Baza je ažurirana 10.12.2023. 

zaključno sa NN 145/23

Objavljeno u NN 135/09 od 11.11.2009.:

 

KOLEKTIVNI UGOVORI

Na temelju članka 194. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 137/04 – pročišćeni tekst ) i članka 162. Kolektivnog ugovora od 7. 5. 2007. godine, Hrvatske ceste, d.o.o., Zagreb, Vončinina 3 (u daljnjem tekstu: poslodavac) i Nezavisni cestarski sindikat – Podružnica Hrvatske ceste, Zagreb, Vončinina 3 (u daljnjem tekstu: sindikat) zaključili su u Zagrebu 22. rujna 2009. godine

 

UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA OD 07.05.2009. GODINE

Članak 1.

U Kolektivnom ugovoru od 7. 5. 2009. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor) dopunjuje se članak 44. na način da se u stavku 1. podstavka 5. iza riječi: »stručnog« dodaju riječi: »i znanstvenog«, a u podstavku 11. brišu se riječi: »odsluženju vojnog roka«, a dodaju riječi: »na služenje u pričuvni sastav oružanih snaga RH«.

Članak 2.

U članku 51. odgađa se primjena stavka 2., druge rečenice, za razdoblje do 31. prosinca 2010. godine, na način da najniža osnovna plaća ostaje ista, a osnovica plaće vraća se na visinu utvrđenu 1. 1. 2009. godine, dakle bez uvećanja za stopu rasta BDP-a u prethodnoj godini.

Osnovica plaće utvrđena u prethodnom stavku primjenjuje se s isplatom plaće za mjesec studeni 2009. godine.

Članak 3.

U članku 73. u podstavku 3. briše se podstavak i riječi koje glase: »dokup mirovine«, te podstavci: 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10., postaju podstavci: 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9.

Članak 4.

Članak 76. briše se.

Članak 5.

U članku 104. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Društvo je obvezno kod osobito teške bolesti radnika a temeljem preporuke liječnika specijaliste i pozitivnog mišljenja Povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika i ovlaštene osobe Društva za zaštitu na radu, omogućiti dodatni hitni indicirani medicinski pregled za radnika a sve u okviru planiranih i osiguranih sredstva u financijskom planu Društva za tekuću godinu.«

Stavak 2. osnovnog Kolektivnog ugovora postaje stavak 3.

Članak 6.

Članak 110. mijenja se i glasi:

»Poslodavac je dužan provoditi mjere zabrane pušenja u svojim javnim prostorijama, te može dopustiti pušenje u posebno određenim prostorijama na način propisan posebnim Zakonom.«

Članak 7.

U člancima 113. i 114. riječi: »dva puta godišnje« mijenjaju se u riječi: »jedan puta godišnje«.

Članak 8.

Ostale odredbe Kolektivnog ugovora od 7. 5. 2007. godine ostaju nepromijenjene.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Stranke utvrđuju da je sindikat, koji je stranka ovog ugovora, prije njegova potpisivanja Poslodavcu predočio dokument koji mu daje ovlaštenje da bude stranka ovog Ugovora.

Članak 10.

Odredba članka 2. ovog dodatka prestaje važiti 1. 1. 2011. godine od kada se primjenjuje u potpunosti članak 51. stavak 2. osnovnog Kolektivnog ugovora od 7. 5. 2007. godine.

Članak 11.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 8 istovjetnih primjeraka od kojih svaka stranka zadržava po 3 primjerka, a 2 primjerka se dostavljaju Ministarstvu nadležnom za rad.

Članak 12.

Ovaj Ugovor dostavlja se, sukladno Zakonu o radu, Ministarstvu nadležnom za rad radi upisa u Knjigu evidencije kolektivnih ugovora i objavljuje na način propisan odredbama pravilnika kojeg donosi ministar nadležan za rad.

Članak 13.

Tumačenje sadržaja odredbi ovog Ugovora ispravno je samo iz originalno potpisanog teksta ugovora i ovoga dodatka.

Urbroj: 100/2009-522 Zagrebu, 22. rujna 2009.

ZA NEZAVISNI CESTARSKI SINDIKAT

Predsjednik Sindikata Mijat Stanić , ing. prom., v. r.

ZA HRVATSKE CESTE d.o.o.

Predsjednik Uprave Stjepko Boban , dipl. ing. građ., v. r.

ZA NEZAVISNI CESTARSKI SINDIKAT

PODRUŽNICA HRVATSKE CESTE

Predsjednik Sindikata Vesna Videk Glavina , dipl. ing. agr., v. r.

 

Copyright © Ante Borić