Baza je ažurirana 27.02.2024. 

zaključno sa NN 21/24

Objavljeno u NN 49/2018 (30.5.2018.):

 

PRAVOBRANITELJ ZA DJECU

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o pravobranitelju za djecu (»Narodne novine« broj 73/2017.), pravobraniteljica za djecu donosi

 

POSLOVNIK O RADU PRAVOBRANITELJA ZA DJECU

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način i organizacija rada, unutarnji ustroj stručne službe te druga pitanja važna za rad pravobranitelja za djecu.

Članak 2.

(1) Primjenom Poslovnika osigurava se uredno i pravovremeno obavljanje poslova pravobranitelja za djecu.

(2) Pravobranitelj za djecu tumači odredbe ovoga Poslovnika, daje upute za njegovu primjenu te se brine o njegovoj pravilnoj primjeni.

Članak 3.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, neovisno o tome jesu li u Poslovniku korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO UREDA PRAVOBRANITELJA ZA DJECU

Ured pravobranitelja za djecu

Članak 4.

(1) Poslove iz djelokruga pravobranitelja za djecu obavlja Ured pravobranitelja za djecu.

(2) Uredom pravobranitelja za djecu upravlja pravobranitelj za djecu. Pravobranitelj za djecu u odnosu na službenike Ureda pravobranitelja za djecu ima položaj čelnika tijela.

(3) Pravobranitelj za djecu može u skladu sa Zakonom o pravobranitelju za djecu i Poslovnikom donijeti akte potrebne za obavljanje poslova pravobranitelja za djecu.

(4) Sjedište Ureda pravobranitelja za djecu je u Zagrebu, a područni uredi nalaze se u Rijeci, Splitu i Osijeku.

Članak 5.

(1) Stručne poslove pravobranitelja za djecu obavljaju službenici koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete za raspoređivanje na radna mjesta predviđena Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda pravobranitelja za djecu.

(2) Broj službenika, raspored radnih mjesta s opisom poslova te uvjeti koje moraju ispuniti za primanje u državnu službu utvrđuju se Pravilnikom o unutarnjem redu, sukladno odredbama posebnih propisa o državnim službenicima.

Članak 6.

U Uredu pravobranitelja za djecu ustrojava se Služba za stručne poslove i Služba za opće poslove.

Članak 7.

Služba za stručne poslove:

– uz pravobranitelja za djecu ostvaruje aktivnosti promicanja i zagovaranja dječjih prava;

– prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece s odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih ugovora koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece;

– prati izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih ugovora koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece;

– prati primjenu svih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece;

– prati povrede pojedinačnih prava djece i proučava opće pojave i načine povreda prava i interesa djece;

– prikuplja sudsku praksu i pravna stajališta sudova u Republici Hrvatskoj, Europskog suda za ljudska prava, Europskog suda pravde te drugih relevantnih međunarodnih tijela, koji se odnose na prava djece ili kojima se uređuju pitanja od važnosti za zaštitu prava i interesa djece;

– prati donošenje novih međunarodnih dokumenata, stručnu literaturu i druge podatke koji su od važnosti za zaštitu prava i interesa djece;

– upoznaje i savjetuje djecu o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa, surađuje s djecom te potiče djecu na izražavanje mišljenja;

– izrađuje nacrte upozorenja, preporuka i prijedloga;

– izrađuje nacrte akata kojima se potiču izmjene zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu prava djece;

– izrađuje prijedloge za poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa djece te za sprječa­vanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece;

– izrađuje nacrte akata iz nadležnosti pravobranitelja za djecu;

– prati i proučava propise i probleme koji se javljaju u njihovoj primjeni te o tome daje pravobranitelju za djecu mišljenja i prijedloge;

– obilazi mjesta u kojima su smještena ili borave djeca;

– sudjeluje u izradi nacrta godišnjeg i posebnih izvješća Hrvatskome saboru;

– istražuje i analizira podatke o pojedinim područjima prava djece;

– ostvaruje poslove međunarodne suradnje te priprema stručne podloge za nastupe pravobranitelja za djecu na međunarodnim skupovima;

– ostvaruje suradnju s nadležnim tijelima, organizacijama civilnoga društva, akademskom zajednicom te stručnjacima za prava djece;

– provodi edukacije iz područja zaštite prava djece;

– obavlja i druge poslove koje joj povjeri pravobranitelj za djecu.

Članak 8.

Služba za opće poslove:

– obavlja poslove u vezi sa zapošljavanjem te ostvarivanjem prava i obveza iz radnog odnosa;

– predlaže planove prijma, osposobljavanja i stručnog usavršavanja državnih službenika, prati njihovo ostvarivanje te obavlja druge poslove vezane uz službeničke odnose te razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima;

– izrađuje prijedloge financijskog plana za proračunsku godinu te prati njegovo ostvarivanje i obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava;

– izrađuje prijedlog proračuna te obavlja poslove u vezi s izvršavanjem proračuna pravobranitelja za djecu; sastavlja, analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava;

– unosi zahtjeve za isplatu proračunskih sredstava u sustav državne riznice;

– izrađuje financijska, statistička i ostala izvješća u vezi s isplaćenim plaćama;

– obavlja financijske poslove u vezi s provođenjem projekata;

– surađuje s drugim tijelima državne uprave nadležnima za financije i unutarnju reviziju;

– obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na plan nabave i investicije;

– osigurava zakonit i učinkovit sustav financijskog upravljanja i kontrolu i provedbu Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti;

– obavlja računovodstvene, knjigovodstvene poslove i financijsko-planske poslove te nabave roba, radova i usluga;

– brine se o zakonitoj provedbi važećih materijalno-financijskih propisa;

– obavlja poslove uredskog poslovanja, zaprima pismena i druge dokumente i dostavlja ih u rad te obavlja poslove otpreme i čuvanja u pismohrani;

– upravlja urudžbenim zapisnikom i bazama podataka pravobranitelja za djecu;

– evidentira i statistički obrađuje predmete koji se odnose na povrede pojedinačnih prava djece te opće pojave i načine povreda prava i interesa djece;

– priprema nacrte akata pravobranitelja za djecu koji se odnose na opće poslove;

– organizira primanje stranaka i telefonsko komuniciranje s građanima;

– koordinira organizaciju i provedbu javnih tribina, okruglih stolova, stručnih rasprava i savjetovanja za potrebe pravobranitelja za djecu;

– organizira, koordinira i sudjeluje u provedbi projekata iz djelokruga pravobranitelja za djecu, u suradnji s različitim domaćim i međunarodnim partnerima;

– obavlja poslove odnosa s javnošću i suradnje s medijima te obavještava stručnu i opću javnost o aktualnim temama iz područja dječjih prava;

– obavlja poslove osmišljavanja, uređivanja, ažuriranja i održavanja službene web stranice pravobranitelja za djecu;

– obavlja opće, tehničke i druge pomoćne poslove;

– skrbi o urednom i pravilnom održavanju i korištenju imovine, sredstava za rad, voznog parka te opremanju prostora Ureda pravobranitelja za djecu;

– sudjeluje u izradi nacrta godišnjih i posebnih izvješća Hrvatskom saboru te drugih izvješća koje izrađuje pravobranitelj za djecu;

– obavlja poslove uspostave i održavanja informacijskog sustava;

– organizira i brine se o izdavačkoj djelatnosti pravobranitelja za djecu;

– obavlja druge poslove koje joj povjeri pravobranitelj za djecu.

III. RAD PRAVOBRANITELJA I ZAMJENIKA PRAVOBRANITELJA ZA DJECU

Kolegij pravobranitelja za djecu

Članak 9.

(1) Pravobranitelj za djecu i njegovi zamjenici čine kolegij pravobranitelja za djecu, a službenici Ureda sudjeluju u radu kolegija prema potrebi.

(2) Kolegij pravobranitelja za djecu:

– raspravlja o strateškom planu i godišnjem planu rada te koordinira njihovu izradu;

– raspravlja o prijedlogu proračuna, financijskog plana i zaključnog računa pravobranitelja za djecu;

– raspravlja o nacrtu godišnjeg i posebnih izvješća Hrvatskom saboru;

– raspravlja o nacrtima akata kojima se potiče donošenje te izmjena i dopuna zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu i promicanje prava i interesa djece;

– raspravlja o nacrtima prijedloga mjera za izgradnju cjelovitoga sustava za zaštitu i promicanje prava i interesa djece te za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece;

– raspravlja o načinima upoznavanja i savjetovanja djece o ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i interesa, kao i o načinima suradnje s djecom te poticanja djece na izjašnjavanje i uvažavanje njihovog mišljenja;

– raspravlja o načinima obavještavanja javnosti o stanju prava djece;

– odlučuje o načinu promocije i zagovaranja dječjih prava;

– raspravlja o načelnim i drugim pitanjima važnim za prava djece;

– raspravlja o posebno složenim slučajevima iz nadležnosti pravobranitelja za djecu;

– razmatra načine učinkovite suradnje s društvenim subjektima koji se bave pravima djece;

– razmatra načine suradnje s međunarodnim institucijama;

– osigurava kvalitetnu suradnju i komunikaciju između službi Ureda pravobranitelja za djecu;

– raspravlja o prijedlozima općih akata koje donosi pravobranitelj za djecu;

– predlaže temeljna načela organizacije rada Ureda pravobranitelja za djecu;

– obavlja i druge poslove važne za djelovanje pravobranitelja za djecu.

Zamjenici pravobranitelja za djecu

Članak 10.

(1) Zamjenici pravobranitelja za djecu:

– zamjenjuju pravobranitelja za djecu u slučaju njegove spriječenosti (bolesti, odsutnosti i slično);

– upravljaju službama te su odgovorni za pravovremeno i učinkovito funkcioniranje službe kojom upravljaju;

– sudjeluju u radu kolegija pravobranitelja za djecu i osiguravaju stručnu pripremu vezano uz teme o kojima se raspravlja na kolegiju;

– ukazuju na probleme koji se pojavljuju u radu službi te predlažu načine rješavanja problema;

– koordiniraju i sudjeluju u izradi nacrta godišnjih i posebnih izvješća Hrvatskom saboru te drugih izvješća koja izrađuje pravobranitelj za djecu;

– obavještavaju pravobranitelja za djecu o pitanjima važnim za promicanje i zaštitu prava i interesa djece, o radu po pojedinim predmetima, o organizaciji rada i funkcioniranju Ureda pravobranitelja za djecu;

– predlažu pravobranitelju preporuke za izgradnju cjelovitoga sustava zaštite prava djece te za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju njihova prava i interese;

– obavljaju i druge poslove po nalogu pravobranitelja za djecu.

(2) Poslovi zamjenika pravobranitelja za djecu pobliže će se utvrditi Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda pravobranitelja za djecu.

IV. ODREDBE O POSTUPANJU

Članak 11.

(1) Svatko ima pravo podnijeti prijedlog za razmatranje pitanja od važnosti za zaštitu prava i interesa djece.

(2) Prijedlog se može podnijeti pisano putem pošte, e-maila ili neposredno osobnim obraćanjem u Uredu pravobranitelja za djecu.

(3) Ako se podnositelj prijedloga neposredno osobno obratio Uredu pravobranitelja za djecu, prijedlog se evidentira na posebnom obrascu čiji sadržaj utvrđuje općim aktom pravobranitelj za djecu.

(4) Uvredljivi, neprimjereni i prijeteći prijedlozi neće se razmatrati, osim ako sadrže informacije o ugroženosti djeteta.

(5) Prijedlog mora biti razumljiv i potpun, odnosno mora sadržavati podatke potrebne za postupanje pravobranitelja za djecu.

(6) Ako je prijedlog nerazumljiv ili nepotpun, pravobranitelj za djecu pozvat će podnositelja da u roku ne dužem od 30 dana prijedlog uredi ili nadopuni. Ako podnositelj prijedloga u ostavljenom roku ne postupi sukladno pozivu, smatrat će se da je odustao od prijedloga.

(7) Pravobranitelj za djecu obavijestit će podnositelja prijedloga o poduzetim aktivnostima.

Članak 12.

(1) Zaprimljeni prijedlozi raspoređuju se u rad zamjenicima i službenicima u Uredu pravobranitelja za djecu.

(2) Nitko nema pravo dati podatke o službeniku kojem je predmet raspoređen u rad.

Članak 13.

Ako se podnositelj prijedloga ponovo obrati s istovjetnim prijedlogom koji u odnosu na prethodno podnesene prijedloge ne sadrži nove činjenice, okolnosti ili dokaze, pravobranitelj za djecu takav prijedlog neće ponovno razmatrati.

Članak 14.

Pravobranitelj za djecu slobodno odlučuje hoće li prijedlog uzeti u razmatranje i u kojem opsegu, vodeći računa o zaštiti prava i interesa djeteta, o mogućnosti povrede prava i interesa većeg broja djece te o načinu i okolnostima pod kojima je došlo ili može doći do povrede prava i interesa djeteta.

Članak 15.

Pravobranitelj za djecu ne zastupa građane pred državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima, ne pruža pravnu pomoć i ne daje tumačenje zakona i drugih propisa.

Članak 16.

(1) Radno vrijeme Ureda pravobranitelja za djecu, kao i uredovno vrijeme za primanje građana, uređuju se općima aktima pravobranitelja za djecu.

(2) Vrijeme određeno za primanje građana objavit će se na vidnom mjestu pri ulazu u Ured pravobranitelja za djecu te na internetskim stranicama pravobranitelja za djecu.

Članak 17.

Građane primaju pravobranitelj za djecu, njegovi zamjenici i savjetnici po prethodnom dogovoru.

Članak 18.

(1) Pravobranitelj za djecu, zamjenici pravobranitelja za djecu, državni službenici i namještenici u Uredu pravobranitelja za djecu te ostale osobe koje privremeno i/ili povremeno obavljaju poslove ili sudjeluju u radu Ureda pravobranitelja za djecu dužni su postupati sukladno propisima o tajnosti i zaštiti podataka za vrijeme i nakon prestanka rada u Uredu, bez obzira na način na koji su za te podatke saznali.

(2) Pravobranitelj za djecu, zamjenici pravobranitelja za djecu i državni službenici u Uredu pravobranitelja za djecu dužni su s podacima o djeci postupati u skladu s načelom zaštite najboljeg interesa djeteta te čuvati kao profesionalnu tajnu sve podatke o djeci koje saznaju u obavljanju svojih poslova i ovlasti.

(3) Pobliže odredbe o tajnosti i zaštiti podataka uređuju se općim aktom pravobranitelja za djecu.

Članak 19.

(1) Godišnji plan rada odlukom donosi pravobranitelj za djecu najkasnije do kraja tekuće godine za iduću kalendarsku godinu, a doneseni godišnji plan rada može se tijekom godine mijenjati.

(2) Godišnji plan rada i njegove izmjene dostavljaju se matičnom radnom tijelu Hrvatskoga sabora u roku od dva mjeseca od donošenja.

Članak 20.

Pravobranitelj za djecu, zamjenici pravobranitelja za djecu i savjetnici redovito obilaze i posjećuju mjesta u kojima su smještena ili borave djeca te vrše uvid u način ostvarivanja brige o djeci koja borave ili su privremeno odnosno trajno smještena kod fizičkih i pravnih osoba i drugih pravnih subjekata na temelju posebnih propisa, a osobito mjesta gdje su smještena djeca bez roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca s problemima u ponašanju, djeca u sukobu sa zakonom i druga djeca u ranjivim situacijama.

Članak 21.

(1) Godišnje izvješće o radu za proteklu kalendarsku godinu pravobranitelj za djecu podnosi Hrvatskom saboru do 31. ožujka tekuće godine, a na zahtjev Hrvatskog sabora izvanredno izvješće u roku određenom u zahtjevu.

(2) Pravobranitelj za djecu podnosi Hrvatskom saboru posebna izvješća kad ocijeni potrebnim poduzimanje posebnih mjera od važnosti za zaštitu prava i interesa djece.

Članak 22.

(1) Pravobranitelj za djecu može ukazati Hrvatskom saboru na potrebu donošenja i izmjene zakona i drugih propisa radi zaštite prava djece.

(2) Radi osiguravanja standarda zaštite prava djece pravobranitelj za djecu se može uključiti u postupak donošenja ili izmjene propisa tijekom javne rasprave ili u postupku pred Hrvatskim saborom.

(3) Pravobranitelj za djecu samostalno odlučuje hoće li se uključiti u izradu ili izmjenu zakona ili drugog propisa, kao i o sudjelovanju u radu stručnih radnih skupina.

Članak 23.

(1) Pravobranitelj za djecu surađuje s pučkim pravobraniteljem i posebnim pravobraniteljima u području promicanja i zaštite ljudskih prava sukladno načelima komplementarnosti, međusobnog uvažavanja i djelotvornosti u zaštiti i promicanju ljudskih prava.

(2) Način i oblici suradnje s pravobraniteljskim institucijama iz st. 1. ovog članka uređuju se sporazumom o međuinstitucionalnoj suradnji.

Članak 24.

(1) U svom radu pravobranitelj za djecu surađuje s organizacijama civilnog društva, akademskom zajednicom i stručnjacima za prava djece.

(2) Suradnja s tijelima navedenim u st. 1. ovog članka provodi se kroz zajedničko organiziranje javnih rasprava, kroz zajedničke aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti zaštite pojedinih prava djece te kroz suradnju na posebnim projektima.

V. UREDSKO POSLOVANJE

Članak 25.

(1) Uredskim poslovanjem osiguravaju se uvjeti za pravilan rad i poslovanje Ureda pravobranitelja za djecu.

(2) Uredsko poslovanje u Uredu pravobranitelja za djecu obuhvaća skup pravila i mjera o postupanju s pismenima, njihovu primanju i izdavanju pismena, njihovoj evidenciji i dostavi u rad, obradi, korištenju, otpremanju, čuvanju, izlučivanju i predaji nadležnom arhivu ili drugom nadležnom tijelu.

(3) Uredsko poslovanje u Uredu pravobranitelja za djecu, obrazac upisnika predmeta pravobranitelja i osnovne klasifikacijske skupine i podskupine predmeta po pojedinim područjima i djelatnostima pojedinih područja pobliže uređuje pravobranitelj za djecu posebnom Odlukom.

VI. MREŽA MLADIH SAVJETNIKA

Članak 26.

(1) Pravobranitelj za djecu ima Mrežu mladih savjetnika kao savjetodavno tijelo koje čine dvadesetero (20) djece u dobi od 12 do 18 godina. Članovi Mreže mladih savjetnika biraju se na razdoblje od tri godine temeljem javnog poziva pravobranitelja za djecu.

(2) Članovi Mreže mladih savjetnika savjetuju pravobranitelja za djecu i pomažu mu u radu upozoravajući na probleme i potrebe svojih vršnjaka i šireći u svojem okruženju informacije o dječjim pravima i ulozi pravobranitelja za djecu u njihovoj zaštiti. Članovi mreže mladih savjetnika pomažu pravobranitelju za djecu i u formuliranju stajališta i preporuka koje javno iznosi kad nastupa kao zagovornik i glasnogovornik djece.

(3) Pravila o sadržaju i načinu rada Mreže mladih savjetnika pravobranitelj za djecu će utvrditi općim aktom.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 27.

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda pravobranitelja za djecu donijet će pravobranitelj za djecu u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Poslovnika.

Članak 28.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu pravobranitelja za djecu (»Narodne novine«, broj 21/2005.).

(2) Do donošenja općih akata na temelju ovog Poslovnika, ostaju na snazi postojeći opći akti pravobranitelja za djecu.

Članak 29.

Ovaj Poslovnik, nakon potvrđivanja od Hrvatskog sabora, stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Urbroj: DPR-011-04/18-0001

Zagreb, 8. siječnja 2018.

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, dipl. iur., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić