MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 20. Zakona o energiji (»Narodne novine« broj 120/12 i 14/14) ministar gospodarstva donosi

 

PRAVILNIK O POSLOVIMA UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA

Pročišćeni tekst

NN 88/1420/15

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Radi zadovoljavanja uvjeta za sigurnost, kvalitetu opskrbe i korištenje energije, te radi sigurnog i učinkovitog obavljanja poslova upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima, a s ciljem njihovog ispravnog i učinkovitog rada, kao i osiguravanja sigurnosti energetskih pogona, ovim se Pravilnikom propisuju:

– profesionalni nazivi za poslove upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima i radni zadaci na tim poslovima,

– potrebna stručna sprema, radno iskustvo u struci i drugi uvjeti potrebni za obavljanje poslova i radnih zadataka,

– potrebno stručno osposobljavanje i provjera znanja radnika,

– sastav i rad ispitne komisije te

– uvjeti priznavanja inozemnih uvjerenja o osposobljenosti.

Članak 2.

Poslove i radne zadatke upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima koji su propisani ovim Pravilnikom, dozvoljeno je samostalno obavljati radnicima nakon stručnog osposobljavanja i položenog Stručnog ispita prema ovom Pravilniku.

Za upravljanje i rukovanje energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima koji ne trebaju stalnu posadu također je potrebno položiti stručni ispit prema ovom Pravilniku.

Članak 3.

Radnici koji upravljaju i rukuju energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima, za koje ovim Pravilnikom nije propisana stručna osposobljenost i provjera znanja, mogu obavljati te poslove i radne zadatke nakon što prouče tehničke upute proizvođača opreme za pravilan i siguran pogon, tehničke propise i upute za učinkovito korištenje energije te nakon obavljene interne provjere znanja (interni ispit), koju potvrđuje proizvođač ili trgovac svojom izjavom.

Pokusni rad ili Probni pogon ne smatra se poslom upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima nego dijelom izgradnje, ispitivanja i dokazivanja ugovornih obveza i vodi ga ugovorni izvođač radova. Za radove tijekom probnog pogona izvođač radova nije dužan imati položen stručni ispit prema odredbama ovog Pravilnika. Za vrijeme probnog pogona proizvođač postrojenja i uređaja ili izvođač radova obučavaju radnike krajnjeg korisnika upravljanju i rukovanju izvedenim postrojenjem i uređajima.

Poslovi održavanja ne smatraju se upravljanjem i rukovanjem energetskim postrojenjima i uređajima te za njih također nije potrebno imati položen stručni ispit prema odredbama ovog Pravilnika. Poslovi održavanja su postupci pregleda, popravka ili poboljšavanja energetskih postrojenja i uređaja kojima se otklanja kvar, poboljšava postojeće stanje ili samo produžava radni vijek i može biti preventivno ili korektivno održavanje. Preventivno održavanje se obavlja u unaprijed određenim intervalima ili prema propisanim kriterijima, a svrha mu je smanjivanje vjerojatnosti kvara ili degradacije funkcioniranja opreme. Korektivno održavanje je održavanje kod kojeg se intervencija na opremi poduzima tek nakon što je nastupio kvar odnosno zastoj.

II. POSLOVI I RADNI ZADACI

Članak 4.

Poslovi upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima za koje se ovim Pravilnikom propisuje stručna sprema, radno iskustvo u struci i stručna osposobljenost te provjera znanja radnika jesu:

1. strojar malog energetskog objekta,

2. strojar parnih turbina,

3. strojar plinskih turbina,

4. strojar hidroturbina,

5. vođa smjene termoelektrane, vođa bloka termoelektrane, vođa smjene hidroelektrane, vodeći operater i operater u komandi lanca hidroelektrana, voditelj energetskog objekta,

6. voditelj pogona obnovljivih izvora,

7. strojar energetskog objekta,

8. strojar kotlovskog postrojenja

9. strojar kotla,

10. rukovatelj industrijske peći,

11. rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem,

12. strojar kompresorske stanice,

13. strojar crpne stanice,

14. rukovatelj plinskim uređajima i postrojenjima,

15. rukovatelj klimatizacije,

16. rukovatelj centralnog grijanja,

17. ložač centralnog grijanja,

18. rukovatelj pripreme vode,

19. ložač – rukovatelj kotlom,

20. rukovatelj posudama stlačenih plinova,

21. dispečer u elektroenergetskom sustavu

22. uklopničar u elektroenergetskom sustavu,

23. uklopničar elektroenergetskih postrojenja u industriji,

24. punitelj motornih vozila ukapljenim naftnim plinovima ili komprimiranim plinovima.

Članak 5. (NN 20/15)

Poslovi iz članka 4. ovoga Pravilnika obuhvaćaju sljedeće radne zadatke:

1. strojar malog energetskog objekta – samostalno rukovanje strojevima i uređajima za proizvodnju električne energije koji su izrađeni po posebnom projektu i za koje je potreban poseban nadzor, čija je ukupna instalirana snaga veća od 50 kW, ali ne prelazi 500 kW;

2. strojar parnih turbina – samostalno rukovanje parnim turbinama svih vrsta, čija ukupna instalirana snaga prelazi 1 MW;

3. strojar plinskih turbina – samostalno rukovanje plinskim turbinama svih vrsta, čija ukupna instalirana snaga prelazi 1 MW;

4. strojar hidroturbina – samostalno rukovanje hidroturbinama svih vrsta, čija ukupna instalirana snaga prelazi 500 kW;

5. vođa smjene termoelektrane, vođa bloka termoelektrane, vođa smjene hidroelektrane, vodeći operater i operater u komandi lanca hidroelektrana – samostalno rukovanje postrojenjima svih vrsta čija ukupna instalirana snaga prelazi 5 MW, pregled i vođenje pogonske dokumentacije i plana uklopnih manipulacija, pobuđivanje generatora i sinkronizacija s električnom mrežom, nadzor vodostaja i preljev viška vode, izrada dnevnog obračuna i određivanje optimalnog pogona elektroenergetskih strojeva i uređaja, te sigurna provedba velikih vodnih valova;

6. voditelj pogona obnovljivih izvora – samostalno vođenje pogona obnovljivih izvora energije koji su uključeni u mrežni sustav (električne energije, plina ili toplinske energije) uključujući i upravljanje kogeneracijskim postrojenjima na obnovljive izvore energije, čija je ukupna instalirana snaga veća od 500 kW, ali ne prelazi 5 MW;

7. strojar energetskog objekta – samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima čija je ukupna instalirana snaga veća od 500 kW, ali ne prelazi 5 MW;

8. strojar kotlovskog postrojenja – samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka upravljanja i rukovanja visokotlačnim parnim, vrelovodnim i vrelouljnim kotlovima svih vrsta, čiji ukupni toplinski učin prelazi 20 MW;

9. strojar kotla – samostalno obavljanje poslova i zadataka upravljanja i rukovanja visokotlačnim parnim, vrelovodnim i vrelouljnim kotlovima svih vrsta, čiji ukupni toplinski učin prelazi 1 MW, ali nije veći od 20 MW;

10. rukovatelj industrijske peći – samostalno rukovanje svim vrstama industrijskih peći čiji ukupni toplinski učin prelazi 200 kW;

11. rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem – samostalno rukovanje nepokretnim i pokretnim motorima čija ukupna instalirana snaga prelazi 200 kW, osim prometnim transportnim sredstvima;

12. strojar kompresorske stanice – samostalno rukovanje kompresorskim stanicama, uređajima za pripremu i proizvodnju tehničkih fluida i rashladnim uređajima svih vrsta, te rukovanje stabilnim kompresorima svih vrsta, čija ukupna instalirana snaga prelazi 50 kW;

13. strojar crpne stanice – samostalno rukovanje crpnim stanicama i crpkama svih vrsta, čija ukupna instalirana snaga prelazi 200 kW;

14. rukovatelj plinskim uređajima i postrojenjima – upravljanje uređajima i postrojenjima za proizvodnju i potrošnju tehničkih i drugih plinova, čija ukupna instalirana snaga prelazi 200 kW;

15. rukovatelj klimatizacije – upravljanje uređajima za klimatizaciju, ventilaciju i prozračivanje, čiji ukupni toplinski učin prelazi 200 kW;

16. rukovatelj centralnog grijanja – samostalno rukovanje uređajima za centralno grijanje i uređajima za termoventilaciju, s toplovodnim, niskotlačnim parnim i vrelouljnim kotlovima za centralno grijanje na kruta goriva i ručno loženje, čiji ukupni toplinski učin prelazi 300 kW, odnosno s toplovodnim, niskotlačnim parnim i vrelouljnim kotlovima za centralno grijanje na tekuće i/ili plinovito gorivo i toplinskim stanicama, čiji ukupni toplinski učin prelazi 500 kW;

17. ložač centralnog grijanja – rukovanje instalacijama centralnog grijanja, s toplovodnim, niskotlačnim parnim i vrelouljnim kotlovima za centralno grijanje na kruta goriva i ručno loženje, čiji ukupni toplinski učin prelazi 50 kW, ali nije veći od 300 kW, odnosno s toplovodnim, niskotlačnim parnim i vrelouljnim kotlovima za centralno grijanje na tekuće i/ili plinovito gorivo i toplinskim stanicama, čiji ukupni toplinski učin prelazi 50 kW, ali nije veći od 500 kW. Poslovi upravljanja i rukovanja kotlovima pojedinačnog toplinskog učina manjeg od 50 kW ne podliježu odredbama ovog Pravilnika;

18. rukovatelj pripreme vode – upravljanje i rukovanje strojevima i uređajima za pripremu vode, čiji ukupni kapacitet prelazi 15 m3/h;

19. ložač – rukovatelj kotlom – loženje i rukovanje visokotlačnim parnim, vrelovodnim i vrelouljnim kotlovima svih vrsta, čiji ukupni toplinski učin prelazi 100 kW, ali nije veći od 1MW;

20. rukovatelj posudama stlačenih plinova – samostalno punjenje stacionarnih tlačnih posuda plinovima svih vrsta i skladištenje tih posuda, rukovanje pokretnom tlačnom opremom definiranom propisom koji uređuje pokretnu tlačnu opremu;

21. dispečer u elektroenergetskom sustavu – vođenje pogona elektroenergetskog sustava i njegovog djelovanja, vođenje evidencije i analize proizvodnje i korištenja električne energije, briga za sigurnu opskrbu električne energije, te po potrebi obavljanje redukcije električne energije;

22. uklopničar u elektroenergetskom sustavu – upravljanje strojevima i uređajima u rasklopnom postrojenju, sinkronizacija s električnom mrežom, izrada dnevnog obračuna i određivanje optimalnog pogona elektroenergetskih strojeva i uređaja, nadzor vodostaja i preljev viška vode;

23. uklopničar elektroenergetskih postrojenja u industriji – samostalno obavljanje poslova upravljanja i rukovanja sklopnim postrojenjima i napravama u industrijskim elektroenergetskim postrojenjima i transformatorskim stanicama;

24. punitelj motornih vozila ukapljenim naftnim plinovima ili komprimiranim plinovima – samostalno punjenje motornih vozila ukapljenim naftnim plinovima ili komprimiranim plinovima;

25. voditelj energetskog objekta – samostalno rukovanje postrojenjima obnovljivih izvora energije odnosno kogeneracijskim postrojenjem čija ukupna instalirana snaga prelazi 5 MW isključujući hidroelektrane, ukoliko je potrebno obavlja i pregled, vođenje pogonske dokumentacije, plana uklopnih manipulacija, pobuđivanje generatora, sinkronizacija s električnom mrežom, izrada dnevnog obračuna, određivanje optimalnog pogona elektroenergetskih strojeva i uređaja.

III. POTREBNA STRUČNA SPREMA I DRUGI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA

Članak 6. (NN 20/15)

Radnici koji posjeduju višu stručnu spremu od propisane za pojedino zanimanje u člancima 6. – 31. ovoga Pravilnika, zadovoljavaju tražene uvjete ukoliko je njihovo zvanje u stručnom dijelu nadgradnja od propisane stručne spreme u navedenim člancima.

Ukoliko za neke poslove i radne zadatke postoji preduvjet da kandidat treba imati prethodno položen ispit za neke druge poslove i radne zadatke potrebno je slijedeće:

1. Prethodno položeni ispit za poslove i radne zadatke mora biti položen pismenom provjerom,

2. Da bi se moglo pristupiti usmenoj provjeri znanja za poslove i radne zadatke koji imaju za preduvjet neke druge poslove i radne zadatke, potrebno je da ne prođe više od godinu dana od pismene provjere za preduvjetne poslove i radne zadatke,

3. Kada je potrebno pristupiti pismenoj provjeri znanja za poslove i radne zadatke za koje postoji preduvjet nekih drugih poslova i radnih zadataka nije potrebno polagati pismeni ispit iz tih preduvjetnih poslova i radnih zadataka.

STROJAR MALOG ENERGETSKOG OBJEKTA

Članak 7.

Poslove i radne zadatke strojara malog energetskog objekta može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog, brodarskog, elektrotehničkog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja, s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke ili obrtničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja, s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

STROJAR PARNIH TURBINA

Članak 8.

Poslove i radne zadatke strojara parnih turbina može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog, brodarskog, elektrotehničkog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja, s prethodno položenim Stručnim ispitom za poslove Strojara kotla i/ili Strojara kotlovskog postrojenja, s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke ili obrtničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja, s prethodno položenim Stručnim ispitom za poslove Strojara kotla i/ili Strojara kotlovskog postrojenja, s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

STROJAR PLINSKIH TURBINA

Članak 9.

Poslove i radne zadatke strojara plinskih turbina može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog, brodarskog, rudarsko-geološko-naftnog, elektrotehničkog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja, s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke ili obrtničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja, s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku

STROJAR HIDROTURBINA

Članak 10.

Poslove i radne zadatke strojara hidroturbina može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog, brodarskog ili elektrotehničkog usmjerenja, s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke ili obrtničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja, s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

VOĐA SMJENE TERMOELEKTRANE, VOĐA BLOKA TERMOELEKTRANE

Članak 11.

Poslove i radne zadatke vođe smjene termoelektrane, odnosno vođe bloka termoelektrane, može obavljati:

1. radnik s visokom stručnom spremom, prvostupnik (baccalaureus) inženjer – dodiplomski studij u trajanju tri (četiri) godine (VI. stupanj obrazovanja) elektrotehničkog ili strojarskog usmjerenja, s prethodno položenim stručnim ispitima za poslove Strojara kotla i/ili Strojara kotlovskog postrojenja i Strojara parnih turbina i/ili Strojara plinskih turbina, s najmanje jednom godinom radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne ili toplinske energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja, s prethodno položenim stručnim ispitima za poslove Strojara kotla i/ili Strojara kotlovskog postrojenja i Strojara parnih turbina i/ili Strojara plinskih turbina, s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne ili toplinske energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

VOĐA SMJENE HIDROELEKTRANE, VODEĆI OPERATER I OPERATER U KOMANDI LANCA HIDROELEKTRANA

Članak 12.

Poslove i radne zadatke vođe smjene hidroelektrane, odnosno vodećeg operatera i operatera u komandi lanca hidroelektrana može obavljati:

1. radnik s visokim stručnim obrazovanjem, prvostupnik (baccalaureus) inženjer – dodiplomski studij u trajanju tri (četiri) godine (VI. stupanj obrazovanja) elektrotehničkog ili strojarskog usmjerenja, s prethodno položenim stručnim ispitom za poslove Strojara hidroturbina i/ili Uklopničar u elektroenergetskom sustavu, s najmanje jednom godinom radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja, s prethodno položenim stručnim ispitom za poslove Strojara hidroturbina i/ili Uklopničara u elektroenergetskom sustavu, s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

VODITELJ ENERGETSKOG OBJEKTA

Članak 13. (NN 20/15)

Poslove i radne zadatke voditelja energetskog objekta može obavljati:

1. radnik s visokom stručnom spremom, prvostupnik (baccalaureus) inženjer – dodiplomski studij u trajanju tri (četiri) godine (VI. stupanj obrazovanja) elektrotehničkog, strojarskog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja, s najmanje jednom godinom radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne ili toplinske energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja, s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne ili toplinske energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

VODITELJ POGONA OBNOVLJIVIH IZVORA

Članak 14. (NN 20/15)

Poslove i radne zadatke voditelja pogona obnovljivih izvora može obavljati:

1. radnik s visokom stručnom spremom, prvostupnik (baccalaureus) inženjer – dodiplomski studij u trajanju tri (četiri) godine (VI. stupanj obrazovanja) elektrotehničkog, strojarskog, kemijskog, tehnološkog, građevinskog ili poljoprivrednog usmjerenja, s najmanje jednom godinom radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne ili toplinske energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog, brodarskog, elektrotehničkog, kemijskog-tehnološkog ili poljoprivrednog usmjerenja, s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne ili toplinske energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

STROJAR ENERGETSKOG OBJEKTA

Članak 15. (NN 20/15)

Poslove i radne zadatke strojara energetskog objekta može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog,brodarskog, rudarsko-geološko-naftnog, elektrotehničkog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja, s prethodno položenim stručnim ispitima za poslove Strojara kotla i Rukovatelja pripreme vode, s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke ili obrtničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog, elektrotehničkog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja, s prethodno položenim stručnim ispitima za poslove Strojara kotla i Rukovatelja pripreme vode, s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

STROJAR KOTLOVSKOG POSTROJENJA

Članak 16.

Poslove i radne zadatke strojara kotlovskog postrojenja može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog, brodarskog, elektrotehničkog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja ili rudarsko-geološko-naftnog usmjerenja, s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke ili obrtničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog, elektrotehničkog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja, s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

STROJAR KOTLA

Članak 17.

Poslove i radne zadatke strojara kotla može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog, brodarskog, elektrotehničkog, kemijsko-tehnološkog ili rudarsko-geološko-naftnog usmjerenja, s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke ili obrtničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog, elektrotehničkog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja, s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

RUKOVATELJ INDUSTRIJSKE PEĆI

Članak 18.

Poslove i radne zadatke rukovatelja industrijske peći može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog, brodarskog, elektrotehničkog, kemijskog, tehnološkog, rudarsko-geološko-naftnog ili građevinskog usmjerenja s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke ili obrtničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog, elektrotehničkog, kemijskog, tehnološkog, rudarsko-geološko-naftnog ili građevinskog usmjerenja s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

RUKOVATELJ MOTORA S UNUTARNJIM IZGARANJEM

Članak 19. (NN 20/15)

Poslove i radne zadatke rukovatelja motora s unutarnjim izgaranjem može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog, brodarskog, rudarsko-geološko-naftnog, građevinskog, poljoprivrednog, elektrotehničkog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja, s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke ili obrtničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog, elektrotehničkog, rudarsko-geološko-naftnog, građevinskog, poljoprivrednog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja, s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

STROJAR KOMPRESORSKE STANICE

Članak 20. (NN 20/15)

Poslove i radne zadatke strojara kompresorske stanice može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog, brodarskog, rudarsko-geološko-naftnog, elektrotehničkog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja, s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke ili obrtničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog, elektrotehničkog, rudarsko-geološko-naftnog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja, s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

STROJAR CRPNE STANICE

Članak 21.

Poslove i radne zadatke strojara crpne stanice može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog, brodarskog, elektrotehničkog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja, s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke ili obrtničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog, elektrotehničkog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja, s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

RUKOVATELJ PLINSKIH UREĐAJA I POSTROJENJA

Članak 22. (NN 20/15)

Poslove i radne zadatke rukovatelja plinskih uređaja i postrojenja može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, gimnazije, srednje tehničke škole strojarskog, brodarskog, elektrotehničkog, kemijskog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja, rudarsko-geološko-naftnog s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke ili obrtničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog, elektrotehničkog, kemijskog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja, rudarsko-geološko-naftnog, s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

RUKOVATELJ KLIMATIZACIJE

Članak 23.

Poslove i radne zadatke rukovatelja klimatizacije može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog, brodarskog ili elektrotehničkog usmjerenja, s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, gimnazija ili srednja tehnička škola strukovnog područja prometa, drvoprerade, građevine-smjer mehanizacija, kemije, metalurgije, rudarstva ili poljoprivrede-smjer mehanizacija, s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

3. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke ili obrtničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

RUKOVATELJ CENTRALNOG GRIJANJA

Članak 24.

Poslove i radne zadatke rukovatelja centralnog grijanja može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog, brodarskog ili elektrotehničkog usmjerenja, s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, gimnazija ili srednja tehnička škola strukovnog područja prometa, drvoprerade, građevine-smjer mehanizacija, kemije, metalurgije, rudarstva ili poljoprivrede-smjer mehanizacija, s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

3. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke ili obrtničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja, s najmanje tri godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

LOŽAČ CENTRALNOG GRIJANJA

Članak 25.

Poslove i radne zadatke ložača centralnog grijanja može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, gimnazija ili druga četverogodišnja škola, s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program, industrijska tehnička ili obrtnička škola ili druga trogodišnja škola, s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

3. radnik s nižom stručnom spremom – (II. stupanj obrazovanja) strukovno područje strojarstva, elektrotehnike, građevinarstva, kemije, metalurgije, rudarstva ili poljoprivrede-smjer mehanizacija, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

RUKOVATELJ PRIPREME VODE

Članak 26.

Poslove i radne zadatke rukovatelja pripreme vode može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola kemijskog, strojarskog, brodarskog, rudarsko-geološko-naftnog ili elektrotehničkog usmjerenja, s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke ili obrtničke škole, prema obrazovnom programu kemijskog, strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja, s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

LOŽAČ – RUKOVATELJ KOTLOM

Članak 27. (NN 20/15)

Poslove i radne zadatke ložača – rukovatelja kotlom može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, gimnazija ili druga četverogodišnja škola, s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke ili obrtničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog, elektrotehničkog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja, s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

RUKOVATELJ POSUDAMA STLAČENIH PLINOVA

Članak 28.

Poslove i radne zadatke rukovatelja posudama stlačenih plinova može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program gimnazije, srednje tehničke škole strojarskog, brodarskog, elektrotehničkog, kemijsko-tehnološkog ili rudarsko-geološko-naftnog usmjerenja, s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke ili obrtničke škole, prema obrazovnom programu strukovnog područja za strojarstvo, elektrotehniku, kemiju, metalurgiju, rudarstvo, građevinarstvo, promet ili poljoprivredu, s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

DISPEČER U ELEKTROENERGETSKOM SUSTAVU

Članak 29.

Poslove i radne zadatke dispečera u elektroenergetskom sustavu može obavljati:

1. radnik s visokom stručnom spremom, magistar inženjer – diplomski studij u trajanju pet godina (VII. stupanj obrazovanja) elektrotehničkog usmjerenja, s najmanje jednom godinom radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik s visokom stručnom spremom, prvostupnik (baccalaureus) inženjer – dodiplomski studij u trajanju tri (četiri) godine (VI. stupanj obrazovanja) elektrotehničkog usmjerenja, s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

3. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola elektrotehničkog usmjerenja, s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

UKLOPNIČAR U ELEKTROENERGETSKOM SUSTAVU

Članak 30.

Poslove i radne zadatke uklopničara u elektroenergetskom sustavu može obavljati:

1. radnik s visokom stručnom spremom, prvostupnik (baccalaureus) inženjer – dodiplomski studij u trajanju tri (četiri) godine (VI. stupanj obrazovanja) elektrotehničkog usmjerenja, s najmanje jednom godinom radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola elektrotehničkog usmjerenja, s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

UKLOPNIČAR ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA U INDUSTRIJI

Članak 31.

Poslove i radne zadatke uklopničara elektroenergetskih postrojenja u industriji može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom (V. stupanj obrazovanja) tehničke škole stečenom prema obrazovnom programu strukovnog područja za elektrotehniku, s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom (IV. stupanj obrazovanja) tehničke škole stečenom prema obrazovnom programu strukovnog područja za elektrotehniku, s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

3. radnik sa srednjom stručnom spremom (III. stupanj obrazovanja) industrijske škole stečenom prema obrazovnom programu strukovnog područja za elektrotehniku, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

PUNITELJ MOTORNIH VOZILA UKAPLJENIM NAFTNIM PLINOVIMA ILI KOMPRIMIRANIM PLINOVIMA

Članak 32.

Poslove i radne zadatke punitelja motornih vozila ukapljenim naftnim plinovima ili komprimiranim plinovima može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) nastavni program gimnazije ili druge četverogodišnje škole, s najmanje 3 mjeseca radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku, ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) nastavni program trogodišnje škole bilo kojeg strukovnog područja, s najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema ovome Pravilniku.

IV. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 33.

Stručno osposobljavanje sadrži teorijski i praktični dio.

Teorijski dio stručnog osposobljavanja provodi se temeljem »Programa stručnog osposobljavanja radnika koji obavljaju poslove i radne zadatke rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima«, kojega donosi predsjednik ispitne komisije na temelju prijedloga područnih ispitnih komisija i koji se objavljuje na web stranicama Ministarstva gospodarstva (www.mingo.hr) i sadrži grupu općih predmeta i grupu stručnih predmeta. Opći predmeti sačinjavaju dio koji je jedinstven za sva zanimanja, dok je stručni dio ovisan o poslovima i radnim zadacima za koje se kandidat priprema.

Temeljem Programa stručnog osposobljavanja radnika koji obavljaju poslove i radne zadatke rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima, izvođač programa stručnog osposobljavanja na svojim web stranicama objavljuje detaljni plan i program teorijskog osposobljavanja s ispisanim cjelinama i brojem sati za pojedinu cjelinu.

Članak 34.

Za obavljanje poslova i radnih zadataka za koje je ovim Pravilnikom propisana provjera znanja (Stručni ispit), obvezno je praktično osposobljavanje radnika zbog stjecanja stručnog znanja za siguran pogon i učinkovito korištenje energije.

Članak 35.

Ispitna komisija za provjeru znanja jednom godišnje razmatra »Program stručnog osposobljavanja radnika koji obavljaju poslove i radne zadatke rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima« i po potrebi donosi prijedlog njegove dopune ili izmjene.

Prijedlog dopune ili izmjene »Programa stručnog osposobljavanja radnika koji obavljaju poslove i radne zadatke rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima« mora biti dostupan na web-stranici Ministarstva gospodarstva i izvođača najmanje 60 dana prije njegovog usvajanja.

Dopune ili izmjene »Programa stručnog osposobljavanja radnika koji obavljaju poslove i radne zadatke rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima« mogu biti usvojene i u obliku novog »Programa stručnog osposobljavanja radnika koji obavljaju poslove i radne zadatke rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima«, a trebaju biti objavljene najmanje 6 mjeseci prije stupanja na snagu.

Članak 36. (NN 20/15)

Radnici koji izravno upravljaju i rukuju energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima navedenima u članku 4. ovoga Pravilnika obučavaju se praktično u pogonu vlasnika ili korisnika energetskog postrojenja, ako takve pogone posjeduje ili uz jednake uređaje i postrojenja kod drugog korisnika ili vlasnika energetskog postrojenja.Praktično osposobljavanje mora trajati najmanje 6 mjeseci za zanimanja navedena u članku 4. točki 5., 8. i 21., ovog Pravilnika, odnosno najmanje 3 mjeseca za sva ostala zanimanja prema članku 4., osim za zanimanje navedeno u članku 4. točki 24. ovoga Pravilnika gdje praktično osposobljavanje mora trajati najmanje 2 mjeseca.

Članak 37.

Tijekom praktičnog osposobljavanja radnici obavljaju praksu odnosno osposobljavaju se za obavljanje poslova i radnih zadataka upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima pod nadzorom mentora.

Mentor može biti samo radnik, koji je u skladu s ovim Pravilnikom stručno osposobljen za rukovanje određenim sustavom, postrojenjem, strojem ili uređajem te svakodnevno rukuje postrojenjem, strojem ili uređajem i ima za to propisano ovlaštenje (Uvjerenje o položenom stručnom ispitu sukladno ovom Pravilniku).

Osposobljenost mentora dokazuje se preslikom važećeg uvjerenja i isto se dostavlja područnoj Ispitnoj komisiji uz dokumentaciju kandidata za prijavu ispita.

Mentora imenuje odgovorna osoba vlasnika ili korisnika energetskog postrojenja.

Za zanimanja za koja nema osposobljenog mentora prema ovom Pravilniku ili za koja do sada nije bilo potrebno polagati Stručni ispit, mentor može biti:

1. imenovana stručna osoba proizvođača energetske opreme ili ugovornog izvođača radova koja će u skladu s uputama proizvođača za rukovanje i održavanje praktično obučiti kandidata za polaganje Stručnog ispita u skladu s odredbama ovog Pravilnika,

2. imenovana stručna osoba koja je u ime investitora vodila izgradnju energetskog objekta, te sudjelovala u puštanju u rad, probnom radu i primopredaji energetskog postrojenja, a koja će u skladu s uputama proizvođača za rukovanje i održavanje praktično obučiti kandidata za polaganje Stručnog ispita u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

V. PROVJERA ZNANJA

ISPITNA KOMISIJA

Članak 38. (NN 20/15)

Osposobljenost radnika za obavljanje poslova i radnih zadataka obuhvaćenih ovim Pravilnikom, utvrđuje se provjerom znanja – Stručnim ispitom pred ispitnom komisijom.

Ispitnu komisiju imenuje ministar svojim rješenjem, a čine je: predsjednik i zamjenik predsjednika ispitne komisije, predsjednici i zamjenici predsjednika područnih ispitnih komisija i ispitivači u područnim ispitnim komisijama. Jedna osoba može biti u više ispitnih komisija.

Rad u ispitnim komisijama ne može biti sastavni dio radnih obaveza i mora se odvijati izvan radnog vremena.

Član ispitne komisije može biti uposlenik državne uprave, odnosno lokalne samouprave ili priznati stručnjak u području energetike. Član ispitne komisije ne može biti osoba koja je provodila teorijsko osposobljavanje kandidata kao predavač iz predmeta koje ispituje.

Predsjednik i zamjenik predsjednika ispitne komisije su predstavnici tijela državne uprave nadležne za energetiku.

Provjeru znanja kandidata obavlja područna ispitna komisija. Područna ispitna komisija ima predsjednika područne ispitne komisije, dva zamjenika predsjednika područne ispitne komisije i potreban broj ispitivača. Ispitna komisija tijekom provođenja ispita je pravovaljana, ako su kod provjere znanja nazočni najmanje predsjednik područne ispitne komisije i jedan zamjenik predsjednika područne ispitne komisije ili dva zamjenika predsjednika područne ispitne komisije.

Sastav i način rada ispitnih komisija, način prijavljivanja kandidata kao i način polaganja stručnih ispita, određuje se Poslovnikom o radu ispitne komisije koji se objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva, izvođača programa stručnog osposobljavanja i organizacije kod koje je sjedište područne ispitne komisije.

Poslovnik o radu ispitne komisije donosi predsjednik ispitne komisije.

Poslovnik propisuje rad i djelovanje ispitne komisije za stručne ispite koje polažu radnici koji obavljaju poslove i radne zadatke upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima, kao i prijavu kandidata, tijek prvog ispita, popravnog ili periodičkog ispita, vođenje evidencije o provedenim stručnim ispitima i obvezama organizacije kod koje je sjedište ispitne komisije.

Predsjednik područne ispitne komisije ima pravo na pokriće troškova putovanja ukoliko ima boravište ili prebivalište izvan mjesta redovnog održavanja ispita.

Troškove polaganja stručnog ispita za energetska zanimanja snosi gospodarski subjekt koji upućuje kandidata na polaganje ispita. Iznimno troškove polaganja stručnog ispita snosi sam kandidat kada zahtjev za polaganje ispita nije uputio gospodarski subjekt nego osobno kandidat. Iznos naknade za polaganje stručnog ispita za energetska zanimanja kao i iznos naknade za rad ispitnog povjerenstva i stručnih službi određuje rješenjem Ministar gospodarstva.

PRIJAVA I PROVOĐENJE ISPITA

Članak 39.

Predsjednik područne ispitne komisije ili njegov zamjenik kojega je ovlastio predsjednik područne ispitne komisije, najmanje 25 dana prije ispita pregledava dokumentaciju za prijavu ispita pojedinog kandidata. Ukoliko dokumentacija kandidata ne zadovoljava uvjete za polaganje ispita, predsjednik područne ispitne komisije o tome pismeno obavještava kandidata i predsjednika ispitne komisije.

Na odluku iz stavka 1. ovog članka kandidat se može žaliti predsjedniku ispitne komisije, koji je dužan u roku od 7 dana donijeti rješenje o žalbi.

Članak 40.

O tijeku Stručnog ispita vodi se zapisnik – SPIS- S1, koji potpisuju predsjednik područne ispitne komisije ili zamjenik predsjednika područne ispitne komisije, tajnik područne ispitne komisije, te ispitivači područne ispitne komisije.

Konačan uspjeh Stručnog ispita s ocjenom »položio« ili »nije položio«, utvrđuje područna ispitna komisija upisom u zapisnik o stručnom ispitu.

Rezultate provjere znanja objavljuje predsjednik područne ispitne komisije ili zamjenik predsjednika područne ispitne komisije odmah nakon završetka Stručnog ispita.

Članak 41.

Radnik koji nije zadovoljan s predloženom ocjenom područne ispitne komisije, može odmah nakon objave rezultata Stručnog ispita uložiti prigovor na ocjenu. Prigovor se unosi u zapisnik o tijeku provjere znanja.

O prigovoru odlučuje ispitna komisija koja po potrebi može odrediti dodatnu provjeru znanja.

Članak 42.

Ako radnik kod prve provjere znanja ne položi Stručni ispit iz jednog ili dva predmeta, ima pravo pristupiti na popravni ispit iz tih predmeta još najviše dva puta u roku od godinu dana.

Ako radnik ne dobije pozitivnu ocjenu ni na drugom popravnom ispitu kod prve provjere znanja, tada on mora ponovno obaviti stručni dio osposobljavanja i nakon toga može ponovno prijaviti Stručni ispit.

Ako kod periodične provjere znanja koja se obavlja pisanim putem radnik ne položi Stručni ispit iz jednog ili dva predmeta ima pravo pristupiti na popravni ispit iz tih predmeta još najviše dva puta u roku od godinu dana.

Ako radnik ne dobije pozitivnu ocjenu ni na drugom popravnom ispitu kod periodičke provjere znanja koja se obavlja pisanim putem, tada on može zatražiti da polaže periodički ispit usmenim putem, uz plaćanje cijene ispita za prvu provjeru znanja.

Ako radnik ne pristupi popravnom ispitu kod prve provjere znanja i popravnom ispitu kod periodičke provjere znanja u roku od godinu dana od dana prvog polaganja ispita, dužan je ponovno prijaviti ispit i u cijelosti ga polagati.

Članak 43. (NN 20/15)

Ako bez opravdanih razloga radnik ne pristupi određenom ispitnom roku, ili ako dobrovoljno odustane od Stručnog ispita nakon polaganja jednog ispita, smatra se da ispit nije položio.

Opravdani razlozi o kojima mora prije početka ispita biti upoznat predsjednik područne ispitne komisije putem tajni-k/ce ispitne komisije, iz prethodnog stavka su:

– bolest kandidata ili teža bolest člana obitelji,

– službena odsutnost,

– izvanredni događaj u obiteljskom krugu (npr. smrt člana obitelji, rođenje djeteta, požar i sl.).

Članak 44.

Radniku koji položi Stručni ispit izdaje se uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za upravljanje energetskim sustavom, postrojenjem, strojem i uređajem koju potpisuje predsjednik ispitne komisije, a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika ispitne komisije. Uvjerenje se dostavlja najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana polaganja Stručnog ispita.

STRUČNI ISPITI

Članak 45.

Provjere znanja – Stručni ispiti su:

1) prva provjera znanja – prvi Stručni ispit koji radnici polažu prije početka obavljanja poslova i radnih zadataka upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima, a koji te poslove do tada još nisu obavljali i

2) periodička provjera znanja – periodički Stručni ispit koji radnici moraju položiti svakih pet godina od prethodnog Stručnog ispita prema odredbama ovog Pravilnika.

Članak 46.

Provjere znanja – Stručni ispiti koji su propisani ovim Pravilnikom provode se u redovitim i izvanrednim rokovima. Redoviti rokovi određuju se za svaku godinu unaprijed, a ispiti se provode prema godišnjem rasporedu tijekom cijele godine, osim od 15. srpnja do 31. kolovoza i od 15. prosinca do 15. siječnja.

Po potrebi i želji poslodavaca, koji imaju radnike koji obavljaju poslove na energetskim postrojenjima strojevima i uređajima, za koje je ovim Pravilnikom određeno stručno osposobljavanje i polaganje stručnog ispita, predsjednik ispitne komisije može odrediti i izvanredni rok za Stručni ispit, koji se može provoditi u sjedištu ispitne komisije ili izvan sjedišta ispitne komisije. Sve troškove izvanredne provjere znanja (putni troškovi, smještaj) snosi poslodavac koji je zatražio tu provjeru znanja.

Na temelju zahtjeva Predsjednika ispitne komisije ili Zamjenika predsjednika ispitne komisije i njihovim odobrenjem može se odobriti sudjelovanje na stručnim ispitima i ispitivačima iz drugih područnih ispitnih komisija.

PRVA PROVJERA ZNANJA

Članak 47.

Na prvu provjeru osposobljenosti – prvi Stručni ispit izlaze radnici, koji ispunjavaju propisane uvjete stručne spreme i radnog iskustva.

Ispunjavanje navedenih uvjeta utvrđuju predsjednici područnih ispitnih komisija.

U slučaju prigovora radnika na odluku predsjednika područne ispitne komisije, konačnu odluku o ispunjavanju uvjeta donosi predsjednik ili zamjenik predsjednika ispitne komisije.

Članak 48.

Prva provjera znanja obuhvaća teorijski i praktični dio.

Teorijski dio provjere znanja obuhvaća osnove iz programa stručnog osposobljavanja navedenih u Programu stručnog osposobljavanja radnika koji obavljaju poslove i radne zadatke rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima i odvija se usmeno.

Praktični dio provjere znanja radnika obuhvaća posluživanje i dobro poznavanje energetskog sustava, postrojenja, stroja i uređaja i njihovih dijelova.

Posluživanje podrazumijeva rukovanje pri puštanju u pogon, održavanje pogona, obustavljanje pogona određenih strojeva i uređaja u energetskom postrojenju, kao i snalaženje u izvanrednim situacijama (blokada pogona, kvar, havarija, eksplozija…).

Ispitivač praktičnog dijela provjere znanja je mentor, koji po završenom praktičnom osposobljavanju kandidatu izdaje izvješće s ocjenom praktičnog dijela osposobljavanja.

Članak 49.

Radnik na prvom Stručnom ispitu odgovara usmeno zasebno za svaki predmet na po tri pitanja koja mu postavi ispitivač. Odgovore na postavljena pitanja ispitivač ocjenjuje ocjenom od 1 do 5, pri čemu su pozitivne ocjene od 2 do 5.

Stručni ispit iz pojedinog predmeta uspješno je položen, ako kandidat točno odgovori na najmanje dva pitanja. Ako točno odgovori na samo jedno postavljeno pitanje, kandidat dobiva još jedno dodatno pitanje i ako je odgovor na njega ispravan polaganje toga predmeta ocjenjuje se pozitivnom ocjenom 2.

Članak 50.

Potpisana prijava za polaganje prvog Stručnog ispita radnik dostavlja izravno izvođaču mora sadržavati:

– ime i prezime, adresu stanovanja, OIB, telefonski broj kandidata, e-mail adresu, i ostale potrebne podatke o kandidatu iz kojih je razvidno ispunjavanje uvjeta za polaganje prvog Stručnog ispita,

– poslove i zadatke za koje kandidat želi polagati prvi Stručni ispit,

– izbor predloženog termina i mjesta polaganja prvog Stručnog ispita,

– dokaze o stručnoj spremi i drugoj izobrazbi,

– potvrdu o radnom iskustvu,

– izvješće mentora o praktičnoj osposobljenosti,

– potvrdu radne organizacije o slanju radnika na Stručni ispit, potpis i žig odgovorne osobe,

te potvrdu o izvršenoj uplati.

PERIODIČKA PROVJERA ZNANJA

Članak 51.

Radnici koji su stekli stručnu osposobljenost prema ovome Pravilniku, i s uspjehom položili prvu provjeru znanja – prvi Stručni ispit, dužni su svakih pet godina potvrđivati svoju teorijsku osposobljenost periodičkom provjerom znanja.

Članak 52. (NN 20/15)

Periodička provjera znanja obuhvaća osnove iz Programa stručnog osposobljavanja radnika koji obavljaju poslove i radne zadatke rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima i obavlja se pisanim putem pomoću testova.

Pri periodičkoj provjeri znanja radnik dobiva test s pitanjima iz teorijskog dijela programa stručnog osposobljavanja. U testu su za svaki predmet postavljena pitanja s po najmanje tri ponuđena odgovora od kojih se samo jedan točan odgovor zaokružuje.

Testove s pitanjima i odgovorima za svaki predmet priprema ispitna komisija.

Članak 53.

Ispitna komisija ocjenjuje pojedinačne odgovore s ocjenom »točan« ili »netočan». Provjera znanja iz pojedinačnog predmeta je uspješna, tj. ispit iz tog predmeta je položen, ako je kandidat točno odgovorio na najmanje dva od tri postavljena pitanja. U protivnom, smatra se da periodički Stručni ispit iz tog predmeta nije položen.

Članak 54.

Prijava za periodičku provjeru znanja mora sadržavati:

– ime i prezime, adresu stanovanja, OIB, telefonski broj kandidata, e-mail adresu, i ostale potrebne podatke o kandidatu iz kojih je razvidno ispunjavanje uvjeta za polaganje periodičkog Stručnog ispita,

– navedene poslove i radne zadatke za kojekandidat želi polagati periodički Stručni ispit,

– izbor predloženog termina i mjesta polaganja Stručnog ispita.

– potpis kandidata i potpis odgovorne osobe radne organizacije koja radnika šalje na Stručni ispit, te potvrdu o izvršenoj uplati.

Uz prijavu mora biti priložena potvrda o položenom prvom odnosno prethodnom periodičkom Stručnom ispitu za obavljanje poslova i radnih zadataka prema ovome Pravilniku.

Članak 55.

Kandidat koji nije položio prvi stručni ispit ili periodičku provjeru znanja, te je od strane Ispitne komisije upućen na polaganje popravnog ispita, mora izaći na popravak u roku od godine dana. Nakon proteka roka od godinu dana kandidat mora polagati cijeli prvi ili periodički ispit.

PRIZNAVANJE INOZEMNIH ISPRAVA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

Članak 56.

(1) Priznavanje inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti (obučenosti) za rad na poslovima rukovanja i upravljanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima provodi Ministarstvo gospodarstva.

(2) Postupak priznavanja inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka pokreće se na zahtjev stranke i vodi se na temelju dokaza o stručnoj osposobljenosti za koju se priznavanje traži.

(3) Zahtjev za priznavanje inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti i pojedinih njegovih dijelova mora sadržavati:

– ispravu kojom se dokazuje inozemna stručna osposobljenost u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna stručna osposobljenost,

– ispravu kojom se dokazuje vremensko razdoblje osposobljavanja ili položeni ispiti,

– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje vremensko razdoblje osposobljavanja ili položeni ispiti,

– popis uvjeta/kriterija koji su bili važeći kod pristupanja polaganju ispita,

– službeni program i plan iz kojeg je vidljiv sadržaj položenih ispita,

– potvrdu o uplati naknade za troškove,

– ispravu o državljanstvu.

(4) Zahtjev za priznavanje inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti iz stavka 3. ovoga članka podnosi se Ministarstvu gospodarstva.

(5) U spornim slučajevima o priznavanju inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti (obučenosti) za rad na poslovima rukovanja i upravljanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima stručno mišljenje daje povjerenstvo koje imenuje ministar.

(6) O zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka ministar odlučuje rješenjem.

(7) Protiv rješenja o priznavanju inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti i pojedinih njegovih dijelova nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(8) Ministarstvo vodi evidenciju i čuva dokumentaciju o provedenim postupcima priznavanja.

(9) Visinu naknade za troškove postupka priznavanja, način raspodjele prihoda od naknade, oslobođenje od plaćanja naknade te druga pitanja postupka propisuje ministar gospodarstva svojim rješenjem.

(10) Istovažnost i jednakovrijednost uvjerenja kandidata koji je stručni ispit položio izvan Hrvatske, provjerava i potvrđuje Ispitna komisija, izdavanjem odgovarajuće isprave.

Kandidat je dužan dostaviti plan i program položenog ispita, prema kojem će Ispitna komisija utvrditi eventualnu potrebu za polaganjem razlikovnih predmeta.

(11) Školske svjedodžbe i druge javne isprave o stečenoj naobrazbi i stručnoj osposobljenosti prema tada važećim propisima za određena zvanja izdane do 8. listopada1991. godine u obrazovnim ustanovama i od strane tada važečih ovlaštenih tijela na podruju bivše SFRJ, izjednačene su po pravnoj snazi sa svjedodžbama i drugim javnim ispravama obrazovnih ustanova i ovlaštenih tijela Republike Hrvatske i ne podliježu postupku priznavanja.

ADMINISTRATIVNI, ORGANIZACIJSKI, I DRUGI POSLOVI VEZANI ZA RAD ISPITNE KOMISIJE

Članak 57.

Administrativne, organizacijske i druge pomoćne poslove za ispitnu komisiju može obavljati Izvođač koji promiče i razvija tehničku kulturu iz područja energetike u Hrvatskoj, surađuje s odgovarajućim stručnim organizacijama i institucijama na području energetske struke kao i tijelima i organizacijama koja se bave zaštitom okoliša, agencijama koje se bave energijom i energetikom, gospodarskim i obrtničkim komorama i domaćim energetskim kompanijama.

Izvođač preuzima administrativne, organizacijske i druge poslove za ispitnu komisiju koje obuhvaćaju:

– osiguranje prostorija i opreme za rad ispitne komisije, provođenje ispita i obavljanje administrativno- organizacijskih i drugih poslova za rad komisije;

– obavljanje administrativnih, financijskih i organizacijskih poslova u svezi s pripremom i održavanjem stručnih ispita;

– obavljanje administrativnih i organizacijskih poslova vezanih uz polaganje ispita;

– preuzimanje dokumentacije od kandidata i pregledavanje je li dostavljena sva potrebna dokumentacija;

– osigurava da na pojedinom ispitnom roku bude prisutno najmanje 20 kandidata za periodičku provjeru znanja,

– obavljanje administrativnih i organizacijskih poslova oko izdavanja potvrda o položenim stručnim ispitima i vođenje potrebne evidencije za ispitnu komisiju;

– ustroj i vođenje javno dostupnog registra (baze podataka) izdanih uvjerenja o stručnoj osposobljenosti;

– obavljanje administrativnih i organizacijskih poslova u svezi s održavanjem sjednica ispitne komisije;

– obavljanje potrebnih pomoćnih radnji u svezi s djelovanjem ispitne komisije.

Ministar može oduzeti Izvođaču dodijeljene poslove, ako Izvođač ne postupa u skladu s Pravilnikom ili drugim propisima.

Administrativni, organizacijski i drugi nužni poslovi za rad ispitne komisije financiraju se iz naknade koju najkasnije do početka Stručnog ispita uplaćuje poslodavac Izvođaču u ime kandidata koji polaže Stručni ispit ili sam kandidat.

Članak 58. (NN 20/15)

Odabrani Izvođač mora djelovati na širem području Republike Hrvatske odnosno u mjestima rada ispitnih komisija.

Isto tako Izvođač mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– mora osigurati odgovarajuće prostorije za rad ispitne komisije i održavanje stručnih ispita;

– mora imati određeni broj osposobljenih ljudi za obavljanje administrativnih, organizacijskih i drugih potrebnih poslova;

– mora uspješno poslovati najmanje pet godina;

– ovlaštene osobe za zastupanje Izvođača – pravne osobe ne smiju biti pod kaznenim postupkom ili pravomoćno osuđene na kaznu zatvora;

– mora imati podmirene sve dospjele obaveze u svezi s javnim djelovanjem;

– izvođač mora osigurati najmanje dvije telefonske linije, koje moraju biti javno objavljene, putem kojih će se pružati sve potrebne informacije vezano za provođenje odredbi ovoga Pravilnika.

Članak 59. (NN 20/15)

Osim ispunjavanja uvjeta iz članka 57. i 58., dodatna temeljna mjerila za odabir Izvođača su sljedeća:

– praktično iskustvo i reference na administrativnim, organizacijskim i drugim poslovima koji osiguravaju rad ispitne komisije za energetska zvanja i druga iskustva i reference za energetska zvanja koja su po opsegu i vrsti slična stručnom ispitu prema ovome Pravilniku;

– odgovarajuća veličina i kvaliteta prostorija za održavanje ispita (površina, dovoljan broj prostorija i drugih prostora, opremljenost).

Članak 60. (NN 20/15)

U članku 5. ovog Pravilnika sadržane su dvije grupe energetskih zvanja koja su stupnjevana prema toplinskom učinu kotlova.

U prvu grupu zanimanja spadaju zvanja: Ložač centralnog grijanja i Rukovatelj centralnog grijanja. Osobe s položenim Stručnim ispitima za navedena zvanja rukuju i upravljaju instalacijama centralnog grijanja s toplovodnim kotlovima (temperatura ogrijevne vode do 110 °C). Pri tome Rukovatelj centralnog grijanja može raditi na poslovima i zadacima koji su Pravilnikom propisani za zvanje Ložač centralnog grijanja, ali Ložač centralnog grijanja ne može raditi poslove i zadatke propisane za zvanje Rukovatelj centralnog grijanja.

Radnicima s položenim stručnim ispitom za Ložač centralnog grijanja koji su najmanje tri godine od stupanja na snagu ovog Pravilnika rukovali i upravljali toplovodnim kotlovima ukupnog toplinskog učina preko 500 kW priznaje se pravo polaganja periodičke provjere znanja za Rukovatelj centralnog grijanja.

U drugu grupu (parni, vrelovodni i vrelouljni kotlovi) stupnjevano prema toplinskom učinu kotlova od najnižeg do najvišeg spadaju sljedeća energetska zvanja: Ložač – rukovatelj kotlom, članak 5. stavak 19. (100 kW do 1 MW), Strojar kotla, članak 5. stavak 9. (1 MW do 20 MW) i Strojar kotlovskog postrojenja, članak 5. stavak 8. (preko 20 MW). Strojari viših zvanja mogu raditi na poslovima i zadacima nižih zvanja ali obrnuto ne vrijedi.

Kandidat koji je položio ispit za Strojara kotla iz članka 5. stavak 1. točka 9. može raditi i na poslovima Rukovatelj centralnog grijanja iz članka 5. stavak 1. točka 16. ukoliko ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima Rukovatelja centralnog grijanja, uz prethodno položenu razliku stručnih predmeta.

Kandidat koji je položio ispit za Rukovatelja centralnog grijanja iz članka 5. stavak 1. točka 16. na postrojenju čiji toplinski učin prelazi 500 kW može raditi na poslovima Strojara kotla iz članka 5. stavak 1. točka 9. ukoliko ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima Strojar kotla uz prethodno položenu razliku stručnih predmeta.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61. (NN 20/15)

»Program stručnog osposobljavanja radnika koji obavljaju poslove i radne zadatke rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima« donesen na temelju odredbi Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (»Narodne novine« broj 70/10 i 50/11) ostaje na snazi do 31.prosinca 2016. godine.

Članak 62.

Kandidati koji su položili ispit po odredbama Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (»Narodne novine« broj 70/10 i 50/11), imaju sva prava koja su stekli do dana kada im vrijedi izdano uvjerenje.

Članak 63.

Ukoliko je kandidat polagao stručni ispit po Pravilniku koji je važio do 1. 9. 2014. a treba polagati popravni prvi ili periodički ispit, sukladno odredbama članka 4. i 5. ovog Pravilnika popravni stručni ispit mora polagati najkasnije do 15. 7. 2015.

Za zanimanja kod kojih su u ovom Pravilniku uvedeni novi nazivi ili su promijenjene gornje i donje granice postrojenja, stari nazivi ili promijenjene gornje i donje granice, vrijede do trenutka novog povremenog ispita.

Članak 64. (NN 20/15)

– radniku s položenim stručnim ispitom za strojara male elektrane priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit za strojara malog energetskog objekta, čija je ukupna instalirana snaga veća od 50 kW, ali ne prelazi 500 kW;

– radniku s položenim stručnim ispitom za vođu smjene termoelektrane, vođa bloka termoelektrane, vođa smjene hidroelektrane, operater u komandi lanca hidroelektrane, priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit za voditelja energetskog objekta;

– radniku s položenim stručnim ispitom za voditelja pogona obnovljivih izvora, priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit voditelja pogona obnovljivih izvora čija je ukupno instalirana snaga veća od 500 kW, ali ne prelazi 5 MW;

– radniku s položenim stručnim ispitom za strojara kogeneracijskog postrojenja priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit za strojara energetskog objekta, čija je ukupna instalirana snaga veća od 500 kW, ali ne prelazi 5 MW;

– radniku s položenim stručnim ispitom za voditelja pogona obnovljivih izvora čija je ukupno instalirana snaga veća od 5 MW priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit voditelja energetskog objekta;

– radniku s položenim stručnim ispitom za strojara kogeneracijskog postrojenja čija je ukupno instalirana snaga veća od 5 MW priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit voditelja energetskog objekta;

– radniku s položenim stručnim ispitom za strojara kotla priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit za strojara kotla čiji toplinski učin prelazi 1 MW, ali nije veći od 20 MW;

– radniku s položenim stručnim ispitom za rukovatelja industrijske peći priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit za rukovatelja industrijske peći čiji ukupni toplinski učin prelazi 200 kW;

– radniku s položenim stručnim ispitom za strojara kompresorske stanice, priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit za strojara kompresorske stanice čija ukupno instalirana snaga prelazi 50 kW;

– radniku s položenim stručnim ispitom za rukovatelja plinskim uređajima i postrojenjima, priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit za rukovatelja plinskim uređajima i postrojenjima čija ukupno instalirana snaga prelazi 200 kW;

– radniku s položenim stručnim ispitom za rukovatelja klimatizacije i prozračivanja priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit za rukovatelja klimatizacije, čiji toplinski učin prelazi 200 kW;

– radniku s položenim stručnim ispitom za rukovatelja centralnog grijanja i termoventilacije priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja;

– radniku s položenim stručnim ispitom za ložača centralnog grijanja priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit za ložača centralnog grijanja i rukovanje instalacijama centralnog grijanja, s toplovodnim, niskotlačnim parnim i vrelouljnim kotlovima za centralno grijanje na kruta goriva i ručno loženje, čiji ukupni toplinski učin prelazi 50 kW, ali nije veći od 300 kW, odnosno s toplovodnim, niskotlačnim parnim i vrelouljnim kotlovima za centralno grijanje na tekuće i/ili plinovito gorivo i toplinskim stanicama, čiji ukupni toplinski učin prelazi 50 kW, ali nije veći od 500 kW;

– radniku s položenim stručnim ispitom za rukovatelja posudama tehničkih plinovima priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit za rukovatelja posudama stlačenih plinova;

– radniku s položenim stručnim ispitom za uklopničar u industriji priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit za uklopničara elektroenergetskih postrojenja u industriji;

– radniku s položenim stručnim ispitom za punitelja motornih vozila tehničkim plinovima priznaje se stručna osposobljenost i stručni ispit za punitelja motornih vozila ukapljenim naftnim plinovima ili komprimiranim plinovima;

Članak 65.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (»Narodne novine« broj 70/10 i 50/11).

Članak 66.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« stupa na snagu 1. rujna 2014.

Klasa: 011-01/14-01/55

Urbroj: 526-04-01-01-02/3-14-01

Zagreb, 9. srpnja 2014.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 20/15

Članak 19.

Provjera znanja za radnike iz članka 16. ovog Pravilnika obavlja se samo ako je radnik položio provjeru znanja za Strojara kotla odnosno Rukovatelja centralnog grijanja u roku ne dužem od godinu dana prije polaganja za Rukovatelja centralnog grijanja odnosno Strojara kotla.

Ukoliko je vremensko razdoblje duže od vremena navedenog u stavka 1. ovoga članka kandidat mora polagati sve predmete.

Članak 20.

Kandidati koji posjeduju Uvjerenja koja su izdana do kraja 2009. godine dužni su položiti periodičku provjeru znanja do 31. prosinca 2016. godine. Ukoliko do navedenog roka ne polože periodičku provjeru znanja tada su dužni od 1. siječnja 2017. godine pristupiti prvoj provjeri znanja. Kod te prijave za polaganje prvog stručnog ispita nije potrebno priložiti izvješće mentora o praktičnoj osposobljenosti, ako kandidati zadovoljavaju sve ostale uvjete o godinama radnog iskustva u struci i imaju tražene stupnjeve obrazovanja za svoje poslove i radne zadatke.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/55

Urbroj: 526-04-01-01-02/3-15-02

Zagreb, 3. veljače 2015.

 

 

Copyright © Ante Borić