Baza je ažurirana 29.11.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Objavljeno u NN 188/03 od 28.11.2003.:

 

GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE

Na temelju članka 187.a stavak 4. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01, 114/03 i 142/03) Gospodarsko-socijalno vijeće je na 48. izvanrednoj sjednici, održanoj 20. studenoga 2003. godine donijelo

 

PRAVILNIK O PROVOĐENJU REFERENDUMA O PRIHVAĆANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA S ODREDBOM O DOPRINOSU SOLIDARNOSTI

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se pravila o provođenju referenduma o prihvaćanju kolektivnog ugovora kojim je za radnike koji nisu članovi sindikata predviđena obveza plaćanja doprinosa solidarnosti kao naknada za povoljnosti ugovorene kolektivnim ugovorom (u daljnjem tekstu: referendum).

Rokovi za provoĐenje referenduma

Članak 2.

(1) Referendum se ne može raspisati prije isteka roka od 5 dana od dana sklapanja kolektivnog ugovora koji obvezuje jednog poslodavca, odnosno prije isteka roka od 10 dana od dana sklapanja kolektivnog ugovora koji obvezuje dva ili više poslodavaca.

(2) Referendum se mora provesti najkasnije u roku od 60 dana od dana sklapanja kolektivnog ugovora koji obvezuje jednog poslodavca, odnosno najkasnije u roku od 90 dana od dana sklapanja kolektivnog ugovora koji obvezuje dva ili više poslodavaca.

(3) Ako je kolektivni ugovor kojim je predviđena moguć­nost plaćanja doprinosa solidarnosti sklopljen prije donošenja ovog Pravilnika, rokovi iz stavaka 1. i 2. ovog članka počinju teći od dana objavljivanja ovog Pravilnika u »Narodnim novinama«.

Upoznavanje s kolektivnim ugovorom

Članak 3.

Kolektivni ugovor o kojem se na referendumu odlučuje mora prije referenduma biti dostupan radnicima koji o njemu odlučuju, a također mora biti dostupan i uz glasačku kutiju.

Tijela za provoĐenje referenduma

Članak 4.

(1) Tijela za provođenje referenduma su odbor za referendum, pododbor za referendum i glasački odbor.

(2) Odbor za referendum raspisuje i organizira referendum te proglašava rezultate referenduma.

(3) Ako se referendum organizira kod jednog poslodavca i ako se glasovanje provodi na jednom mjestu, glasovanje provodi i rezultate utvrđuje Odbor za referendum.

(4) Ako kolektivni ugovor obvezuje dva ili više poslodavaca, onda kod pojedinog poslodavca referendum organizira pododbor za referendum, koji provodi glasovanje i utvrđuje rezultete ako se glasuje na jednom mjestu.

(5) Ako se kod pojedinog poslodavca glasovanje provodi na više glasačkih mjesta glasovanje provodi i rezultate utvrđuje glasački odbor.

Imenovanje Članova tijela za provoĐenje referenduma

Članak 5.

(1) Svaka strana potpisnica kolektivnog ugovora imenuje u odbor za referendum jednog predstavnika i jednog ili više zamjenika.

(2) Ako u vrijeme provođenja referenduma neka od tih osoba – strana potpisnica kolektivnog ugovora više ne bi bila ovlaštena na potpisivanje kolektivnog ugovora, predstavnika i zamjenika u odboru za referendum imenuje osoba koja je u to vrijeme ovlaštena na potpisivanje kolektivnog ugovora.

(3) Sindikat i pojedini poslodavci imenuju svoje predstavnike u pododbor za referendum.

(4) Predstavnika sindikata u pododboru za referendum i njegovog zamjenika imenuje ovlaštena osoba sindikata koji je sklopio kolektivni ugovor, ili sindikalni povjerenik ako ovlaštena osoba tako odluči.

(5) Predstavnik sindikata u pododboru za referendum ne mora biti zaposlen kod poslodavca kod kojega se provodi referendum.

(6) Predstavnika poslodavca u pododboru za referendum i njegovog zamjenika imenuje osoba koja prema odredbama članka 125. st. 1. i 2. Zakona o radu zastupa poslodavca u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa (direktor trgovačkog društva, ravnatelj ustanove, čelnik državnog tijela, čelnik tijela jedinice lokalne i područne samouprave i sl.).

(7) Glasačke odbore imenuje pododbor za referendum, ili odbor za referendum ako se referendum provodi samo kod jednog poslodavca. Prilikom imenovanja glasačkog odbora mora se odmah imenovati predsjednik glasačkog odbora.

PoČetak rada odbora za referendum

Članak 6.

(1) Osoba iz članka 5. stavak 1. ovog Pravilnika dužna je odluku o imenovanju člana odbora za referendum i njegovog zamjenika dostaviti imenovanim osobama te osobama ovlaštenim za imenovanje drugih članova tog odbora i njihovih zamjenika u roku od pet radnih dana od dana sklapanja kolektivnog ugovora, odnosno od dana objavljivanja ovog Pravilnika u »Narodnim novinama« ako je kolektivni ugovor sklopljen prije objavljivanja ovog Pravilnika.

(2) Osoba iz članka 5. stavak 1. ovog Pravilnika dužna je člana odbora za provođenje referenduma kojeg je imenovala obavijestiti o tome koji su drugi članovi tog odbora u roku od tri radna dana od primitka odluke o njihovom imenovanju.

(3) Prva sjednica odbora za referendum saziva se u roku od pet radnih dana od dana kad je predstavnik sindikata u tom odboru obaviješten o ostalim članovima tog odbora.

Sazivanje tijela i odluČIvanje u tijelima za provoĐenje referenduma

Članak 7.

(1) Sva tijela za provođenje referenduma odlučuju na sjednicama i tijekom glasovanja.

(2) Sjednice odbora za referendum i pododbora za referendum saziva i predsjedava im predstavnik sindikata koji ima najviše članova na području primjene kolektivnog ugovora, a pred­stavnik poslodavaca ovlašten je sazvati sjednicu tijela ako predstavnik sindikata kasni tri radna dana sa zakazivanjem sjednice.

(3) Sjednice glasačkog odbora saziva predsjednik glasačkog odbora.

(4) U odboru za referendum i pododboru za referendum po jedan glas imaju predstavnik sindikata, odnosno predstavnici svih sindikata zajedno i predstavnik poslodavca.

(5) Odluke svih tijela za provođenje referenduma donose se jednoglasno.

(6) O pitanju o kojem nije odlučio odbor za referendum odlučuje predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća, odnosno u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća ili osoba koju su oni ovlastili da odluči o tom pitanju.

(7) O pitanju o kojem nije odlučio pododbor za referendum odlučuje odbor za referendum.

(8) O pitanju o kojem nije odlučio glasački odbor odlučuje odbor za referendum, odnosno pododbor za referendum, ako postoji.

(9) Svako tijelo iz ovoga članka koje nije donijelo odluku dužno je u iduća dva radna dana podnijeti osobi odnosno tijelu koje će umjesto njega odlučiti, pismeni zahtjev za donošenje odluke, u kojem će ukratko iznijeti stajališta obje strane.

(10)  Odluka koju temeljem zahtjeva iz stavka 6. ovog članka donosi nadležno tijelo je konačna i mora biti dostavljena podnositelju zahtjeva u roku od tri radna dana od dana primitka zahtjeva.

Raspisivanje referenduma

Članak 8.

(1) Odbor za referendum donosi na svojoj prvoj sjednici odluku o raspisivanju referenduma, kojom određuje razlog održavanja referenduma (članak 1. ovog Pravilnika) i dan glasovanja na referendumu, te druge odluke po potrebi.

(2) Ako se referendum provodi kod dva ili više poslodavaca odbor za referendum je dužan odluku o raspisivanju referenduma dostaviti svakom od poslodavaca kod kojeg će se glasovati i pred­sjednicima svih sindikata koji su sklopili kolektivni ugovor kojim je predviđena mogućnost plaćanja doprinosa solidarnosti.

(3) Ako se referendum provodi u državnim tijelima, u javnim službama ili kod poslodavaca koji su preko 50% u vlasništvu Republike Hrvatske, odluka o raspisivanju referenduma se ne dostavlja, nego se objavljuje u »Narodnim novinama«.

(4) Odluka o raspisivanju referenduma se ne dostavlja, već se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako se referendum provodi u tijelima tih jedinica ili kod poslodavaca koji su preko 50% u vlasništvu tih jedinica.

(5) Ovlaštena osoba poslodavca (članak 125. stavci 1. i 2. Zakona o radu) je dužna, a ovlaštena osoba sindikata koji je sklopio kolektivni ugovor ima pravo imenovati predstavnika i zamjenika predstavnika u odgovarajući pododbor za referendum u roku od sedam radnih dana od dana dostavljanja, odnosno objavljivanja odluke o raspisivanju referenduma.

(6) Kada se provodi referendum koji obvezuje dva ili više poslodavca, stranka kolektivnog ugovora na strani poslodavca, dužna je odboru za referendum dostaviti popis svih poslodavaca kod kojih se referendum provodi.

Glasovanje u organizacijskim jedinicama i drugim mjestima

Članak 9.

(1) Na referendumu se kod pojedinog poslodavca može glasovati na dva ili više mjesta u organizacijskim jedinicama poslodavca, a u skladu s odlukom odbora za referendum odnosno pododbora za referendum.

(2) Odbor za referendum, odnosno pododbor za referendum, odlukom određuje mjesta na kojima će se glasovati i iz koje će, odnosno iz kojih će organizacijskih jedinica radnici glasovati na kojem glasačkom mjestu.

(3) Odbor za referendum može odlučiti da radnici zaposleni kod više poslodavaca glasaju na jednom mjestu, tj. kod jednoga poslodavca, ili jednom tijelu državne uprave ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prava i obveze u svezi s referendumom

Članak 10.

(1) Svaki radnik u radnom odnosu na neodređeno vrijeme i na određeno vrijeme kod poslodavca kojeg obvezuje kolektivni ugovor kojim je predviđena mogućnost plaćanja doprinosa solidarnosti ima pravo glasovanja na referendumu.

(2) Svaki poslodavac iz stavka 1. ovog članka ima pravo i obvezu provođenja referenduma prema odredbama ovog Pravilnika.

(3) Svaki sindikat potpisnik kolektivnog ugovora o kojem se odlučuje na referendumu, ima pravo imenovanja svojih predstavnika u tijela za provođenje referenduma.

(4) Sve troškove provođenja referenduma snosi poslodavac.

(5) Poslodavac osigurava materijalno-tehničke uvjete za provođenje referenduma i dužan je osigurati nesmetano tajno glasovanje radnika.

(7) Glasačka kutija mora biti tako zatvorena da se iz nje ne mogu izvaditi glasački listići prije otvaranja kutije.

(8) Odbor za provođenje referenduma, odnosno pododbor za provođenje referenduma, odnosno glasački odbor otvara glasačku kutiju po isteku vremena određenog za glasovanje, a ranije ako su prije tog vremena već glasovali svi radnici iz popisa radnika za to glasačko mjesto.

Popis radnika

Članak 11.

(1) Svaki poslodavac kod kojega se treba provoditi referendum dužan je u roku od osam radnih dana od dana dostavljanja, odnosno objavljivanja odluke o raspisivanju referenduma izraditi popis radnika i objaviti ga u prostoriji u kojoj će se glasovati, i dostaviti ga tijelu koje će neposredno provesti glasovanje.

(2) Radnici su na popisu poredani po abecednom redoslijedu njihovih prezimena, a ispred imena i prezimena radnika nalazi se odgovarajući redni broj.

(3) Ako će glasovati na više glasačkih mjesta na svakom od tih mjesta mora se objaviti popis svih radnika i popis radnika koji će glasovati na tom glasačkom mjestu.

(4) Svaki radnik iz članka 13. stavak 1. ovog Pravilnika može odboru za provođenje referenduma, odnosno pododboru za provođenje referenduma ako postoji, podnijeti zahtjev za uvrštenje u popis radnika ili za brisanje iz popisa. Ako je zahtjev usvojen vrši se upis u popis radnika ili brisanje s popisa, a ako je zahtjev odbijen podnositelju se dostavlja odluka s kratkim obrazloženjem.

(5) Poslodavac je dužan po službenoj dužnosti uvrstiti u popis radnika ili brisati s popisa osobu koja je u vremenu od objav­ljivanja popisa radnika do dana glasovanja na referendumu zasnovala radni odnos ili joj je prestao radni odnos.

(6) Ako se provodi referendum koji obvezuje dva ili više poslodavaca, svaki pojedini poslodavac dužan je u roku iz stavka 1. ovoga članka, odboru za referendum dostaviti podatak o broju radnika, kako bi odbor za referendum kako bi odbor za referendum utvrdio ukupni broj radnika koje obuhvaća referendum.

GlasaČki listiĆ

Članak 12.

(1) Na referendumu se odlučuje zaokruživanjem riječi »za« ili »protiv« na glasačkom listiću.

(2) Odbor za referendum, odnosno pododbor za referendum ako postoji, odlučuje o broju glasačkih listića koji će biti pripremljeni za referendum, s time da taj broj ne smije biti manji od broja radnika upisanih u popisu radnika, niti biti veći više od 5% tog broja.

(3) Glasački listići su bijele boje, veličine 14,85 x 21 cm (A5).

(4) Pri dnu glasačkog listića su pečati poslodavca i sindikata koji su sklopili kolektivni ugovor i imaju svoje predstavnike u odboru za referendum odnosno pododboru za referendum.

(5) U prvom retku glasačkog listića su podaci o nazivu i sjedištu poslodavca, u sljedećim retcima je tekst: »Jeste li zato da Kolektivni ugovor -------------------------, sklopljen dana -------------, stupi na snagu«, u sljedećem retku su razmaknuto riječi: »ZA« i »PROTIV«, a u sljedećim retcima je tekst: »Glasuje se zaokruživanjem riječi ZA ili PROTIV.« Listić na kojem neće biti zaokružena jedna od tih dviju riječi smatrat će se nevažećim, a pri dnu glasačkog listića su pečati (stavak 4. ovog članka).

Postupanje nadleŽnog tijela prije uruČenja glasaČkog listiĆa

 Članak 13.

(1) Tijelo koje na glasačkom mjestu provodi glasovanje (odbor za referenduma ili pododbor za referenduma ili glasački odbor) ovlašteno je od radnika zatražiti na uvid osobnu iskaznicu ako nijedan od članova tog tijela ne može potvrditi identitet radnika koji je pristupio glasovanju.

(2) Nakon utvrđivanja identiteta radnika, a prije uručenja glasačkog listića, jedan od članova tijela iz stavka 1. ovog članka dužan je na popisu radnika zaokružiti redni broj ispred imena i prezimena radnika kao znak da je taj radnik pristupio glasovanju.

Glasovanje izvan glasaČkog mjesta

Članak 14.

(1) Odbor za referenduma, odnosno pododbor za referenduma ako postoji, može radi osiguranja prava svakog radnika da odlučuje na referendumu, ili radi smanjenja nesrazmjernih troškova provođenja referenduma u svezi s potrebom putovanja radnika na glasačko mjesto i sl., odrediti radnike koji će glasovati izvan glasačkog mjesta i prije dana određenog za glasovanje, ako to zatraži sam radnik, ako radnik na dan glasovanja neće biti na radu u mjestu glasovanja (rad izvan mjesta glasovanja, opravdana odsutnost s rada) i u drugim opravdanim slučajevima.

(2) Radnicima iz stavka 1. ovog članka mora sedam radnih dana prije dana određenog za glasovanje biti dostavljen glasački listić, omotnica veličine približno 17,5 x 12 cm sa tekstom: »Za odbor za provođenje referenduma - ne otvarati« ili: »Za pododbor za provođenje referenduma - ne otvarati« te popratni dopis kojim će radnik biti obaviješten da će moći glasovati tako da glasački listić stavi u priloženu omotnicu i zatvorenu omotnicu preda neposredno nadređenom radniku ili ju pošalje preporučenom po­štom u sjedište poslodavca najkasnije do dana navedenog u tom dopisu.

(3) Nadređeni radnik kome je predana omotnica s glasačkim listićem dužan je osigurati da u iduća dva radna dana neotvorena omotnica bude poslana odboru za provođenje referenduma, odnosno pododboru za provođenje referenduma ako postoji.

(4) Omotnice s glasačkim listićima odbor za provođenje referenduma, odnosno pododbor za provođenje referenduma, otvara na dan glasovanja. Omotnice zaprimljene nakon dana glasovanja neće se otvarati i na njima će se staviti zabilješka: »Zaprimljeno nakon dana glasovanja« te sačuvati u materijalima s referenduma.

(5) Poslodavac je dužan u roku od osam dana radniku koji je omotnicu s glasačkim listićem poslao poštom na njegov zahtjev naknaditi trošak u visini cijene poštanske marke.

UtvrĐivanje rezultata referenduma

Članak 15.

(1) Zapisnik o utvrđivanju rezultata referenduma sadrži podatke o:

– nazivu i sjedištu poslodavca,

– kolektivnom ugovoru koji predviđa mogućnost plaćanja doprinosa solidarnosti,

– mjestu, odnosno mjestima glasovanja,

– danu glasovanja,

– broju radnika upisanih u popis radnika,

– broju pripremljenih glasačkih listića,

– broju radnika koji su pristupili glasovanju

– broju važećih, nevažećih i neupotrijebljenih glasačkih listića, i

– broju glasova »za« i glasova »protiv«.

(2) Glasački odbor dužan je zapisnik o utvrđivanju rezultata glasovanja na glasačkom mjestu odboru za referendum, odnosno pododboru za referendum ako postoji, dostaviti idućeg radnog dana nakon dana glasovanja.

(3) Pododbor za referendum dužan je zapisnik o utvrđivanju rezultata glasovanja kod poslodavca odboru za referendum dostaviti idućeg radnog dana nakon dana glasovanja, odnosno ako se glasovalo na dva ili više glasačkih mjesta idućeg radnog dana nakon primitka zapisnika svih glasačkih odbora.

(4) Odbor za referendum dužan je zapisnik o utvrđivanju rezultata referenduma u roku od osam radnih dana od dana glasovanja dostaviti strankama potpisnicima kolektivnog ugovora te osigurati da zapisnik bude objavljen na svim glasačkim mjestima.

(5) Tim se zapisnikom izrijekom utvrđuje i da li je, u smislu odredaba članka 187.a stavci 2. i 3. Zakona o radu, referendum uspio ili nije uspio.

(6) Svi zapisnici predaju se ili neposrednom dostavom ili preporučenom poštom ili na drugi odgovarajući način koji jamči sigurnu i brzu dostavu.

(7) Svaki radnik upisan u popis radnika može u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja zapisnika odbora za provođenje referenduma na glasačkom mjestu na kojem je imao pravo glasovanja podnijeti prigovor na zapisnik. Odbor za provođenje referenduma dužan je odluku o prigovoru dostaviti podnositelju u roku od pet radnih dana od primitka prigovora. Odluka o prigovoru je konačna i protiv nje nisu dopuštena druga pravna sredstva.

Naputak za primjenu Pravilnika

Članak 16.

(1) Odbor za referenduma daje pismeni naputak za primjenu ovog Pravilnika na zahtjev pododbora za referendum, na zahtjev glasačkog odbora ili ako davanje naputka sam ocijeni potrebnim.

(2) Ako postoji pododbor za referendum, glasački odbor zahtjev za davanje naputka podnosi tom pododboru.

Stupanje na snagu

Članak 17.

Ova Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Narodnim novinama«.

Broj: 110/03 Zagreb, 20. studenoga 2003.

Predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća Krešimir Sever, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić