Objavljeno u NN 159/13 od 30.12.2013.:

 

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Na temelju članka 1021. stavak 3., a u svezi s člankom 12. stavak 3., članka 1021. stavka 5., a u svezi s člankom 188. stavka 4. i članka 203. stavka 4., Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11 i 56/13); članka 120. stavka 1. točke g, a u svezi s člankoma 13. stavka 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

 

NAREDBU O VISINI NAKNADA KOJE PLAĆAJU VLASNICI POMORSKIH OBJEKATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U smislu ove Naredbe naknade koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u Republici Hrvatskoj su:

– naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu od onečišćenja koju plaćaju vlasnici stranih jahte i brodice namijenjene razonodi, športu ili rekreaciji koje plove i borave u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske,

– naknada koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica, odnosno upisnik jahti Republike Hrvatske,

– naknada za upis u odgovarajuće upisnike odnosno očevidnike koju plaćaju vlasnici pomorskih objekata upisanih u odgovarajuće upisnike odnosno očevidnike Republike Hrvatske.

Članak 2.

Visina naknade koju plaćaju vlasnici brodova, nepomičnih odobalnih objekata i plutajućih objekata utvrđena je u Tablici 1. koja čini Prilog 1. ove Naredbe.

Članak 3.

Visina naknade koju plaćaju vlasnici jahti i brodica utvrđena je u Tablici 2. koja čini Prilog 2. ove Naredbe.

Članak 4.

Visinu naknade iz članak 2. i članka 3. ove Naredbe za svaki pojedini objekt utvrđuje lučka kapetanija sukladno kriterijima iz Tablica 1. i Tablice 2.

Naknada iz članak 2. i članka 3. ove Naredbe plaća se godišnje.

Za jahtu ili brodicu koja tijekom godine promjeni državnu pripadnost ne plaća se ponovno naknada iz članka 3. ove Naredbe.

Članak 5.

Vlasnici stranih jahti i brodica plaćaju naknadu iz članka 3. ove Naredbe sukladno odredbama posebnog propisa kojim se uređuje dolazak i boravak stranih jahti u unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske.

Iznimno vlasnik strane jahte ili brodice koja se nalazi u Republici Hrvatskoj na stalnom vezu, ukoliko ne plovi, plaća naknadu najkasnije do kraja godine za tekuću godinu.

Članak 6.

Vlasnici brodova, nepomičnih odobalnih objekata i plutajućih objekata upisanih u odgovarajuće upisnike Republike Hrvatske plaćaju naknadu iz članka 2. ove Naredbe najkasnije do kraja godine za tekuću godinu.

Vlasnici brodica i jahti upisanih u odgovarajuće očevidnike, odnosno upisnike Republike Hrvatske plaćaju naknadu iz članka 3. ove Naredbe najkasnije do kraja godine za tekuću godinu.

Vlasnik čamca upisanog u očevidnik čamaca Republike Hrvatske prije plovidbe u unutrašnjim morskim vodama dužan je platiti naknadu iz članka 3. ove Naredbe u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije.

Članak 7.

Duljina brodice ili jahte (L) iz Tablice 2. ove Naredbe jest duljina kako je navedeno u ispravama brodice ili jahte izražena u metrima (m).

Ukoliko brodica ili jahta iz stavka 1. ovog članka nema valjane isprave iz kojih je vidljiva njihova duljina, tada se duljinom brodice ili jahte smatra duljina trupa brodice ili jahte odnosno duljina od krajnje krmene do krajnje pramčane točke integralnog dijela trupa plovila.

Članak 8.

Ukupna snaga porivnih uređaja (Puk) iz Tablice 2. ove Naredbe jest snaga kako je navedeno u ispravama brodice ili jahte izražena u kilovatima (kW).

Članak 9.

Za brodove kojima nije utvrđena bruto tonaža (GT) sukladno Međunarodnoj konvenciji o baždarenju brodova 1969 (TMC 69) ili u skladu s Pravilima za baždarenje pomorskih brodova, brodica i jahti, plaća se naknada iz članka 2. ove Naredbe sukladno brojčanoj vrijednosti bruto registarske tonaže (GRT) upisane u upisnik brodova Republike Hrvatske.

Članak 10.

Naknade iz članka 5., stavka 1. članak 6. i stavka 3. članka 6. ove Naredbe prihod su Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 11.

Naknada iz stavka 2. članka 6. se plaća u korist proračuna županije na čijem području je brodica, odnosno jahta upisana u očevidnik brodica, odnosno upisnik jahti.

Sredstva prikupljena od naknada iz stavka 1. ovog članka prihod su županijskog proračuna, a koriste se namjenski sukladno posebnom propisu kojim se uređuje upravljanje pomorskim dobrom.

Članak 12.

Vlasnici stranih jahti i brodica koji su platili naknadu za sigurnost plovidbe sukladno Naredbi o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice (»Narodne novine« broj 2/05), nisu dužni platiti naknadu sukladno ovoj Naredbi prije isteka vremenskog perioda od godinu dana od dana plaćanja naknade za sigurnost plovidbe.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za upis broda, jahte i brodice u upisnik brodova, odnosno jahti i očevidnik brodica (»Narodne novine«, br. 14/13), Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice (»Narodne novine« broj 2/05) i Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica, odnosno upisnik jahti (»Narodne novine« broj 179/04).

Članak 14.

Ova Naredba stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/13-02/93 Urbroj: 530-04-3-13-1 Zagreb, 24. prosinca 2013.

Ministar dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

PRILOG 1.

Tablica 1.

Brod (naknada izražena u kunama)

GT < 500

500 ≤ GT < 10.000

GT ≥ 10.000

500

3.500

7.500

Nepomični odobalni objekt ili plutajući objekt (naknada izražena u kunama)

Platforma

7.500

Plutajući dok

3.500

Cjevovod

50

Ponton

50

Ostali nepomični odobalni objekti i plutajući objekti

500

PRILOG 2

Tablica 2.

Jahta ili brodica (naknada izražena u kunama)

 

DULJINA L

UKUPNA SNAGA PORIVNIH UREĐAJA Puk

L < 40 m

L ≥ 40 m

Puk < 3000 kW

20L+2*Puk

7.500

Puk ≥ 3000 kW

7.500

7.500

 

 

 

Copyright © Ante Borić