Baza je ažurirana 06.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/2011.), ministar unutarnjih poslova donosi

 

PRAVILNIK O POLICIJSKOM OBRAZOVANJU

Pročišćeni tekst

NN 113/1281/1305/14, 155/22

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način provedbe policijskog obrazovanja te prava i obveze polaznika obrazovanja, predavača i mentora, kao i uvjeti za obavljanje poslova mentora.

Članak 2.

Plan policijskog obrazovanja (u daljnjem tekstu: Plan) za svaku kalendarsku godinu izrađuje Policijska akademija u suradnji s ustrojstvenom jedinicom nadležnom za pravne poslove i ljudske potencijale i ustrojstvenom jedinicom nadležnom za materijalno- -financijske poslove.

Ustrojstvene jedinice Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u okviru svog djelokruga rada, dužne su iskazati potrebe za policijskim obrazovanjem za svaku sljedeću kalendarsku godinu, radi izrade Plana.

Prijedlog Plana, nakon razmatranja od strane Povjerenstva za obrazovanje i obuku Ministarstva, dostavlja se, zajedno s financijskim pokazateljima, na donošenje ministru unutarnjih poslova, nakon donošenja financijskog plana za tekuću godinu, najkasnije do kraja siječnja za tekuću kalendarsku godinu.

Predsjednika i članove Povjerenstva za obrazovanje i obuku Ministarstva imenuje ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar).

Plan policijskog obrazovanja izrađuje se u tri dijela:

1. Plan obrazovanja i školovanja, specijalizacije, stručnog osposobljavanja i usavršavanja koje provodi Ministarstvo za potrebe policijskih službenika

2. Plan konferencija, simpozija, sajmova i stručnih skupova koji se provode izvan Ministarstva u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu i na koje Ministarstvo upućuje policijske službenike

3. Plan radnih sastanaka koje provode pojedine linije rada za svoje potrebe.

Nakon donošenja Plana, Plan tečajeva i seminara koje organizira Ministarstvo, objavit će se u elektronskom obliku u formi godišnjeg kataloga Programa obrazovanja i stručnog usavršavanja na internom portalu Ministarstva.

I. TEMELJNO OBRAZOVANJE ZA ZANIMANJE POLICAJAC

Članak 3.

Temeljno obrazovanje za zanimanje policajac provodi se sukladno odredbama Zakona o policiji, Zakona kojima se uređuje srednjoškolsko obrazovanje, Zakona kojima se uređuje strukovno obrazovanje odraslih te sukladno Statutu Policijske akademije i Statutu Policijske škole.

Temeljni policijski tečaj provodi Policijska akademija po jedinstvenom programu za sve kvalifikacijske razine sukladno potrebama Ministarstva.

Članak 4.

O međusobnim pravima i obvezama s polaznicima temeljnog policijskog obrazovanja za zanimanje policajac Ministarstvo sklapa ugovor.

II. SPECIJALIZACIJA, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE, USAVRŠAVANJE I POLICIJSKI TRENING

Članak 6.

Specijalizacija, stručno osposobljavanje i usavršavanje provodi se kroz odgovarajuće programe tečajeva, seminara i ostalih oblika obrazovanja u Policijskoj akademiji i u ostalim objektima Ministarstva ili na drugom mjestu koje odredi glavni ravnatelj policije odnosno nadležni pomoćnici ministra.

Dopunsko stručno usavršavanje i policijski trening provodi se u policijskim upravama, odnosno upravama u sjedištu Ministarstva.

Zapovjedništvo specijalne policije samostalno provodi programe specijalizacije, stručnog osposobljavanje i usavršavanja pripadnika specijalne policije u okviru svog djelokruga rada.

Policijski službenici u obvezi su završiti odgovarajuće programe specijalizacije, stalno se osposobljavati i usavršavati sukladno opisima poslova, potrebama i uvjetima radnog mjesta na koje su raspoređeni.

Podaci o specijalizaciji i svim oblicima stručnog osposobljavanja i usavršavanja unose se u evidenciju upravljanja ljudskim potencijalima i osobni očevidnik policijskog službenika.

Članak 7.

Programe specijalističkih tečajeva, tečajeva stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijski službenici završavaju polaganjem završnog ispita.

Policijski službenik koji nije položio završni ispit na programu koji pohađa ima pravo najviše na dva dodatna polaganja navedenog ispita.

Članak 8. (NN 81/13)

Policijski službenici čije je mjesto rada izvan mjesta organiziranja specijalizacije, stručnog osposobljavanja i usavršavanja na koju su upućeni ostvaruju pravo:

– na smještaj i odgovarajuću prehranu u Policijskoj akademiji ili na drugom mjestu gdje se organizira specijalizacija, stručno osposobljavanje i usavršavanje,

– na putne troškove u dolasku i povratku ukoliko im nije osiguran prijevoz,

– Brisan.

Policijski službenici čije je mjesto rada izvan mjesta organiziranja specijalizacije, stručnog osposobljavanja i usavršavanja na koju su upućeni, a koja je organizirana na području županije u kojoj policijski službenici imaju mjesto stanovanja, ostvaruju pravo na putni trošak za svaki dolazak i povratak ako im nije osiguran prijevoz, a nemaju osiguran smještaj na policijskoj akademiji ili na drugom mjestu gdje se organizira specijalizacija, stručno osposobljavanje i usavršavanje.

Policijski službenici čije je mjesto rada u mjestu organiziranja specijalizacije, stručnog osposobljavanja i usavršavanja ostvaruju pravo na ručak.

Brisan.

Članak 9.

Odluku kojom se policijski službenici šalju na specijalističke tečajeve i seminare i ostale oblike obrazovanja i stručnog usavršavanja koje ne organizira Ministarstvo, na prijedlog nadležnog pomoćnika ministra, odnosno načelnika policijske uprave, donosi pomoćnik ministra nadležan za pravne poslove i ljudske potencijale odnosno glavni ravnatelj policije.

Ministarstvo snosi troškove civilnih licenci kada su one uvjet za obavljanje poslova radnoga mjesta.

O međusobnim pravima i obvezama s policijskim službenicima iz ovoga članka Ministarstvo sklapa ugovor.

Članak 10.

Odluku o upućivanju policijskih službenika na specijalističke tečajeve i seminare i ostale oblike obrazovanja i stručnog usavršavanja u inozemstvu donosi ministar na temelju obrazloženog prijedloga glavnog ravnatelja policije, nadležnog pomoćnika ministra odnosno načelnika policijske uprave.

SPECIJALIZACIJA

Članak 11.

Specijalizacija, u smislu ovoga Pravilnika, je područje obrazovanja u kojem se kroz specijalističke tečajeve, policijski službenici osposobljavaju za rad u nekoj od policijskih i ostalih specijalnosti.

Specijalizaciju u pravilu provodi Policijska akademija.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, specijalizaciju mogu provoditi i druge ustrojstvene jedinice Ministarstva.

Članak 12.

Odluku o provođenju specijalističkog tečaja donosi glavni ravnatelj policije odnosno pomoćnik ministra nadležan za pravne poslove i ljudske potencijale.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o početku i završetku tečaja, broju polaznika, kompetencijama odnosno ishodima učenja, mjestu i vremenu održavanja, predavačima i voditelju tečaja.

O specijalističkim tečajevima vodi se pedagoška dokumentacija.

Policijska akademija vodi evidenciju o završenim tečajevima i seminarima.

Polazniku koji s uspjehom završi tečaj izdaje se uvjerenje.

Uvjerenje iz stavka 5. ovoga članka izdaje se u dva primjerka od kojih jedan zadržava polaznik koji s uspjehom završi tečaj, a drugi se ulaže u osobni očevidnik policijskog službenika koji se vodi u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za pravne poslove i ljudske potencijale.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 13.

Stručnim osposobljavanjem, u smislu ovoga Pravilnika, smatra se obrazovanje koje se provodi s ciljem pripreme policijskih službenika za obavljanje novih zadaća na istom ili na drugom radnom mjestu.

Stručno osposobljavanje realizira se kroz programe osposobljavanja rukovoditelja, programe osposobljavanja mentora, instruktora i predavača te sve ostale programe osposobljavanja za potrebe Ministarstva.

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 14.

Stručno usavršavanje, u smislu ovoga Pravilnika, je stalno obrazovanje radi podizanja kompetencija potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a provodi se putem tečajeva, seminara, stručnih savjetovanja, predavanja, dopunskog stručnog usavršavanja, policijskog treninga, informatičkih tečajeva i tečajeva stranog jezika.

Stručno usavršavanje policijskih službenika raspoređenih na radna mjesta nastavnika i predavača u Policijskoj akademiji provodi se kroz obnavljanje praktičnih iskustava, odnosno odrađivanje redovne prakse u operativnim službama najmanje jednom godišnje u trajanju od 5 dana.

Članak 15.

Odluku o provođenju programa stručnog usavršavanja, na prijedlog načelnika uprave u Ravnateljstvu policije i načelnika policijske uprave, donosi glavni ravnatelj policije, odnosno na prijedlog nadležnog pomoćnika ministra, donosi pomoćnik ministra nadležan za pravne poslove i ljudske potencijale.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o vrsti, nazivu, početku i završetku programa, kompetencijama odnosno ishodima učenja, broju polaznika, mjestu i vremenu održavanja programa, predavačima i voditelju programa.

Članak 16. (NN 81/13)

Policijsko zvanje kao dio stručnog usavršavanja stječe se polaganjem ispita za zvanje.

Ustrojstvena jedinica nadležna za pravne poslove i ljudske potencijale odnosno policijska uprava utvrđuje ispunjava li kandidat propisane uvjete za polaganje ispita za zvanje o čemu donosi rješenje.

Ispiti za zvanje provode se u redovno radno vrijeme.

Kandidat koji polaže ispit za zvanje prvi put ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza ako mu prijevoz nije osiguran te pravo na dva dana plaćenog dopusta za pripremu i polaganje ispita.

Kandidat koji polaže popravni ispit za zvanje ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza ako mu prijevoz nije osiguran i pravo na jedan dan plaćenog dopusta za polaganje ispita.

Kandidat koji nije položio ispit za zvanje prilikom ponovnog polaganja ne ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza niti na plaćeni dopust za polaganje ispita.

O položenom ispitu za zvanje izdaje se uvjerenje koje potpisuje predsjednik Ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za zvanja i pomoćnik ministra nadležan za pravne poslove i ljudske potencijale odnosno načelnik policijske uprave.

Uvjerenje se izdaje u tri primjerka.

Dopunsko stručno usavršavanje

Članak 17.

Dopunsko stručno usavršavanje, u smislu ovoga Pravilnika, je upoznavanje policijskih službenika s novim propisima, taktikama, tehnikama i metodama rada iz svog djelokruga te obnavljanje stečenih znanja.

Dopunsko stručno usavršavanje provodi se u redovno radno vrijeme.

Članak 18.

Dopunsko stručno usavršavanje organizira se za policijske službenike raspoređene na radna mjesta srednje stručne spreme, a provode ga predavači koje imenuje nadležni pomoćnik ministra odnosno načelnik policijske uprave.

Program dopunskog stručnog usavršavanja dužni su pohađati policijski službenici do razine šefa smjene.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dopunsko stručno usavršavanje može se organizirati i provoditi i za policijske službenike višeg stupnja stručne spreme odnosno više kvalifikacijske razine.

Predavači na dopunskom stručnom usavršavanju osposobljavaju se u Policijskoj akademiji prema programu pedagoško-instruktivnog seminara.

Izvješće o provedenom dopunskom stručnom usavršavanju dostavlja se Policijskoj akademiji najkasnije do 15. siječnja za proteklu kalendarsku godinu.

Članak 19.

Program dopunskog stručnog usavršavanja dostavlja se Ravnateljstvu policije odnosno policijskim upravama najkasnije do početka prosinca tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Na temelju programa dopunskog stručnog usavršavanja, Ravnateljstvo policije odnosno policijske uprave obvezne su izraditi Izvedbeni plan najkasnije do 31. siječnja za tekuću godinu.

Članak 20.

O dopunskom stručnom usavršavanju policijskih službenika vodi se dnevnik u koji se upisuju teme koje su obrađene, broj i popis policijskih službenika koji pohađaju Program dopunskog stručnog usavršavanja.

Članak 21.

Stručni nadzor nad provedbom dopunskog stručnog usavršavanja u policijskim upravama provode voditelji Programa dopunskog stručnog usavršavanja Policijske akademije, u pravilu jednom godišnje, odnosno prema potrebi.

POLICIJSKI TRENING

Članak 22.

Policijski trening, u smislu ovog Pravilnika, obuhvaća:

– opću tjelesnu pripremljenost,

– poznavanje i primjenu borilačkih športova i vještina,

– poznavanje, rukovanje i vještinu gađanja vatrenim oružjem,

– trening vožnju službenih policijskih vozila,

te druge potrebne programe koje donosi glavni ravnatelj policije.

Članak 23.

Zapovjedništvo specijalne i interventne policije te ustrojstvena jedinica nadležna za posebne poslove sigurnosti samostalno provode policijski trening u poznavanju i primjeni borilačkih športova i vještina, policijski trening u poznavanju, rukovanju i vještini gađanja vatrenim oružjem, policijski trening u poznavanju, rukovanju i vještini uporabe interventne palice »TONFA« te policijski trening operativno-taktičkog postupanja prilikom provođenja osiguranja i zaštite štićenih osoba, objekata i prostora, po posebnim programima.

Članak 24.

Policijski trening se provodi kroz teorijsku i praktičnu nastavu, godišnju provjeru i ocjensko ispitivanje.

Policijski trening se provodi u sjedištu Ministarstva, Ravnateljstvu policije i policijskim upravama u redovno radno vrijeme.

Članak 25.

Termin ocjenskog ispitivanja i godišnje provjere utvrđuje se Izvedbenim planom za provedbu policijskog treninga.

Izvedbeni plan za provedbu policijskog treninga u sjedištu Ministarstva donosi rukovoditelj Policijske akademije.

Izvedbeni plan za provedbu policijskog treninga u policijskim upravama donosi načelnik policijske uprave.

Izvedbeni plan za provedbu policijskog treninga iz članka 23. ovoga Pravilnika donosi rukovoditelj nadležne ustrojstvene jedinice koja ga provodi.

Plan iz stavka 3. ovoga članka policijske uprave dužne su dostaviti Policijskoj akademiji najkasnije do 31. siječnja za tekuću godinu.

Članak 26.

Nakon provedenog Programa policijskog treninga policijski službenici ocjenjuju se sukladno mjerilima utvrđenim u programima policijskog treninga.

Članak 27.

Izvješće o provedbi Programa policijskog treninga policijske uprave dužne su dostaviti Policijskoj akademiji najkasnije do 15. siječnja za proteklu kalendarsku godinu.

Izvješće o provedbi Programa policijskog treninga mora sadržavati podatke o ocijenjenim i neocijenjenim policijskim službenicima uz obrazloženje razloga radi kojih nisu ocijenjeni.

Članak 28.

Stručni nadzor nad provedbom Programa policijskog treninga u policijskim upravama provode voditelji Programa policijskog treninga Policijske akademije jednom godišnje, odnosno prema potrebi.

Opća tjelesna pripremljenost

Članak 29.

Opća tjelesna pripremljenost postiže se treningom koji je propisan posebnim Programom (opći i posebni dio) opće tjelesne pripremljenosti.

Obvezu pohađanja policijskog treninga opće tjelesne pripremljenosti i pristupanja godišnjoj provjeri imaju policijski službenici kojima se, sukladno odredbama Uredbe Vlade Republike Hrvatske o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju.

Program opće tjelesne pripreme za policijske službenike u sjedištu Ministarstva i Ravnateljstva policije provode voditelji Programa opće tjelesne pripreme i instruktori za borilačke vještine Policijske akademije, osim za policijske službenike Zapovjedništva specijalne policije, Zapovjedništva interventne policije i ustrojstvene jedinice nadležne za posebne poslove sigurnosti koji Program opće tjelesne pripreme provode samostalno, te Program opće tjelesne pripreme za policijske službenike iz policijskih uprava koji provode policijski službenici za stručno usavršavanje iz policijskih uprava koji obavljaju poslove provedbe policijskog treninga.

Policijski službenici iz stavka 2. ovoga članka koji nisu zadovoljili na godišnjoj provjeri iz opće tjelesne pripreme, uputit će se na dodatnu obuku i trening, nakon čega će im se omogućiti ponovno pristupanje provjeri.

Program treninga i provjere motoričkih i funkcionalnih sposobnosti izrađuje se prema kineziološkim kriterijima ovisno o spolu i starosti policijskog službenika, a donosi ga glavni ravnatelj policije.

Posebni dio programa opće tjelesne pripremljenosti provodi Policijska akademija te specijalna policija i interventna policija za policijske službenike raspoređene na radna mjesta koja zahtijevaju pripremljenost iz navedenih aktivnosti u interventnoj i specijalnoj policiji.

Policijski službenik koji ne pristupi godišnjoj provjeri opće tjelesne pripremljenosti odgovarat će sukladno odredbama Zakona o policiji.

Policijski trening u poznavanju i primjeni borilačkih športova i vještina

Članak 30.

Policijski trening u poznavanju i primjeni borilačkih športova i vještina podrazumijeva obuku i provjeru poznavanja borilačkih športova i vještina koje policijski službenici koriste radi svladavanja otpora ili odbijanja napada od sebe, građana, štićenih osoba ili objekata.

Obvezu pohađanja policijskog treninga u poznavanju i primjeni borilačkih športova i vještina imaju policijski službenici kojima se, sukladno odredbama Uredbe Vlade Republike Hrvatske o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju.

Rukovoditelj ustrojstvene jedinice odredit će, najkasnije do 31. prosinca za iduću kalendarsku godinu, policijske službenike koji su dužni sudjelovati u Programu policijskog treninga za primjenu i poznavanje borilačkih športova i vještina, na prijedlog policijskih službenika za stručno usavršavanje koji provode policijski trening.

Policijski službenici iz stavka 2. ovoga članka koji odbiju ili izbjegavaju sudjelovati u Programu policijskog treninga za primjenu i poznavanje borilačkih športova i vještina odgovarat će sukladno odredbama Zakona o policiji.

Policijski trening u poznavanju, rukovanju i vještini gađanja vatrenim oružjem

Članak 31.

Policijski trening u poznavanju, rukovanju i vještini gađanja vatrenim oružjem podrazumijeva obuku i provjeru osposobljenosti policijskih službenika u poznavanju, rukovanju i vještini gađanja vatrenim oružjem, a provode ga posebno osposobljeni policijski službenici za stručno usavršavanje.

Članak 32.

Vještina rukovanja i gađanja vatrenim oružjem izvodi se na streljanama otvorenog i zatvorenog tipa kao i na improviziranim strelištima koja zadovoljavaju sigurnosne uvjete za obavljanje gađanja vatrenim oružjem.

Policijski službenici koji zadužuju službeno oružje dužni su pohađati policijski trening u poznavanju, rukovanju i vještini gađanja vatrenim oružjem.

Policijski službenici koji nisu zadovoljili na godišnjoj provjeri iz ovog dijela policijskog treninga, uputit će se na dodatnu obuku i trening, nakon čega će im se omogućiti ponovno pristupanje provjeri.

Policijski službenici koji ne pristupe godišnjoj provjeri iz ovog dijela policijskog treninga odgovarat će sukladno odredbama Zakona o policiji.

Članak 33.

Gađanje vatrenim oružjem izvodi se na temelju zapovijedi koju izdaje rukovoditelj ustrojstvene jedinice u kojoj se gađanje treba provesti za policijske službenike Ministarstva u sjedištu i policijskim upravama.

U zapovijedi iz stavka 1. ovoga članka određuje se vrijeme i mjesto izvođenja gađanja, zapovjednik gađanja, izvršitelji gađanja te mjere osiguranja i zaštite.

Trening vožnja službenih policijskih vozila

Članak 34.

Trening vožnja službenih policijskih vozila podrazumijeva obuku i provjeru vještina koje policijski službenici koriste prilikom uporabe policijskih vozila.

Obvezu pohađanja trening vožnje službenih vozila imaju policijski službenici prometne policije i mobilnih jedinica, a ostali policijski službenici na prijedlog rukovoditelja.

Program treninga vožnje za potrebe ustrojstvenih jedinica u sjedištu provode instruktori policijske vožnje Policijske akademije, a za potrebe policijskih uprava policijski službenici koje odredi načelnik policijske uprave, a osposobi Policijska akademija.

Policijska akademija može za polaznike temeljnog obrazovanja i policijske službenike provoditi programe auto škole po općim propisima.

Sportska natjecanja

Članak 35.

Domaća i međunarodna športska natjecanja u kojima sudjeluju policijski službenici kao i članstvo policijskih službenika u međunarodnim športskim asocijacijama provodi se pod pokroviteljstvom i uz odobrenje Ministarstva.

Sudjelovanje policijskih službenika na domaćim športskim natjecanjima na razini Ministarstva kao i međunarodnim športskim natjecanjima odobrava ministar, na prijedlog glavnog ravnatelja policije, odnosno nadležnog pomoćnika ministra.

Sudjelovanje policijskih službenika na domaćim športskim natjecanjima koja se provode na razini policijskih uprava odobrava načelnik policijske uprave.

Obrazovanje iz područja stranih jezika i informatike

Članak 36.

Obrazovanje iz područja stranih jezika i informatike za potrebe Ministarstva, organizira i provodi Policijska akademija.

Policijski službenici mogu se uputiti u školu stranih jezika te na programe informatičkog obrazovanja i izvan Ministarstva, o čemu odluku donosi glavni ravnatelj policije odnosno pomoćnik ministra nadležan za pravne poslove i ljudske potencijale sukladno Planu policijskog obrazovanja, a na temelju obrazloženog prijedloga rukovoditelja.

III. VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Članak 37. (NN 81/13)

Visokoškolsko obrazovanje, u smislu ovoga Pravilnika, je školovanje za stjecanje višeg stupnja obrazovanja od onoga koje ima policijski službenik.

Visokoškolsko obrazovanje iz stavka 1. ovoga članka provodi se kroz preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije.

Policijski službenici mogu se školovati na stručnom preddiplomskom i diplomskom studiju Visoke policijske škole na trošak Ministarstva, sukladno potrebama Ministarstva.

Policijski službenici mogu studirati na sveučilišnom preddiplomskom, diplomskom ili poslijediplomskom studiju kojeg izvodi Visoka policijska škola u suradnji sa Sveučilištem.

Policijski službenici mogu studirati na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju i na drugom visokom učilištu, na trošak Ministarstva, sukladno potrebama Ministarstva.

Ministar može donijeti odluku o upisu kandidata koji su u razredbenom postupku ostvarili minimalni bodovni prag, a nisu obuhvaćeni određenom upisnom kvotom ukoliko to zahtiijevaju potrebe Ministarstva.

Članak 38. (NN 81/13)

Prilikom donošenja odluke o pohađanju visokoškolskog obrazovanja policijskih službenika iz članka 37. stavka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika uzet će se u obzir sljedeća mjerila i uvjeti:

– potrebe Ministarstva,

– poslovi radnog mjesta,

– da je u posljednje dvije godine, rad policijskog službenik ocijenjen najmanje ocjenom »dobar« ili da je tijekom redovnog preddiplomskog studija postigao prosjek ocjena najmanje 3,50,

– da je tijekom preddiplomskog studija policijski službenik postigao minimalni prosjek ocjena najmanje 3,00.

Polaznicima koji završe program temeljnog policijskog obrazovanja s prosjekom ocjena svih predmeta i završnog rada 5,00, može se omogućiti izravni upis na redovni preddiplomski studij Visoke policijske škole.

Policijskim službenicima koji su preddiplomski studij Visoke policijske škole završili s prosjekom ocjena svih predmeta i završnog rada najmanje 4,00 može se omogućiti izravni upis na specijalistički diplomski studij Visoke policijske škole.

Redovni preddiplomski i diplomski studij

Članak 39.

Policijski službenici na redovnom preddiplomskom i diplomskom studiju Visoke policijske škole ostvaruju pravo:

– na naknadu u visini osnovne plaće radnog mjesta s kojeg su upućeni na školovanje,

– na radni staž,

– na smještaj i prehranu u Policijskoj akademiji za vrijeme trajanja nastave i ispitnih rokova,

– na naknadu putnih troškova početkom i završetkom zimskog i ljetnog semestra.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, policijski službenici s prebivalištem na području grada Zagreba ili Zagrebačke županije ne ostvaruju pravo na smještaj, a ostvaruju pravo na ručak u Policijskoj akademiji.

O međusobnim pravima i obvezama s policijskim službenicima na redovnom preddiplomskom i diplomskom studiju Ministarstvo sklapa ugovor.

Članak 40.

Policijski službenici na redovnom studiju Fakulteta prometnih znanosti – smjer aeronautika, uz prava iz članka 39. ovoga Pravilnika, ostvaruju i pravo na podmirenje troškova letačkih licenci.

Izvanredni preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij

Članak 41. (NN 81/13)

Policijski službenici na izvanrednom preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju Visoke policijske škole, za vrijeme obveznih seminara i polaganja ispita, ostvaruju pravo:

– na prehranu i smještaj u Policijskoj akademiji,

– na putne troškove,

– na plaćeni dopust za vrijeme seminara,

– na plaćeni dopust za vrijeme polaganje ispita sukladno odredbama Kolektivnog ugovora.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, policijski službenici s prebivalištem na području grada Zagreba ili Zagrebačke županije ne ostvaruju pravo na smještaj, ali ostvaruju pravo na ručak u Policijskoj akademiji, na trošak prijevoza ako im prijevoz nije osiguran i na plaćeni dopust za vrijeme obveznih seminara i polaganja ispita.

O međusobnim pravima i obvezama s policijskim službenicima iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo sklapa ugovor.

Policijski službenici koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 38. ovoga Pravilnika mogu se, uz suglasnost Ministarstva, upisati na izvanredni preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij na vlastiti zahtjev.

Policijski službenici iz stavka 4. ovoga članka osobno podmiruju sve troškove studija, a ostvaruju pravo na plaćeni dopust za vrijeme seminara te prava na plaćeni dopust za vrijeme polaganja ispita sukladno odredbama Kolektivnog ugovora.

Članak 42.

Organizacija redovnog i izvanrednog preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija na Visokoj policijskoj školi te studentska prava i obveze provode se u skladu s propisima o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Statutom Visoke policijske škole.

Članak 43.

Policijski službenici koji su na školovanju na izvanrednom preddiplomskom i diplomskom studiju na ostalim visokim učilištima na trošak Ministarstva ostvaruju pravo na naknadu polovice iznosa troškova školarine, pravo na plaćeni dopust za vrijeme seminara te pravo na plaćeni dopust za vrijeme polaganja ispita sukladno odredbama Kolektivnog ugovora.

O međusobnim pravima i obvezama s policijskim službenicima iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo sklapa ugovor.

Poslijediplomski studij

Članak 44.

Policijski službenici kojima je odobren upis od strane Ministarstva na poslijediplomske studije ostvaruju pravo na naknadu polovice iznosa troškova školarine.

Iznimno, od stavka 1. ovoga članka, ministar može odobriti punu naknadu iznosa troškova školarine policijskom službeniku na poslijediplomskom studiju.

Policijski službenici koji se upisuju na poslijediplomski studij na vlastiti zahtjev, bez suglasnosti Ministarstva, osobno podmiruju sve troškove studija, ali ostvaruju pravo na plaćeni dopust za vrijeme polaganja ispita.

O međusobnim pravima i obvezama s policijskim službenicima iz stavka 1. i 2. ovoga članka Ministarstvo sklapa ugovor.

Članak 45.

O međusobnim pravima i obvezama s policijskim službenicima upućenim na školovanje u inozemstvo ministar sklapa ugovor na temelju obrazloženog prijedloga glavnog ravnatelja policije, nadležnog pomoćnika ministra odnosno načelnika policijske uprave.

Članak 46.

Odluku o troškovima pohađanja visokoškolskog obrazovanja policijskih službenika sukladno odredbama ovoga Pravilnika, na prijedlog Povjerenstva koje odlučuje o naknadi troškova pohađanja visokoškolskog obrazovanja, donosi ministar.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka predlaže donošenje odluke o naknadi troškova pohađanja visokoškolskog obrazovanja policijskih službenika na temelju obrazloženog prijedloga glavnog ravnatelja policije, nadležnog pomoćnika ministra odnosno načelnika policijske uprave.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje ministar.

IV. STIPENDIRANJE I POTPORE

Članak 47.

Stipendija se može dodijeliti hrvatskom državljaninu, redovnom studentu, za zanimanje koje je Ministarstvu od naročitog interesa.

Članak 48.

Ustrojstvene jedinice Ministarstva u sjedištu odnosno policijske uprave, obvezne su iskazati potrebe za zanimanjima iz članka 47. ovoga Pravilnika, u okviru godišnjeg Plana obrazovanja i školovanja, specijalizacije, stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

Na temelju potreba iskazanih u Planu obrazovanja i školovanja, specijalizacije, stručnog osposobljavanja i usavršavanja pomoćnik ministra nadležan za pravne poslove i ljudske potencijale raspisuje natječaj o stipendiranju studenata.

Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 49.

Izbor kandidata za stipendiste Ministarstva, prijavljenih na natječaj iz članka 48. ovoga Pravilnika, obavlja Povjerenstvo za izbor stipendista.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje ministar.

O međusobnim pravima i obvezama s izabranim kandidatom za stipendista Ministarstvo sklapa ugovor.

Članak 50.

Stipendija za studente iz građanstva utvrđuje se u visini 17% prosječne isplaćene bruto-plaće u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnoj godini.

Ukoliko stipendist iz stavka 1. ovoga članka ne udovolji uvjetima za upis u sljedeću godinu studija pravo na isplatu stipendije miruje za tu godinu.

Članak 51. (NN 81/13, 05/14)

Potpora je pružanje financijske pomoći djeci policijskih službenika koji u obavljanju policijskih poslova izgube život, djeci policijskih službenika koji su izgubili život povodom obavljanja policijskih poslova, djeci policijskih službenika koji su izgubili život izvan službe te djeci policijskih službenika kod kojih je, zbog ozljede koja je nastupila u obavljanju policijskih poslova ili povodom obavljanja policijskih poslova, u postupku ocjene radne sposobnosti utvrđeno tjelesno oštećenje od najmanje 80% i koji ostvare pravo na invalidsku mirovinu.

Pravo na potporu imaju djeca policijskih službenika iz stavka 1. ovoga članka za vrijeme redovnog školovanja u osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima neovisno o godini ili smjeru studija.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi roditelj ili zakonski zastupnik maloljetnog djeteta odnosno punoljetno dijete policijskog službenika iz stavka 1. ovoga članka ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za pravne poslove i ljudske potencijale Ministarstva u sjedištu odnosno ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za ljudske potencijale policijske uprave koja je dužna zaprimljeni zahtjev dostaviti ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za ljudske potencijale Ministarstva u sjedištu.

Djeci policijskih službenika koji u obavljanju policijskih poslova izgube život potpora se utvrđuje u visini određenoj Kolektivnim ugovorom.

Djeci policijskih službenika koji su izgubili život povodom obavljanja policijskih poslova, djeci policijskih službenika koji su izgubili život izvan službe te djeci policijskih službenika kod kojih je, zbog ozljede koja je nastupila u obavljanju policijskih poslova ili povodom obavljanja policijskih poslova, u postupku ocjene radne sposobnosti utvrđeno tjelesno oštećenje od najmanje 80% i koji ostvare pravo na invalidsku mirovinu potpora se utvrđuje u visini 24% prosječno isplaćene bruto-plaće u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnoj godini.

O međusobnim pravima i obvezama s roditeljem ili zakonskim zastupnikom odnosno punoljetnim djetetom policijskog službenika iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo sklapa ugovor.

V. MENTORI

Članak 52.

Mentora za vježbenike u Ravnateljstvu policije i u policijskim upravama, na prijedlog načelnika uprava u Ravnateljstvu policije odnosno načelnika policijskih uprava, imenuje glavni ravnatelj policije, a mentora za vježbenike u ustrojstvenim jedinicama u sjedištu Ministarstva, na prijedlog nadležnog pomoćnika ministra, imenuje pomoćnik ministra nadležan za pravne poslove i ljudske potencijale.

Mentoru imenovanom sukladno stavku 1. ovoga članka u policijskoj upravi, načelnik policijske uprave dodjeljuje vježbenike.

Mentoru vježbenika imenovanom sukladno stavku 1. ovoga članka, načelnik policijske uprave može dodijeliti do dva vježbenika srednje stručne spreme, a mentoru vježbenika sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem, načelnik policijske uprave dodjeljuje do tri vježbenika.

Članak 53.

Policijski službenik koji ima završen preddiplomski ili diplomski studij te najmanje pet godina radnog staža na poslovima za koje se vježbenik osposobljava može se imenovati za mentora vježbeniku sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijem.

Policijski službenik koji ima srednju stručnu spremu te najmanje pet godina radnog staža na poslovima za koje se vježbenik osposobljava može se imenovati za mentora vježbeniku srednje stručne spreme.

Mentor iz stavka 1. i 2. ovoga članka mora imati završen specijalistički tečaj za mentore te posljednje tri godine biti ocijenjen najmanje ocjenom »dobar«.

VI. ISPITNO POVJERENSTVO ZA POLAGANJE ISPITA ZA ZVANJE

Članak 54.

Ispitno povjerenstvo za polaganje ispita za zvanja čine predsjednik, dva člana, promjenljivi član, tajnik te njihovi zamjenici.

Članak 55.

Za predsjednika i članove Ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za zvanje za policijske službenike Ministarstva u sjedištu imenuje se policijski službenik Ministarstva u sjedištu odnosno Ravnateljstva policije, u zvanju glavni policijski savjetnik odnosno u zvanju policijski savjetnik.

Za predsjednika i članove Ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za zvanje u policijskim upravama imenuje se policijski službenik najmanje u zvanju višeg policijskog inspektora.

Za promjenjivog člana Ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za zvanje imenuje se neposredni rukovoditelj ili drugi policijski službenik koji je najmanje u zvanju za koje policijski službenik polaže, a koji obavlja poslove iz djelokruga rada kandidata.

Predsjednik Ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za zvanje ispituje područje kaznenog prava.

Prvi član Ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za zvanje ispituje područje kriminalistike, policijskih poslova i način postupanja policijskih službenika.

Drugi član Ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za zvanje ispituje područje organizacije policije i radno pravnog položaja policijskih službenika te područje prekršajnog prava.

Promjenjivi član Ispitnog povjerenstva za zvanje zadaje temu pisane zadaće i ispituje propise iz djelokruga rada policijskog službenika.

VII. IZDAVAČKA DJELATNOST

Članak 56.

Za potrebe policijskog obrazovanja Ministarstvo izdaje udžbenike, stručne časopise i druge publikacije.

VIII. NAKNADE

Članak 57. (NN 81/13)

Pravo na naknadu, u smislu ovoga Pravilnika, ostvaruju predavači – izvoditelji nastave na programima temeljnog policijskog obrazovanja, visokog policijskog obrazovanja, specijalističkim tečajevima i seminarima te dopunskom stručnom usavršavanju.

Predavači-izvoditelji nastave koji ostvaruju pravo na naknadu iz stavka 1. ovoga članka su vanjski suradnici te zaposlenici Ministarstva kojima izvođenje nastave nije u opisu poslova radnog mjesta, koji mjesečno, za nastavu provedenu u okviru radnog vremena, pripada naknada za najviše 16 školskih sati nastave (1 školski sat iznosi 45 minuta).

Pravo na naknadu ostvaruju i mentori za vježbenike te autori za djela koja se objavljuju u udžbenicima, stručnim časopisima i drugim publikacijama Ministarstva.

Članak 58. (NN 81/13)

Ministar donosi Odluku kojom se utvrđuje visina naknada iz članka 57. ovoga Pravilnika.

Članak 59. (NN 155/22)

O međusobnim pravima i obvezama sa zaposlenicima koji su upućeni na specijalizaciju, stručno osposobljavanje i usavršavanje u trajanju dužem od mjesec dana ili troškovi prelaze iznos od 663,61 eura po polazniku, prije početka ovih oblika obrazovanja, nadležna policijska uprava odnosno ustrojstvena jedinica nadležna za pravne poslove i ljudske potencijale sklapa ugovor.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ugovor o međusobnim pravima i obvezama može se sklopiti i u slučaju kada specijalizacija, stručno osposobljavanje i usavršavanje traju kraće od mjesec dana, odnosno kada troškovi ne prelaze iznos od 663,61 eura po polazniku, ukoliko potrebe službe to zahtijevaju.

O potrebi sklapanja ugovora iz stavka 1. i 2. ovoga članka, ustrojstvene jedinice iz koje su zaposlenici upućeni na specijalizaciju, stručno osposobljavanje i usavršavanje dužne su izvijestiti ustrojstvenu jedinicu nadležnu za pravne poslove i ljudske potencijale odnosno policijsku upravu

Troškove iz stavka 1. i 2. ovoga članka izračunava ustrojstvena jedinica nadležna za materijalno-financijske poslove u suradnji s Policijskom akademijom.

Izračun troškova iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za pravne poslove i ljudske potencijale.

Članak 60.

Polaznici svih oblika policijskog obrazovanja koje provode ustrojstvene jedinice Policijske akademije dužni su pridržavati se odredbi Statuta Policijske akademije, Odluke o kućnom redu te ugovorenih obveza.

U slučaju nepridržavanja obveza iz stavka 1. ovoga članka rukovoditelj ustrojstvene jedinice koja provodi program može odlukom isključiti polaznika s pohađanja programa, o čemu se obavještava nadležni rukovoditelj.

Članak 61.

Ministarstvo u cijelosti snosi troškove polaganja strukovnih ispita, pedagoško-psihološkog usavršavanja i školovanja te postupka izbora u nastavna i znanstveno-nastavna zvanja za zaposlenike, ukoliko to zahtijevaju potrebe radnog mjesta.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti: Pravilnik o školovanju, specijalizaciji, stručnom osposobljavanju i usavršavanju (»Narodne novine«, br. 84/2007., 8/2009., 108/2009. i 120/2010.).

Članak 63.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 81/13

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 05/14

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 155/22

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

Copyright © Ante Borić