Objavljeno u NN 108/11 od 21.09.2011.:

 

KOLEKTIVNI UGOVORI

Na temelju odredbi članka 99. stavak 2. Kolektivnog ugovora za putničke agencije (»Narodne novine« 94/02) i Zakona o radu (»Narodne novine« 149/09 i »Narodne novine« 61/11), Sindikat turizma i usluga Hrvatske, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2. Zagreb, zastupan po predsjedniku Eduardu Andriću i Udruga hrvatskih putničkih agencija, I. Kršnjavoga 1/II Zagreb, zastupana po predsjedniku Borisu Žgombi, sklopili su 4. srpnja 2011. godine Zagrebu

 

DODATAK III

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA PUTNIČKE AGENCIJE OD 12. LIPNJA 2002. g.

Članak 1.

U članku 29. st. 1. riječi: »jedne kalendarske godine« zamjenjuju se riječima: »dvanaest neprekidnih mjeseci.«

U istom članku u st. 2. brojka »56« zamjenjuje se brojkom »60«.

Članak 2.

Iza članka 29. dodaje se novi članak 29a. koji glasi:

»Noćni rad je rad koji neovisno o vremenu njegova trajanja radnik obavlja u vremenu između 22 sata uvečer i 6 sati ujutro idućeg dana.

Noćni radnik je radnik koji prema rasporedu radnog vremena redovito tijekom jednog radnog dana radi najmanje tri sata u vremenu noćnog rada, odnosno koji tijekom kalendarske godine radi u vremenu noćnog rada najmanje 1/3 svog radnog vremena.

Pri utvrđivanju rasporeda radnog vremena poslodavac je dužan voditi računa da rad noćnog radnika ne može trajati duže od osam sati dnevno, osim za radnika koji radi na radnom mjestu na kojem to priroda radnog mjesta zahtjeva (kao na primjer: vozačice/vozača, voditeljice/voditelja brodice, turističke vodičkinje/vodiča i pratiteljice/pratitelja, animatorice/animatora i slično), u kojem slučaju rad radnika može trajati duže od osam sati, ali ne duže od dvanaest sati dnevno.

Radniku koji rasporedom radnog vremena bude određen da rad obavlja kao noćni radnik prije započinjanja tog rada, kao i redovito tijekom trajanja rada kao noćnog radnika poslodavac je dužan omogućiti zdravstveni pregled sukladno posebnom propisu.

Članak 3.

U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe prethodnog stavka, dnevni odmor za punoljetne radnike koji rade na sezonskim poslovima ne može se odrediti u neprekidnom trajanju kraćem od deset sati dnevno, niti tjedni odmor u neprekidnom trajanju kraćem od dvadeset sati, pri čemu se tom radniku korištenje dnevnog zamjenskog odmora mora osigurati prije početka sljedećeg razdoblja rada, a korištenje tjednog zamjenskog odmora u svakom razdoblju od dva tjedna.«

Članak 4.

Smatra se da je ovaj Dodatak III sklopljen kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana, a primjenjuje se od 11. lipnja 2011. godine.

Članak 5.

Ovaj Dodatak III objavit će se na način kako je to utvrđeno Pravilnikom o vođenju evidencije i objavi Kolektivnih ugovora.

UDRUGA HRVATSKIH SINDIKAT TURIZMA I PUTNIČKIH AGENCIJA Predsjednik Boris Žgomba, v. r.

SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE Predsjednik Eduard Andrić, v. r.

 

Copyright © Ante Borić