Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 119. točke 1.b) i 2.c) Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/03), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. veljače 2004. godine donijela

 

UREDBU O POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU

Pročišćeni tekst

NN 23/04101/0439/0663/08125/10102/1183/1210/17

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1. (NN 83/12)

Ovom Uredbom propisuje se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i posebne upotrebe pomorskog dobra, luka posebne namjene, postupak davanja koncesije u lukama otvorenim za javni promet, kriteriji za određivanje visine koncesijske naknade, kao i kriteriji za ocjenu ponuda.

Članak 2. (NN 102/11)

Koncesije na pomorskom dobru daju se sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (u daljnjem tekstu Zakona), lokacijskoj dozvoli, odnosno dokumentima prostornog uređenja i ovoj Uredbi.

Postupak davanja koncesije moguće je započeti nakon što je određena granica pomorskog dobra, te provedena u zemljišnim knjigama.

Iznimno, u postupku dodjele koncesije na pomorskom dobru za koje je davatelj koncesije Vlada Republike Hrvatske, granicom određeno pomorsko dobro mora se upisati u zemljišne knjige najkasnije do donošenja odluke o koncesiji.

Kada koncesija obuhvaća provođenje zahvata u prostoru na pomorskom dobru, postupak za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno postupak izrade i donošenja detaljnog plana uređenja pokreće, odnosno inicira tijelo nadležno za provođenje postupka koncesije, iz članka 12. stavka 2. ove Uredbe.

Iznimno, tijelo nadležno za provođenje postupka iz članka 12. stavka 2., može odlukom ovlastiti podnositelja inicijative za koncesiju da, u ime i za račun davatelja, ishodi lokacijsku dozvolu.

Članak 3.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promjeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, mijenja se i iznos stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

1. Prijenos koncesije i potkoncesija

Članak 4.

Ovlaštenik koncesije podnosi davatelju koncesije pisani obrazloženi prijedlog za prijenos koncesije na drugu pravnu osobu ili fizičku osobu registriranu za obavljanje obrta, u slučaju da iz gospodarskih, organizacijskih, financijskih ili dugih opravdanih razloga više nije u mogućnosti izvršavati obveze iz ugovora o koncesiji, u obimu i na način utvrđen odlukom i ugovorom o koncesiji.

U prijedlogu mora biti naveden razlog prijedloga da se koncesija prenese upravo na tu osobu.

Uz prijedlog za prijenos prilaže se i pisana izjava osobe na koju bi se prenijela koncesija, ovjerena kod javnog bilježnika, kojom ona pristaje na prijenos, kao i svi dokazi iz članka 17. stavka 3. Zakona, koji se odnose na tu osobu, radi ocjene da li ta osoba udovoljava uvjetima potrebnim za davanje koncesije.

Članak 5.

O prijedlogu za prijenos koncesije odlučuje, odlukom o davanju suglasnosti na prijenos koncesije, nadležni davatelj koncesije.

Odlukom o davanju suglasnosti na prijenos koncesije, davatelj koncesije utvrđuje i rok za sklapanje ugovora o prijenosu koncesije, koji će sklopiti davatelj koncesije, dosadašnji ovlaš­tenik koncesije i osoba na koju se prenosi koncesija, a koja sklapanjem ugovora postaje ovlaštenik koncesije.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije podnosi davatelju koncesije pisani obrazloženi prijedlog za davanje dijela koncesije u potkoncesiju pravnoj osobi ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje obrta, ukoliko iz organizacijsko-tehnoloških, financijskih ili drugih opravdanih razloga više nije u mogućnosti u cijelosti koristiti koncesiju i izvršavati obveze i prava iz ugovora o koncesiji, odnosno ako smatra da bi obavljanje djelatnosti za koju je dobio koncesiju bilo učinkovitije davanjem dijela u potkoncesiju.

Na sadržaj prijedloga za davanje dijela koncesije u potkoncesiju smisleno se primjenjuju odredbe ove Uredbe koje se odnose na prijedlog za prijenos koncesije.

Davatelj koncesije dužan je u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga dati ili odbiti suglasnost na prijedlog za davanje dijela koncesije u potkoncesiju.

Temeljem suglasnosti iz stavka 3. ovog članka sklapa se ugovor o potkoncesiji između ovlaštenika koncesije i potkoncesionara.

2. Postupak praćenja i izvršavanja koncesije

Članak 7. (NN 39/06, 83/12)

Davatelj koncesije dužan je osnovati povjerenstvo od tri člana u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji.

Povjerenstvo čine predstavnik nadležne lučke kapetanije, stručnjak za prostorno planiranje koji se imenuje iz upravnog tijela nadležnog za izdavanje dokumenata na osnovu kojih je obavljen zahvat u prostoru i stručnjak za financije iz Ministarstva financija-nadležne Porezne uprave.

Članak 8. (NN 10/17)

Brisan.

Članak 9.

Povjerenstvo je dužno pisanim putem, bez odlaganja, izvijestiti davatelja koncesije o uočenim radnjama iz članka 30. i 69. Zakona, te drugim nepravilnostima.

Članak 10.

Kada Povjerenstvo iz članka 7. ove Uredbe izvijesti davatelja koncesije, sukladno članku 9. ove Uredbe, davatelj koncesije pozvat će ovlaštenika koncesije da se, u roku od 30 dana od dana dostave poziva, ako u odluci i ugovoru o koncesiji nije određen drugi rok, izjasni o razlozima zbog kojih mu se može oduzeti koncesija, te uskladi svoje postupanje s ugovorom o koncesiji.

Ako ovlaštenik koncesije u ostavljenom roku ne ukloni posljedice i uspostavi stanje kakvo odgovara ugovornim odredbama i Zakonu, davatelj koncesije može oduzeti koncesiju.

Odluka o oduzimanju koncesije mora biti u pisanom obliku i dostavljena ovlašteniku koncesije, te obavezno mora sadržavati rok za napuštanje pomorskog dobra.

Rok za napuštanje pomorskog dobra ne može biti kraći od 90 dana od dana stupanja na snagu odluke o oduzimanju koncesije.

3. Pravni lijekovi

Članak 11.

U pogledu pravnih lijekova protiv odluka o koncesiji na pomorskom dobru primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA

1. Javno prikupljanje ponuda

Članak 12.

Inicijativu za pokretanje postupka koncesije može dati svaka fizička ili pravna osoba.

Inicijativa se podnosi Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, odnosno upravnom tijelu u županiji, ovisno o nadležnosti određenoj člankom 20. Zakona (u daljnjem tekstu: tijelo nadležno za provođenje postupka).

Pismo inicijative treba sadržavati podatke o području pomorskog dobra i namjeni koncesije.

Članak 13. (NN 63/08)

Kada nadležno tijelo za provođenje postupka koncesije zaprimi pismo inicijative, dužno je u roku od 30 dana:

a) provjeriti da li je područje određeno i upisano kao pomorsko dobro;

b) zatražiti mišljenje tijela nadležnog za izdavanje lokacijske dozvole da je donesen prostorni plan temeljem kojeg je moguće izdati lokacijsku dozvolu za traženi zahvat u prostoru te da je zahvat planiran tim planom.

Tijelo nadležno za provođenje postupka koncesije dužno je, u daljnjem roku od 8 dana, izvijestiti podnositelja inicijative o nemogućnosti pokretanja postupka koncesije uz obrazloženje ili izraditi prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda i dostaviti je zajedno s natječajnom dokumentacijom davatelju koncesije.

Po izradi prijedloga odluke o javnom prikupljanju ponuda, tijelo nadležno za provođenje postupka koncesije, dužno je obavijestiti grad/općinu na čijem području se pokreće postupak davanja u koncesiju pomorskog dobra o prijedlogu odluke.

Članak 14. (NN 83/12)

Davatelj koncesije odlučuje o pokretanju postupka davanja koncesije donošenjem odluke o javnom prikupljanju ponuda.

Odluka o javnom prikupljanju ponuda osim elemenata odre­đenih člankom 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama mora sadržavati kriterije temeljem kojih će se izvršiti odabir najpovoljnije ponude.

Kada je davatelj koncesije županijska skupština ili od nje ovlaštena jedinica lokalne samouprave, i kada se koncesija daje samo radi gospodarskog korištenja pomorskog dobra bez prava na izgradnju, u odluci o javnom prikupljanju ponuda određuje se da ponuda ne mora sadržavati dokaze iz članka 18. stavka 2. točaka 5., 6. i 7. ove Uredbe.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude određeni su člankom 21. ove Uredbe.

Članak 15.

Po objavljenom javnom prikupljanju ponuda davatelj koncesije ima pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda.

Pravo iz stavka 1. ovoga članka mora se izričito navesti u odluci o javnom prikupljanju ponuda.

2. Kriteriji za određivanje visine koncesijske naknade

Članak 16. (NN 101/04, 83/12, 10/17)

Početni iznos naknade za koncesiju utvrđuje se po sljedećim kriterijima:

A. ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU:

A.1. Turističko-ugostiteljska djelatnost

A.2. Plaže

A.3. Marikultura i uzgoj mlađi

A.4. Ostale gospodarske djelatnosti (ronilački centri, jedriličarski centri i dr.)

A.1. Turističko-ugostiteljska djelatnost (restorani, caffe barovi, konobe i sl.)

A.1.1. Početni iznos koncesijske naknade stalnog i pro­mje­nji­vog dijela za turističko – ugostiteljske djelatnosti izraženi su u tablici 1., kao Prilog 1., a koja čini sastavni dio ove Uredbe.

A.2. Plaže

A.2.1. Uređene javne plaže su plaže koje služe većem broju turističkih objekata i građana

A.2.2. Uređene posebne plaže su plaže koje čine tehničko-tehnološku cjelinu jednog smještajnog objekta u smislu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

A.2.3. Prirodne plaže su plaže na kojima nisu izvršeni zahvati u prostoru u smislu propisa kojima se uređuje prostorno uređenje i građenje i koje se ne smiju ograđivati s kopnene strane

Početni iznosi koncesijske naknade stalnog i promjenjivog dijela za plaže izraženi su u tablici 2, kao Prilog 2. koja je sastav­ni dio ove Uredbe.

A.3. Marikultura i uzgoj mlađi

A.3.1. Uzgoj ribe i riblje mlađi

A.3.1.1.Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade izračunava se prema zauzetim metrima kvadratnim i iznosi 0,50 kuna za metar kvadratni

A.3.1.2. Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 0,30% prihoda

A.3.2. Uzgoj školjaka

A.3.2.1. Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade izračunava se prema zauzetim metrima kvadratnim i iznosi 0,20 kuna za metar kvadratni

A.3.2.2. Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 0,20% prihoda

A.4. Ostale gospodarske djelatnosti (ronilački centri, akvagan, zipline, ski lift, arheološki park, podmorski park, jedrili­čarski centri i dr.)

A.4.1. Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade izračunava se prema zauzetim metrima kvadratnim i iznosi 2,00 kune za metar kvadratni

A.4.2. Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 1,5% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti

B. ZA KONCESIJE LUKA POSEBNE NAMJENE:

1 Luke nautičkog turizma

2 Industrijske luke

3 Brodogradilišne luke

4 Sportske luke

5 Ribarske luke

B.1. Luke nautičkog turizma dijele se u dvije skupine i to:

1. Sidrišta i privezišta

2. Marine

B.1.1. Stalni dio koncesijske naknade izračunava se prema zauzetim metrima kvadratnim, a prema sljedećim početnim cijenama:

LUKE

NAUTIČKOG

TURIZMA

početni iznos

početni iznos

početni iznos

u kn/m2 za

u kn/m2 za

u kn/m2 za

kopno i za II

kopno i za I

kopno i za III

skupinu otoka

skupinu otoka

skupinu otoka

1.

Sidrišta i privezišta

5 kn/m2

4 kn/m2

6 kn/m2

2.

Marine

 

 

 

 

2.1.Postojeće i iz-

 

 

 

 

građene marine

10 kn/m2

8 kn/m2

 

 

2.2.Neizgrađene

 

 

 

 

marine (nove)

2 kn/m2

1,6 kn/m2

 

Legenda

I. skupina otoka i II. skupina otoka određene su Zakonom o otocima

III. skupina otoka su svi nenastanjeni otoci

B.1.2. Promjenjivi dio koncesijske naknade

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade obračunava se u postotku od prihoda ponuditelja, a prema slje­dećim kriterijima:

LUKE NAUTIČKOG TURIZMA

početni iznos u % od prihoda ponuditelja

1. Sidrišta, privezišta

2%

2. Marine

 

 

2.1. Postojeće i izgrađene marine

4 %

 

2.2. Neizgrađene marine (nove)

2 %

B.2. Industrijske luke

B.2.1. Stalni dio koncesijske naknade

Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade izračunava se prema zauzetim m˛, a prema sljedećim početnim cijenama:

Industrijske luke

 

1. Postojeće i izgrađene industrijske luke

4 kn/m2

2. Neizgrađene industrijske luke (nove)

2 kn/m2

B.2.2. Promjenjivi dio koncesijske naknade

Početni iznos za licitaciju promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 2 % prihoda ponuditelja.

B.3. Brodogradilišne luke

B.3.1. Stalni dio koncesijske naknade

Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade izračunava se prema zauzetim m˛, a prema sljedećim početnim cijenama:

Brodogradilišne luke

 

1. Postojeće i izgrađene brodogradilišne luke

3 kn/m2

2. Neizgrađene brodogradilišne luke (nove)

1 kn/m2

B.3.2. Promjenjivi dio koncesijske naknade

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 1% prihoda ponuditelja, s time da se prihodom ponuditelja smatra onaj dio prihoda kojim se pokrivaju pozicije iz Računa dobiti i gubitka koncesionara kako slijedi: troškovi osoblja (AOP 120), amortizacija (AOP 124) i dobit razdoblja (AOP 153). Ukoliko je poslovni rezultat razdoblja gubitak (AOP 154), osnovica za obračun koncesijske naknade računa se samo zbrajanjem pozicija troškova osoblja (AOP 120) i amortizacije (AOP 124).

B.4. Sportske luke

B.4.1. Stalni dio koncesijske naknade

 

početni iznos u

početni iznos u

SPORTSKE LUKE

kn/m2za kopno i

kn/m2 za kopno i

 

za II. skupinu otoka

za I. skupinu otoka

 

0,6 kn

0,48 kn

B.4.2. Promjenjivi dio koncesijske naknade

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 20% od ukupnog iznosa svih ubranih godišnjih članarina.

B.6.Ribarske luke

B.6.1. Stalni dio koncesijske naknade

 

početni iznos u

početni iznos u

RIBARSKE LUKE

kn/m2 za kopno i

kn/m2 za kopno i

 

za II. skupinu otoka

za I. skupinu otoka

 

0,30 kn

0,20 kn

B.6.2. Promjenjivi dio koncesijske naknade

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 1 % prihoda ponuditelja.

Prihodi u smislu ovoga članka su ukupni prihodi s naslova obavljanja djelatnosti i pružanja usluga na pomorskom dobru obuhvaćenom koncesijom.

Članak 17.

Iznimno, davatelj koncesije može, ako to gospodarski razlozi opravdavaju izmijeniti početne iznose naknade za koncesiju.

Sadržaj ponude

Članak 18. (NN 63/08125/10, 83/12, 10/17)

Ponuda na javno prikupljanje ponuda dostavlja se, osim u pisanoj formi, i u elektronskom obliku, a u slučaju dvojbe mjerodavna je ponuda dostavljena u pisanoj formi.

Ponuda obavezno sadrži sljedeće dokumente:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

– izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili izvadak iz obrtnog registra s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija, ne stariji od 30 dana

– odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni, odnosno predstečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti

– podatke o bonitetu (BON 1), osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte

– podatke o solventnosti (BON 2 – za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne Porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana

– izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija, ako ih ima ili ih je imao

– izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona

– izjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskoga kriminala.

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade.

3. studiju gospodarske opravdanosti koja se izrađuje prema sadržaju i u formi iz dokumentacije za javno prikupljanje ponuda. Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u osnovna sredstva.

4. garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude u izvornom obliku u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine.

5. pismo namjere poslovne banke u izvornom obliku da će izdati garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji koji će se sklopiti s odabranim ponuditeljem u visini 5% ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja šest mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicijskog ciklusa.

6. uvjerenje nadležnog tijela za izdavanje lokacijske dozvole da je zahvat prikazan u idejnom projektu planiran dokumentima prostornoga uređenja.

7. idejni projekt zahvata u prostoru na pomorskom dobru izrađen od ovlaštenog projektanta sukladno dokumentima prostornoga uređenja i prema studiji gospodarske opravdanosti.

Osim obaveznog sadržaja ponude iz stavka 2. ovoga članka, ponuditelj je dužan ponudi priložiti i druge podatke sukladno objavljenim uvjetima iz javnog prikupljanja ponuda.

Članak 18.a. (NN 83/12)

Po izvršnosti lokacijske dozvole, a prije potpisivanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj dužan je ishoditi bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5,0% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv i prihvatljive instrumente osiguranja plaćanja koncesijske naknade.

Ukoliko je investicija podijeljena u više faza, odnosno ciklusa, garancija iz stavka 1. ovoga članka, po proteku 6 mjeseci od završetka pojedinog investicijskog ciklusa, može se zamijeniti istovrsnom novom garancijom na preostali iznos investicije i tako za svaki daljnji investicijski ciklus.

Ukoliko odabrani ponuditelj u propisanom roku od dvije godine od odluke o odabiru ponuditelja ne ishodi garanciju iz stavka 1. ovoga članka, neće se sklopiti ugovor o koncesiji, a davatelj koncesije će naplatiti garanciju za ozbiljnost ponude.

Ugovor o koncesiji može se sklopiti po izvršnosti lokacijske dozvole izdane za zahvat u prostoru obuhvaćen koncesijom.

3. Postupak ocjene ponuda

Članak 19. (NN 83/12, 10/17)

Tijelo iz članka 12. stavka 2. ove Uredbe, prilikom otvaranja pristiglih ponuda vodi zapisnik, koji zajedno s ponudama dostav­lja nadležnom stručnom tijelu za ocjenu ponuda.

Tijelo za provođenje postupka prilikom otvaranja pristiglih ponuda utvrđuje broj dostavljenih ponuda, čita rekapitulacijski list i provjerava da li je dostavljena sva tražena dokumentacija.

Ponuditelj se smatra nesposobnim, iako je dostavio svu potrebnu dokumentaciju, ukoliko ima nepodmirenih dospjelih obveza temeljem javnih davanja i ukoliko na BON 2 obrascu ima evidentirano više od 15 dana neprekinute blokade glavnog računa u posljednjih šest mjeseci.

Ponuda iz stavka 3. ovoga članka isključuje se iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.

Članak 20.

Predsjednik stručnog tijela za ocjenu ponuda dužan je, u roku od najduže 15 dana, sazvati stručno tijelo za ocjenu koncesija.

Stručno tijelo za ocjenu ponuda donosi nalaz i mišljenje.

Nalaz se sastoji od navođenja svih pristiglih ponuda, te ocjene ponuda, sukladno članku 21. ove Uredbe.

Mišljenje se sastoji od prijedloga najpovoljnije ponude s obrazloženjem.

Članak 21. (NN 83/12, 10/17)

A. Koncesije na pomorskom dobru:

Ocjenjivanje ponuda za sve koncesije na pomorskom dobru, obavlja se prema sljedećim kriterijima:

– ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

30%

– ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

30%

– ponuđeni iznos ukupnoga investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti

40%.

Svaki element ponude se vrednuje zasebno, a zbroj ukupne ocjene po kriterijima ne može iznositi više od 1,000.

Promjenjivi dio koncesijske naknade izračunava se u apsolutnom iznosu prema prikazanim ukupnim prihodima iz studije gospodarske opravdanosti, a za vrijeme trajanja koncesije.

Formule i način izračuna:

a)

b)

c)

 

B. Koncesije za luke posebne namjene

Ocjenjivanje ponuda za sve luke posebne namjene osim sportskih i ribarskih luka obavlja se prema točki A. (a, b, c) ovoga članka.

Ocjenjivanje ponuda za sportske i ribarske luke obavlja se prema sljedećim kriterijima i formulama izračuna:

–  ponuđena visina stalnog dijela koncesijske naknade                                                                                      25%

–  ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske naknade                                                             25%

–  ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti                         20%

–  iznos investicije u zaštitu okoliša (u okviru ukupnih investicija)                                                                  30%

Formule i način izračuna:

 

                                    25% X ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

Koef. stalne konc. = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                             najviši ponuđeni iznos stal. konc. naknade  

 

                                        25% X ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade  

Koef. promjenj. konc. = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                         najviši ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade  

 

                                            20% X ponuđeni iznos ukupne investicije

Koef. ukupne investicije = –––––––––––––––––––––––––––––––––  

                                                 najviši ponuđeni iznos investicije

 

                                                       30% X ponuđeni iznos investicije u zaštiti okoliša  

Koef. investicije u zaštiti okoliša = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                        najviši ponuđeni iznos  investic. u zaštiti okoliša  

Članak 21.a (NN 102/11)

Kad je koncesija na pomorskom dobru dio cjelovitog razvojnog projekta od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, koji obuhvaća pomorsko dobro i nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske koje graniče s pomorskim dobrom, Vlada Republike Hrvatske, kao davatelj koncesije, primijenit će dodatni kriterij za ocjenu ponude.

Dodatni kriterij iz stavka 1. ovoga članka je visina naknade koja se nudi za prava koja se stječu na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koje graniče s pomorskim dobrom.

Dodatni kriterij iz stavka 2. ovoga članka iznosit će dodatnih 20% u ocjeni ponude sukladno članku 21. ove Uredbe.

Vlada Republike Hrvatske donijet će odluku kojom utvrđuje da se radi o projektu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 22.

Prilikom ocjenjivanja ponuda za donošenje koncesija na otocima i područjima koja se u smislu Zakona o otocima smatraju otocima, prednost se u slučaju istih ponuda daje podnositelju ponude čije je sjedište odnosno prebivalište na otoku.

Članak 23.

Predsjednik stručnog tijela dostavlja nalaz i mišljenje tijelu iz članka 12. stavka 2. ove Uredbe, u roku od 8 dana, od dana održanog sastanka stručnog tijela za ocjenu ponuda.

Tijelo, iz stavka 1. ovoga članka, dužno je u daljnjem roku od 8 dana izraditi prijedlog odluke o koncesiji i dostaviti ga davatelju koncesije.

III.  POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU ZA POSEBNU UPOTREBU

Članak 24.

Davatelj koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra, na rok do 99 godina, za objekte državnog značaja, je Vlada Republike Hrvatske, a prethodni postupak provodi Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. Davatelj koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za objekte županijskog značaja, na rok do 20 godina, je županijsko poglavarstvo, a prethodni postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Davatelj koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za objekte lokalnog značaja, na rok do 20 godina, je općinsko ili gradsko vijeće, a prethodni postupak provodi nadležno tijelo u općini/gradu.

Davatelj koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra, u svrhu gradnje nove rive do najviše 12 metara četvornih pristupne površine za privez brodica ili za već postojeće rive iz članka 118. stavak 10. Zakona, a koja se daje fizičkoj osobi i kojom se ne ograničava opća upotreba i ne služi za obavljanje gospodarske djelatnosti, a koja ovlašteniku koncesije daje prvenstveno pravo priveza, je općinsko ili gradsko vijeće.

Pod pojmom riva podrazumijeva se pomorski objekat isključivo namijenjen za privez brodice i opremljen opremom za privez.

Članak 25.

Koncesija za posebnu upotrebu daje se na temelju pisanog zahtjeva koji se podnosi nadležnom tijelu za provođenje postupka koncesije, iz članka 24. ove Uredbe.

Članak 26. (NN 63/08)

Zahtjev iz članka 25. ove Uredbe mora sadržavati:

– ime, prezime i prebivalište, odnosno naziv i sjedište podnositelja zahtjeva;

– idejno rješenje i/ili izjavu o namjeni upotrebe pomorskog dobra;

– očitovanje nadležnog tijela za prostorno uređenje o značaju objekta za koji se traži posebna upotreba i očitovanje o usklađenosti idejnog rješenja s prostorno-planskom dokumentacijom.

Članak 27.

Kada nadležno tijelo za provođenje postupka koncesije zaprimi pisani zahtjev, iz članka 26. ove Uredbe, dužno je u roku od 30 dana provjeriti da li je područje određeno i upisano kao pomorsko dobro.

Tijelo nadležno za provođenje postupka koncesije dužno je, u daljnjem roku od 8 dana, izvijestiti podnositelja zahtjeva o ne­mo­gućnosti davanja koncesije za posebnu upotrebu uz obrazloženje ili ovlastiti podnositelja zahtjeva da podnese zahtjev za izdavanjem lokacijske dozvole ili pokrene postupak izrade detaljnog plana. Nakon ishođenja lokacijske dozvole ili izrade detaljnog plana nadležno tijelo za provođenje postupka koncesije izradit će prijedlog odluke o dodjeli koncesije i dostaviti je davatelju koncesije.

Članak 28.

Iznimno, prilikom podnošenja zahtjeva za ishođenje koncesije za posebnu upotrebu, iz članka 24. stavka 2. ove Uredbe, zahtjev mora sadržavati ime, prezime i prebivalište podnositelja zahtjeva, suglasnost lučke kapetanije na dostavljeni idejni projekt koja se daje s naslova sigurnosti plovidbe i očitovanje o uskla­đenosti idejnog rješenja s prostorno-planskom dokumentacijom;

Ukoliko je zahtjev iz stavka 1. ovog članka potpun i suglasnost lučke kapetanije pozitivna, tijelo nadležno za provođenje postupka koncesija, u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, izraditi će prijedlog odluke o koncesiji za posebnu upotrebu i dostaviti ga davatelju koncesije na donošenje.

Članak 29.

Kada se koncesija za posebnu upotrebu daje u svrhu gradnje na pomorskom dobru, odluka o koncesiji mora sadržavati rok u kojem je ovlaštenik koncesije dužan ishoditi građevinsku dozvolu, ukoliko je ista potrebna po posebnim propisima.

Ukoliko ovlaštenik koncesije u zadanom roku ne ishodi građevinsku dozvolu, odluka o koncesiji prestaje važiti.

Članak 30.

Kada se ispune uvjeti iz odluke o koncesiji pomorskog dobra za posebnu upotrebu, sklapa se ugovor o koncesiji.

IV. KONCESIJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET

1. Javno prikupljanje ponuda

Članak 31. (NN 63/08)

Odluku o javnom prikupljanju ponuda za koncesije u svrhu obavljanja lučkih djelatnosti i ostalih gospodarskih djelatnosti, koje zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih gra­đevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području, donosi upravno vijeće davatelja koncesije.

Odluka o javnom prikupljanju ponuda za koncesije sadrži, osim elemenata iz članka 18. stavka 2. Zakona i posebne elemente koje utvrdi davatelj koncesije obzirom na specifičnost djelatnosti, kao i kriterije temeljem kojih će se izvršiti odabir najpovoljnije ponude/ponuda.

Odluka o javnom prikupljanju ponuda za koncesije se mora temeljiti na razvojnim planovima davatelja koncesije, potrebama odvijanja tehničko-tehnoloških procesa u luci, pokazateljima kretanja lučkog prometa, iskazanim potrebama korisnika luke.

Odluka o javnom prikupljanju ponuda za koncesije se može donijeti i nakon inicijative upućene davatelju koncesije koju je pisanim putem iskazala pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje obrta.

Davatelj koncesije je dužan obrazložiti neprihvaćanje inicijative za pokretanje postupka javnog prikupljanja ponuda.

Članak 32.

Po objavljenom javnom prikupljanju ponuda davatelj koncesije ima pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda ukoliko ne odgovaraju u cijelosti uvjetima natječaja.

Pravo iz stavka 1. ovoga članka, mora se izričito navesti u odluci o javnom prikupljanju ponuda.

Članak 33.

Podnositelj ponude mora zadovoljavati uvjete, iz članka 17. stavka 3. Zakona.

Ponuda na javno prikupljanje ponuda osim Zakonom odre­đenih elemenata treba sadržavati i posebne uvjete/dokaze koji su navedeni u objavi javnog prikupljanja ponuda.

Članak 34.

Postupak javnog prikupljanja ponuda provodi posebno povjerenstvo davatelja koncesije koje se sastoji od tri člana, a imenuje ga upravno vijeće na prijedlog ravnatelja, nakon donošenja odluke o javnom prikupljanju ponuda.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka dužno je obaviti javno otvaranje ponuda po isteku roka za javno prikupljanje ponuda.

O postupku javnog otvaranja ponuda vodi se zapisnik.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja stručnu obradu i vrednovanje ponuda prema kriterijima, iz članka 35. ove Uredbe, o čemu sastavlja ocjenu s prijedlogom.

Zapisnik iz stavka 3. ovoga članka, s ocjenom i prijedlogom o davanju koncesija/koncesije ili odbijanju ponude/ponuda, povjerenstvo dostavlja ravnatelju davatelja koncesije, koji predlaže upravnom vijeću odluku/odluke o javnom prikupljanju ponuda.

Ravnatelj u izradi svoga prijedloga nije vezan ocjenom i prijedlogom povjerenstva.

Članak 35.

Povjerenstvo iz članka 34. ove Uredbe prvo utvrđuje da li ponuda ispunjava zakonske uvjete.

Ocjena ponuda obavlja se prema zadanim kriterijima, kako slijedi:

1. ponuđena visina stalnog dijela koncesijske naknade                                                                                                                                                                                                            15%

2. ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske naknade                                                                                                                                                                                   15%

3. ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti koji obuhvaća i tehničko-tehnološku opremljenost za izvršenje plana             40%

4. broj planiranih radnih mjesta i stručnost radnika                                                                                                                                                                                                   10%

5. iskorištavanje lučkih kapaciteta i utjecaj na rast prometa u luci                                                                                                                                                                                          20%

Iznimno upravno vijeće davatelja koncesije može odlučiti i o drugačijim ili dodatnim kriterijima i o načinu ocjenjivanja istih prilikom donošenja odluke o javnom prikupljanju ponuda.

Formule i način izračuna:

                        

                                    15% X ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

a) Koef. stal. konc. =  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                        najviši ponuđeni iznos stal. konc. naknade

 

                                             15% X ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

b) Koef. promjenj. konc. = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                             najviši ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

 

                                                 40% X ponuđeni iznos ukupne investicije           

c) Koef. ukupne investicije =  –––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                   najviši ponuđeni iznos investicije              

 

                                                10% X ponuđeni broj radnih mjesta             

d) Koef. novih radnih mjesta = –––––––––––––––––––––––––––

                                                najviši ponuđeni broj radnih mjesta             

 

                                                      20% X ponuđeni iznos investicije u zaštiti okoliša

e) Koef. iskorištenosti luč. kap. = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                     najviši ponuđeni iznos  investic. u zaštiti okoliša

Članak 36.

Upravno vijeće davatelja koncesije donosi odluku o davanju koncesije, u roku od 60 dana od dana završetka javnog prikupljanja ponuda, a na odluku upravnog vijeća podnositelj ponude može uložiti prigovor Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, u roku od 8 dana od dana primitka odluke.

2. Osnovni tehničko-tehnološki uvjeti i stručnost radnika

Članak 37.

Trgovačko društvo i/ili fizička osoba registrirana za obav­ljanje obrta mora raspolagati potrebnim brojem stručnih radnika i tehničkim sredstvima za obavljanje djelatnosti, i to:

– za privez i odvez – određenim brojem privezivača, plovnim objektima s osposobljenom posadom sukladno posebnim propisima;

– za ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj roba - određenim brojem lučko transportnih radnika i rukovatelja tehničkih sredstava, te mehanizacijom i opremom u funkciji prekrcaja, ovisno o vrsti tereta za koji se daje koncesija;

– za skladištenje i prenošenje roba i drugih materijala – određenim brojem lučko transportnih radnika, rukovatelja tehnič­kih sredstava i skladištara, te mehanizacijom i opremom ovisno o vrsti tereta za koji se daje koncesija;

– za ukrcaj i iskrcaj putnika – određenim brojem osposobljenih radnika;

– za ostale gospodarske djelatnosti – određenim brojem stručnih radnika i određenim brojem tehničkih sredstava, prema posebnim propisima.

3. Kriteriji za određivanje početnog iznosa naknade za koncesiju

Članak 38.

Početni iznos naknade za koncesiju određuje davatelj koncesije, uzimajući u obzir:

– vrstu djelatnosti te broj dodijeljenih koncesija za istu vrstu djelatnosti;

– opseg i kvalitetu predviđenih ulaganja i njihov utjecaj na razvoj luke;

– iskorištenost lučkih kapaciteta;

– mjere ekološke zaštite.

Članak 39.

Naknada za koncesiju određuje se u dva dijela, i to:

– stalni dio - plaća se s naslova ukupnog broja metara četvornih lučkog područja;

– promjenjivi dio - plaća se ovisno o obujmu djelatnosti, značaju te djelatnosti za tehničko-tehnološko jedinstvo luke, te utjecaju na promet u luci.

Stalni dio naknade plaća se do 31. siječnja za tekuću godinu, a promjenjivi prema odredbama ugovora o koncesiji.

4. Zahtjev za davanje koncesije

Članak 40.

Pravna osoba ili fizička osoba registrirana za obavljanje obrta podnosi davatelju koncesije zahtjev za davanje koncesije u svrhu obavljanja lučkih djelatnosti i ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju korištenje postojećih i/ili izgradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području.

Ravnatelj davatelja koncesije u roku 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva pisanim putem obavještava podnositelja zahtjeva o potrebi da zahtjev dopuni prilozima, iz članka 68. stavka 2. Zakona, ukoliko nisu podneseni uz zahtjev ili su nepotpuni, te o roku u kojem je to dužan učiniti.

Zahtjev će biti odbačen ukoliko podnositelj zahtjeva ne dostavi tražene priloge ili ih dostavi izvan roka u kojem je bio pozvan da to učini.

Članak 41.

O zahtjevu odlučuje upravno vijeće davatelja koncesije odlukom u roku 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka, mora se temeljiti na iskazanim potrebama korisnika luke, potrebama odvijanja teh­ničko-t­ehnoloških procesa u luci, pokazateljima prometa, razvojnim planovima i sl.

Članak 42.

Ravnatelj davatelja koncesije može, ukoliko ocijeni da vrsta i značaj djelatnosti za obavljanje koje je podnesen zahtjev iziskuju temeljitiju obradu, osnovati povjerenstvo za ocjenu zahtjeva.

Povjerenstvo je dužno, u roku 20 dana od dana zaprimanja zahtjeva, dostaviti ravnatelju pisanu ocjenu s obrazloženim prijedlogom za davanje koncesije ili za odbijanje zahtjeva.

Davatelj koncesije i ovlaštenik koncesije su dužni zaključiti ugovor o koncesiji, u roku 8 dana od dana donošenja odluke, iz članka 41. ove Uredbe. Ako u tom roku ovlaštenik koncesije ne pristupi potpisivanju ugovora smatra se da je odustao od koncesije.

Članak 43.

Koncesijska naknada za koncesije, iz članka 66. stavka 5. točaka 1. i 2. Zakona, određuje se prema odluci o visini koncesijske naknade koju donosi upravno vijeće davatelja koncesije, a ovisi o vrsti djelatnosti i potrebi korištenja zajedničkih objekata na lučkom području.

Članak 44.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima za dodjelu koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 52/96) i Uredba o postupku dodjele koncesije i način određivanja granica za luke posebne namjene (»Narodne novine«, broj 108/96).

Članak 45.

Ova Ureda stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-01/03

Urbroj: 5030116-04-1

Zagreb, 18. veljače 2004.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 101/04

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/04-01/03

Urbroj: 5030116-04-5

Zagreb, 15. srpnja 2004.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 39/06

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/06-02/01

Urbroj: 5030114-06-1

Zagreb, 5. travnja 2006.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 63/08

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/08-03/01

Urbroj: 5030116-08-1

Zagreb, 29. svibnja 2008.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 125/10

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/10-01/14

Urbroj: 5030116-10-1

Zagreb, 5. studenoga 2010.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 102/11

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/11-01/05

Urbroj: 5030116-11-1

Zagreb, 8. rujna 2011.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 83/12

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/12-01/02

Urbroj: 5030120-12-1

Zagreb, 19. srpnja 2012.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 10/17

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/33

Urbroj: 50301-25/18-17-5

Zagreb, 2. veljače 2017.

 

PRILOG 1.   TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA DJELATNOST (NN 101/04)

KONCESIJA

TURISTIČKO

OBRAČUNSKA

STALNI DIO NAKNADE (kn) PO TURISTIČKIM RAZREDIMA

PROMJENIVI DIO NAKNADE

UGOSTITELJSKA

JEDINICA(metar

 

DJELATNOST

kvadratni)

 

 

 

 

 

/

/

A

B

C

D

/

RESTORANI

CAFFE BAROVI

KONOBE I SL

od 12 do 100

 

 

 

 

3% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga

metara kvadratnih

400,00

375,00

350,00

300,00

od 101 do 300

 

 

 

 

metara kvadratnih

300,00

275,00

250,00

200,00

od 301 do 500

 

 

 

 

metara kvadratnih

200,00

175,00

150,00

100,00

od 501 do 1000

 

 

 

 

metara kvadratnih

100,00

75,00

65,00

50,00

od 1001 do 2000

 

 

 

 

metara kvadratnih

50,00

40,00

25,00

10,00

od 2001 do 5000

 

 

 

 

metara kvadratnih

10,00

9,00

8,00

6,00

preko 5000 metara

 

 

 

 

kvadratnih

8,00

7,00

6,00

5,00

*SVI IZNOSI IZ OVE TABLICE SU POČETNI IZNOSI KONCESIJSKE NAKNADE

 

PRILOG 2.   PLAŽE (NN 101/04)

KONCESIJA

 

VRSTE PLAŽA

OBRAČUNSKA JEDINICA (m² )

 

 

STALNI DIO NAKNADE (kn)PO       TURISTIČKIM RAZREDIMA

 

PROMJENJIVI DIO NAKNADE

/

/

/

A

B

C

D

/

 

 

bez mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

3% prihoda ostvarenog

 

 

i naplate ulaza na plažu

5,00

4,00

3,00

2,00

obavljanjem djelatnosti

UREĐENJE

po m²

s mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

i pružanjem usluga na plaži

JAVNE PLAŽE

 

plaže

10,00

9,00

8,00

7,00

* NAPOMENA:iznos od

 

 

s mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

3% dodaje se i 1% od

 

 

i naplate ulaza na plažu

15,00

14,00

13,00

12,00

cijene ulaznica

 

 

bez mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

 

 

 

i naplate ulaza na plažu

10,00

8,00

7,00

6,00

 

 

 

s mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

 

 

do5.000 m²

plaže

30,00

25,00

20,00

15,00

 

 

 

s mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

 

 

 

i naplate ulaza na plažu

50,00

45,00

40,00

35,00

 

 

 

bez mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

 

 

 

i naplate ulaza na plažu

5,00

4,00

3,00

2,00

 

 

od 5.000

s mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

2% prihoda ostvarenog

UREĐENJE

do10.000 m²

plaže

10,00

9,00

8,00

7,00

obavljanjem djelatnosti

POSEBNE

 

s mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

i pružanjem usluga na

PLAŽE

 

i naplate ulaza na plažu

15,00

13,00

11,00

9,00

plaži

 

 

bez mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

*NAPOMENA:

 

 

i naplate ulaza na plažu

3,00

2,80

2,50

2,00

iznosu od 2%

 

od 10.000

s mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

dodaje se i 1% od

 

do 20.000

plaže

5,00

4,50

4,00

3,50

cijene ulaznica

 

s mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

 

 

 

i naplate ulaza na plažu

8,00

7,00

6,00

5,00

 

 

 

bez mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

 

 

 

i naplate ulaza na plažu

1,00

0,80

0,60

0,40

 

 

preko

s mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

 

 

20.000 m²

plaže

3,00

2,50

2,00

1,50

 

 

 

s mogućnosti ograđivanja

 

 

 

 

 

 

 

i naplate ulaza na plažu

5,00

4,00

3,00

2,00

 

PRIRODNE

po m2

bez mogućnosti

 

 

 

 

1,5% prihoda ostvarenog

PLAŽE

 

ograđivanja

2,00

1,50

1,00

0,50

obavljanjem djelatnosti

 

 

 

 

 

 

 

i pružanjem usluga na

 

 

 

 

 

 

 

plaži

* u slučaju ograđivanja i naplate ulaza na plažu

 

 

Copyright © Ante Borić