Baza je ažurirana 10.12.2023. 

zaključno sa NN 145/23

Objavljeno u NN 150/13 od 13.12.2013.:

 

KOLEKTIVNI UGOVORI

Na temelju članka 255. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13 – u daljnjem tekstu Zakon) AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB d.d., Zagreb, Koturaška 43 (u daljnjem tekstu: Poslodavac i/ili Društvo) i Nezavisni cestarski sindikat (u daljnjem tekstu: Sindikat) zaključili su u Zagrebu 29. studenoga 2013. godine

 

II. DODATAK KOLEKTIVNOG UGOVORA DRUŠTVA AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB d.d.

Članak 1.

Ovim II. dodatkom Kolektivnim ugovorom (u daljnjem tekstu: Dodatak) mijenja se Kolektivni ugovor Društva sklopljen dana 7. studenoga 2011. godine, izmijenjen i dopunjen Ugovorom o izmjenama i dopunama od 7. studenoga 2011. godine.

Članak 2.

Mijenja se članak 46. Kolektivnog ugovora tako da sada glasi:

Članak 46.

(1) Osnovna plaća za puno radno vrijeme i uobičajeni radni učinak na poslovima i zadacima na kojima radnik radi, predstavlja umnožak osnovice i koeficijenta složenosti radnog mjesta, uvećano za dodatak na radni staž i stalni mjesečni dodatak pretvoren u koeficijent 0,20.

(2) Visina osnovice utvrđuje se za mogući mjesečni fond sati na bazi 40-satnog radnog tjedna.

(3) Osnovica za plaću počevši od 31. 12. 2014. utvrđuje se u iznosu od 3.108,94 kune.

(4) Korekcija osnovice provodit će se sukladno povećanju potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj, prema objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku jedan puta godišnje na dan 1. siječnja za svaku kalendarsku godinu za vrijeme važenja ovog Ugovora.

(5) Postupak korekcije najniže osnovice ugovorne strane će okončati u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja prijedloga.

Članak 3.

Mijenja se članak 49. Kolektivnog ugovora tako da sada glasi:

Članak 49.

(1) Radna mjesta se razvrstavaju i vrednuju polazeći od sljedećih grupa poslova i koeficijenata:

POPIS RADNIH MJESTA RAZVRSTANIH PO SLOŽENOSTI POSLOVA I KOEFICIJENTIMA

koeficijent

I. GRUPA – podrazumijeva manje složene poslove i zadatke

1,50 -1,90

II. GRUPA – podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova (rutinski poslovi)

2,00-2,30

III. GRUPA – podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije je obavljanje potrebna konzultacija u njihovom izvršavanju

2,40 -3,60

IV. GRUPA – podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u njihovom izvršavanju

3,70-4,40

Tajnica predsjednika Uprave

4,10

Viši suradnik

4,10

V. GRUPA – podrazumijeva složenije poslove koji zahtijevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovom izvršavanju

4,50 -5,20

Viši stručni suradnik

4,70

Prevoditelj

4,70

Inženjer

4,70

VI. GRUPA – podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu, kreativnost zaposlenika, kao i visoki stupanj samostalnosti i odgovornosti u njihovom izvršavanju

5,30 -5,80

Voditelj poslova

5,30

Glavni inženjer

5,30

VII. GRUPA – podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju potpunu samostalnost, kreativnost, inicijativu i odgovornost kao i dodatna specijalistička znanja za njihovo izvršavanje

5,90 -6,80

Rukovoditelj službe

6,30

Stručni koordinator

6,30

Rukovoditelj stručne službe

6,80

VIII. GRUPA – podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s velikim značenjem za vođenje procesa poslovanja, kreativni poslovi koji zahtijevaju visoki stupanj odgovornosti u njihovom obavljanju, kao i dodatna specijalistička znanja

6,90-7,40

Predstojnik Ureda Uprave

7,40

Rukovoditelj samostalne službe

7,40

IX. GRUPA – podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s najvećim značenjem za vođenje procesa poslovanja, poslovi koji zahtijevaju najveći stupanj kreativnosti i odgovornosti u njihovom obavljanju, kao i dodatna specijalistička znanja

7,50-8,80

Direktor sektora

8,20

(2) Na sva radna mjesta s osnovnim koeficijentima od 1,50 do 8,80 iz stavka 1. ovog članka, dodaje se koeficijent 0,20, kao nepromijenjeni dodatak osnovnom koeficijentu za vrijeme trajanja ovog Kolektivnog ugovora. Ovaj dodatni koeficijent ulazi u obračun osnovne plaće.

Članak 4.

Mijenja se članak 68. Kolektivnog ugovora tako da sada glasi:

Članak 68.

(1) Radnik koji s Poslodavcem ima sklopljen Ugovor o radu, a kojem se otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje iz razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu koja se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa kod Poslodavca i njegovog prednika.

(2) Otpremnina se isplaćuje u iznosu od 35% prosječne mjesečne plaće ostvarene u tri mjeseca prije prestanka ugovora o rada za svaku navršenu godinu staža kod poslodavca i pravnih prednika poslodavca.

(3) Poslodavac, u slučaju obveze izrade programa zbrinjavanja viška radnika sukladno pozitivnim propisima može utvrditi poticajne otpremnine za provedbu programa zbrinjavanja.

Članak 5.

Mijenja se članak 86. Kolektivnog ugovora tako da sada glasi:

Članak 86.

(1) U slučaju redovitog otkaza ugovora o radu otkazni rok je najmanje:

• dva tjedna ako je radnik u radnom odnosu proveo neprekidno manje od godinu dana

• mjesec dana ako je radnik u radnom odnosu proveo neprekidno godinu dana

• mjesec dana i dva tjedna ako je radnik u radnom odnosu proveo neprekidno dvije godine.

• dva mjeseca ako je radnik u radnom odnosu proveo neprekidno pet godina.

• dva mjeseca i dva tjedna mjeseca ako je radnik u radnom odnosu proveo neprekidno deset godina.

• tri mjeseca ako je radnik u radnom odnosu proveo neprekidno dvadeset godina.

(2) Otkazni rok iz stavka 1. ovoga članka radniku koji je kod poslodavca i prednika poslodavca proveo u radnom odnosu neprekidno dvadeset godina, povećava se za dva tjedna ako je radnik navršio pedeset godina života, a za mjesec dana ako je navršio pedeset pet godina života.

(3) Radniku kojem se ugovor o radu otkazuje zbog povrede obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika), utvrđuje se otkazni rok u dužini polovice otkaznih rokova utvrđenih u stavku 1. i 2. ovoga članka.

(4) Ako radnik na zahtjev poslodavca prestane raditi prije isteka propisanog ili ugovorenog otkaznog roka, poslodavac mu je dužan isplatiti naknadu plaće i priznati sva ostala prava kao da je radio do isteka otkaznoga roka.

(5) Za vrijeme otkaznoga roka radnik ima pravo uz naknadu plaće biti odsutan s rada najmanje četiri sata tjedno radi traženja novog zaposlenja.

(6) Ako radnik otkazuje ugovor o radu, otkazni rok ne može biti duži od mjesec dana, ako on za to ima osobito važan razlog.

Članak 6.

Mijenja se članak 123. Kolektivnog ugovora tako da sada glasi:

Članak 123.

(1) Pravna pravila ovog Kolektivnog ugovora kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnog odnosa primjenjuju se i nakon prestanka važenja ovog Kolektivnog ugovora kao dio prethodno sklopljenih ugovora o radu, a najkasnije 3 mjeseca računajući od dana prestanka ovog Kolektivnog ugovora.

Članak 7.

Ostale odredbe Kolektivnog ugovora opisanog u članku 1. ovog Dodatka ostaju neizmijenjene.

Ovaj Dodatak II. Kolektivnog ugovora stupa na snagu i primjenjuje se od 1. 12. 2013. godine.

Ovaj Dodatak II. Kolektivnog ugovora sklapa se u 7 istovjetnih primjeraka, dva za poslodavca, dva za Sindikat, dva primjerka dostavljaju se Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Upravi za rad i tržište rada te jedan primjerak »Narodnim novinama«, službenom listu Republike Hrvatske radi objave.

Urbroj: 01-100-01/3225/13.

Nezavisni cestarski sindikat Mijat Stanić, predsjednik

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. Josip Šala, predsjednik Uprave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić