NN 71/2018 (4.8.2018.), Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima

Ministarstvo financija

Na temelju članka 4. stavka 9., članka 5. stavka 14., članka 6. stavka 5., članka 9. stavka 14., članka 10. stavka 4., članka 12. stavka 5., članka 13. stavka 6., članka 14. stavka 4., članka 18. stavka 10., članka 19. stavka 13., članka 20. stavka 13., članka 21. stavka 5. i članka 31. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, br. 68/18, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje:

– podnošenje i upisivanje u Očevidnik redoslijeda osnove za plaćanje (dalje u tekstu: Očevidnik) i postupanje po osnovi za plaćanje uključujući vraćanje osnove za plaćanje

– način izvršenja osnove za plaćanje na novčanim sredstvima

– način postupanja u slučaju stečaja, zatvaranja računa, statusne promjena i prestanka postojanja ovršenika ili ovrhovoditelja

– davanje podataka iz Očevidnika i

– postupanje s primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena.

II. PODNOŠENJE, UPISIVANJE U OČEVIDNIK I POSTUPANJE PO OSNOVI ZA PLAĆANJE

Članak 2.

(1) Osnove za plaćanje dostavljaju se u Financijsku agenciju (dalje u tekstu: Agencija) od ponedjeljka do petka, u vremenu od 9:00 do 15:00 sati:

– preporučenom pošiljkom s povratnicom, prema popisu jedinica Agencije koji je objavljen na službenoj internetskoj stranici Agencije ili

– neposrednom dostavom u jedinicu Agencije, prema popisu koji je objavljen na službenoj internetskoj stranici Agencije.

(2) Osnova za plaćanje može se dostaviti i kao elektronička isprava putem interneta korištenjem dostupnih elektroničkih sučelja Agencije, na način i u obliku propisanom pravilnikom koji uređuje tehničke uvjete, u vremenu od 0 do 24 sata.

(3) Osnove za plaćanje primljene u jedinicu Agencije od 9:00 do 12:00 sati izvršavaju se istoga dana, a osnove za plaćanje primljene od 12:01 do 15:00 sati izvršavaju se najkasnije sljedeći radni dan od dana primitka. Osnova za plaćanje dostavljena kao elektronička isprava na neradni dan, izvršava se prvi sljedeći radni dan Agencije računajući od dana primitka.

(4) Primitak osnove za plaćanje ovjerava se prijemnim štambiljem u koji se upisuje datum, sat i minuta primitka uz potpis zadužene osobe ili vremenskim žigom Agencije i elektroničkim potpisom sustava za prijem elektroničke isprave.

(5) Primljene osnove za plaćanje upisuju se u Očevidnik prema trenutku (datum, sat i minuta) primitka.

(6) Očevidnik sadrži sljedeće elemente:

1. redni broj osnove za plaćanje

2. datum, sat i minuta primitka

3. naziv donositelja

4. broj osnove za plaćanje

5. naziv/ime i prezime, osobni identifikacijski broj (dalje u tekstu: OIB) i broj računa ovršenika

6. naziv/ime i prezime, OIB i broj računa ovrhovoditelja/primatelja sredstava

7. iznos glavnog duga

8. podatke o kamati

9. iznos troškova postupka

10. datum i iznos djelomičnog izvršenja

11. datum i iznos konačnog izvršenja osnove za plaćanje

12. podatke o vraćanju osnove za plaćanje

13. odgodu izvršenja

14. obustavu izvršenja

15. otvaranje stečajnog postupka

16. otvaranje postupka predstečajne nagodbe/predstečajnog postupka

17. druge podatke.

Članak 3.

Ako je zakonom propisano da se osnova za plaćanje podnosi uz propisani obrazac, ovrhovoditelj je dužan uz osnovu za plaćanje dostaviti i propisani obrazac u izvorniku.

Članak 4.

(1) Ovrhovoditelj uz pravomoćno i ovršno rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave koje podnosi Agenciji prilaže i zahtjev za naplatu na propisanom obrascu koji je Prilog 1. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku na propisanom obrascu, popunjen jasno i čitko rukom ili mehaničkim sredstvom pisanja. Na zahtjevu se ne smije ništa brisati ili precrtavati, niti se obrazac zahtjeva smije ispravljati.

(3) Obrazac zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka sadrži:

1. naziv »zahtjev za naplatu«

2. podatke o ovrhovoditelju: ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB)

3. podatke o punomoćniku ovrhovoditelja (naziv odnosno ime i prezime, adresa/sjedište)

4. podatke o ovršeniku: ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, OIB

5. podatak o računu specifične namjene

6. podatke o poslovnom broju rješenja o ovrsi, donositelju

7. podatke o nadnevku pravomoćnosti i ovršnosti

8. naznaku zahtijeva li se naplata tražbine u cijelosti ili djelomično

9. podatke o računu ovrhovoditelja (IBAN), nazivu banke u kojoj je račun otvoren, SWIFT/BIC banke, poziv na broj odobrenja

10. naznaku je li osnova za plaćanje dostavljena radi naplate na teret više solidarnih ovršenika uz obvezni dodatni dopis s podacima o ostalim ovršenicima (ime i prezime/naziv i OIB)

11. izjavu ovrhovoditelja pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su podaci uneseni u zahtjev istiniti

12. ime i prezime/naziv ovrhovoditelja, potpis/ime i prezime i potpis ovlaštene osobe, nadnevak i mjesto.

(4) Ako ovrhovoditelj zahtijeva djelomičnu naplatu tražbine dužan je dostaviti i specifikaciju tražbine čiju naplatu traži. Specifikacija tražbine mora biti sastavljena na način da je iz iste razvidan iznos glavne tražbine i sporednih tražbina (kamata i troškova) za koju se zahtijeva naplata.

Članak 5.

(1) Ovrhovoditelj podnosi zahtjev za opoziv zahtjeva za naplatu i zahtjev za opoziv zahtjeva za izravnu naplatu na propisanom obrascu koji su Prilozi 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(2) Obrazac zahtjeva za opoziv zahtjeva za naplatu sadrži:

1. naziv »zahtjev za opoziv zahtjeva za naplatu«

2. podatke iz članka 4. stavka 3. točke 2. do 6. ovoga Pravilnika

3. naznaku traži li se opoziv u cijelosti ili djelomično odnosno traži li se vraćanje rješenja o ovrsi uz navođenje adrese za vraćanje

4. podatke iz članka 4. stavka 3. točke 11. i 12. ovoga Pravilnika.

(3) Obrazac zahtjeva za opoziv zahtjeva za izravnu naplatu sadrži:

1. naziv »zahtjev za opoziv zahtjeva za izravnu naplatu«

2. podatke iz članka 4. stavka 3. točke 2. do 5. ovoga Pravilnika

3. podatke o poslovnom broju, donositelju/izdavatelju ovršne isprave

4. naznaku traži li se opoziv u cijelosti ili djelomično odnosno traži li se vraćanje ovršne isprave uz navođenje adrese za vraćanje

5. podatke iz članka 4. stavka 3. točke 11. i 12. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovrhovoditelj – fizička osoba koji je promijenio ime i/ili prezime ili koji zahtijeva izvršenje osnove za plaćanje na teret ovršenika – fizičke osobe koji je promijenio ime i/ili prezime, dužan je podnijeti i odgovarajući dokaz iz kojeg je ta promjena razvidna.

Članak 7.

Ovrhovoditelj koji zahtijeva izvršenje osnove za plaćanje u korist svog računa otvorenog u banci koja nema sjedište u Republici Hrvatskoj dužan je dostaviti i potvrdu banke ili drugi dokaz iz kojeg je razvidno da račun na koji se traži prijenos pripada ovrhovoditelju. U slučaju kada je potvrda banke ili drugi dokaz sastavljen na stranom jeziku potrebno je dostaviti i ovjereni prijevod te isprave na hrvatski jezik.

Članak 8.

Ako se tražbina s osnove neisplaćene plaće ili naknade plaće dijelom treba isplatiti na posebni račun ovrhovoditelja, a isti nije naznačen u obračunu poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće odnosno naknade plaće, ovrhovoditelj uz zahtjev za izravnu naplatu mora dostaviti i potvrdu poslodavca koja sadrži podatak o iznosu plaće/naknade plaće koji je izuzet od ovrhe sukladno odredbama Ovršnog zakona koje propisuju ograničenje ovrhe na plaći/naknadi plaće i podatak o broju posebnog računa na koji je potrebno izvršiti uplatu.

Članak 9.

Za osnovu za plaćanje upisanu u Očevidnik, ovršenik u Agenciji daje pisanu suglasnost za prijenos zaplijenjenih sredstava prije proteka zakonskog roka zapljene sukladno odredbama Ovršnog zakona na obrascu suglasnosti koji je Prilog 4. ovoga Pravilnika, pri čemu ovršenik obvezno predočuje osobnu ispravu kojom dokazuje svoj identitet. Agencija postupa na temelju suglasnosti koju je ovršenik ili osoba koju je ovršenik opunomoćio za davanje suglasnosti osobno dao u Agenciji. Suglasnost ovršenika odnosi se i na preostali nenaplaćeni dug koji u trenutku davanja suglasnosti nije naplaćen po osnovi za plaćanje. Suglasnost koja se odnosi na zadužnicu ili drugu osnovu za plaćanje temeljem koje su u Očevidniku evidentirana dva ili više nenaplaćena zahtjeva za naplatu, odnosi se na sve nenaplaćene zahtjeve po kojima se provodi zapljena, osim ako na suglasnosti ovršenik izričito naznači na koji zahtjev za naplatu daje suglasnost.

Članak 10.

(1) Kada Agencija utvrdi nemogućnost izvršenja osnove za plaćanje za ovršenika fizičku osobu sukladno odredbi članka 12. stavka 1. Zakona, Agencija prestaje s izvršavanjem te osnove za plaćanje i pohranjuje je do ispunjenja uvjeta za njeno uništenje sukladno odredbi članka 21. Zakona.

(2) Ako se u slučaju iz stavka 1. ovoga članka radi o osnovi za plaćanje koja glasi na teret više ovršenika, Agencija će prestati s izvršavanjem te osnove za plaćanje samo u odnosu na one ovršenike za koje su zadovoljeni uvjeti iz odredbe članka 12. Zakona.

Članak 11.

(1) Kada protekne rok čuvanja osnove za plaćanje propisan odredbom članka 21. stavka 1. Zakona, Agencija će uništiti osnove za plaćanje za koje ovrhovoditelj ili ovršenik kada je na to ovlašten nije zatražio vraćanje osnove za plaćanje.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Agencija neće uništiti osnovu za plaćanje:

– temeljem koje su zaplijenjena sredstva

– koja glasi na teret više ovršenika dok god nisu za sve ovršenike iz osnove za plaćanje nastupili uvjeti za uništenje

– koja je predmet postupka pred nadležnim sudom ili drugim tijelom, ako Agencija o tome ima saznanja i

– u svim drugim slučajevima kada je daljnje čuvanje osnove za plaćanje potrebno radi zaštite interesa stranaka ili drugih opravdanih i na zakonu zasnovanih interesa.

Članak 12.

Agencija podatke iz Očevidnika čuva trajno u elektroničkom obliku, primjenjujući odgovarajuće mjere informacijske sigurnosti za zaštitu informacijskog sustava i podataka od neovlaštenog korištenja, izmjena i gubitka.

Članak 13.

(1) Kada je ovrha određena na teret pravne osobe proračunskog korisnika državnog proračuna, Agencija će provesti ovrhu na računu državnog proračuna Republike Hrvatske ako prema Popisu proračunskih i izvanproračunskih korisnika koji posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna Ministarstva financija proizlazi da ta pravna osoba vrši sva plaćanja preko računa državnog proračuna odnosno da se račun državnog proračuna treba smatrati i računom tog proračunskog korisnika.

(2) Kada je ovrha određena na teret proračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Agencija će provesti ovrhu na računu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako prema podacima iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika koji vodi Agencija proizlazi da ta pravna osoba vrši sva plaćanja preko računa proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno da se isti treba smatrati i računom tog proračunskog korisnika.

III. VRAĆANJE OSNOVE ZA PLAĆANJE

Članak 14.

(1) Ako Agencija prema propisu kojim je uređena osnova za plaćanje utvrdi nemogućnost izvršenja osnove za plaćanje, vraća je donositelju odnosno podnositelju uz obrazloženje svih razloga vraćanja zbog kojih je utvrdila da ju nije moguće izvršiti.

(2) Naknada predujmljena za osnovu za plaćanje za koju je Agencija utvrdila nemogućnost izvršenja vratiti će se ovrhovoditelju na njegov zahtjev.

Članak 15.

Agencija će nakon provjere mogućnosti izvršenja osnovu za plaćanje vratiti kao nepodobnu uz obrazloženje razloga vraćanja ako:

1. nije dostavljena na način propisan odredbom članka 5. Zakona, odnosno člankom 2. ovoga Pravilnika

2. uz osnovu za plaćanje nije dostavljen dokaz o uplati naknade za provedbu osnove za plaćanje

3. osnova za plaćanje nije dostavljena uz propisani obrazac zahtjeva za naplatu ili drugim zakonom propisanim obrascem u izvorniku

4. zahtjev za naplatu ili drugi zakonom propisani obrazac nije pravilno popunjen, odnosno ne sadrži sve propisane podatke ili su podaci na zahtjevu nečitki, brisani, precrtavani ili ispravljani

5. osnova za plaćanje nema potvrdu pravomoćnosti i/ili ovršnosti, a ista je uvjet za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima prema odredbama Ovršnog ili drugog zakona

6. obračun poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine nije sastavljen u skladu s pravilnikom kojim se uređuje sadržaj obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine koji je bio na snazi u vrijeme njegovog izdavanja

7. Agencija prije početka provedbe ovrhe utvrdi da ovršenik nema otvoren račun ili oročena novčana sredstva iz kojih se ovrha može provesti

8. je ovršenik u stečaju, a osnovom za plaćanje nije naloženo ispunjenje obveze stečajnom dužniku

9. je ovršenik prestao postojati brisanjem iz odgovarajućeg registra i u drugim slučajevima kada je to određeno propisom

10. je ovršenik preminuo

11. se osnova za plaćanje ne izvršava sukladno posebnom propisu kojim se propisuje predstečajni postupak

12. je Agencija iz drugih razloga ne može izvršiti.

Članak 16.

Ako Agencija zaprimi osnovu za plaćanje u kojoj podaci o imenu i prezimenu, nazivu ovršenika ili ovrhovoditelja odnosno OIB-u ovršenika ili ovrhovoditelja:

– nisu potpuno navedeni, Agencija je vraća donositelju, odnosno podnositelju uz obrazloženje razloga vraćanja, ili

– nisu istovjetni podacima koje je Agenciji dostavilo nadležno tijelo koje je temeljem propisa nadležno za postupak dodjeljivanja OIB-a i za vođenje evidencije o OIB-ima, Agencija je vraća donositelju, odnosno podnositelju uz obrazloženje razloga vraćanja. Neće se smatrati da podaci nisu istovjetni ako Agencija uvidom u odgovarajući registar utvrdi da je za ovršenika/ovrhovoditelja upisana promjena naziva ovršenika/ovrhovoditelja iz osnove za plaćanje.

IV. NAČIN IZVRŠENJA OSNOVE ZA PLAĆANJE

Članak 17.

(1) Agencija uvidom u Jedinstveni registar računa utvrđuje prema OIB-u, u kojim sve bankama ovršenik ima otvorene račune i oročena novčana sredstva na kojima se može provesti ovrha. Agencija daje nalog bankama za izvršenje osnove za plaćanje onim redom kojim su računi navedeni u osnovi za plaćanje koja se prva izvršava, a ako računi nisu navedeni, nalog daje bankama redom, počevši od banke koja vodi najranije otvoreni račun.

(2) Osnova za plaćanje izvršava se po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u banci koja vodi najranije otvoreni račun odnosno oročena novčana sredstva te dalje redom po računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama prema vremenu otvaranja najranijeg računa odnosno oročenih novčanih sredstava, na način da se ovrha uvijek provodi na svim računima odnosno oročenim novčanim sredstvima u toj banci.

(3) Agencija obračunava zatezne kamate određene u osnovi za plaćanje i izračunava ukupan novčani iznos određen u osnovi za plaćanje, uključujući i naknade utvrđene pravilnikom kojim se uređuju vrste naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom.

Članak 18.

(1) Ako je osnovom za plaćanje naložena ovrha na novčanim sredstvima na računu odnosno oročenim novčanim sredstvima koje je banka u skladu s pravilnikom koji uređuje Jedinstveni registar računa označila u Jedinstvenom registru računa oznakom specifične odnosno specifične poslovne namjene, Agencija banci dostavlja nalog za izvršenje osnove za plaćanje na razini tog računa odnosno oročenih novčanih sredstava.

(2) Ako banka na nalog Agencije iz stavka 1. ovoga članka porukom B32 obavijesti Agenciju da nije u cijelosti postupila po nalogu, Agencija će banci porukom A41 naložiti blokadu računa odnosno zabranu raspolaganja oročenim novčanim sredstvima iz stavka 1. ovoga članka. Po izvršenju osnove za plaćanje, Agencija porukom A43 dostavlja nalog za deblokadu računa odnosno ukidanju zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima.

Članak 19.

(1) Agencija šalje elektronički potpisanu poruku (dalje u tekstu: poruku) prema pravilima iz pravilnika koji uređuje tehničke uvjete, banci s nalogom za izvršenje. Agencija daje nalog za izvršenje slanjem poruke A31 kojom banci, ovisno o osnovi za plaćanje nalaže:

1. zapljenu novčanih sredstava u iznosu koji je utvrdila postupajući u skladu sa člankom 17. stavkom 3. ovoga Pravilnika

2. zabranu ili uskratu raspolaganja novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu

3. prijenos novčanih sredstava u kunama na račun ovrhovoditelja u domaćoj banci ili drugi račun naveden u nalogu Agencije

4. prijenos novčanih sredstava za naplatu naknade

5. uskratu raspolaganja novčanim sredstvima ovršeniku ili trećoj osobi po njegovom nalogu

6. slobodno raspolaganje zaplijenjenim novčanim sredstvima u određenom iznosu iz točke 1. ovoga članka

7. slobodno raspolaganje novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu iz točke 2. ovoga članka

8. slobodno raspolaganje uskraćenim novčanim sredstvima iz točke 5. ovoga članka.

(2) Nalog Agencije iz stavka 1. ovoga članka, banka izvršava iz raspoloživih novčanih sredstava ovršenika po određenim odnosno svim računima i oročenim novčanim sredstvima ovršenika koji su sadržani u nalogu.

(3) Ako banka ne može izvršiti nalog Agencije iz poruke A31 u iznosu navedenom u toj poruci, banka zabranjuje raspolaganje novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava koji je Agencija naložila u toj poruci A31 i iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruke, sve do primitka poruke A13 ili poruke A41. Porukom A13 Agencija obavještava banku o prestanku zabrane raspolaganja novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava koji je Agencija naložila u toj poruci A31 i iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruke A31. Porukom A41 Agencija nalaže blokadu računa ovršenika i zabranu raspolaganja oročenim novčanim sredstvima.

(4) Ako Agencija postupajući po osnovi za plaćanje utvrdi da nije u mogućnosti dati nalog za postupanje koji je podržan propisanim formatom i vrstama naloga poruka A31 odnosno A71, banci će dostaviti nalog za postupanje porukom A05. Banka je dužna postupiti po nalogu sadržanom u poruci A05 te porukom B05 potvrditi izvršenje naloga sadržanog u poruci A05, najkasnije idući dan od dana primitka poruke A05.

Članak 20.

(1) Ako ovršenik ima novčanih sredstava u iznosu iz poruke A31, banka porukom B32 obavještava Agenciju da je postupila po nalogu iz poruke A31.

(2) Ako ovršenik nema novčanih sredstava u iznosu iz poruke A31, banka postupa po nalogu Agencije u visini raspoloživih novčanih sredstava, zabranjuje raspolaganje novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima do iznosa iz poruke A31 i porukom B32 obavještava Agenciju o iznosu novčanih sredstava s kojima je postupila po nalogu iz poruke A31. Ako poruka A31 sadrži više naloga za izvršenje, banka izvršava naloge redoslijedom kako su navedeni u poruci. Ako ovršenik nema novčanih sredstava raspoloživih za ovrhu, banka u poruci B32 navodi 0,00.

(3) Agencija, nakon primitka poruke B32 za iznos nedostajućih novčanih sredstava za izvršenje osnove za plaćanje dostavlja poruku A31 sljedećoj banci na način propisan člankom 19. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

(4) Ako je banka iz stavka 3. ovoga članka izvršila u cijelosti nalog Agencije iz poruke A31, Agencija obavještava banku iz stavka 2. ovoga članka porukom A13 da može slobodno raspolagati novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava koji je Agencija naložila u poruci A31 i iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruke A31.

(5) Ako banka iz stavka 2. ovoga članka, prije primitka poruke A13 ili poruke A41 od Agencije, zaprimi na račun ovršenika novčana sredstva jednaka ili veća od iznosa novčanih sredstava kojima je zabranila raspolaganje, o tome porukom B15 obavještava Agenciju. Na osnovi obavijesti iz poruke B15 Agencija dostavlja banci poruku A31 koja zbog provođenja naloga Agencije u sebi sadrži i identifikator (ID) prethodne poruke A31 za koju se ukida zabrana raspolaganja novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava koji je Agencija bila naložila u toj poruci i iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruke. Banka porukom B32 obavještava Agenciju da je postupila po nalogu iz poruke A31. Agencija banci iz stavka 3. ovoga članka dostavlja poruku A13 kojom obavještava banku o prestanku zabrane raspolaganja novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava koji je Agencija naložila u poruci A31 i iznosa u kojem je banka postupila prema nalogu iz poruke A31.

Članak 21.

(1) Ako ovršenik nema dovoljno novčanih sredstava za izvršenje osnove za plaćanje u iznosu iz poruke A31, Agencija daje porukom A41 nalog bankama da blokiraju određene odnosno sve račune ovršenika i zabrane raspolaganje određenim odnosno svim oročenim novčanim sredstvima te u Jedinstveni registar računa stavlja oznaku blokade tih računa ovršenika i oznaku zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima.

(2) Po isteku ugovora o oročenju odnosno po dospijeću kamata po ugovoru o oročenju, banka prenosi novčana sredstva na račun ovršenika u toj banci te porukom B22 obavještava Agenciju o priljevu novčanih sredstava. Ako ovršenik u toj banci nema otvoren račun, banka porukom B16 obavještava Agenciju o raspoloživosti novčanih sredstava ovršenika po dospijeću kamata odnosno po isteku ugovora o oročenju. Agencija nalaže banci porukom A31 prijenos novčanih sredstava na račun ovrhovoditelja ili zapljenu novčanih sredstava.

(3) Nakon blokade ovršenikovih računa i zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima ovršenika, banka je dužna dostavljati Agenciji poruku B22 o priljevima novčanih sredstava na račun ovršenika odnosno poruku B16 o raspoloživosti novčanih sredstava ovršenika po dospijeću kamata (ako se kamate isplaćuju za vrijeme trajanja ugovora o oročenju), odnosno po prestanku ugovora o oročenju, a sve do primitka poruke A43 s nalogom Agencije za deblokadu računa i za slobodno raspolaganje oročenim novčanim sredstvima ovršenika.

(4) Banka je dužna Agenciji dostaviti podatak o svakom priljevu novčanih sredstava na račun ovršenika u iznosu većem od 10,00 kn.

(5) Nakon izvršenja osnove za plaćanje u cijelosti, Agencija porukom A43 obavještava banku o deblokadi računa ovršenika i o ukidanju zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima ovršenika te mijenja oznaku blokade računa i oznaku zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima ovršenika u Jedinstvenom registru računa. Banka postupa po poruci A43 i izvršava deblokadu računa i oročenih novčanih sredstava ovršenika kako je Agencija naložila tom porukom.

Članak 22.

(1) Ako je u osnovi za plaćanje određena ovrha na novčanim sredstvima ovršenika i doznaka tih novčanih sredstava u stranoj valuti na račun ovrhovoditelja u inozemnoj ili domaćoj banci, odnosno ako je u osnovi za plaćanje određena ovrha na novčanim sredstvima u kunama i doznaka tih novčanih sredstava na račun ovrhovoditelja u inozemnoj banci, Agencija i banke na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 17. – 21. ovoga Pravilnika, na način da Agencija zadaje porukom A71 nalog banci za izvršenje prijenosa novčanih sredstava ovršenika u stranoj valuti odnosno u kunama na račun ovrhovoditelja u stranoj banci ili u stranoj valuti na račun ovrhovoditelja u domaćoj banci. Ako ovršenik u banci nema novčanih sredstava u iznosu iz poruke A71, banka postupa po nalogu Agencije u visini raspoloživih novčanih sredstava i porukom B72 obavještava Agenciju o iznosu novčanih sredstava s kojima je postupila po nalogu iz poruke A71 i u poruci navodi prodajni tečaj banke za valutu naloženu u poruci A71, važeći na dan izvršenja naloga. Ujedno, banka zabranjuje raspolaganje novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava koji je Agencija naložila u toj poruci A71 i iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruke A71, sve do primitka poruke A13 ili A41. Ako ovršenik u banci nema novčanih sredstava, banka u poruci B72 navodi 0,00.

(2) Agencija nakon primitka poruke B72 za iznos nedostajućih novčanih sredstava za izvršenje osnove za plaćanje, dostavlja poruku A71 sljedećoj banci ovršenika.

(3) Ako ovršenik u banci iz stavka 1. i 2. ovoga članka nema novčanih sredstava u iznosu iz poruke A71, raspoloživim novčanim sredstvima s kojima banka postupa po nalogu Agencije smatraju se sredstva čija je kunska protuvrijednost jednaka ili veća od 500,00 kn.

(4) Ako banka iz stavka 1. ili 2. ovoga članka, prije primitka poruke A13 ili poruke A41 od Agencije zaprimi na račun ovršenika novčana sredstva jednaka ili veća od iznosa novčanih sredstava kojima je zabranila raspolaganje, o tome porukom B15 obavještava Agenciju. Na osnovi obavijesti iz poruke B15 Agencija dostavlja banci poruku A71 koja zbog provođenja naloga Agencije u sebi sadrži i identifikator (ID) prethodne poruke A71 za koju se ukida zabrana raspolaganja novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava koji je Agencija naložila u toj poruci A71 i iznosa sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruke A71. Banka porukom B72 obavještava Agenciju da je postupila po nalogu iz poruke A71.

(5) Ako je banka iz stavka 2. ili 4. ovoga članka izvršila u cijelosti nalog Agencije iz poruke A71, Agencija će porukom A13 obavijestiti ostale banke kojima je prethodno poslala poruku A71, da ovršenik može slobodno raspolagati novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava koji je Agencija naložila u poruci A71 i iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruke A71.

(6) Agencija dostavlja poruku A71 s nalogom za izvršenje osnove za plaćanje u valuti kako je određeno osnovom za plaćanje. U slučaju da banka u izvršavanju naloga iz poruke A71 utvrdi da nalog nije moguće izvršiti u valuti naloženoj u poruci A71, odgovarajućom porukom o istom obavještava Agenciju. Do primitka daljnje poruke Agencije s odgovarajućim nalogom za postupanje, banka ovršeniku zabranjuje raspolaganje novčanim sredstvima u iznosu iz te poruke A71.

Članak 23.

(1) Ako je u osnovi za plaćanje određena isplata u gotovom novcu, Agencija porukom A31 nalaže bankama, po postupku iz članaka od 17. do 22. ovoga Pravilnika, da u iznosu iz te poruke prenesu novčana sredstva ovršenika na račun uputnica banke za isplatu u Agenciji ili račun uputnica banke za isplatu preko Hrvatske pošte.

(2) U slučaju nemogućnosti provođenja isplate iz stavka 1. ovoga članka, Agencija o tome obavještava nadležno tijelo, a novčana sredstva ostaju na računu uputnica banke do drugačije obavijesti toga tijela.

V. MJERE OSIGURANJA

Članak 24.

Ako je u osnovi za plaćanje određena mjera osiguranja kojom predlagatelj osiguranja stječe založno pravo, Agencija porukom A31, sukladno nalogu iz osnove za plaćanje, nalaže bankama u kojima ovršenik ima otvorene račune, odnosno oročena novčana sredstva, zapljenu novčanih sredstava u iznosu iz osnove za plaćanje do drugačije obavijesti Agencije. Banka obavještava Agenciju porukom B32 da je postupila po nalogu iz poruke A31.

Članak 25.

Ako je u osnovi za plaćanje određena zabrana raspolaganja novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu, Agencija porukom A31, sukladno nalogu iz osnove za plaćanje, nalaže bankama u kojima ovršenik ima otvorene račune, odnosno oročena novčana sredstva, zabranu raspolaganja novčanim sredstvima ovršenika i svim budućim priljevima do drugačije obavijesti Agencije. Banka obavještava Agenciju porukom B32 da je postupila po nalogu iz poruke A31. Ako nakon primitka osnove za plaćanje kojom je naložena zabrana raspolaganja novčanim sredstvima ovršenika u neutvrđenom iznosu, u Agenciju bude zaprimljena osnova za plaćanje kojom je naložena zapljena, odnosno zapljena i prijenos novčanih sredstava ovršenika, Agencija bankama u kojima ovršenik ima otvorene račune, odnosno oročena novčana sredstva dostavlja poruku A41.

Članak 26.

(1) Ako je u osnovi za plaćanje određena uskrata raspolaganja novčanim sredstvima ovršeniku ili trećoj osobi na temelju naloga ovršenika (dalje u tekstu: uskrata raspolaganja) ili druga mjera kojom se ne stječe založno pravo, Agencija porukom A31 nalaže banci, na način propisan odredbama članaka od 17. do 22. ovoga Pravilnika, da ovršeniku ili trećoj osobi na temelju naloga ovršenika uskrati raspolaganje novčanim sredstvima u iznosu iz tog naloga.

(2) Ako je u tijeku ili nakon izvršenja osnove za plaćanje kojom je određena uskrata raspolaganja zaprimljena osnova za plaćanje kojom se stječe založno pravo, Agencija na način propisan odredbama članaka 20. i 21. ovoga Pravilnika provodi postupak izvršenja osnove za plaćanje kojom se stječe založno pravo, nalažući pri tome banci i slobodno raspolaganje uskraćenim novčanim sredstvima ako za izvršenje osnove za plaćanje kojom se stječe založno pravo nema ili nema dovoljno raspoloživih novčanih sredstava. Nakon izvršenja osnove za plaćanje kojom se stječe založno pravo, Agencija nastavlja, odnosno ponovno provodi postupak uskrate raspolaganja za preostali neuskraćeni iznos.

VI. PONIŠTAVANJE PORUKA S GREŠKOM

Članak 27.

(1) Ako je Agencija u poruci A31 ili A71 navela pogrešan podatak (primjerice: broj računa, iznos, poziv na broj i dr.), Agencija porukom A51 traži od banke poništavanje pogrešne poruke.

Banka porukom B52 obavještava Agenciju:

– da je postupila po poruci A51 ili

– iznimno da ne može postupiti po poruci A51 jer je nalog s pogrešnim podacima već izvršen.

(2) Ako je banka u poruci B32 ili B72 navela pogrešan podatak, banka porukom B53 traži od Agencije poništavanje pogrešne poruke. Agencija porukom A54 obavještava banku:

– da je postupila po poruci B53 ili

– da ne može postupiti po poruci B53.

(3) Ako na bilo koju dostavljenu poruku banke Agencija odgovori porukom A91, banka sukladno opisu odnosno šifri greške iz poruke A91 provodi ispravak podataka te dostavlja Agenciji novu poruku s ispravnim podacima.

(4) Ako banka od Agencije zaprimi poruku koju nije u mogućnosti provesti, banka odbija tu poruku od izvršenja porukom B91, uz navođenje šifre greške sukladno pravilniku koji uređuje tehničke uvjete.

VII. STEČAJ, ZATVARANJE RAČUNA, STATUSNA PROMJENA I PRESTANAK POSTOJANJA

Članak 28.

(1) Po primitku rješenja o otvaranju stečajnog postupka, Agencija prestaje s izvršavanjem osnova za plaćanje koje su prethodno upisane u Očevidnik i pohranjuje ih.

(2) Nakon otvaranja stečajnog postupka Agencija će ako je u osnovi za plaćanje koja je donesena nakon otvaranja stečajnog postupka ovršenik naznačen kao ovršenik u stečaju, ovrhu izvršavati na teret stečajne mase ovršenika u stečaju, a ostale osnove za plaćanje zaprimljene nakon otvaranja stečajnog postupka neće izvršavati već će ih vratiti donositelju odnosno podnositelju uz obrazloženje razloga vraćanja.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Agencija u Jedinstvenom registru računa stavlja oznaku stečaja na sve račune ovršenika. Ako dužnik pojedinac otvori račun u banci nakon otvaranja stečajnog postupka, Agencija će banci dati nalog za blokadu tog računa, osim ako je račun dužnik pojedinac otvorio uz suglasnost stečajnog upravitelja odnosno suda, o čemu će banka dostaviti podatak u Jedinstveni registar računa prema posebnom propisu.

(4) Ako na računu stečajnog dužnika pravne osobe postoje sredstva koja su zaplijenjena po nalogu Agencije prije otvaranja stečajnog postupka, Agencija će nakon otvaranja stečajnog postupka dati banci nalog da ta novčana sredstva oslobodi na račun stečajnog dužnika.

(5) Ako su u slučaju iz stavka 4. ovoga članka novčana sredstva zaplijenjena radi osiguranja predujma za namirenje troškova stečajnog postupka sukladno odredbama Stečajnog zakona, ta se sredstva neće osloboditi već će ostati zaplijenjena na računu ovršenika te će Agencija banci dati nalog za prijenos dijela zaplijenjenih sredstava u visini iznosa troška podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka na račun Agencije. Ako je iznos zaplijenjenih sredstava radi osiguranja predujma za namirenje troškova stečajnog postupka sukladno odredbama Stečajnog zakona veći od iznosa troška podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka koji pripada Agenciji, ostatak zaplijenjenih sredstava ostat će zaplijenjen na računu stečajnog dužnika do stjecanja uvjeta za prijenos ili prestanak zapljene.

(6) Po zaprimanju rješenja kojim se ukida rješenje o otvaranju stečajnog postupka ili rješenja o obustavi stečajnog postupka koje je doneseno iz razloga koji ne dovode do brisanja stečajnog dužnika iz odgovarajućeg registra, Agencija će osnove za plaćanje koje je prestala izvršavati sukladno stavku 1. ovoga članka ponovno započeti izvršavati onim redoslijedom kojim su bile upisane u Očevidnik prije otvaranja stečajnog postupka.

(7) Po saznanju o pravomoćnom zaključenju ili obustavi stečajnog postupka za dužnika pojedinca Agencija će postupiti po zaprimljenom zahtjevu za provođenjem ovrhe na temelju neke od osnova za plaćanje koje su pohranjene na temelju rješenja o otvaranju stečajnog postupka, na način da će osnovu za plaćanje upisati u Očevidnik prema vremenu primitka tog zahtjeva.

Članak 29.

(1) Ako Agencija prema podacima iz Jedinstvenog registra računa utvrdi da su zatvoreni svi računi i oročena novčana sredstva ovršenika na kojima se može provesti ovrha temeljem neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku, Agencija prestaje s izvršavanjem tih osnova za plaćanje, a nove osnove za plaćanje ne upisuje u Očevidnik niti po njima postupa već ih vraća donositelju odnosno podnositelju uz obrazloženje razloga vraćanja.

(2) Ako u slučaju iz stavka 1. ovoga članka Agencija prema podacima iz Jedinstvenog registra računa utvrdi da je ovršenik otvorio račun odnosno da ovršenik ima oročena novčana sredstva na kojima se može provesti ovrha temeljem osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku, nastavit će izvršavati osnove za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka koje je prestala izvršavati nakon zatvaranja svih računa ovršenika, onim redoslijedom kojim su bile upisane u Očevidnik.

(3) Ako Agencija iz službenih evidencija zaprimi podatak ili na drugi način sazna da je došlo do statusne promjene pripajanja odnosno spajanja ovršenika, neizvršene osnove za plaćanje upisuje u Očevidnik pravnog sljednika ovršenika prema vremenu primitka.

(4) Ako Agencija iz službenih evidencija zaprimi podatak ili na drugi način sazna da je došlo do statusne promjene pripajanja odnosno spajanja ovrhovoditelja pravne osobe, nastavit će provedbu ovrhe u korist pravnog sljednika u skladu s podacima iz Jedinstvenog registra računa, odnosno temeljem zahtjeva pravnog sljednika ovrhovoditelja iz osnove za plaćanje na način da će upisati promjenu podataka o ovrhovoditelju u Očevidniku i nastaviti izvršavati osnovu za plaćanje u korist tog računa.

(5) Ako se radi o statusnoj promjeni podjele ovršenika ili ovrhovoditelja, Agencija postupa po zaprimljenom zahtjevu za nastavak provedbe ovrhe uz koji ovrhovoditelj mora dostaviti plan podjele ili drugu službenu ispravu izdanu od strane nadležnog tijela iz koje Agencija može nedvojbeno utvrditi da je tražbina iz određene osnove za plaćanje na njega prešla.

(6) Ako Agencija na temelju vjerodostojnih podataka dostavljenih od nadležnog tijela sazna da je ovršenik ili ovrhovoditelj fizička osoba umro, prestaje s izvršavanjem osnova za plaćanje tog ovršenika odnosno u korist tog ovrhovoditelja te iste pohranjuje, a ako po tim osnovama postoje zaplijenjena sredstva, ista ostaju zaplijenjena do zaprimanja drugačijeg naloga za postupanje odnosno do stjecanja uvjeta za prijenos sredstava u korist nasljednika.

(7) Ako Agencija na temelju vjerodostojnih podataka dostavljenih od nadležnog tijela ili na drugi način sazna da je ovršenik ili ovrhovoditelj pravna osoba prestao postojati uslijed brisanja iz odgovarajućeg registra bez pravnog sljednika, prestat će izvršavati osnove za plaćanje tog ovršenika odnosno u korist tog ovrhovoditelja i iste pohraniti, a ako po tim osnovama postoje zaplijenjena sredstva dati će nalog bankama da ih prenese na račun državnog proračuna.

VII. DAVANJE PODATAKA IZ OČEVIDNIKA

Članak 30.

(1) Agencija daje podatke iz Očevidnika na zahtjev podnositelja dostavljen u pisanom ili elektroničkom obliku i to:

1. nadležnom tijelu iz članka 20. stavka 2. Zakona i drugoj ovlaštenoj osobi – podatke kojima Agencija raspolaže

2. ovršeniku – sve podatke i preslike koje se odnose na njega, a osobito:

a) ispis podataka iz Očevidnika

b) podatak o redoslijedu osnove za plaćanje u Očevidniku i iznosu duga iz neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih prije te osnove za plaćanje

c) specifikaciju izvršenja osnova za plaćanje

d) preslike osnova za plaćanje iz Očevidnika

e) podatke o ukupnom iznosu neizvršenih osnova za plaćanje i danima blokade

f) druge potvrde i podatke u skladu s propisima.

3. ovrhovoditelju – sve podatke i preslike koji se odnose na njega, a osobito:

a) podatak o redoslijedu osnove za plaćanje u Očevidniku i iznosu duga iz neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih prije te osnove za plaćanje

b) specifikaciju izvršenja osnove za plaćanje

c) preslike osnova za plaćanje iz Očevidnika

d) podatke o ukupnom iznosu neizvršenih osnova za plaćanje i danima blokade ovršenika

e) druge podatke i potvrde u skladu s propisima.

4. banci, za njezine klijente – podatke o ukupnom iznosu neizvršenih osnova za plaćanje, danima blokade i postojanju mjere osiguranja.

5. osobi koja tvrdi da namjerava pokrenuti ovršni postupak ili postupak osiguranja, pod uvjetom da je u zahtjevu za davanje podataka navela tražbinu radi čijeg ostvarenja ili osiguranja podatak traži te priložila presliku isprave na kojoj se ona temelji, podatke koji su za ovršenika evidentirani u Očevidniku o ukupnom iznosu neizvršenih osnova za plaćanje (glavnica, kamata, trošak) i danima blokade računa, podatak o tome ima li ovršenik otvoren račun u banci te ako je ovršenikov račun blokiran dulje od 6 mjeseci i podatak je li u posljednjih šest mjeseci bilo naplata po ranije dostavljenim osnovama za plaćanje. U dane blokade uračunavaju se i dani kada ovršenik nije imao otvorenih računa s kojih se ovrha na novčanim sredstvima mogla provesti.

6. podnositelju, za statističke, analitičke i druge potrebe – podatke u obliku analiza i izvješća u agregiranom obliku.

(2) Podatke iz stavka 1. točke 1. ovoga članka Agencija će dati ovršeniku/tražitelju podataka i kada ih ovršenik/tražitelj podataka zatraži putem druge osobe, ako je između Agencije i te osobe potpisan protokol kojim se uređuje način dostave zahtjeva za izdavanjem podataka i dostava podataka te koji omogućuje da Agencija nedvojbeno utvrdi ovlaštenje ovršenika/tražitelja podataka i sigurnu razmjenu podataka.

(3) Podatke iz stavka 1. točke 1., 2., 3. i 5. ovoga članka Agencija daje najkasnije u roku tri radna dana od dana primitka zahtjeva, a podatke iz točke 6. ovoga članka u primjerenom roku za davanje takvih podataka.

(4) Podatke iz stavka 1. točke 4. ovoga članka Agencija daje najkasnije sljedeći radni dan od dana primitka zahtjeva.

(5) Podatke o ukupnom iznosu neizvršenih osnova za plaćanje i danima blokade ovršenika Agencija daje zbirno po svim računima ovršenika, bez obzira provodi li se ovrha po svim računima, odnosno iznimno po pojedinom računu, ako se podaci traže za račun za koji je banka u Jedinstveni registar računa dostavila oznaku specifične namjene. Agencija će u podacima o iznosu blokade zasebno iskazati i podatak provode li se mjere osiguranja na teret ovršenika i u kojem iznosu.

(6) U slučaju kada banka daje podatke svojem klijentu – ovršeniku o danima i iznosu blokade, dužna je prethodno dostaviti zahtjev Agenciji sukladno stavku 1. točki 4. ovoga članka. Banka je dužna Agenciji dostaviti zahtjev sukladno stavku 1. točki 4. ovoga članka i u slučaju kada računi i oročena novčana sredstva ovršenika za kojeg se podaci traže nisu odnosno nisu bili blokirani.

IX. POSTUPANJE S PRIMANJIMA I NAKNADAMA IZUZETIM OD OVRHE ODNOSNO NA KOJIMA JE OVRHA OGRANIČENA

Članak 31.

(1) Ovršenik je dužan u slučaju provedbe ovrhe na novčanim sredstvima sukladno odredbama Ovršnog zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima koja su izuzeta od ovrhe ili na kojima je ovrha ograničena, obavijestiti Agenciju o uplatama primanja i naknada izuzetih od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena.

(2) U slučaju da Agencija po primitku Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da na teret ovršenika u Očevidniku nema upisanih osnova za plaćanje na temelju Zakona, zaprimit će tu Obavijest ako ovršenik uz nju priloži presliku osnove za plaćanje iz koje je vidljivo da je određena ovrha na njegovim novčanim sredstvima.

(3) Za potrebe provedbe stavka 1. ovoga članka primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena sukladno odredbama Ovršnog zakona smatraju se i primanja i naknade izuzeti od ovrhe ako se uplaćuju iz inozemstva (dalje u tekstu: uplate iz inozemstva).

(4) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka ovršenik dostavlja u bilo koju jedinicu Agencije.

Članak 32.

(1) Obavijest iz članka 31. ovoga Pravilnika sadržava:

– ime i prezime, adresu i OIB ovršenika

– broj računa na koji se uplaćuju primanja i naknade izuzeti od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena

– ime i prezime/naziv, adresu/sjedište i OlB uplatitelja primanja izuzetih od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena (dalje u tekstu: uplatitelj), a za uplate iz inozemstva: naziv uplatitelja i državu uplatitelja

– vrstu primanja ili naknade izuzetog od ovrhe odnosno na kojem je ovrha ograničena sukladno odredbama Ovršnog zakona, uključujući i uplate iz inozemstva

– naznaku da se radi o uplati iz inozemstva, broj računa na koji se uplaćuje, dokaz (isprava) o postojanju tog primanja ili naknade izuzetog od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena, ovjereni prijevod tog dokaza na hrvatski jezik ako je dokaz sastavljen na stranom jeziku te iznos, valutu i dinamiku uplata (primjerice, mjesečno, tromjesečno i sl.)

– podatke o ispravi temeljem koje se provodi ovrha na plaći ili drugim stalnim novčanim primanjima kojom se nalaže plaćanje primanja i naknada izuzetih od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena sukladno odredbama Ovršnog zakona (broj isprave, ime i prezime, OIB ovršenika iz te isprave te ime i prezime/naziv i OIB uplatitelja), ako je ovršenik koji podnosi ovu Obavijest Agenciji ovrhovoditelj po toj ispravi

– mjesto i datum

– potpis ovršenika.

(2) Obrazac Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka je Prilog 5. ovoga Pravilnika.

(3) Ovršenik dostavlja Obavijest Agenciji za svako primanje ili naknadu koje je izuzeto od ovrhe odnosno na kojem je ovrha ograničena.

(4) O svakoj promjeni podataka iz prethodno dostavljene Obavijesti, ovršenik je dužan obavijestiti Agenciju dostavom nove Obavijesti.

Članak 33.

(1) Po primitku Obavijesti iz članka 31. ovoga Pravilnika, Agencija je dužna bez odgode uplatitelju iz Obavijesti dostaviti podatke o ovršeniku i vrsti tražbine za koju je ovrha određena, a uplatitelj je dužan bez odgode zastati s isplatom primanja i naknada izuzetih od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena i to do primitka obavijesti o broju posebnog računa ovršenika.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka Agencija dostavlja uplatitelju elektroničkim putem ako su ostvareni uvjeti za sigurnu elektroničku razmjenu podataka s uplatiteljem ili preporučenom poštom s povratnicom.

Članak 34.

(1) Primanja i naknade izuzeti od ovrhe odnosno dio iznosa primanja ili naknada na kojima je ovrha ograničena iz članka 31. ovoga Pravilnika uplaćuju se na poseban račun ovršenika.

(2) Dio iznosa primanja ili naknade na kojem je ovrha ograničena sukladno odredbama Ovršnog zakona, uplatitelj primanja dužan je uplatiti na poseban račun i u slučaju kada sam provodi ovrhu na plaći.

(3) Agencija će banci navedenoj u Obavijesti iz članka 31. ovoga Pravilnika naložiti otvaranje posebnog računa ovršenika.

(4) Ako ovršenik već ima otvoren poseban račun te dostavlja novu Obavijest iz članka 31. ovoga Pravilnika sukladno odredbi članka 32. stavka 3. ovoga Pravilnika o novom primanju odnosno naknadi koje se uplaćuje na njegov redovan račun temeljem kojeg je posebni račun otvoren, Agencija će banci dati nalog za dodavanje novog primanja odnosno naknade za taj poseban račun.

(5) Nalog za otvaranje posebnog računa odnosno nalog za dodavanje novog primanja ili naknade za već otvoreni poseban račun, Agencija šalje banci elektronički potpisanom porukom za tu namjenu.

(6) U nalogu za otvaranje posebnog računa, odnosno dodavanje novog primanja ili naknade izuzete od ovrhe odnosno na kojoj je ovrha ograničena, Agencija će navesti sljedeće podatke iz Obavijesti: OIB ovršenika, vrstu primanja, valutu primanja, OIB uplatitelja te redovan račun ovršenika.

(7) Na poseban račun otvoren sukladno stavku 3. i 5. ovoga članka banka prima isključivo uplate s računa koji pripadaju uplatitelju prema OIB-u navedenom u nalogu.

(8) Ako primanja ili naknade izuzete od ovrhe sukladno odredbama Ovršnog zakona na poseban račun ovršenika uplaćuje fizička osoba, pružatelj platnih usluga prema zakonu koji uređuje platni promet provest će uplatu samo ako je na nalogu za uplatu, u podatak modela poziva na broj upisana oznaka »HR67«, a u podatak poziv na broj primatelja upisan OIB uplatitelja. Banka primatelja novčanih sredstava prihvatit će uplatu na poseban račun samo ako je prethodno od Agencije primila nalog iz stavka 6. ovoga članka, s podatkom o OIB-u uplatitelja koji odgovara podacima iz naloga za uplatu.

(9) Radi postupanja sa zaplijenjenim sredstvima koja se odnose na primanja ili naknade izuzete od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena sukladno odredbama Ovršnog zakona, ovršenik može Agenciji dostaviti pisani zahtjev kojim traži da Agencija naloži banci prijenos zaplijenjenih novčanih sredstava izuzetih od ovrhe na poseban račun uz Potvrdu uplatitelja o uplati i iznosu novčanih sredstava koja su izuzeta od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena. Za iznos prenesenih novčanih sredstava Agencija ažurira podatke u Očevidniku. Agencija će nalog za prijenos zaplijenjenih novčanih sredstava ovršenika koja su izuzeta od ovrhe na poseban račun ovršenika naložiti odgovarajućom elektronički potpisanom porukom A05.

(10) Uplatitelj je dužan Potvrdu iz stavka 9. ovoga članka izdati na zahtjev ovršenika, bez odgode.

(11) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, ako banka sama utvrdi ili utvrdi prema podacima koje joj je dostavio ovršenik ili sam uplatitelj da su primanja ili naknade izuzeti od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena uplaćeni na račun na kojemu se provodi postupak ovrhe na novčanim sredstvima te o navedenim uplatama banka bez odgode treba obavijestiti Agenciju elektronički potpisanom porukom za tu namjenu. Ako banka utvrdi da ovršenik nije otvorio poseban račun u banci, odnosno ako od Agencije nije zaprimila nalog iz stavka 3. ovoga članka, banka će bez odgode obavijestiti ovršenika o obvezi postupanja sukladno odredbi članka 31. ovoga Pravilnika.

(12) Nakon primitka poruke iz stavka 11. ovoga članka, Agencija će elektronički potpisanom porukom za tu namjenu naložiti banci da iznos primanja i naknade iz stavka 11. ovoga članka doznači na poseban račun iz stavka 1. ovoga članka, ako ovršenik ima otvoren poseban račun i ako dostavi Potvrdu iz stavka 9. ovoga članka ako se radi o iznosu izuzetom od ovrhe.

(13) Ako ovršenik Agenciji ne dostavi Obavijest iz članka 31. stavka 1. ovoga Pravilnika i Potvrdu iz stavka 9. ovoga članka u roku od 8 dana od dana primitka poruke banke iz stavka 11. ovoga članka, Agencija će banci odgovarajućom elektroničkom porukom za tu namjenu odgovoriti da ne prenosi novčana sredstva iz stavka 11. ovoga članka na poseban račun te će banka po primitku takvog naloga Agencije dostaviti obavijest o priljevu novčanih sredstava na blokirani račun ovršenika u skladu sa Zakonom.

(14) Obrazac Potvrde iz stavka 9. ovoga članka je Prilog 6. ovoga Pravilnika.

(15) Ako ovršenik u roku iz stavka 13. ovoga članka u Agenciji da pisanu suglasnost da se na novčanim sredstvima iz stavka 11. ovoga članka provede ovrha i prije proteka tog roka, Agencija će banci odgovarajućom elektroničkom porukom za tu namjenu odgovoriti da ne prenosi novčana sredstva iz stavka 11. ovoga članka na poseban račun te će banka po primitku takvog naloga Agencije dostaviti obavijest o priljevu novčanih sredstava na blokirani račun ovršenika u skladu sa Zakonom. Agencija postupa na temelju suglasnosti koju je ovršenik ili osoba koju je ovršenik opunomoćio za davanje suglasnosti osobno dao u Agenciji na obrascu suglasnosti koji je Prilog 7. ovoga Pravilnika, pri čemu ovršenik obvezno predočuje osobnu ispravu kojom dokazuje svoj identitet.

Članak 35.

(1) Banka je dužna odmah po primitku naloga Agencije iz članka 34. stavka 5. ovoga Pravilnika otvoriti poseban račun ovršeniku i o broju računa bez odgode obavijestiti Agenciju odgovarajućom elektroničkom porukom za tu namjenu.

(2) Podaci o računu iz stavka 1. ovoga članka koje banka dostavlja u Jedinstveni registar računa moraju biti istovjetni podacima koje je dostavila Agenciji u elektroničkoj poruci iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Agencija je dužna o otvaranju računa iz stavka 1. ovoga članka bez odgode dostaviti obavijest uplatitelju i ovršeniku.

(4) Obavijest iz stavka 3. ovoga članka Agencija dostavlja pisanim ili elektroničkim putem.

Članak 36.

Ako je u Obavijesti ovršenika iz članka 31. ovoga Pravilnika navedeno kako je ovršenik ujedno i ovrhovoditelj po osnovi za plaćanje kojom je naloženo plaćanje primanja i naknada izuzetih od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena sukladno odredbama Ovršnog zakona, Agencija će prema podacima iz te osnove za plaćanje elektronički potpisanom porukom za tu namjenu naložiti banci da ta primanja prenese na poseban račun ovršenika.

Članak 37.

(1) Po primitku naloga iz članka 34. stavka 5. ovoga Pravilnika, za primanja ili naknade izuzete od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena, a koje se uplaćuju iz inozemstva, banka dostavlja Agenciji obavijest o svakom priljevu na račun ovršenika na kojem se provodi ovrha elektroničkom porukom za tu namjenu. U poruci navodi točan naziv uplatitelja, vrstu primanja, datum, iznos i valutu uplate.

(2) Po primitku obavijesti banke iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će prema podacima iz Obavijesti iz članka 31. ovoga Pravilnika, elektronički potpisanom porukom za tu namjenu naložiti banci prijenos određenog dijela uplate ili uplate iz inozemstva u cijelosti na poseban račun u valuti u kojoj su novčana sredstva doznačena, odnosno nalog da nema prijenosa novčanih sredstava na poseban račun.

(3) Ako se radi o uplati iz inozemstva koja se odnosi na primanje ili naknadu na kojem je ovrha ograničena, Agencija utvrđuje iznos koji je izuzet od ovrhe sukladno odredbama Ovršnog zakona, primjenjujući srednji tečaj Hrvatske narodne banke za valutu u kojoj je inozemna uplata doznačena.

(4) Pri utvrđivanju iznosa iz stavka 3. ovoga članka, Agencija postupa isključivo prema podacima iz Obavijesti i dostavljenim ispravama kojima se dokazuje postojanje i iznos primanja. U slučaju promjene iznosa primanja, naknade ili iznosa izuzetih od ovrhe, ovršenik je dužan Agenciji dostaviti novu Obavijest i dokaz (isprave) sukladno članku 32. ovoga Pravilnika.

Članak 38.

(1) Na temelju pisanog zahtjeva ovršenika Agencija će banci naložiti opoziv pojedine ili svih Obavijesti po osnovi kojih su obavljane uplate na poseban račun.

(2) Na temelju pisanog zahtjeva ovršenika Agencija će naložiti banci zatvaranje posebnog računa. Agencija će banci naložiti zatvaranje posebnog računa i u slučaju ako utvrdi da je ovršenik preminuo.

(3) Dostavom zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka smatra se da je ovršenik dao nalog za opoziv svih ranije dostavljenih Obavijesti po osnovi kojih su obavljane uplate na poseban račun čije se zatvaranje traži.

(4) Nalog za opoziv Obavijesti i nalog za zatvaranje posebnog računa Agencija šalje banci elektronički potpisanom porukom za tu namjenu.

(5) Banka je dužna po primitku naloga Agencije iz stavka 1. ovoga članka opozvati Obavijest na koju se nalog odnosi odnosno po primitku naloga iz stavka 2. zatvoriti poseban račun i preostala novčana sredstva isplatiti ovršeniku.

(6) Agencija je dužna o opozivu Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka odnosno o zatvaranju računa iz stavka 2. ovoga članka, bez odgode, obavijestiti uplatitelja i ovršenika.

(7) Obavijest iz stavka 6. ovoga članka Agencija dostavlja pisanim ili elektroničkim putem.

Članak 39.

Način razmjene elektronički potpisanih poruka između Agencije i banke iz članaka 34., 35., 36., 37. i 38. ovoga Pravilnika, njihova struktura, format i sadržaj opisani su u pravilnikom koji uređuje tehničke uvjete.

X. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 40.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, br. 6/13 i 92/17 – Odluka Ustavnog suda Repub­like Hrvatske).

Članak 41.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 6. kolovoza 2018. godine.

Klasa: 011-01/18-04/22 Urbroj: 513-06-03-18-2 Zagreb, 2. kolovoza 2018.

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.

PRILOG 3.

PRILOG 4.

PRILOG 5.

PRILOG 6.

PRILOG 7.

 

 

 

Copyright © Ante Borić