Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

Objavljeno u NN 94/02 od 09.08.2002.:

 

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na teme­lju članka 201. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine« 38/95, 54/95, 65/95, 17/01. i 82/01.), ministar rada i socijalne skrbi donosi

 

ODLUKU O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA PUTNIČKE AGENCIJE

I.

Primjena Kolektivnog ugovora za putničke agencije koji je zak­ljučen dana 12. lip­nja 2002. godine, proširuje se na sve poslodavce i radnike u djelatnosti putničkih agencija i turoperatora u Republici Hrvatskoj.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Obrazlože­nje

Člankom 201. stavkom 1. Zakona o radu (»Narodne novine« 38/95, 54/95, 65/95, 17/01 i 82/01), propisano je da ako postoji javni interes, ministar nadležan za rad može na prijedlog stranke kolektivnog ugovora, proširiti primjenu kolektivnog ugovora na osobe koje nisu sudjelovale u ­nje­govom sklapa­nju, odnosno nisu mu naknadno pristupile.

Dana 12. lip­nja 2002. godine, Samostalni sindikat ugostite­ljstva i turizma Hrvatske s jedne strane i Udruga putničkih agencija s druge strane, potpisali su Kolektivni ugovor za putničke agencije, koji je sukladno članku 198. i 199. Zakona o radu upisan pri ovom Ministarstvu u k­njigu evidencije kolektivnih ugovora br. 30/02.

Gore spomenuti partneri u kolektivnom pre­govara­nju su ovom Ministarstvu dana 19. lip­nja dostavili sporazumni prijedlog za prošire­nje Kolektivnog ugovora za putničke agencije na sve poslodavce i radnike u djelatnosti putničkih agencija i turoperatora u Republici Hrvatskoj.

Svoj prijedlog za prošire­njem primjene Kolektivnog ugovora za putničke agencije, stranke podnose iz s­ljedećih razloga:

– poslodavci udruženi u Udrugu hrvatskih putničkih agencija zapoš­ljavaju 80% radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme u putničkim agencijama, realiziraju 80–90% ukupno angažiranog prometa u Republici Hrvatskoj, a radnici su članovi Samostalnog sindikata ugostite­ljstva i turizma Hrvatske, te cijene da su se stekli uvjeti i da postoji javni interes da se proširi primjena zak­ljučenog Kolektivnog ugovora za putničke agencije

– prošire­nje primjene Kolektivnog ugovora za putničke agencije značilo bi suzbija­nje nelojalne konkurencije između poslodavaca i dobrim dijelom suzbija­nje rada na crno i sive ekonomije, budući da su Kolektivnim ugovorom za putničke agencije uređeni uvjeti zasniva­nja radnog odnosa i ukupna novčana prava radnika ugovorena kao najniža prava koje poslodavci ne mogu isplatiti radnicima na nižoj razini

– Kolektivni ugovor za putničke agencije je zak­ljučen na neodređeno vrijeme što dodatno osigurava stabilnost uvjeta rada poslodavaca i radnika u putničkim agencijama na području Republike Hrvatske.

Ocje­njujući navode prijedloga, ovo Ministarstvo je miš­lje­nja da postoji javni interes za prošire­nje primjene Kolektivnog ugovora za putničke agencije, s obzirom na izuzetno velik postotak zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme u putničkim agencijama putem kojih se realizira do 90% ukupno angažiranog prometa u Republici Hrvatskoj.

U  navedenoj djelatnosti postoje poslodavci koji zapoš­ljavaju ma­nje od 20 radnika te nisu u obvezi da sukladno odredbi članka 123. Zakona o radu pravilnikom o radu urede sva važna pita­nja za radnike zaposlene kod istih.

Osim toga, prošire­njem primjene na sve poslodavce u navedenoj djelatnosti osigurava se ravnopravnija konkurencija na tržištu rada, budući da poslodavci koje taj ugovor ne obvezuje mogu ukupnim troškom rada ispod razine prava radnika koje određuje taj ugovor, nelojalno konkurirati poslodavcima koje isti obvezuje, te se može utjecati na suzbija­nje rada na crno i sive ekonomije.

Ova će odluka sukladno članku 201. stavak 3. Zakona o radu, biti objav­ljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/02-01/83 Urbroj: 524-04/2-02-2 Zagreb, 22. srp­nja 2002.

Ministar rada i socijalne skrbi Davorko Vidović, v. r.

 

Copyright © Ante Borić