Baza je ažurirana 15.04.2024. 

zaključno sa NN 40/24

Vijesti o Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita

 

Pročišćeni tekst zakona
Podzakonski propisi

 

Novosti u izmjenama iz NN 61/18

Objavljeno 12.07.2018.

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita (Narodne novine, broj 65/17) donesen je u svrhu poticanja demografske obnove društva, urbane regeneracije naselja te smanjenja iseljavanja mladih obitelji i pomoći građanima. Tim Zakonom uređuje se subvencioniranje stambenih kredita (u daljnjem tekstu: subvencioniranje kredita) koje građani uzimaju od kreditnih institucija za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće radi rješavanja stambenog pitanja, na način da se subvencionira pola ukupnog iznosa obroka ili anuiteta u prve četiri godine otplate stambenog kredita.

Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita podnose građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija, koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Također, u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja dodatno se produžuje rok subvencioniranja kredita za godinu dana.

Subvencioniranje kredita odobrava se samo za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće, koja ima akt za građenje, odnosno koja ima akt za uporabu građevine, do najviše 1.500,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke po m² neto korisne površine stana ili kuće, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita i čiji rok otplate nije kraći od 15 godina.

Sredstva za provedbu Zakona o subvencioniranju stambenih kredita osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN). Operativna provedba Zakona u nadležnosti je APN-a koja je 1. rujna 2017. godine objavila javni poziv za dostavu zahtjeva za subvencioniranje kredita u roku od 4. rujna 2017. do 13. listopada 2017. godine. Do sada je provedbom Zakona o subvencioniranju stambenih kredita prema objavljenom javnom pozivu realizirano i odobreno 2.325 zahtjeva za subvencioniranje kredita za kupnju stana ili kuće odnosno izgradnju kuće ukupno, a za što je Republika Hrvatska putem subvencija osigurala za 2017. godinu 17,5 milijuna kuna, za 2018. godinu 42 milijuna kuna, s projekcijom za 2019. i 2020. godinu od 35 milijuna kuna.

 Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita omogućeno je subvencioniranje kredita za kupnju stana ili kuće odnosno gradnju kuće podnositelju zahtjeva koji sam ili njegov bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću, te se u provedbi pokazalo nedostatno definirano stanje stana ili kuće u vlasništvu a koja nije pogodna za stanovanje.

Također se tijekom provedbe predmetnog Zakona pokazao nedostatnim postojeći popis potrebne dokumentacije koju je potrebno priložiti za kupnju stana ili kuće odnosno gradnje kuće.

Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita omogućeno je subvencioniranje kredita za kupnju stana ili kuće odnosno gradnju kuće na području Republike Hrvatske neovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) gdje se nalazi predmetni stan ili kuća, te je u najrazvijenijoj VIII. skupini JLS-a realizirano 66,28% odobrenih zahtjeva, u VII. skupini JLS-a realizirano je 11,83% odobrenih zahtjeva, u VI. skupini JLS-a realizirano je 10,49% odobrenih zahtjeva , u V. skupini JLS-a realizirano je 3,78% odobrenih zahtjeva, u IV. skupini JLS-a realizirano je 4,39% odobrenih zahtjeva, u III. skupini JLS-a realizirano je 1,98% odobrenih zahtjeva, u II. skupini JLS-a realizirano je 0,95% odobrenih zahtjeva, te je u I. skupini JLS-a realizirano 0,30% odobrenih zahtjeva, iz čega je razvidno da jednaki iznosi subvencija ukupnog iznosa obroka ili anuiteta nije rezultiralo poticanjem rješavanja stambenog pitanja u područjima niže razvijenosti, odnosno smanjenjem iseljavanja mladih ljudi iz tih područja, a što je jedan od ciljeva Zakona o subvencioniranju stambenih kredita.

Nadalje, omogućeno je dodatno subvencioniranje kredita za jednu godinu u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja.

Provedbom Zakona o subvencioniranju stambenih kredita zaprimljeno je i odobreno 2.325 zahtjeva što je daleko više od predviđenih 1.000 zahtjeva, a nakon objave oglasa o prestanku zaprimanja zahtjeva kontinuirano su se javljali građani zainteresirani za ovaj oblik pomoći i nastavak primjene Zakona.

 Za rješavanje ovih problema potrebno je donošenje izmjena i dopuna važeće zakonske regulative kojom bi se omogućila financijska pomoć građanima Republike Hrvatske u skladu s indeksom razvijenosti grada ili općine gdje žive, te uskladilo rokove dodatnog subvencioniranja kredita za podnositelje zahtjeva koji ostvaruju ovo pravo sukladno odredbama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita.

 

Tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (NN 61/18)

Ovim izmjenama zakona, u svrhu prevladavanja nepovoljnog stanja i pomoći građanima uređuju se sljedeća pitanja:

 – utvrđuje se novi rok do 31. prosinca 2020.godine u kojem APN objavljuje javne pozive za svaku kalendarsku godinu

– jasnije se definira stanje stana ili kuće koja je u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera, a koja nije pogodna za stanovanje

– jasnije se definira dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za kupnju stana ili kuće, odnosno dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za gradnju kuće

– uređuje se subvencioniranje kredita koje građani uzimaju od kreditnih institucija za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnje kuće, na način da se u razdoblju od pet godina subvencionira dio mjesečnih obroka ili anuiteta koji ovisi o skupini prema indeksu razvijenosti u kojoj se nalazi grad ili općina u kojoj je predmetni stan ili kuća

– uređuje se dodatno subvencioniranje kredita za dvije godine u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja.

 

Donošenjem ovog Zakona osigurava se:

 – objava javnog poziva za svaku kalendarsku odnosno proračunsku godinu do 31. prosinca 2020. godine

– jasnije definiranje stanja stana ili kuće koja nije pogodna za stanovanje

– jasnije definiranje dokumentacije koja se prilaže zahtjevu za kupnju stana ili kuće odnosno gradnju kuće

– usklađenje područja grada ili općine u kojoj se nalazi predmetni stan ili kuća s a važećim skupinama gradova i općina prema indeksu razvijenosti

– ravnomjernija raspodjela subvencija kredita ovisno o indeksu razvijenosti grada ili općine u kojoj se nalazi predmetni stan ili kuća

– izjednačavanje prava na dodatno subvencioniranje osoba koje to pravo ostvaruju sukladno Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita na način da se propisuje dodatno subvencioniranje kredita za dvije godine u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja, odnosno za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita.

Tekst Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita

 

 

 

Copyright © Ante Borić