Baza je ažurirana 27.03.2023. 

zaključno sa NN 32/23

Objavljeno u NN 61/2018 (11.7.2018.):

 

Ministarstvo financija

Na temelju članka 16. stavka 13. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 45/17) ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O PROVEDBI TEHNIČKIH ASPEKATA USPOSTAVE I PRIMJENE SUSTAVA SLJEDIVOSTI DUHANSKIH PROIZVODA

NN  61/18, 110/18

Predmet propisa

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuje provedba tehničkih aspekata uspostave i primjene sustava sljedivosti duhanskih proizvoda u skladu s propisima donesenim na razini Europske unije koji se odnose na uređenje tehničkih standarda za uspostavu i rad sustava sljedivosti duhanskih proizvoda uređenog člankom 15. Direktive 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ.

(2) Ovim se Pravilnikom posebno uređuje provedba propisa donesenih na razini Europske unije iz stavka 1. ovoga članka u dijelu koji se odnosi na obvezu Republike Hrvatske da, kao država članica Europske unije i u skladu s člankom 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574 od 15. prosinca 2017. o tehničkim standardima za uspostavu i rad sustava sljedivosti duhanskih proizvoda, uredi pitanje imenovanja izdavatelja identifikacijske oznake odgovornog za generiranje i izdavanje jedinstvenih identifikacijskih oznaka koje omogućuju identifikaciju jediničnog i skupnog pakiranja duhanskih proizvoda.

Izdavatelj identifikacijskih oznaka

Članak 2.

Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 31, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta (MBS) 080020427 i osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 58843087891 odgovorna je za generiranje i izdavanje jedinstvenih identifikacijskih oznaka u skladu s člancima 3., 8., 9., 11.,13., 14., 16. i 18. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574 od 15. prosinca 2017. o tehničkim standardima za uspostavu i rad sustava sljedivosti duhanskih proizvoda.

Članak 2.a (NN 110/18)

Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. je nadležni izdavatelj identifikacijskih oznaka u Republici Hrvatskoj za duhanske proizvode koji se u Republici Hrvatskoj stavljaju na tržište.

Posebnost uređenja postupanja u odnosu na uspostavu i primjenu sustava označavanja jedinstvenom identifikacijskom oznakom

Članak 3.

Ne isključujući primjenu zakonodavstva donesenog na razini Europske unije kojim se uređuje sustav sljedivosti duhanskih proizvoda, jedinstvena identifikacijska oznaka se smatra javnopravnom i zaštićenom oznakom čiji se sadržaj, oblik, način i standardi zaštite i sigurnosti, generiranje, izdavanje i obvezna primjena posebno uređuje.

Nacionalni administrator repozitorijskog sustava

Članak 4.

Ministarstvo financija, Carinska uprava administrator je repozitorijskog sustava iz članka 24. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574 od 15. prosinca 2017. o tehničkim standardima za uspostavu i rad sustava sljedivosti duhanskih proizvoda.

Obavještavanje Europske komisije

Članak 5

U skladu s člankom 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574 od 15. prosinca 2017. o tehničkim standardima za uspostavu i rad sustava sljedivosti duhanskih proizvoda u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika Ministarstvo financija, Carinska uprava obavještava Europsku komisiju o imenovanju izdavatelja identifikacijskih oznaka i o njegovom identifikacijskom kodu.

Stupanje na snagu

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/41 Urbroj: 513-02-1921/1-18-2 Zagreb, 18. lipnja 2018.

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić