomično ostvareni razmjerno neizvršenom dijelu, a u slučaju da sredstva ne vrate može im se daljnje financiranje obustaviti, naložiti da sredstva vrate u Državni proračun odnosno na temelju bjanko zadužnice zatražiti ovrha.

(2) Proračunska sredstva koja nisu utrošena za odobrene programe do kraja kalendarske godine ne mogu se prenositi u sljedeću godinu te se mora izvršiti povrat u Državni proračun, a u slučaju da se sredstva ne vrate može se obustaviti daljnje financiranje, naložiti da sredstva vrate u Državni proračun odnosno na temelju bjanko zadužnice zatražiti ovrha.

Članak 23.

Udrugama i ustanovama koje ne opravdaju namjenski utrošak sredstava, ne izvrše program u roku, ne dostave izvješće, dostave nepotpuno ili nepravodobno izvješće ili kojima izvješća nisu u skladu sa Zakonom o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine«, broj 139/10 i 19/14), Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/14), Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 119/15), i ovim Kriterijima i metodologijom, može se obustaviti daljnje financiranje, naložiti da sredstva vrate u Državni proračun odnosno na temelju bjanko zadužnice zatražiti ovrha, te mogu izgubiti pravo na sufinanciranje putem Savjeta na tri godine.

Članak 24.

Udruge i ustanove dužne su vratiti sredstva uplaćena od strane Savjeta ako u međuvremenu cjelokupni zatraženi iznos za provedbu istog programa osiguraju iz drugih stavaka Državnog proračuna Republike Hrvatske ili će u suprotnom Savjet na temelju bjanko zadužnice zatražiti ovrhu.

Članak 25.

Udruge i ustanove koje odbiju odobrena financijska sredstva za sufinanciranje programa i ne potpišu ugovor mogu izgubiti pravo na sufinanciranje putem Savjeta na dvije godine, a akontirana sredstva dužne su vratiti u Državni proračun Republike Hrvatske ili će u suprotnom Savjet na temelju bjanko zadužnice zatražiti ovrhu.

Članak 26.

(1) Korisnik se obvezuje pravodobno izvijestiti Savjet o eventualnim objektivnim smetnjama u realizaciji programa koje onemogućuju izvršenje u ugovorenom roku (dinamika izdavanja izdanja ili tiskovina) ili ostvarenje sadržaja predviđenog odlukom o rasporedu sredstava (broj primjeraka – naklada, broj stranica, broj nastupa kod kulturnog amaterizma i dr.), kako bi se ugovorile izmjene obveza.

(2) Iznimno, u za to opravdanim slučajevima, udruge i ustanove mogu zatražiti prenamjenu sredstava ukupnog iznosa ili dijela iznosa odobrenog za programe koje nije moguće realizirati uz uvjet da se radi o istom području kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i manifestacije), o čemu podnose pisani zahtjev Savjetu.

(3) Savjet neće razmatrati zahtjeve za prenamjenom sredstava s odobrenih programa koji su se pokazali neodrživima na programe koji nisu odobreni odlukom o rasporedu sredstava, osim ako je neodrživost posljedica objektivnih smetnji koje onemogućuju izvršenje programa u ugovorenom roku.

Članak 27.

(1) Pri ocjenjivanju predloženih programa odnosno izvješća o radu i izvršenju programa s financijskim izvješćem primjenjivat će se Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o proračunu, Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/14), Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 119/15), Zakon o porezu na dobit (»Narodne novine«, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14 i 50/16), Zakon o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 125/13, 148/13, 143/14 i 136/15) i Zakon o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/13, 148/13 i 143/14).

(2) Iznimno, Savjet će voditi računa o specifičnim problemima pojedinih udruga i ustanova koje će pri ocjenjivanju predloženih programa odnosno izvješća o radu i ostvarivanju programa odnosno financijskih izvješća uzeti u obzir.

Članak 28.

Udrugama i ustanovama za koje se utvrdi da radom i aktivnostima potiču netolerantnost unutar svoje i prema drugim nacionalnim manjinama ili pripadnicima većinskog naroda, te za koje se utvrdi da javno iznose neprovjerene i netočne informacije o ostvarivanju programa kulturne autonomije i radu Savjeta, prijave se programa neće uzeti u razmatranje odnosno može im se obustaviti daljnje financiranje, naložiti da sredstva vrate u Državni proračun ili na temelju bjanko zadužnice zatražiti ovrha, te mogu izgubiti pravo na sufinanciranje putem Savjeta na tri godine.

Članak 29.

(1) Izvršenje programa odnosno sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske odobrena za programe kulturne autonomije, udruge i ustanove ne mogu prenositi na treće osobe koje nisu navedene u odluci Savjeta o rasporedu sredstava.

(2) Nisu dozvoljeni transferi sredstava s računa otvorenog isključivo za doznaku sredstava putem Savjeta na druge račune iste udruge ili ustanove osim za isplatu plaća na temelju odluke odgovorne osobe u kojoj je naveden točan iznos. U protivnom korisnik sredstava može izgubiti pravo na sufinanciranje putem Savjeta na tri godine, a doznačena sredstva vratiti u cijelosti ili će se na temelju bjanko zadužnice zatražiti ovrha.

Članak 30.

(1) Ako jedna ugovorna strana smatra da se ugovor o financijskoj potpori programa više ne može provoditi na ugovoreni način u skladu s ciljevima i planiranim aktivnostima, o tome će se savjetovati s drugom stranom. Ako ne dođe do dogovora, bilo koja strana može dva mjeseca unaprijed u pisanom obliku raskinuti ugovor.

(2) Savjet može raskinuti ugovor bez pisane obavijesti i bez plaćanja bilo kakve nadoknade u sljedećim slučajevima, ako:

a) udruga ili ustanova bez opravdanja ne ispuni obvezu preuzetu ugovorom o financijskoj potpori programa niti dostavi zadovoljavajuće obrazloženje

b) je protiv udruge ili ustanove pokrenut stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije, ili sudovi upravljaju njihovim poslovima, ili je u postupku nagodbe s vjerovnicima ili drugom srodnom postupku prema važećim propisima

c) je u međuvremenu od prijave na Javni poziv odgovorna osoba odnosno osoba ovlaštena za zastupanje udruge ili ustanove pravomoćno osuđena za neko od sljedećih kaznenih djela: krađa (članak 228.), teška krađa (članak 229.), razbojništvo (članak 230.), razbojnička krađa (članak 231.), pronevjera (članak 233.), prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), utaja poreza ili carine (članak 256.), zlouporaba povjerenja (članak 240.) pranje novca (članak 265.), krivotvorenje novca (članak 274.), krivotvorenje isprave (članak 278.), krivotvorenje službene ili poslovne isprave (članak 279.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona »Narodne novine« br. 125/2011 i 144/2012), odnosno krađa (članak 216.), teška krađa (članak 217.), razbojništvo (članak 218.), razbojnička krađa (članak 219.), prijevara (članak 224.), zlouporaba povjerenja (članak 227.), krivotvorenje novca (članak 274.), pranje novca (članak 279.), utaja poreza i drugih davanja (članak 286.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), krivotvorenje isprave (članak 311.), krivotvorenje službene isprave (članak 312.), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), pronevjera (članak 345.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona »Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11), osim ako je nastupila rehabilitacija sukladno posebnom zakonu

d) udruga ili ustanova promijeni pravni oblik, osim ako ne postoji dodatak ugovoru u kojemu je navedena ta činjenica

e) udruga ili ustanova ne postupa u skladu s odredbama ovih Kriterija i metodologije vezano uz sukob interesa te prijenos dodijeljenih sredstava i izvršavanja programa na treće osobe

f) udruga ili ustanova u prijavi na Javni poziv ili u izvješću o radu i ostvarivanju programa odnosno financijskom izvješću priloži lažne ili nepotpune izjave, podatke, informacije i dokumentaciju odnosno ako se utvrdi da je dostavila nevjerodostojno izvješće.

(3) U slučaju raskida ugovora iz stavka 2. ovoga članka, Savjet može zatražiti povrat cjelokupnog iznosa već isplaćenih sredstava, a u slučaju da se sredstva ne vrate na temelju bjanko zadužnice zatražiti ovrhu, a udruga ili ustanova može izgubiti pravo na sufinanciranje putem Savjeta na tri godine.

IX. SUDJELOVANJE UDRUGA I USTANOVA NACIONALNIH MANJINA U ZAJEDNIČKIM PROGRAMIMA KOJE ORGANIZIRA SAVJET

Članak 31.

Udrugama i ustanovama može se odobriti potpora za sudjelovanje na seminarima koji će se organizirati radi upoznavanja sa zakonskim i drugim propisima te međunarodnim dokumentima kojima se reguliraju prava nacionalnih manjina, obrazovnim i jezičnim pravima, pravom na pristup javnim medijima, ulogom i unaprjeđenjem rada vijeća i predstavnika, kao i za organizaciju radionica o pripremi prijedloga programa za ostvarivanje kulturne autonomije koji se prijavljuju na Javni poziv, te za organizaciju seminara za novinare u manjinskim medijima.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ovih Kriterija i metodologije prestaju važiti Kriteriji za dodjelu financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina prijavljene na Javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/14) i Metodologija praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 129/09 i 70/11).

Članak 33.

Ovi Kriteriji i metodologija stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-08/16-02/02

Urbroj: 50438-16-03

Zagreb, 10. studenoga 2016.

Predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić