Objavljeno u NN 146/14 od 10.12.2014.:

 

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 27. stavka 5. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

 

PRAVILNIK O NAČINU OBJAVE PRAVILNIKA O RADU

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuje način objave pravilnika o radu kojeg donosi poslodavac u skladu s člankom 27. Zakona o radu.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Poslodavac može donijeti pravilnik o radu koji se primjenjuje na sve radnike zaposlene kod toga poslodavca, odnosno može donijeti posebne pravilnike za pojedina poduzeća i dijelove poduzeća poslodavca, odnosno pojedine skupine radnika.

Članak 3.

(1) Pravilnik i posebne pravilnike poslodavac je dužan objaviti.

(2) Poslodavac je dužan na zahtjev i o trošku radnika, omogućiti izradu preslike pravilnika.

Članak 4.

(1) Pravilnik se mora objaviti na način da bude dostupan na uvid radnicima i izložen na vidljivom mjestu u prostorijama u kojima oni redovito borave tijekom radnog dana.

(2) Pravilnik se može učiniti dostupnim radnicima i njegovom objavom na internim mrežnim stranicama, odnosno na zahtjev radnika, dostavom elektroničkom poštom.

Članak 5.

Posebni pravilnici mogu se objaviti na način propisan člankom 4. ovoga Pravilnika, a obvezno se objavljuju na način da budu dostupni na uvid radnicima kojima su važna pitanja uređena na poseban način tim pravilnicima i izlažu se na vidljivom mjestu u prostorijama u kojima ti radnici redovito borave tijekom radnog vremena.

Članak 6.

Poslodavac koji radi opravdanih razloga ne može pravilnik i posebne pravilnike objaviti na način utvrđen člancima 4. i 5. ovoga Pravilnika dužan je, odmah po njihovom donošenju, obavijestiti radnike o donošenju pravilnika pisanom objavom na vidljivom mjestu u svojim prostorijama ili putem osobe koja rukovodi pojedinom skupinom radnika, te odrediti osobu ili osobe kod kojih radnici tijekom radnog vremena mogu iste dobiti na uvid, a može ih objaviti i putem internih mrežnih stanica.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu (»Narodne novine« broj 67/10).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/124 Urbroj: 524-03-01-01/2-14-22 Zagreb, 27. studenoga 2014.

Ministar prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

 

Copyright © Ante Borić