Objavljeno u NN 11/10 od 22.01.2010.:

 

KOLEKTIVNI UGOVORI

Na temelju članka 194. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 137 / 04 – pročišćeni tekst) i članka 162. Kolektivnog ugovora od 7. 5. 2007. godine, HRVATSKE CESTE, d.o.o., Zagreb, Vončinina 3 (u daljnjem tekstu: poslodavac) i Nezavisni cestarski sindikat – Podružnica Hrvatske ceste, Zagreb, Vončinina 3 (u daljnjem tekstu: sindikat) zaključili su u Zagrebu 3. prosinca 2009. godine

 

UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA od 7. 5. 2007. godine

Članak 1.

U Kolektivnom ugovoru od 7. 5. 2007. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor) dopunjuje se članak 24. na način da se iz stavka 3. dodaje stavak 4. koji glasi:

»Rješenje o prekovremenom radu donosi Predsjednik Uprave, na prijedlog nadležnog direktora sektora a sukladno osiguranim financijskim sredstvima za isplatu u tekućoj godini«.

Članak 2.

U članku 35. Ugovora mijenja se stavak 1. na način da se iza riječi: »minimum« brišu riječi: »od 18 radnih dana«.

U članku 35. Ugovora mijenja se stavak 2. na način da isti glasi:

»Ukupno trajanje godišnjeg odmora po svim mjerilima iz ovog članka ne može iznositi više od 33 radna dana.«

Članak 3.

Članak 69. Ugovora mijenja se i glasi:

»Radnik ima pravo na isplatu jednokratnog dodatka na plaću u mjesecu prije korištenja godišnjeg odmora u iznosu od 50% prosječne isplaćene bruto-plaće Društva u prethodnom mjesecu, a sve temeljem odluke Uprave Društva ukoliko su osigurana financijska sredstva u tekućoj godini.«

Članak 4.

U članku 71. Ugovora mijenja se stavak 1. koji glasi:

»Radnicima će se u toku godine uručiti dar u naravi u visini maksimalno neoporezivog neto-iznosa u trenutku darivanja, a sve temeljem odluke Uprave Društva ukoliko su osigurana financijska sredstva u tekućoj godini.«

Članak 5.

U članku 85. Ugovora mijenja se stavak 4. koji glasi:

»Rješenje za rad na terenu izdaje i potpisuje Predsjednik Uprave Društva na prijedlog nadležnog direktora sektora, te se isto odnosi na radnike koji obavljaju terenski posao, isključivo temeljem ugovora o radu ili opisa poslova radnog mjesta.«

Članak 6.

U članku 104. Ugovora dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Obavljanje hitnog indiciranog medicinskog pregleda može se izvršiti isključivo u zdravstvenoj ustanovi s kojom Društvo ima sklopljen ugovor za obavljanje zdravstvenih pregleda.«

Stavak 2. Ugovora postaje stavak 4.

Članak 7.

Članak 105. mijenja se i glasi:

»Poslodavac je dužan poduzimati opće i posebne mjere zaštite na radu za uredsko i drugo osoblje čiji se rad zasniva na intenzivnom radu na računalima više od 20 sati tjedno ili 4 sata dnevno. Poslodavac je obvezan sačiniti popis tih radnih mjesta na kojima je radnicima ugrožen vid i radnicima na tim radnim mjestima jednom godišnje organizirati pregled kod nadležnog liječnika i osigurati sredstva za nabavu optičkih naočala sa zaštitom, samo za one radnike kod kojih je utvrđena promjena vida u odnosu na medicinski nalaz iz prethodne godine«.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ostale odredbe Kolektivnog ugovora od 7. 5. 2007. godine kao i odredbe Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora od 22. 9. 2009. godine ostaju nepromijenjene, a odredbe članka 4. ovog Ugovora vrijede samo za 2009. godinu, te se u 2010. godine primjenjuje odredba članka 71. Kolektivnog ugovora od 7. 5. 2007. godine.

Članak 9.

Stranke utvrđuju da je sindikat, koji je stranka ovog ugovora, prije njegova potpisivanja Poslodavcu predočio dokument koji mu daje ovlaštenje da bude stranka ovog ugovora.

Članak 10.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 8 istovjetnih primjeraka od kojih svaka stranka zadržava po 3 primjerka, a 2 primjerka se dostavljaju Ministarstvu nadležnom za rad.

Članak 11.

Ovaj Ugovor dostavlja se, sukladno Zakonu o radu, Ministarstvu nadležnom za rad radi upisa u Knjigu evidencije kolektivnih ugovora i objavljuje na način propisan odredbama pravilnika kojeg donosi ministar nadležan za rad.

Članak 12.

Tumačenje sadržaja odredbi ovog Ugovora ispravno je samo iz originalno potpisanog teksta ugovora i ovoga dodatka.

Zagreb, 3. prosinca 2009.

ZA NEZAVISNI CESTARSKI SINDIKAT

Predsjednik Sindikata Mijat Stanić, ing. prom., v. r.

ZA NEZAVISNI CESTARSKI SINDIKAT

PODRUŽNICA HRVATSKE CESTE

Predsjednik Sindikata Vesna Videk Glavina, dipl. ing. agr., v. r.

ZA HRVATSKE CESTE d.o.o.

Predsjednik Uprave Jakov Krešić, dipl. oecc., v. r.

 

Copyright © Ante Borić