Baza je ažurirana 29.05.2023. 

zaključno sa NN 56/23

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 150. stavka 7. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013.) te članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 77. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

 

ODLUKU O KUPOPRODAJI PLASMANA KREDITNIH INSTITUCIJA

Pročišćeni tekst

NN 127/1424/18, 26/21, 139/22

1. OPĆE ODREDBE

Predmet i obuhvat Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom određuju se plasmani koji su predmet kupoprodaje, uvjeti za kupoprodaju i povrat plasmana te dokumentacija koju kreditna institucija dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci.

(2) Odredbe ove Odluke dužne su primjenjivati sve kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad.

(3) Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se na podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države.

Pojmovi

Članak 2. (NN 24/1826/21139/22)

Pojedini pojmovi koji se rabe u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1) Kupoprodaja plasmana jest svaki ugovor kojim se prenosi plasman ili se prenose rizici i koristi s osnove plasmana s kreditne institucije prodavatelja (u nastavku teksta: prodavatelj) na stjecatelja te koji će za posljedicu imati prestanak priznavanja plasmana u bilanci kreditne institucije u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

2) Povratom plasmana ili povratom rizika i koristi s osnove plasmana (u nastavku teksta: povrat plasmana) u bilancu prodavatelja smatraju se aktivnosti kojima bi prodavatelj:

a) sklopio ugovor o kupnji plasmana ili kupnji rizika i koristi s osnove plasmana koji su u cijelosti ili djelomično bili predmet ugovora o kupoprodaji plasmana, bez obzira na to sklapa li se ugovor o kupnji plasmana sa stjecateljem ili s trećom osobom, kao i drugi načini kojima bi se poništili učinci prijenosa plasmana ili prijenosa rizika i koristi s osnove plasmana,

b) djelomično ili u potpunosti ostvario ekonomski učinak na svoju bilancu i izloženost rizicima koji je nepovoljniji ili jednak trenutku prije zaključenja ugovora o kupoprodaji plasmana, ili

c) stekao dionice ili poslovne udjele u kapitalu stjecatelja.

Povratom plasmana smatraju se i aktivnosti kojima se na konsolidiranoj osnovi grupe kreditnih institucija u RH ili na osnovi grupe ostvaruju učinci iz podtočaka od a) do c) ove točke.

3) Plasmani su sva financijska imovina, kako je propisana u točki 11. Međunarodnoga računovodstvenog standarda 32 Financijski instrumenti: Prezentiranje, osim ulaganja u dužničke vrijednosne papire i vlasničke instrumente, na osnovi koje je kreditna institucija izložena kreditnom riziku te koju je moguće rasporediti na pojedinačnog dužnika, i to:

1) krediti koje je odobrila kreditna institucija, uključujući potraživanja za izvršena plaćanja po nepokrivenim akreditivima, garancijama i drugim oblicima jamstava

2) depoziti kod kreditnih institucija, uključujući depozite kod Hrvatske narodne banke

3) potraživanja na osnovi financijskog najma (engl. leasing) i otkupa potraživanja (engl. factoring i forfeiting)

4) potraživanja na osnovi kamatnih i nekamatnih prihoda

5) isplaćeni predujmovi i

6) ostala potraživanja s osnove kojih kreditna institucija može biti izložena kreditnom riziku zbog neispunjenja obveze druge ugovorne strane.

U plasmane koji su predmet ove Odluke uključuje se financijska imovina koju je kreditna institucija u skladu sa svojim poslovnim politikama rasporedila u portfelje financijskih instrumenata koji su prema Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 9 Financijski instrumenti nazvani:

a) financijska imovina koja se mjeri po amortiziranom trošku,

b) financijska imovina koja se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit i

c) financijska imovina koja se mjeri po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, osim financijske imovine koja se drži radi trgovanja.

4) Materijalno značajnim iznosom plasmana za kupoprodaju plasmana smatra se nominalna knjigovodstvena vrijednost, prije umanjenja vrijednosti, jednog ili više pojedinačnih plasmana čiji je kumulativni iznos za razdoblje od proteklih 12 mjeseci od dana obavještavanja Hrvatske narodne banke jednak ili veći od 10% priznatoga kapitala prodavatelja. Iznimno, za prodavatelja čiji priznati kapital prelazi 400 milijuna eura materijalno značajnim iznosom plasmana za kupoprodaju plasmana smatra se nominalna knjigovodstvena vrijednost, prije umanjenja vrijednosti, jednog ili više pojedinačnih plasmana čiji je kumulativni iznos za razdoblje od proteklih 12 mjeseci od dana obavještavanja Hrvatske narodne banke jednak ili veći od 40 milijuna eura. Materijalno značajan iznos plasmana utvrđuje se u odnosu na jednog stjecatelja i grupu s njim povezanih osoba kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 39. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27. 6. 2013. i L 208, 2. 8. 2013., u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 575/2013) .

5) Materijalno značajnim iznosom plasmana za povrat plasmana smatra se nominalna knjigovodstvena vrijednost, prije umanjenja vrijednosti, jednog ili više pojedinačnih plasmana čiji je kumulativni iznos za razdoblje od protekla 24 mjeseca od dana obavještavanja Hrvatske narodne banke jednak ili veći od 10% priznatoga kapitala prodavatelja. Iznimno, za prodavatelja čiji priznati kapital prelazi 400 milijuna eura, materijalno značajnim iznosom plasmana za povrat plasmana smatra se nominalna knjigovodstvena vrijednost, prije umanjenja vrijednosti, jednog ili više pojedinačnih plasmana čiji kumulativni iznos za razdoblje od protekla 24 mjeseca od dana obavještavanja Hrvatske narodne banke prelazi 40 milijuna eura. Pri utvrđivanju materijalno značajnog iznosa plasmana u obzir se uzimaju svi iznosi stečeni aktivnostima iz točke 2. ovog članka bez obzira na to jesu li stečeni od jednog ili više stjecatelja ili trećih osoba.

6) Grupa obuhvaća sva društva uključena u konsolidirane financijske izvještaje koje prodavatelj sastavlja u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

7) Cijela grupa obuhvaća sva društva uključena u konsolidirane financijske izvještaje koje sastavlja krajnje matično društvo prodavatelja u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja ili s drugim relevantnim računovodstvenim standardima ili propisima.

8) Grupa kreditnih institucija u RH jest grupa kreditnih institucija u RH na način kako je definirana u članku 278. Zakona o kreditnim institucijama te članku 18. stavku 2. i članku 19. stavku 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 i grupa kreditnih institucija u RH koju svojom odlukom odredi Hrvatska narodna banka u skladu s člankom 279. Zakona o kreditnim institucijama i člankom 18. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 575/2013.

9) Grupa kreditnih institucija je grupa kreditnih institucija na način kako je definirana u članku 17. Zakona o kreditnim institucijama.

10) Podgrupa obuhvaća društva na svakoj razini na kojoj se na osnovi primjene propisa ili Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja odnosno drugih relevantnih računovodstvenih standarda identificira grupa koja sastavlja konsolidirane izvještaje.

11) Priznati kapital je priznati kapital u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 71. podtočkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 koji je prodavatelj iskazao Hrvatskoj narodnoj banci u posljednjem dostavljenom izvješću. Ako dođe do bitne promjene u priznatom kapitalu tijekom izvještajnog razdoblja (npr. dokapitalizacija, iskazani gubitak), materijalno značajan iznos plasmana utvrđuje se u odnosu na izmijenjeni priznati kapital.

Predmet ugovora o kupoprodaji plasmana

Članak 3.

(1) Prodavatelj može ugovoriti kupoprodaju dospjelih nenaplaćenih plasmana ili kupoprodaju rizika i koristi s osnove dospjelih nenaplaćenih plasmana.

(2) Prodavatelj može ugovoriti kupoprodaju nedospjelih plasmana ili kupoprodaju rizika i koristi s osnove nedospjelih plasmana, pri čemu se kupoprodaja nedospjelih plasmana koji su između prodavatelja i dužnika bili ugovoreni uz primjenu promjenjive kamatne stope može ugovoriti samo u slučaju da promjena te kamatne stope ne ovisi isključivo o volji prodavatelja.

Obveze prodavatelja prije donošenja odluke o kupoprodaji plasmana

Članak 4.

Prodavatelj je prije donošenja odluke o sklapanju ugovora o kupoprodaji plasmana dužan:

1) izraditi procjenu učinaka kupoprodaje plasmana, među ostalim, na financijski rezultat njegova poslovanja, kontinuitet poslovanja, reputaciju, izloženost rizicima, solventnost, likvidnost te na zaštitu potrošača ako su predmet kupoprodaje plasmani odobreni potrošačima,

2) provjeriti ispunjava li iznos plasmana namijenjen kupoprodaji uvjet o materijalno značajnom iznosu plasmana iz članka 2. točke 4. ove Odluke.

2. OPĆI UVJETI ZA KUPOPRODAJU PLASMANA

Opći uvjeti za kupoprodaju plasmana

Članak 5. (NN 24/18)

(1) Prodavatelj može sklopiti ugovor o kupoprodaji plasmana ako su ispunjeni svi sljedeći opći uvjeti:

1) kupoprodaja plasmana ima gospodarsku svrhovitost,

2) prodavatelj je izradio procjenu učinaka kupoprodaje plasmana iz članka 4. točke 1. ove Odluke,

3) financiranje kupoprodaje plasmana obavljat će se u skladu s člankom 6. ove Odluke,

4) stjecatelj se ugovorno obvezao da će u cjelokupnom razdoblju naplate plasmana prenesenih na temelju ugovora o kupoprodaji plasmana, a čiji su predmet plasmani odobreni potrošačima, postupati u skladu s odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju, Zakona o kreditnim institucijama u dijelu koji se odnosi na zaštitu potrošača te drugih primjenjivih propisa.

(2) Prodavatelj može sklopiti ugovor o kupoprodaji plasmana sa stjecateljem iz cijele grupe, ako su osim uvjeta iz stavka 1. ovog članka ispunjeni i svi sljedeći opći uvjeti:

1) suštinski cilj kupoprodaje plasmana nije izbjegavanje ispunjavanja zahtjeva o minimalnim kapitalnim zahtjevima, ostalih bonitetnih kao i drugih zahtjeva propisanih Zakonom o kreditnim institucijama i podzakonskim propisima donesenima na temelju tog Zakona, Uredbom (EU) br. 575/2013 te drugim relevantnim propisima Europske unije, za prodavatelja na pojedinačnoj osnovi te na konsolidiranoj osnovi za grupu kreditnih institucija u RH, za grupu kreditnih institucija, uključujući i svaku podgrupu,

2) suštinski cilj kupoprodaje nije ostvarivanje prihoda koji inače ne bi bili ostvarivi za prodavatelja na pojedinačnoj osnovi, na konsolidiranoj osnovi za grupu kreditnih institucija u RH, za grupu i za cijelu grupu, uključujući i svaku podgrupu,

3) ako je najkasnije u roku od 30 dana prije sklapanja ugovora o kupoprodaji plasmana o namjeri sklapanja tog ugovora pisanim putem obavijestio Hrvatsku narodnu banku. U obavijesti je potrebno navesti naziv stjecatelja, naziv dužnika čiji se plasmani prodaju, zajedno s iznosom plasmana prije utvrđenih umanjenja vrijednosti, iznos umanjenja vrijednosti te iznos ugovorene cijene.

Financiranje kupoprodaje plasmana

Članak 6.

(1) Prodavatelj je dužan ugovoriti da će stjecatelj svoju obvezu isplate ugovorene cijene ispuniti uplatom u cijelosti na račun prodavatelja odmah nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji plasmana, a najkasnije u roku od 60 dana.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u izvanrednim slučajevima Hrvatska narodna banka može na zahtjev prodavatelja dopustiti i druge načine i rokove podmirivanja ugovorene cijene.

(3) Prodavatelj ne smije izravno ili neizravno financirati kupoprodaju svojih plasmana ili kupoprodaju rizika i koristi s osnove plasmana, osim u slučaju ako bi izloženost koja bi nastala na temelju financiranja:

1) u potpunosti bila osigurana gotovinskim pologom, položenim kod prodavatelja, koji je valutno i ročno usklađen s tom izloženošću, ili

2) bila osigurana dužničkim vrijednosnim papirima središnjih država ili središnjih banaka na koje se primjenjuje ponder rizika 0% prema članku 114. Uredbe (EU) br. 575/2013, pri čemu odnos izloženosti i tržišne vrijednosti dužničkih vrijednosnih papira iznosi najmanje 1 : 1,20, a dužnički vrijednosni papiri su valutno i ročno usklađeni s tom izloženošću.

(4) Pod neizravnim financiranjem iz stavka 3. ovog članka smatra se financiranje:

1) preko osobe koja je za račun prodavatelja financirala kupoprodaju te

2) bilo koja aktivnost prodavatelja kojom podržava financiranje kupoprodaje.

3. POSEBNI UVJETI ZA KUPOPRODAJU PLASMANA

Posebni uvjeti za kupoprodaju materijalno značajnih iznosa plasmana

Članak 7.

(1) Prodavatelj može sklopiti ugovor o kupoprodaji plasmana za materijalno značajan iznos plasmana iz članka 2. točke 4. ove Odluke ako su uz opće uvjete iz članka 5. ove Odluke ispunjeni i svi sljedeći posebni uvjeti:

1) osiguran je trajan prijenos plasmana ili prijenos rizika i koristi s osnove plasmana u skladu s člankom 9. ove Odluke,

2) prodavatelj ne preuzima, izravno ili neizravno, odgovornost za kvalitetu prodanih plasmana, uključujući njihovu naplativost i kreditni rejting dužnika, na temelju koje je utvrđena ugovorena kupoprodajna cijena,

3) upravljanje i naplata prodanih plasmana obavljat će se u skladu s člankom 10. ove Odluke,

4) u slučaju iz članka 11. ove Odluke prodavatelj se zaštitio od rizika koji bi mogli proizlaziti iz potencijalnih sporova s dužnicima.

(2) Ako je prodavatelj sklopio više pojedinačnih ugovora o kupoprodaji plasmana s jednim stjecateljem i s njim povezanim osobama na način kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 39. Uredbe (EU) br. 575/2013, čiji kumulativni iznos za razdoblje od proteklih 12 mjeseci nije materijalno značajan u skladu s člankom 2. točkom 4. ove Odluke, pri sklapanju novog ugovora o kupoprodaji plasmana kojim bi kumulativni iznos plasmana postao materijalno značajan dužan je osim općih uvjeta iz članka 5. ove Odluke pridržavati se i posebnih uvjeta iz stavka 1. ovog članka.

Obavještavanje Hrvatske narodne banke o kupoprodaji materijalno značajnog iznosa plasmana

Članak 8. (NN 26/21)

(1) Prodavatelj je dužan najkasnije u roku od 60 dana prije sklapanja ugovora o kupoprodaji materijalno značajnog iznosa plasmana iz članka 2. točke 4. ove Odluke pisanim putem obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o ispunjavanju općih uvjeta iz članka 5. i posebnih uvjeta iz članka 7. stavka 1. ove Odluke te dostaviti dokumentaciju iz članka 12. ove Odluke.

(2) Brisan.

Trajnost prijenosa plasmana ili rizika i koristi s osnove plasmana

Članak 9.

(1) Prodavatelj mora osigurati da su plasmani ili da su rizici i koristi s osnove plasmana trajno preneseni na stjecatelja.

(2) U svrhu osiguranja trajnosti prijenosa plasmana ili rizika i koristi s osnove plasmana, u slučaju nastupa razloga za raskid ugovora o kupoprodaji plasmana, prodavatelj i stjecatelj ugovorit će da neće tražiti povrat danog, već će svaka od ugovornih strana imati pravo na naknadu štete zbog raskida ugovora.

Upravljanje i naplata prodanih plasmana

Članak 10.

(1) Ako je prodavatelj preuzeo obveze upravljanja i naplate prodanih plasmana, za obavljanje tih poslova treba dobivati razmjernu naknadu koja najmanje nadoknađuje sve stvarne troškove tih usluga.

(2) Ako prodavatelj preuzima obveze upravljanja i naplate prodanih plasmana, dužan je ugovorom o kupoprodaji plasmana jasno definirati da će pri naplati prodanih plasmana primjenjivati iste poslovne politike i procedure koje primjenjuje pri naplati svojih plasmana. Prodavatelj je dužan osigurati da se svi rizici i troškovi iz tih procesa prenesu na stjecatelja.

(3) Ako će upravljanje i naplatu prodanih plasmana provoditi stjecatelj, prodavatelj ga je dužan ugovorno obvezati da te postupke provodi na način da se poštuje i štiti integritet i ugled svih dužnika čije su obveze bile predmet kupoprodaje plasmana te da se oni ne dovedu u nepovoljniji položaj u odnosu na onaj koji su kao dužnici imali prema prodavatelju.

(4) Naplata plasmana u smislu ovog članka uključuje i aktivnosti potrebne za naplatu iz instrumenata osiguranja te postupke u slučaju stečaja i predstečajne nagodbe.

Nositelj prava i obveza iz prodanih plasmana

Članak 11.

Ako je ugovorom o kupoprodaji plasmana uređen odnos između prodavatelja i stjecatelja na način da prodavatelj i dalje ostaje nositelj svih prava i obveza iz plasmana, a istodobno se obvezuje sva prava iz plasmana ostvarivati u svoje ime, ali za račun stjecatelja, prodavatelj je dužan analizirati i zaštititi se od rizika koji bi mogli proizlaziti iz potencijalnih sporova iz odnosa s dužnicima nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji plasmana kao, primjerice, slučaj da dužnik tuži prodavatelja za njegovo postupanje u postupku naplate plasmana nakon što je provedena kupoprodaja plasmana, odnosno nakon što je ugovor o kupoprodaji plasmana realiziran.

Dokumentacija

Članak 12. (NN 26/21)

(1) Osim obavijesti iz članka 8. ove Odluke prodavatelj je dužan Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1) nacrt ugovora o kupoprodaji plasmana koji prodavatelj namjerava sklopiti sa stjecateljem, uključujući datum namjeravanog sklapanja ugovora,

2) obrazloženje gospodarske svrhovitosti i razloga za prijenos plasmana odnosno rizika i koristi s osnove plasmana,

3) rezultate procjene učinaka kupoprodaje plasmana iz članka 4. stavka 1. ove Odluke,

4) opis načina financiranja, odnosno izvor financiranja kupnje plasmana ili rizika i koristi,

5) popis osoba povezanih na način kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 39. Uredbe (EU) br. 575/2013, sa stjecateljem te opis načina na koji su povezane.

(2) Osim podataka i dokumenata navedenih u stavku 1. ovog članka, Hrvatska narodna banka može zatražiti, a prodavatelj je dužan dostaviti, i drugu dokumentaciju koju smatra potrebnom za procjenu jesu li ispunjeni uvjeti za kupoprodaju plasmana propisani Zakonom o kreditnim institucijama i ovom Odlukom.

(3) Brisan.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji plasmana

Članak 13. (NN 26/21)

(1) Ako Hrvatska narodna banka na temelju dostavljene dokumentacije ocijeni da nije ispunjen neki od uvjeta propisanih ovom Odlukom, pozvat će prodavatelja da najkasnije u roku od 30 dana poduzme radnje za ispunjenje tog uvjeta. Prodavatelj je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je pozvan na ispunjenje uvjeta propisanih ovom Odlukom pisanim putem obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o ispunjavanju uvjeta te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju.

(2) Ako od dana dostave obavijesti Hrvatskoj narodnoj banci iz članka 8. stavka 1. ove Odluke do dana sklapanja ugovora o kupoprodaji plasmana dođe do promjene bilo kojih činjenica i okolnosti povezanih s kupoprodajom plasmana, prodavatelj je dužan o tim promjenama obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

(3) Prodavatelj je dužan obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o sklapanju ugovora o kupoprodaji plasmana te joj u roku od sedam dana dostaviti presliku tog ugovora.

(4) Prodavatelj je dužan Hrvatskoj narodnoj banci bez odgađanja dostaviti svaku eventualnu izmjenu ugovora o kupoprodaji plasmana.

(5) Prodavatelj je dužan obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o eventualnom odustanku od sklapanja ugovora o kupoprodaji plasmana.

4. ZAŠTITA POTROŠAČA

Zaštita potrošača

Članak 14.

Pri sklapanju ugovora o kupoprodaji plasmana koji se odnose na plasmane odobrene potrošačima, neovisno o iznosu plasmana, prodavatelj je dužan osigurati da ti potrošači ne dođu kod stjecatelja ili kod treće osobe na koju je stjecatelj prenio plasmane, odnosno rizike i koristi s osnove plasmana, u nepovoljniji položaj na osnovi zaštite potrošača u odnosu na položaj koji su kao dužnici imali prema prodavatelju. Prodavatelj solidarno odgovara sa stjecateljem ili trećom osobom na koju su plasmani dalje preneseni za štetu nastalu potrošaču zbog toga što je potrošač došao pravno ili stvarno u nepovoljniji položaj u odnosu na položaj koji je kao dužnik imao prema prodavatelju.

5. POVRAT PLASMANA ILI POVRAT RIZIKA I KORISTI S OSNOVE PLASMANA

Vraćanje plasmana u bilancu prodavatelja

Članak 15. (NN 26/21)

(1) Prodavatelj može izvršiti povrat plasmana čiji je iznos materijalno značajan u skladu s člankom 2. točkom 5. ove Odluke u iznimnim slučajevima, ako Hrvatska narodna banka ocijeni da :

1) prodavatelj je izradio procjenu učinka povrata plasmana, među ostalim, na financijski rezultat prodavatelja, reputaciju, izloženost rizicima, solventnost, likvidnost, i to na pojedinačnoj osnovi prodavatelja i na konsolidiranoj osnovi za grupu kreditnih institucija u RH ili za grupu, i

2) povrat plasmana ima gospodarsku svrhovitost te prodavatelja ne dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na položaj prije izvršenja kupoprodaje plasmana, i to na pojedinačnoj osnovi ili na konsolidiranoj osnovi za grupu kreditnih institucija u RH ili za grupu.

(2) O namjeri povrata plasmana iz stavka 1. ovog članka prodavatelj je dužan obavijestiti Hrvatsku narodnu banku najkasnije 60 dana prije dana povrata plasmana te uz obavijest o namjeri povrata plasmana dostaviti dokumentaciju propisanu stavkom 4. ovog članka.

(3) Ako je prodavatelj vratio u bilancu plasmane koji su bili predmet više pojedinačnih ugovora o kupoprodaji plasmana čiji kumulativni iznos za razdoblje od protekla 24 mjeseca nije materijalno značajan u skladu s člankom 2. točkom 5. ove Odluke, prije poduzimanja nove aktivnosti iz članka 2. točke 2. ove Odluke kojom bi kumulativni iznos plasmana za povrat postao materijalno značajan dužan je ispuniti uvjete iz stavka 1. ovog članka.

(4) Dokumentacija iz stavka 2. koju je prodavatelj dužan dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci obuhvaća:

1) obrazloženje gospodarske svrhovitosti i razloga povrata plasmana,

2) opis načina provođenja povrata plasmana,

3) nacrt ugovora kojim se provodi povrat plasmana,

4) izvore financiranja povrata plasmana,

5) procjenu učinka povrata plasmana, među ostalim, na financijski rezultat prodavatelja, reputaciju, izloženost rizicima, solventnost, likvidnost,

6) procjenu kvalitete plasmana te usporedbu u odnosu na njihovu kvalitetu u trenutku kupoprodaje.

(5) Osim podataka i dokumenata navedenih u stavku 4. ovog članka, Hrvatska narodna banka može zatražiti, a prodavatelj je dužan dostaviti, i drugu dokumentaciju koju smatra potrebnom za procjenu učinaka povrata plasmana.

(6) Brisan.

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Materijalno značajan iznos plasmana za postupke u tijeku

Članak 16.

(1) Na kupoprodaju plasmana za koje je prodavatelj, do dana stupanja na snagu ove Odluke, podnio zahtjev za izdavanje mišljenja Hrvatske narodne banke iz članka 8. stavka 2. Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 67/2013.), materijalno značajan iznos plasmana za kupoprodaju plasmana izračunat će se u skladu s člankom 2. točkom 4. Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 67/2013.).

(2) Na kupoprodaju plasmana za koje je prodavatelj, do dana stupanja na snagu ove Odluke, podnio zahtjev za izdavanje mišljenja Hrvatske narodne banke iz članka 15. stavka 2. Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 67/2013.), materijalno značajan iznos plasmana za povrat plasmana izračunat će se u skladu s člankom 2. točkom 5. Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 67/2013.).

(3) Na kupoprodaju plasmana za koje je prodavatelj, do dana stupanja na snagu ove Odluke, podnio zahtjev za izdavanje mišljenja Hrvatske narodne banke iz članka 15. stavka 2. Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 67/2013.), ne primjenjuje se uvjet iz članka 6. stavka 3. točke 2. ove Odluke da su dužnički vrijednosni papiri valutno i ročno usklađeni s izloženošću.

Prestanak važenja prethodne Odluke

Članak 17.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 67/2013.).

Stupanje na snagu

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 24/18

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 26/21

Članak 6.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 139/22

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

 

 

Copyright © Ante Borić