Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Objavljeno u NN 70/10 od 09.06.2010.:

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

Na temelju članka 21. stavka 2. i 3. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi donosi

 

PRAVILNIK O POSLOVIMA NA KOJIMA RADNIK MOŽE RADITI SAMO NAKON PRETHODNOG I REDOVNOG UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju poslovi na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova, način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, sadržaj i način izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti te druga pitanja važna za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika.

(2) Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Pravilniku koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Članak 2.

(1) Poslovi na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti su poslovi:

1) koji su prema propisima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada,

2) na kojima prema drugim zakonima, propisima i kolektivnim ugovorima radnici mogu raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti,

3) koji su prema propisima o mirovinskom osiguranju utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje i radnu sposobnost štetni te se na njima staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.

(2) Zdravstvena sposobnost utvrđuje se na način propisan odredbama važećeg pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada, drugih zakona i propisa, te kolektivnih ugovora.

Članak 3.

(1) Pregled za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za rad na poslovima iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: zdravstveni pregled) obavlja se prije početka rada na tim poslovima.

(2) Zdravstveni pregled obavlja se i u slučaju promjene uvjeta rada koji mogu utjecati na zdravstvenu sposobnost radnika, nakon proteka vremena utvrđenog propisima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu ili kada to ocijeni nadležni specijalist medicine rada, izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite ili poslodavac.

Članak 4.

Zdravstveni pregled obavlja se na temelju uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika (Obrazac RA-1) koju izdaje poslodavac.

Članak 5.

(1) Zdravstveni pregled za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za poslove na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti obavlja se prema doktrini i kriterijima medicine rada, a obuhvaća ciljanu obradu organa i organskih sustava koji su posebno opterećeni radnim zahtjevima ili su potencijalno ugroženi radnim štetnostima.

(2) Rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđivanje zdravstvene sposobnosti određeni su važećim pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada i drugim propisima.

Članak 6.

(1) Nakon obavljenog zdravstvenog pregleda izdaje se uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika za obavljanje određenih poslova (Obrazac RA-2).

(2) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika izdaje zdravstvena ustanova, odnosno trgovačko društvo koje u svom sastavu ima djelatnost medicine rada te specijalist medicine rada u privatnoj praksi.

Članak 7.

(1) Radnik, odnosno poslodavac ima na ocjenu zdravstvene sposobnosti pravo žalbe u pisanom obliku, u roku od petnaest dana od dana primitka uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti radnika, drugostupanjskom povjerenstvu pri Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (u daljnjem tekstu: Zavod) koju imenuje ravnatelj Zavoda za svaki pojedini slučaj podnošenja žalbe.

(2) Drugostupanjsko povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana, koji su doktori specijalisti medicine rada.

(3) Svi doktori medicine specijalisti medicine rada koji obavljaju djelatnost medicine rada dužni su na poziv sudjelovati u radu drugostupanjskog povjerenstva. U radu drugostupanjskog povjerenstva ne mogu sudjelovati doktori medicine specijalisti medicine rada koji su sudjelovali u zdravstvenom pregledu radnika u prvom stupnju.

(4) Drugostupanjsko povjerenstvo može donijeti ocjenu zdravstvene sposobnosti bez ponovnog zdravstvenog pregleda radnika, samo na osnovi priložene medicinske dokumentacije, a o žalbi iz stavka 1. ovoga članka dužno je odlučiti u roku od trideset dana od dana primitka žalbe.

(5) Drugostupanjskom povjerenstvu mora biti dostupna medicinska dokumentacija o prethodnim zdravstvenim pregledima radnika, a po potrebi i medicinska dokumentacija od izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite o čijoj se zdravstvenoj sposobnosti odlučuje.

(6) Ocjena zdravstvene sposobnosti drugostupanjskog povjerenstva je konačna i dostavlja se pregledanoj osobi, poslodavcu, Zavodu i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.

(7) Odluku o visini naknade za rad drugostupanjskog povjerenstva donosi Upravno vijeće Zavoda uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove zdravstva.

Članak 8.

Obrazac uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika (Obrazac RA-1) i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika (Obrazac RA-2) u prilogu su ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (»Narodne novine« broj 59/02).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/238

Urbroj: 526-08-01-01/2-10-1

Zagreb, 31. svibnja 2010.

Ministar mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

 

Copyright © Ante Borić