Objavljeno u NN 82/10 od 01.07.2010.:

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, uz suglasnost ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

 

PRAVILNIK O RADNOM VREMENU, ODMORIMA I DOPUSTIMA RADNIKA NA POMORSKIM RIBARSKIM PLOVILIMA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom radi zaštite zdravlja i sigurnosti radnika-ca na pomorskim ribarskim plovilima (u daljnjem tekstu: radnik), propisuje radno vrijeme, te vrijeme odmora i dopusta radnika na pomorskim ribarskim plovilima hrvatske zastave pripadnosti, upisanim u Registar ribarske flote Republike Hrvatske pri ministarstvu nadležnom za poslove ribarstva.

Radno vrijeme

Članak 2.

(1) Radno vrijeme je vremensko razdoblje u kojem je radnik obvezan obavljati poslove, odnosno u kojem je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi poslodavac.

(2) Radnim vremenom ne smatra se vrijeme u kojem je radnik pripravan odazvati se pozivu poslodavca za obavljanje poslova, ako se ukaže takva potreba, pri čemu se radnik ne nalazi na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju niti na drugom mjestu koje je odredio poslodavac.

(3) Vrijeme pripravnosti i visina naknade za istu, uređuje se ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom.

(4) Vrijeme koje radnik provede obavljajući poslove po pozivu poslodavca, smatra se radnim vremenom, neovisno o tome da li ih obavlja u mjestu koje je odredio poslodavac ili u mjestu koje je odabrao radnik.

Puno radno vrijeme

Članak 3.

(1) Radno vrijeme radnika može biti puno ili nepuno radno vrijeme.

(2) Puno radno vrijeme radnika ne može biti duže od četrdeset sati tjedno.

(3) Ako zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu, nije određeno radno vrijeme, smatra se da je puno radno vrijeme četrdeset sati tjedno.

Nepuno radno vrijeme

Članak 4.

(1) Nepunim radnim vremenom smatra se svako radno vrijeme kraće od punog radnog vremena.

(2) Poslodavac je dužan radniku koji je kod njega zaposlen na temelju ugovora o radu na nepuno vrijeme, osigurati iste uvjete rada kao i radniku koji je sklopio ugovor o radu na puno radno vrijeme s istim poslodavcem ili, prema posebnom propisu s njim povezanim poslodavcem, s istim ili sličnim stručnim znanjima i vještinama, a koji obavlja iste ili slične poslove.

(3) Radnik ne može sklopiti ugovore o radu za nepuno radno vrijeme s više poslodavaca s ukupnim radnim vremenom dužim od punog radnog vremena.

(4) Prilikom sklapanja ugovora o radu za nepuno radno vrijeme, radnik je dužan obavijestiti poslodavca o sklopljenim ugovorima o radu za nepuno radno vrijeme s drugim poslodavcem, odnosno drugim poslodavcima.

(5) Ako je za stjecanje određenih prava važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se radom u punom radnom vremenu.

(6) Poslodavac je dužan razmotriti zahtjev radnika koji je stranka ugovora o radu sklopljenog za puno radno vrijeme za sklapanjem ugovora za nepuno radno vrijeme, kao i radnika koji je stranka ugovora o radu sklopljenog za nepuno radno vrijeme za sklapanjem ugovora za puno radno vrijeme, ako kod njega postoje mogućnosti za takvu vrstu rada.

Raspored radnog vremena

Članak 5.

(1) Kod poslodavaca kod kojeg je to potrebno zbog procesa rada, puno ili nepuno radno vrijeme ne mora biti raspoređeno jednako po tjednima, te se u tom slučaju puno ili nepuno radno vrijeme utvrđuje kao prosječno tjedno radno vrijeme unutar razdoblja od četiri mjeseca.

(2) Kolektivnim ugovorom ili sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca propisano razdoblje za utvrđivanje prosječnog tjednog radnog vremena iz stavka 1. ovog članka može se odrediti u dužem trajanju, ali ne duže od dvanaest mjeseci.

(3) U razdoblju u kojem radno vrijeme traje duže od punog ili nepunog radnog vremena, ukupno radno vrijeme ne smije biti duže od četrnaest sati tijekom razdoblja od dvadeset četiri sata, niti duže od sedamdeset dva sata tijekom sedmodnevnog razdoblja.

(4) Ako je protekom razdoblja iz stavka 1. i 2. ovog članka, prosječno tjedno radno vrijeme bilo duže od punog odnosno nepunog radnog vremena, rad duži od punog odnosno nepunog radnog vremena smatra se prekovremenim radom.

(5) Poslodavac mora obavijestiti radnike o rasporedu ili promjeni rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada.

(6) Zabranjen je rad maloljetnika u raspodijeljenom radnom vremenu, koji bi trajao duže od osam sati dnevno.

(7) Trudnica, roditelj s djetetom do tri godine starosti i samohrani roditelj s djetetom do šest godina starosti te radnik koji radi u nepunom radnom vremenu, može raditi u raspodijeljenom punom ili nepunom radnom vremenu iz stavka 3. ovoga članka, samo ako dostavi poslodavcu pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad.

(8) Nadležni inspektor zabranit će ili ograničiti raspodijeljeno radno vrijeme, ako je isto protivno odredbama ovoga Pravilnika ili ako iz nalaza i mišljenja pribavljenog od ovlaštenog liječnika, proizlazi da takav rad ugrožava zdravlje, radnu sposobnost i sigurnost radnika.

(9) Raspored radnog vremena radnika mora biti izložen na pomorskom ribarskom brodu i dostupan svim radnicima i nadležnom inspektoru.

(10) Obrazac rasporeda radnog vremena nalazi se u Prilogu 1. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Prekovremeni rad

Članak 6.

(1) U slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe, radnik na zahtjev poslodavca mora raditi duže od punog odnosno nepunog radnog vremena (prekovremeni rad), ali najviše do osam sati tjedno.

(2) Prekovremeni rad pojedinog radnika ne smije trajati duže od trideset šest sati mjesečno niti duže od dvjesto pedeset sati godišnje.

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka, u slučaju opasnosti za sigurnost ljudi, broda ili tereta ili potrebe za pružanjem pomoći drugom brodu ili osobama na moru koje su u opasnosti, zapovjednik odnosno kapetan ribarskog broda može zatražiti od radnika na brodu onoliko sati rada koliko je potrebno da se opasnost otkloni.

(4) Nakon prestanka okolnosti iz stavka 3. ovog članka poslodavac je dužan radniku odmah omogućiti odgovarajući zamjenski odmor, ako je radio u vrijeme koje mu je sukladno rasporedu radnog vremena utvrđeno kao vrijeme odmora.

(5) Ako prekovremeni rad određenog radnika traje duže od četiri tjedna neprekidno ili više od dvanaest tjedana tijekom kalendarske godine, odnosno ako prekovremeni rad svih radnika određenog poslodavca prelazi deset posto ukupnoga radnog vremena u određenom mjesecu, o prekovremenom radu mora se obavijestiti nadležni inspektor u roku od osam dana od dana nastupa neke od navedenih okolnosti.

(6) Ako nadležni inspektor posumnja da prekovremeni rad štetno utječe na zdravlje, radnu sposobnost i sigurnost radnika, odredit će rok u kojem poslodavac o tome mora pribaviti nalaz i mišljenje liječnika ovlaštenog posebnim propisom.

(7) Zabranjen je prekovremeni rad maloljetnih radnika.

(8) Trudnica, roditelj s djetetom do tri godine starosti, samohrani roditelj s djetetom do šest godina starosti i radnik koji radi u nepunom radnom vremenu, može raditi prekovremeno samo ako dostavi poslodavcu pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad, osim u slučaju više sile.

(9) Nadležni inspektor zabranit će prekovremeni rad ako štetno utječe na zdravlje, radnu sposobnost i sigurnost radnika, odnosno ako se obavlja protivno odredbama ovoga članka.

Rad u smjenama

Članak 7.

(1) Rad u smjenama je organizacija rada kod poslodavca prema kojoj dolazi do izmjene radnika na istom radnom mjestu i mjestu rada u skladu s rasporedom radnog vremena, koji može biti prekinut ili neprekinut, uključujući izmjenu smjena.

(2) Smjenski radnik je radnik koji, kod poslodavca kod kojeg je rad organiziran u smjenama, tijekom jednog tjedna ili jednog mjeseca temeljem rasporeda radnog vremena, posao obavlja u različitim smjenama.

(3) Ako je rad organiziran u smjenama koje uključuju i noćni rad, mora se osigurati izmjena smjena, tako da radnik u noćnoj smjeni radi uzastopce najduže jedan tjedan.

Noćni rad

Članak 8.

(1) Noćni rad je rad radnika kojeg, neovisno o njegovom trajanju, obavlja u vremenu između dvadeset dva sata uvečer i šest sati ujutro idućega dana.

(2) Za maloljetnike radnike, rad u vremenu između dvadeset sati uvečer i šest sati ujutro idućega dana, smatra se noćnim radom.

(3) Poslodavac ne smije odrediti noćni rad trudnici, osim ako trudnica takav rad zatraži i ako je ovlašteni liječnik ocijenio da noćni rad ne ugrožava njezin život ili zdravlje.

(4) Zabranjen je noćni rad maloljetnika, osim ako je takav rad privremeno prijeko potreban, a punoljetni radnici nisu dostupni, u kojem slučaju isti ne može, u razdoblju od dvadeset četiri sata, trajati duže od osam sati, niti maloljetnik smije raditi u razdoblju od ponoći do četiri sata ujutro.

(5) U slučaju noćnog rada iz stavka 4. ovog članka, poslodavac je dužan osigurati da se isti obavlja pod nadzorom punoljetne osobe, a nakon prestanka tog rada dužan mu je odmah osigurati zamjenski odmor, jednak propuštenim satima odmora.

(6) Noćni radnik je radnik, koji prema rasporedu radnog vremena redovito tijekom jednog dana radi najmanje tri sata u vremenu noćnog rada, odnosno koji tijekom kalendarske godine radi najmanje trećinu svog radnog vremena u vremenu noćnoga rada.

Zaštita radnika koji radi u smjenama ili noću

Članak 9.

(1) Poslodavac je pri organizaciji rada u smjeni ili noćnog rada dužan voditi osobitu brigu o organizaciji rada prilagođenoj radniku, te o sigurnosnim i zdravstvenim uvjetima u skladu s naravi posla koji se obavlja u smjeni ili noću.

(2) Poslodavac je dužan smjenskim i noćnim radnicima osigurati sigurnost i zdravstvenu zaštitu u skladu s naravi posla koji se obavlja, kao i sredstva zaštite i preventivnu opremu, koja je osigurana i primjenjiva se na sve ostale radnike i koja je dostupna u svako doba, u potpunosti na istovjetan način onima koja su dostupna i primjenjuju se na radnike koji rade danju.

(3) Radniku koji rasporedom radnog vremena bude određen da rad obavlja kao noćni radnik, prije započinjanja tog rada, kao i u pravilnim vremenskim razmacima, a najmanje jednom godišnje, poslodavac je dužan omogućiti zdravstvene preglede sukladno posebnom propisu.

(4) Troškove zdravstvenog pregleda iz stavka 3. ovoga članka snosi poslodavac.

(5) Ako noćni radnik zbog noćnog rada ima zdravstvenih problema, poslodavac mu je dužan rasporedom radnog vremena osigurati obavljanje istih poslova izvan noćnog rada.

(6) Ako poslodavac radniku iz stavka 5. ovoga članka ne može osigurati obavljanje poslova izvan noćnoga rada, dužan mu je ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova izvan noćnoga rada za koje je sposoban, a koji što je više moguće, moraju odgovarati poslovima na kojima je radnik prethodno radio.

Dnevna stanka

Članak 10.

(1) Radnik koji radi najmanje šest sati dnevno ima svakoga radnog dana pravo na dnevnu stanku (odmor) od najmanje trideset minuta.

(2) Maloljetni radnik koji radi najmanje četiri i pol sata dnevno, ima svakoga radnog dana pravo na odmor (stanku) od najmanje trideset minuta neprekidno.

(3) Vrijeme odmora iz stavka 1. i 2. ovoga članka ubraja se u radno vrijeme.

(4) Ako posebna narav posla ne omogućuje prekid rada radi korištenja odmora iz stavka 1. i 2. ovoga članka, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu uredit će se vrijeme i način korištenje ovoga odmora.

Dnevni odmor

Članak 11.

(1) Radnik ima pravo na dnevni odmor od najmanje deset sati neprekidno tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset četiri sata.

(2) Sati dnevnog odmora iz stavka 1. ovog članka mogu se podijeliti u najviše dva dijela, od kojih jedan mora trajati najmanje šest sati neprekidno, a vrijeme između uzastopnih razdoblja odmora ne smije prelaziti četrnaest sati.

(3) Maloljetni radnik ima pravo na dnevni odmor od najmanje dvanaest sati neprekidno tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset četiri sata.

Tjedni odmor

Članak 12.

(1) Radnik ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata neprekidno, a u svakom sedmodnevnom razdoblju ima pravo na odmor koji ne smije biti kraći od sedamdeset sedam sati.

(2) Maloljetni radnik ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje četrdeset osam sati.

Evidencija o odmoru

Članak 13.

(1) Poslodavac je dužan voditi zapis o satima odmora radnika koji se mora nalaziti na pomorskom ribarskom brodu i biti dostupan radnicima i nadležnom inspektoru.

(2) Obrazac zapisa o satima odmora nalazi se u Prilogu 2. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Obavješćivanje radnika

Članak 14.

(1) Poslodavac je dužan voditi i zapis o ostvarenim satima rada radnika prema obrascu koji se nalazi u Prilogu 3. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Poslodavac je dužan presliku rasporeda radnog vremena, zapisa o satima odmora i zapisa o ostvarenim satima rada dostavljati radniku u vremenskim razdobljima ne duljim od trideset dana za prethodno razdoblje, a najkasnije prilikom dostave obračuna plaće odnosno naknade plaće.

Inspekcijski nadzor

Članak 15.

Ako u provedbi inspekcijskog nadzora nadležni inspektor utvrdi da poslodavac postupa protivno odredbama ovoga Pravilnika, rješenjem će naložiti otklanjanje utvrđenih povreda odredbi ovog Pravilnika i rok u kojem ih je poslodavac dužan otkloniti.

Završna odredba

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/188

Urbroj: 526-08/1-10-17

Zagreb, 21. lipnja 2010.

Ministar mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

PRILOG 1

Obrazac rasporeda radnog vremena radnika na pomorskom ribarskom plovilu

Ime ribarskog plovila:___________________________

CFR broj plovila: ___________________________

Poslodavac:____________________________

Datum posljednjeg ažuriranja: _______________ str.(...) od (...)

Radnik

Planirani dnevni radni sati na moru

Planirani dnevni radni sati na obali

Napomene

Ukupan broj sati odmora dnevno

Radno vrijeme

(od – do)

Sati odmora (od – do)

Radno vrijeme

(od – do)

Sati odmora

(od – do)

Na moru

Na obali

               
               
               
               
               
               

Preslik rasporeda radnog vremena mora biti dostavljena radniku

Potpis poslodavca ili osobe ovlaštene od poslodavaca da potpiše raspored radnog vremena

____________________________

(podaci o osobi i potpis)

Potpis radnika:________________________

PRILOG 2

Obrazac zapisa o satima odmora radnika na pomorskom ribarskom plovilu

Ime ribarskog plovila:___________________________

CFR broj plovila: ________________________

Poslodavac:____________________________

Radnik (ime i prezime) ______________________________

Radno mjesto: _____________________________

Mjesec i godina: _____________________________________

Datum

Sati odmora na moru

Sati odmora na obali

Napomene

Ukupan broj sati odmora

Sati dnevnog

odmora

(od – do)

Sati tjednog

odmora

(od – do)

Sati dnevnog odmora

(od – do)

Sati tjednog

odmora

(od – do)

Sati odmora u 24 sata

Sati odmora u 7 dana

               
               
               
               
               
               

Preslik zapisa o satima odmora mora biti dostavljena radniku

Potpis poslodavca ili osobe ovlaštene od poslodavca da potpiše ovaj zapis

_________________________________________

(podaci o osobi i potpis)

Potpis radnika:________________________

PRILOG 3

Obrazac ostvarenih sati rada radnika na pomorskom ribarskom plovilu

Ime ribarskog plovila:___________________________

CFR broj plovila: ___________________________

Poslodavac:____________________________

Datum posljednjeg ažuriranja: _______________ str.(...) od (...)

Radnik

Ostvareni dnevni radni sati na moru

Ostvareni dnevni radni sati na obali

Napomene

Ukupan broj sati odmora dnevno

Radno vrijeme

(od – do)

Sati odmora (od – do)

Radno vrijeme

(od – do)

Sati odmora

(od – do)

Na moru

Na obali

               
               
               
               
               
               

 Preslika ostvarenih sati rada mora biti dostavljena radniku

Potpis poslodavca ili osobe ovlaštene od poslodavaca da potpiše ostvarene sati rada

____________________________

(podaci o osobi i potpis)

 

Copyright © Ante Borić