Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Objavljneo u NN 49/2018 (30.5.2018.):

 

 

Ministarstvo financija

Na temelju članka 26. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (»Narodne novine«, broj 40/16) ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O OSIGURANJU CARINSKOG DUGA

DIO PRVI UVODNE ODREDBE

Predmet propisa

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način polaganja, primjene i povrata oblika osiguranja te druge posebnosti vezano za osiguranje carinskog duga koji je nastao ili bi mogao nastati, uključujući i druga javna davanja koja se naplaćuju za robu koja se uvozi u carinsko područje Europske unije (u daljnjem tekstu: Unija) ili izvozi iz carinskog područja Unije.

 

DIO DRUGI OPSEG OSIGURANJA I PODNOSITELJ OSIGURANJA

Opseg osiguranja

Članak 2.

U provedbi članka 89. stavka 2. i članka 114. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10. 10. 2013., str. 1; Ispravak SL L 287, 29. 10. 2013., str. 90; Ispravak SL L 70, 14. 3. 2015., str. 64; Ispravak SL L 267, 30. 9. 2016., str. 2 i Uredba (EU) 2016/2339 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016 o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije, u pogledu robe koja je privremeno napustila carinsko područje Unije morem ili zrakom, SL L 354, 23. 12. 2016. str. 32; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 952/2013) položenim osiguranjem osigurava se iznos koji je nastao ili bi mogao nastati na ime:

1. carinskog duga

2. drugih javnih davanja iz članka 5. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije

3. pripadajućih kamata.

 

Podnositelj osiguranja

Članak 3.

U provedbi članka 89. stavka 3. Uredbe (EU) br. 952/2013, osim osobe od koje se zahtijeva polaganje osiguranja (dužnik ili osoba koja može postati dužnikom), osiguranje može položiti i carinski zastupnik iz članka 18. Uredbe (EU) br. 952/2013.

DIO TREĆI POJEDINAČNO I ZAJEDNIČKO OSIGURANJE

POGLAVLJE I. OBLICI OSIGURANJA

Oblici osiguranja za davanje pojedinačnog ili zajedničkog osiguranja

Članak 4.

Prema vrsti osiguranja (pojedinačno ili zajedničko osiguranje) osiguranje se može dati u jednom od sljedećih oblika:

1. osiguranje u obliku polaganja gotovine u kunama (u daljnjem tekstu: gotovinski polog) sukladno članku 92. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 952/2013, kao pojedinačno ili kao zajedničko osiguranje

2. osiguranje u obliku preuzete obveze jamca (u daljnjem tekstu: preuzeta obveza jamca) sukladno članku 92. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 952/2013, kao pojedinačno ili kao zajedničko osiguranje

3. osiguranje u obliku zadužnice – kao jedan od drugih oblika osiguranja koji pružaju jednakovrijedno osiguranje sukladno članku 92. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU) br. 952/2013 i članku 83. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29. 12. 2015., str. 1; Ispravak SL L 87, 2. 4. 2016., str. 35; Ispravak SL L 101, 13.4.2017., str. 164; Ispravak SL L 101, 13. 4. 2017., str. 221; Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 оd 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446, SL L 69, 15. 3. 2016. str. 1 i Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/651 оd 5. travnja 2016. o ispravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije, SL L 111, 27. 4. 2016., str. 1; u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446), kao zajedničko osiguranje u slučajevima propisanim ovim Pravilnikom.

POGLAVLJE II. POJEDINAČNO OSIGURANJE

Odjeljak 1. GOTOVINSKI POLOG

Uplata gotovinskog pologa

Članak 5.

(1) Osoba koja želi podnijeti gotovinski polog kao oblik pojedinačnog osiguranja prethodno uplaćuje novčani iznos u kunama na evidentni račun područnog carinskog ureda u čijem je sastavu carinski ured nadležan za provedbu postupka u odnosu na određenu robu ili određenu deklaraciju za koju se osiguranje polaže kao pojedinačno osiguranje.

(2) Uz uplatu iznosa gotovinskog pologa osoba iz stavka 1. ovog članka nadležnom područnom carinskom uredu predaje izjavu u kojoj navodi u koju se svrhu odnosni gotovinski polog podnosi kao pojedinačno osiguranje.

(3) Izjava iz stavka 2. ovoga članka predaje se na obrascu iz Priloga 1 ovoga Pravilnika, koji je njegov sastavni dio.

Potvrda uplate gotovinskog pologa

Članak 6.

(1) Nakon provjere izvršene uplate nadležni područni carinski ured davatelju izjave iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika izdaje potvrdu o izvršenom evidentiranju uplate u svrhu polaganja gotovinskog pologa kao oblika pojedinačnog osiguranja.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na obrascu iz Priloga 2 ovoga Pravilnika, koji je njegov sastavni dio.

Odjeljak 2. PREUZETA OBVEZA JAMCA

Odobravanje preuzete obveze jamca

Članak 7.

(1) Pojedinačno osiguranje u obliku preuzete obveze jamca odobrava nadležni carinski ured, kao jamstveni carinski ured iz članka 151. stavka 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29. 12. 2015., str. 558; Ispravak SL L 87, 2. 4. 2016., str. 35; Ispravak, SL L 101, 13. 4. 2017., str. 196 i Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/989 o ispravku i izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 о utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije оd 8. lipnja 2017., SL L 149, 13. 6. 2017., str. 19; u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/2447).

(2) Jamstveni carinski ured iz stavka 1. ovog članka je carinski ured na kojem će biti podnesena carinska deklaracija za koju se podnosi pojedinačno osiguranje u obliku preuzete obveze jamca ili carinski ured nadležan za provedbu postupka u odnosu na određenu robu.

(3) Obrazac preuzimanja obveze jamca za pojedinačno osiguranje podnosi se na obrascu iz Priloga 3 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio, i dostavlja se u tri primjerka nadležnom carinskom uredu.

(4) Jamstveni carinski ured ovjerom odobrava preuzetu obvezu jamca, a dostavom primjerka ovjerene preuzete obveze jamca obavješćuje o tome osobu koja je položila osiguranje i jamca.

Odobravanje preuzete obveze jamca u svrhu pojedinačnog jamstva u obliku kuponâ

Članak 8.

(1) Pojedinačno osiguranje u obliku preuzete obveze jamca u svrhu izdavanja pojedinačnog jamstva u obliku kuponâ odobrava Središnji ured kao jamstveni carinski ured iz članka 151. stavka 1. i članka 160. stavka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447.

(2) Obrazac preuzete obveze jamca (Obveza jamca – pojedinačno osiguranje u obliku kupona), propisan člankom 160. stavkom 1. drugim podstavkom Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/2447, dostavlja se u dva primjerka Središnjem uredu.

(3) Središnji ured ovjerom odobrava preuzetu obvezu jamca a dostavom jednog primjerka ovjerene preuzete obveze obavješćuje o tome jamca.

(4) Jamac je dužan, bez odlaganja, sukladno članku 160. stavku 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/2447, Središnjem uredu dostaviti sve potrebne podatke o kuponima pojedinačnog osiguranja koje je izdao.

POGLAVLJE III. ODOBRENJE ZA POLAGANJE ZAJEDNIČKOG OSIGURANJA

Izdavanje odobrenja za polaganje zajedničkog osiguranja

Članak 9.

(1) O zahtjevu za izdavanje odobrenja za polaganje zajedničkog osiguranja odlučuje Središnji ured na temelju prethodno provedenog postupka i mišljenja nadležnog područnog carinskog ureda.

(2) Odobrenje za polaganje zajedničkog osiguranja donosi se nakon:

1. provjere jesu li temeljem uredno podnesenog zahtjeva ispunjeni svi propisani uvjeti za izdavanje zahtijevanog odobrenja

2. podnošenja nekog od oblika osiguranja iz članaka 10., 11. ili 12. ovoga Pravilnika u visini referentnog iznosa zajedničkog osiguranja koji je utvrđen sukladno članku 155. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/2447 ili u umanjenom iznosu sukladno članku 158. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/2447, osim u slučaju donošenja odobrenja za uporabu zajedničkog osiguranja s iznosom smanjenim na 0% dijela referentnog iznosa (oslobođenje od polaganja osiguranja).

Gotovinski polog

Članak 10.

Osoba koja želi podnijeti gotovinski polog kao oblik zajedničkog osiguranja uplaćuje novčani iznos u kunama u utvrđenoj visini zajedničkog osiguranja na evidentni račun:

– nadležnog područnog carinskog ureda prema poslovnom nastanu podnositelja zahtjeva za zajedničko osiguranje ako je podnositelj zahtjeva osoba s poslovnim nastanom na području Republike Hrvatske

– Područnog carinskog ureda Zagreb, u ostalim slučajevima.

Preuzeta obveza jamca

Članak 11.

(1) Obrazac preuzete obveze jamca za zajedničko osiguranje podnosi se na obrascu iz Priloga 4 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio, i dostavlja se u tri primjerka Središnjem uredu.

(2) Jamstveni carinski ured ovjerom odobrava preuzetu obvezu jamca, a dostavom primjerka ovjerene preuzete obveze jamca obavješćuje o tome osobu koja je položila osiguranje i jamca.

Polaganje osiguranja u obliku zadužnice

Članak 12.

(1) Polaganje zajedničkog osiguranja u obliku zadužnice može se odobriti za stavljanje robe u postupak unutarnje proizvodnje radi uporabe robe pri gradnji, popravku, održavanju ili pregradnji brodova, brodica ili drugih plovila.

(2) Zadužnica kao oblik zajedničkog osiguranja odobrava se osobama iz stavka 1. koje su tijekom carinskog poslovanja u prethodnom 12-mjesečnom razdoblju:

1. pravodobno i u cijelosti namirivale svoje obveze prema Carinskoj upravi

2. nemaju teške povrede ili ponovljene povrede carinskog zakonodavstva, uključujući nepostojanje teških kaznenih djela povezanih s gospodarskim aktivnostima.

(3) Zadužnica mora biti izdana, potvrđena kod javnog bilježnika i registrirana sukladno odredbama Ovršnog zakona (»Narodne novine«, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).

POGLAVLJE IV. PRILAGODBA POLOŽENOG OSIGURANJA

Zahtijevanje prilagodbe referentnog iznosa

Članak 13.

(1) Korisnik odobrenja iz članka 9. ovog Pravilnika može zatražiti smanjivanje ili povećanje iznosa zajedničkog osiguranja utvrđenog u odobrenju, ako je u tijeku važenja osiguranja došlo do smanjivanja ili povećanja poslovnih aktivnosti koje utječu na promjenu visine referentnog iznosa. Zahtjev za smanjivanje ili povećanje referentnog iznosa zajedničkog osiguranja podnosi se Središnjem uredu.

(2) Obrazac Dodatka preuzete obveze jamca kojim se smanjuje/povećava preuzeta obveza jamca podnosi se na obrascu iz Priloga 5 ovoga Pravilnika, koji je njegov sastavni dio.

POGLAVLJE V. VOĐENJE EVIDENCIJE

Članak 14.

O prihvaćenim oblicima pojedinačnog i zajedničkog osiguranja u Informacijskom sustavu Carinske uprave vodi se evidencija.

POGLAVLJE VI. VRAĆANJE OSIGURANJA I NAPLATA IZ OSIGURANJA

Vraćanje osiguranja

Članak 15.

(1) Ako vraćanje osiguranja opravdava takvu radnju, u provedbi članka 98. Uredbe (EU) br. 952/2013 položeni oblik osiguranja na temelju zahtjeva i izvršene provjere nadležnog područnog carinskog ureda vraća:

1. nadležni područni carinski ured kod kojeg je izvršena uplata sukladno članku 5. ovoga Pravilnika – u slučaju gotovinskog pologa čije korištenje je prihvaćeno kao pojedinačno osiguranje

2. nadležni carinski ured koji je odobrio takvo korištenje sukladno članku 7. ovoga Pravilnika, – u slučaju preuzete obveze jamca čije korištenje je prihvaćeno kao pojedinačno osiguranje

3. Središnji ured koji je odobrio polaganje takvog osiguranja sukladno članku 8. ovoga Pravilnika – u slučaju preuzete obvezu jamca čije korištenje je prihvaćeno kao pojedinačno osiguranje

4. Središnji ured – u slučaju oblika osiguranja za koji je izdano odobrenje za polaganje zajedničkog osiguranja.

(2) Za vraćanje gotovinskog pologa kao oblika pojedinačnog osiguranja osoba iz članka 5. ovog Pravilnika, podnosi zahtjev nadležnom područnom carinskom uredu na Obrascu iz Priloga 6 ovoga Pravilnika, koji je njegov sastavni dio.

(3) Kada je gotovinski polog prihvaćen kao oblik pojedinačnog osiguranja u postupku provoza, nadležni carinski ured (otpremni ured u postupku provoza) nalaže vraćanje položenog iznosa osiguranja čim se postupak provoza zaključi.

Naplata iz osiguranja

Članak 16.

(1) Ako dug osiguran položenim oblikom osiguranja nije plaćen u propisanom roku, područni carinski ured nadležan za uređenje pitanja plaćanja odnosnog duga dužniku šalje opomenu s upozorenjem da će se u slučaju nepodmirenja duga isti naplatiti iz podnesenog oblika osiguranja. Opomena se šalje na obrascu iz Priloga 7 ovoga Pravilnika, koji je njegov sastavni dio.

(2) Ako dug nije plaćen u roku navedenom u opomeni iz stavka 1., područni carinski ured pokrenuti će postupak naplate s podnesenog oblika osiguranja.

(3) O provođenju naplate nepodmirenog duga iz zajedničkog osiguranja kada je isto odobreno sukladno članku 84. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/2446, područni carinski ured obavještava Središnji ured radi ponovne procjene odobrenja za polaganje odnosnog zajedničkog osiguranja.

 

DIO ČETVRTI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Korištenje oblika osiguranja i odobrenja temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima

Članak 17.

(1) Bankovne garancije položene pri Carinskoj upravi za osiguranje duga prema odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima (»Narodne novine«, br. 70/13 i 41/14), mogu se koristiti do isteka roka važenja bankovne garancije navedenog na istima, a najkasnije do 30. travnja 2019. godine.

(2) Odobrenja za polaganje osiguranja za namirenje duga s 50% uvećanom visinom jamstvene svote bankovne garancije, koja su bila izdana sukladno odredbama Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka, mogu se koristiti do isteka roka važenja pojedinih bankovnih garancija na koje se odnose.

(3) Odobrenja za podnošenje vlastite bjanko mjenice kao oblika osiguranja duga, koja su bila izdana sukladno odredbama Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka, važe do izdavanja odgovarajućih odobrenja za zajedničko osiguranje sukladno odredbama ovoga Pravilnika, a najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

Prestanak važenja propisa

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima (»Narodne novine«, br. 70/13 i 41/14).

Stupanje na snagu

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/31

Urbroj: 513-02-1210/1-18-1

Zagreb, 21. svibnja 2018.

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1

__________________________

(podnositelj izjave)

PODRUČNI CARINSKI URED _____________

IZJAVA ZA KORIŠTENJE GOTOVINSKOG POLOGA KAO POJEDINAČNOG OBLIKA OSIGURANJA

Podnositelj izjave _____________________________________

(naziv i adresa podnositelja izjave)

EORI broj: _________________________ obavještava Područni carinski ured ___________________ da je dana _____________ na račun br. ________________________ izvršio uplatu gotovinskog pologa u iznosu ______________________ HRK.

Sukladno izvršenoj uplati podnositelj izjavljuje da će koristiti gotovinski polog kao pojedinačni oblik osiguranja sukladno članku 5. Pravilnika o osiguranju carinskog duga za postupak ili JCD:

___________________________________________.

 

_______________

___________________________

Mjesto i datum

Potpis podnositelja izjave

 

 

PRILOG 2

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINSKA UPRAVA

PODRUČNI CARINSKI URED ______________

POTVRDA O KORIŠTENJU GOTOVINSKOG POLOGA KAO OBLIKA OSIGURANJA

Temeljem izjave podnositelja ___________________________ za korištenje gotovinskog pologa kao oblika osiguranja i uplati gotovinskog pologa u iznosu _______________ HRK, dana ___________ Područni carinski ured ____________ odobrava korištenje gotovinskog pologa kao pojedinačnog oblika osiguranja sukladno članku 6. Pravilnika o osiguranju carinskog duga.

Gotovinski polog kao oblik osiguranja evidentiran je u Registru instrumenata osiguranja pod brojem ___________________________.

 

_______________

___________________________

Mjesto i datum

Pečat i potpis

 

 

PRILOG 3

OBRAZAC JAMCA – POJEDINAČNO OSIGURANJE

I. Izjava jamca

1. Niže potpisana osoba (1)

..............................................................................................................

s nastanom u (2)

..............................................................................................................

zajednički i pojedinačno jamči, u jamstvenom carinskom uredu

. ..............................................................................................................

do najvišeg iznosa od

..............................................................................................................

u korist Europske unije (koju čine Kraljevina Belgija, Republika Bugarska, Češka Republika, Kraljevina Danska, Savezna Republika Njemačka, Republika Estonija, Helenska Republika, Kraljevina Španjolska, Francuska Republika, Irska, Republika Hrvatska, Talijanska Republika, Republika Cipar, Republika Latvija, Republika Litva, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Mađarska, Republika Malta, Kraljevina Nizozemska, Republika Austrija, Republika Poljska, Portugalska Republika, Rumunjska, Republika Slovenija, Slovačka Republika, Republika Finska, Kraljevina Švedska i Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske), te Republike Islanda, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Kraljevine Norveške, Republike Srbije, Švicarske Konfederacije, Republike Turske (3), Kneževine Andore i Republike San Marino (4),

za sve iznose za koje osoba koja polaže ovo osiguranje (5):

..............................................................................................................

može biti ili postati odgovorna navedenim zemljama za sve iznose koje duguje ili može dugovati navedenim zemljama za carine i druga davanja (5a) u odnosu na robu opisanu u nastavku obuhvaćenu sljedećim carinskim postupkom (6):

..............................................................................................................

Opis robe:

..............................................................................................................

Ova obveza jamca može se – ne može se (7) pri Carinskoj upravi položiti i glede osiguranja dugova drugih osoba, ako osoba koja polaže ovo osiguranje u odnosnom carinskom postupku ima status zastupnika u smislu članka 18. Carinskog zakonika Unije.

2. Niže potpisana osoba obvezuje se da će na prvi pisani zahtjev nadležnih tijela zemalja navedenih u točki 1. najkasnije 30 dana od datuma zahtjeva platiti tražene iznose, osim ako ta osoba ili neka druga zainteresirana osoba prije isteka tog roka nadležnim tijelima dostavi zadovoljavajući dokaz o zaključenju posebnog postupka, osim postupka uporabe u posebne svrhe, o propisnom zaključenju carinskog nadzora robe za uporabu u posebne svrhe ili privremenog smještaja ili, u slučaju drugih postupaka osim posebnih postupaka i privremenog smještanja, o reguliranju položaja robe.

Nadležna tijela mogu iz razloga koji smatraju valjanim na zahtjev niže potpisane osobe produljiti rok od 30 dana od datuma zahtjeva za plaćanje u kojem je ona dužna platiti tražene iznose. Troškovi nastali zbog odobrenja tog dodatnog roka, a posebno kamate, moraju se obračunati tako da odgovaraju iznosu koji bi se u sličnim okolnostima naplatio na tržištu novca ili na financijskom tržištu u predmetnoj zemlji.

3. Ova obveza vrijedi od dana kada je odobri jamstveni ured. Niže potpisana osoba i dalje je odgovorna za plaćanje svakog duga koji nastane tijekom carinskog postupka na temelju ove obveze koji je započeo prije stupanja na snagu opoziva ili ukidanja osiguranja, čak i ako je zahtjev za plaćanje izdan nakon tog datuma.

4. Za potrebe ove obveze niže potpisana osoba navodi svoju adresu za dostavu pismena (8) u svakoj od zemalja navedenih u točki 1. uz navođenje prezimena i imena, ili naziva poduzeća, i pune adrese.

 

Zemlja

Ime i prezime ili naziv poduzeća, i puna adresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niže potpisana osoba potvrđuje da prihvaća kao uredno primljene sve dopise i obavijesti te sve formalnosti ili postupke koji se odnose na ovu obvezu upućene ili uručene u pisanom obliku na jednu od njezinih adresa za dostavu pismena.

Niže potpisana osoba potvrđuje nadležnost sudova u mjestima gdje ima adresu za dostavu pismena.

Niže potpisana osoba obvezuje se da neće promijeniti svoju adresu za dostavu pismena, ili ako mora promijeniti jednu ili više od tih adresa, da će unaprijed obavijestiti jamstveni ured.

Sastavljeno u ............................................. dana ....................................

(Potpis) (9)

II. Odobrenje jamstvenog ureda

Jamstveni ured .........................................................................................

Obveza jamca odobrena dana ..................................... za pokrivanje carinskog postupka provedenog na temelju carinske deklaracije / deklaracije za privremeni smještaj br. ........................... od .................................... (10)

.............................

(Pečat i potpis)

(1) Naziv jamca (društvo).

(2) Adresa jamca.

(3) Precrtati ili izostaviti imena zemalja na čijem se području ovo osiguranje ne smije upotrebljavati.

(4) Upućivanja na Kneževinu Andoru i Republiku San Marino primjenjuju se samo na postupke provoza Unije.

(5) Ime i prezime ili naziv poduzeća i puna adresa osobe koja polaže osiguranje i EORI broj.

(5a) Primjenjuje se u odnosu na druga davanja koja treba platiti u vezi s uvozom ili izvozom robe ako se osiguranje upotrebljava za stavljanje robe u postupak provoza Unije ili zajednički provozni postupak ili se može upotrebljavati u više država članica.

(6) Navedite jedan od sljedećih carinskih postupaka:

(a) privremeni smještaj;

(b) postupak provoza Unije / zajednički provozni postupak;

(c) postupak carinskog skladištenja;

(d) postupak privremenog uvoza uz potpuno oslobođenje od uvoznih carina;

(e) postupak unutarnje proizvodnje;

(f) postupak uporabe u posebne svrhe;

(g) puštanje u slobodni promet na temelju redovite carinske deklaracije bez odgode plaćanja;

(h) puštanje u slobodni promet na temelju redovite carinske deklaracije s odgodom plaćanja;

(i) puštanje u slobodni promet na temelju carinske deklaracije podnesene u skladu s člankom 166. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije;

(j) puštanje u slobodni promet na temelju carinske deklaracije podnesene u skladu s člankom 182. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije;

(k) postupak privremenog uvoza uz djelomično oslobođenje od uvoznih carina;

(l) ako nije ništa od navedenoga, navedite vrstu postupka.

(7) Ovisno o tome ima li osoba iz (5) status zastupnika u smislu članka 18. Carinskog zakonika Unije, označitzi može li se ili ne može koristiti – precrtavanjem ili izostavljanjem nepotrebnog.

(8) Ako u zakonodavstvu zemlje nema odredbi o adresi za dostavu pismena, jamac u toj zemlji imenuje zastupnika ovlaštenog za primanje poruka upućenih jamcu, a potvrda iz drugog podstavka i obveza iz točke 4. četvrtog podstavka moraju se uskladiti. Za sporove povezane s ovim osiguranjem nadležni su sudovi u mjestima u kojima se nalaze adrese za dostavu pismena jamcu ili njegovim zastupnicima.

(9) Osoba koja potpisuje ispravu mora rukom upisati sljedeću napomenu ispred svojeg potpisa: »Osiguranje u iznosu od …«, pri čemu se iznos upisuje slovima.

(10) Popunjava ured u kojem je roba stavljena u carinski postupak ili se nalazila u privremenom smještaju.

PRILOG 4

OBVEZA JAMCA – ZAJEDNIČKO OSIGURANJE

I. Izjava jamca

1. Niže potpisana osoba (1) ....................................................................

s nastanom u (2) ......................................................................................

zajednički i pojedinačno jamči, u jamstvenom carinskom uredu Ministarstvo financija – Carinska uprava Republike Hrvatske, Središnji ured, Alexandera von Humboldta 4a, 10 000 Zagreb

do najvišeg iznosa od ...........................................................................

u korist Europske unije (koju čine Kraljevina Belgija, Republika Bugarska, Češka Republika, Kraljevina Danska, Savezna Republika Njemačka, Republika Estonija, Helenska Republika, Kraljevina Španjolska, Francuska Republika, Irska, Republika Hrvatska, Talijanska Republika, Republika Cipar, Republika Latvija, Republika Litva, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Mađarska, Republika Malta, Kraljevina Nizozemska, Republika Austrija, Republika Poljska, Portugalska Republika, Rumunjska, Republika Slovenija, Slovačka Republika, Republika Finska, Kraljevina Švedska i Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske),

te Republike Islanda, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Kraljevine Norveške, Republike Srbije, Švicarske Konfederacije, Republike Turske (3),

Kneževine Andore i Republike San Marino (4),

za sve iznose za koje osoba koja polaže ovo osiguranje (5): ................... može biti ili postati odgovorna navedenim zemljama za sve iznose koje duguje ili može dugovati navedenim zemljama za carine i druga davanja (6) u odnosu na robu obuhvaćenu carinskim postupcima navedenima u točki 1.a i/ili točki 1.b.

Najviši iznos osiguranja sastoji se od iznosa od:

...................................................................................................................

(a) to jest 100/50/30 % (7) dijela referentnog iznosa koji odgovara iznosu carinskog duga i ostalih davanja koja mogu nastati, jednak zbroju iznosa navedenih u točki 1.a,

i .................................................................................................................

(b) to jest 100/30 % (8) dijela referentnog iznosa koji odgovara iznosu carinskog duga i ostalih davanja koja mogu nastati, jednak zbroju iznosa navedenih u točki 1.b,

1.a U nastavku se navode iznosi koji čine dio referentnog iznosa koji odgovara iznosu carinskog duga i, prema potrebi, drugih davanja koja mogu nastati, za svaku od navedenih potreba (9):

(a) privremeni smještaj – …;

(b) postupak provoza Unije/zajednički provozni postupak – …;

(c) postupak carinskog skladištenja – …;

(d) postupak privremenog uvoza uz potpuno oslobođenje od uvoznih carina – …;

(e) postupak unutarnje proizvodnje – …;

(f) postupak uporabe u posebne svrhe – .…;

(g) ako nije ništa od navedenoga, navedite vrstu postupka – ….

1.b U nastavku se navode iznosi koji čine dio referentnog iznosa koji odgovara iznosu carinskog duga i, prema potrebi, drugih davanja koja su nastala, za svaku od navedenih potreba (10)

(a) puštanje u slobodni promet na temelju redovite carinske deklaracije bez odgode plaćanja – .…;

(b) puštanje u slobodni promet na temelju redovite carinske deklaracije s odgodom plaćanja – .…;

(c) puštanje u slobodni promet na temelju carinske deklaracije podnesene u skladu s člankom 166. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije – .…;

(d) puštanje u slobodni promet na temelju carinske deklaracije podnesene u skladu s člankom 182. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije – .…;

(e) postupak privremenog uvoza uz djelomično oslobođenje od uvoznih carina – …;

(f) postupak uporabe u posebne svrhe – … (11):

(g) ako nije ništa od navedenoga, navedite vrstu postupka – ….

1.c Ova obveza jamca može se – ne može se (12) pri Carinskoj upravi položiti i glede osiguranja dugova drugih osoba, ako osoba koja polaže ovo osiguranje u odnosnom carinskom postupku ima status zastupnika u smislu članka 18. Carinskog zakonika Unije.

1.d Ovom obvezom jamca preuzimaju se sve obveze nastale po ispostavljenom osiguranju iz prethodnog razdoblja broj ........................., evidentiranoj u Informacijskom sustavu Carinske uprave pod brojem............................................. (13)

2. Niže potpisana osoba obvezuje se da će na prvi pisani zahtjev nadležnih tijela zemalja navedenih u točki 1. najkasnije 30 dana od datuma zahtjeva platiti tražene iznose do prethodno navedenog najvećeg iznosa, osim ako ta osoba ili neka druga zainteresirana osoba prije isteka tog roka nadležnim tijelima dostavi zadovoljavajući dokaz o zaključenju posebnog postupka, osim postupka uporabe u posebne svrhe, o propisnom zaključenju carinskog nadzora robe za uporabu u posebne svrhe ili privremenog smještaja ili, u slučaju drugih postupaka, osim posebnih postupaka, o reguliranju položaja robe.

Nadležna tijela mogu iz razloga koji smatraju valjanim na zahtjev niže potpisane osobe produljiti rok od 30 dana od datuma zahtjeva za plaćanje u kojem je ona dužna platiti tražene iznose. Troškovi nastali zbog odobrenja tog dodatnog roka, a posebno kamate, moraju se obračunati tako da odgovaraju iznosu koji bi se u sličnim okolnostima naplatio na tržištu novca ili na financijskom tržištu u predmetnoj zemlji.

Ovaj se iznos ne može umanjiti za iznose koji su već plaćeni na temelju ove obveze, osim ako se od niže potpisane osobe zahtijeva plaćanje duga koji je nastao u okviru carinskog postupka koji je započeo prije primitka prethodnog zahtjeva za plaćanje ili unutar 30 dana nakon toga.

3. Ova obveza vrijedi od dana kada je odobri jamstveni ured. Niže potpisana osoba i dalje je odgovorna za plaćanje svakog duga koji nastane tijekom carinskog postupka na temelju ove obveze koji je započeo prije stupanja na snagu opoziva ili ukidanja osiguranja, čak i ako je zahtjev za plaćanje izdan nakon tog datuma.

4. Za potrebe ove obveze niže potpisana osoba navodi svoju adresu za dostavu pismena (14) u svakoj od zemalja navedenih u točki 1. kao

 

Zemlja

Ime i prezime ili naziv poduzeća, i puna adresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niže potpisana osoba potvrđuje da prihvaća kao uredno primljene sve dopise i obavijesti te sve formalnosti ili postupke koji se odnose na ovu obvezu upućene ili uručene u pisanom obliku na jednu od njezinih adresa za dostavu pismena.

Niže potpisana osoba potvrđuje nadležnost sudova u mjestima gdje ima adresu za dostavu pismena.

Niže potpisana osoba obvezuje se da neće promijeniti svoju adresu za dostavu pismena, ili ako mora promijeniti jednu ili više tih adresa, da će unaprijed obavijestiti jamstveni ured.

Sastavljeno u ............................................................................................

dana ........................................................................................................................................................................................................................ (15)

(Potpis)

II. Odobrenje jamstvenog ureda

Jamstveni ured Carinska uprava Središnji ured

Obveza jamca odobrena dana ...................................... i evidentirana u Informacijskom sustavu Carinske uprave pod brojem:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

(Pečat i potpis)

(1) Naziv jamca (društvo)

(2) Adresa jamca.

(3) Precrtati ili izostaviti imena zemalja na čijem se području ovo osiguranje ne smije upotrebljavati.

(4) Upućivanja na Kneževinu Andoru i Republiku San Marino primjenjuju se samo na postupke provoza Unije.

(5) Ime i prezime ili naziv poduzeća i puna adresa osobe koja polaže osiguranje i EORI broj.

(6) Primjenjuje se u odnosu na druga davanja koja treba platiti u vezi s uvozom ili izvozom robe ako se osiguranje upotrebljava za stavljanje robe u postupak provoza Unije ili zajednički provozni postupak ili se može upotrebljavati u više država članica ili ugovornih stranaka.

(7) Precrtati ili izostaviti ako se ne primjenjuje.

(8) Precrtati ili izostaviti ako se ne primjenjuje.

(9) Postupci koji nisu zajednički provozni postupak primjenjuju se samo u Europskoj uniji.

(10) Postupci koji nisu zajednički provozni postupak primjenjuju se samo u Europskoj uniji.

(11) Za iznose prijavljene u carinskoj deklaraciji za postupak uporabe u posebne svrhe.

(12) Ovisno o tome ima li osoba iz (5) status zastupnika u smislu članka 18. Carinskog zakonika Unije, označiti može li se ili ne može koristiti – precrtavanjem ili izostavljanjem nepotrebnog.

(13) Upisati evidenciji broj osiguranja iz prethodnog razdoblja iz kojeg se preuzimaju obveze.

(14) Ako u zakonodavstvu zemlje nema odredaba o adresi za dostavu pismena, jamac u toj zemlji imenuje zastupnika ovlaštenog za primanje poruka upućenih jamcu, a potvrda iz drugog podstavka i obveza iz stavka 4. četvrtog podstavka moraju se uskladiti. Za sporove povezane s ovim osiguranjem nadležni su sudovi u mjestima u kojima se nalaze adrese za dostavu pismena jamcu ili njegovim zastupnicima.

(15) Osoba koja potpisuje ispravu mora rukom upisati sljedeću napomenu ispred svojeg potpisa: »Osiguranje za iznos u visini od .................................« (pri čemu se iznos upisuje slovima).

PRILOG 5

Na zahtjev __________________________________ sukladno članku 13. Pravilnika o osiguranju carinskog duga, izdaje se

DODATAK PREUZETOJ OBVEZI JAMCA ZA ZAJEDNIČKO OSIGURANJE BR. 1________

_____________ <naziv banke> (dalje u tekstu: Banka) povećava/smanjuje iznos preuzete obveze jamca br. ________ izdane dana ___________ po nalogu i za račun ___________________ <naziv dužnika/nalogodavca> OIB _______________ /EORI broj ___________ (dalje u tekstu: dužnik), u korist Carinske uprave, a za podmirenje svake svote nastale na ime dospjelog, a neplaćenoga duga, glede kojega se kao jamstvo za njegovu pravodobnu naplatu pozvao na preuzetu obvezu jamca broj ___________.

Iznos preuzete obveze jamca br. ______________ povećava/smanjuje se od dana prihvaćanja ovog Dodatka od strane Carinske uprave sa iznosa ___________ HRK na iznos _______________ HRK, tako da u razdoblju od dana prihvaćanja ovog Dodatka od strane Carinske uprave obveza Banke po preuzetoj obvezi jamca iznosi _____________ HRK.

Ovaj Dodatak se primjenjuje od dana prihvaćanja istog u Carinskoj upravi.

Sve odredbe Preuzete obveze jamca koje ovim Dodatkom nisu mijenjane ostaju i dalje na snazi.

Ovaj Dodatak je izdan u tri (3) istovjetna primjerka.

 

________________

M.P.

___________________

(mjesto i datum)

 

(potpis ovlaštene osobe)

 

 

Carinska uprava Središnji ured prihvaća i evidentira ovaj dodatak preuzete obveze jamca pod brojem _________________ .

 

________________

M.P.

___________________

(mjesto i datum)

 

(potpis ovlaštene osobe)

 

 

(1) Ovaj obrazac je ogledni primjerak, te se isti prilagođava konkretnoj situaciji.

PRILOG 6

___________________

(podnositelj zahtjeva)

PODRUČNI CARINSKI URED _____________

ZAHTJEV ZA POVRAT GOTOVINSKOG POLOGA KAO OBLIKA OSIGURANJA

Podnositelj zahtjeva _____________________________________________________________________________________

(naziv i adresa podnositelja zahtjeva)

EORI broj: ___________________ obavještava Područni carinski ured ___________________ da dana ________________ podnosi zahtjev za povrat gotovinskog pologa kao oblika osiguranja u iznosu _________________ HRK sukladno članku 15. Pravilnika o osiguranju carinskog duga.

Molimo Vas povrat gotovinskog pologa izvršiti na račun br. _____________ s kojega je i izvršena uplata gotovinskog pologa1.

 

_______________

___________________________

Mjesto i datum

Potpis podnositelja izjave

 

 

(1) Vraćanje gotovinskog pologa izvršava se isključivo na isti račun s kojega je i izvršena uplata tog pologa. Ako se ne može izvršiti vraćanje na isti račun korisnik osiguranja može zahtijevati vraćanje na drugi račun isključivo uz detaljno obrazloženje konkretne situacija koja to zahtijeva.

PRILOG 7

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINSKA UPRAVA

PODRUČNI CARINSKI URED _______________

KLASA:

URBROJ:

Mjesto i datum

DUŽNIK

PREDMET: OPOMENA

Kontrolom u knjigovodstvenoj evidenciji Područnog carinskog ureda ______________ utvrđeno je neplaćeno dospjelo potraživanje na ime uvoznih davanja po:

– JCD broj _________________ od ____________ godine, u ukupnom iznosu od ______________ HRK (glavnica u iznosu od _____________ HRK i obračunate kamate do _______________godine u iznosu od __________________ HRK) sa daljnjim kamatama koje teku od _____________ godine do dana naplate.

ili po

– rješenju KLASA: _______________ URBROJ: ______________ od _____________ godine.

Temeljem članka 16. stavka 1. Pravilnika o osiguranju carinskog duga, pozivamo vas da u roku od 2 (dva) radna dana od primitka ove opomene izvršite uplatu na evidentni račun

Područnog carinskog ureda Zagreb, IBAN HR1810010051784500183

ili

Područnog carinskog ureda Rijeka, IBAN HR9310010051784500191

ili

Područnog carinskog ureda Osijek, IBAN HR7610010051784500206

ili

Područnog carinskog ureda Split, IBAN HR5410010051784500214

s pozivima na broj za:

Dug: ____________________________ _____________ HRK

Kamate: __________________________ _____________HRK

Daljnje kamate: ____________________ _____________ HRK

Ukupno na dan ________________ godine ___________ HRK

Ako u roku od dva (2) dana ne platite dospjeli dug, Područni carinski ured _______________ pokrenut će postupak naplate s podnesenog oblika osiguranja duga.

 

 

 

Copyright © Ante Borić