Baza je ažurirana 29.11.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Objavljeno u NN 04/15 od 14.01.2015.:

 

KOLEKTIVNI UGOVORI

Na temelju članka 192. i 193. Zakona o radu (»Narodne novine« 93/14) AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB d.d., Zagreb, Širolina 4 (u daljnjem tekstu: Poslodavac i/ili Društvo) i NEZAVISNI CESTARSKI SINDIKAT (u daljnjem tekstu: Sindikat) zaključili su u Zagrebu dana 18. prosinca 2014.

 

Sporazum o izmjeni Kolektivnog ugovora između društva Autocesta Rijeka - Zagreb i Nezavisnog cestarskog sindikata

Članak 1.

Ovim Sporazumom mijenja se tekst Kolektivnog ugovora Društva sklopljenog 7. studenoga 2011. godine, izmijenjenog i dopunjenog Ugovorom o izmjenama i dopunama od 7. studenoga 2011. godine, II Dodatkom Kolektivnog ugovora društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. od 29. studenoga 2013. s ispravkom od 6. prosinca 2013. i III Dodatkom Kolektivnog ugovora društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. od 4. srpnja 2014. koji je istekao a čija su pravna pravila temeljem čl. 199. Zakona o radu (NN 93/14) u produženoj primjeni.

Ovaj Sporazum primjenje se kao pravno pravilo sve dok su pravna pravila navedenoga Kolektivnog ugovora u produženoj primjeni.

Članak 2.

Radi povećanja poreznih olakšica, uvođenja novog ustroja Društva, potrebe usklađivanja plaća sa Odlukom Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (»Narodne novine« 83/09, 3/11, 3/12, 46/12, 22/12, 25/14 i 77/14) Društvo i Sindikat sporazumijeli su se o promjeni teksta čl. 49. Kolektivnog ugovora koji se primjenjuje kao pravno pravilo tako da tekst tj. pravno pravilo mjerodavno za radnopravne odnose sada glasi:

»(1) Radna mjesta se razvrstavaju i vrednuju polazeći od sljedećih grupa poslova i koeficijenata:

POPIS RADNIH MJESTA RAZVRSTANIH PO SLOŽENOSTI POSLOVA I KOEFICIJENTIMA

koeficijent              

I. GRUPA – podrazumijeva manje složene poslove i zadatke.

1,50 – 1,90

II. GRUPA – podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova (rutinski poslovi).

2,00 – 2,30

Operater

2,30

III. GRUPA – podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije je obavljanje potrebna konzultacija u njihovom izvršavanju.

2,40 – 3,60

Referent

2,50

Samostalni referent

3,50

IV. GRUPA – podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u njihovom izvršavanju.

3,70 – 4,40

Suradnik

3,70

Tajnica Predsjednika Uprave

4,10

Viši suradnik

4,10

V. GRUPA – podrazumijeva složenije poslove koji zahtijevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovom izvršavanju.

4,50 – 5,20

Viši stručni suradnik

4,70

Inženjer

4,70

VI. GRUPA – podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu, kreativnost zaposlenika kao i visoki stupanj samostalnosti i odgovornosti u njihovom izvršavanju.

5,10 – 5,70

Voditelj poslova

5,10

Glavni inženjer

5,10

VII. GRUPA – podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju potpunu samostalnost, kreativnost, inicijativu i odgovornost kao i dodatna specijalistička znanja za njihovo izvršavanje.

5,80 – 6,40

Stručni koordinator

6,30

Rukovoditelj stručne službe

6,20

Rukovoditelj službe

5,80

VIII. GRUPA – podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s velikim značenjem za vođenje procesa poslovanja, kreativni poslovi koji zahtijevaju visoki stupanj odgovornosti u njihovom obavljanju kao i dodatna specijalistička znanja.

6,50 – 7,10

Rukovoditelj samostalne službe

6,50

IX. GRUPA – podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s najvećim značenjem za vođenje procesa poslovanja, poslovi koji zahtijevaju najveći stupanj kreativnosti i odgovornost u njihovom obavljanju kao i dodatna specijalistička znanja.

7,20 – 8,50

Direktor sektora

7,20

(2) Na sva radna mjesta iz stavka 1. dodaje se koeficijent 0,20 kao nepromijenjeni dodatak osnovnom koeficijentu za vrijeme primjene teksta Kolektivnog ugovora kao pravnog pravila. Ovaj dodatni koeficijent ulazi u obračun osnovne plaće.«

Članak 3.

U članku 92. Kolektivnog ugovora stavci (3) i (4) brišu se i ne primjenjuju kao pravno pravilo.

Članak 4.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisa, sastavni je dio teksta Kolektivnog ugovora iz kojega proizlaze pravna pravila a pravila iz čl. 2. Ovog Sporazuma primjenjuju se od 1. 1. 2015. godine.

ZA NEZAVISNI CESTARSKI SINDIKAT

Mijat Stanić, predsjednik, v. r.

ZA AUTOCESTU RIJEKA – ZAGREB d.d.

Josip Šala, predsjednik Uprave, v. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić