Objavljeno u NN 48/2018 (25.5.2018.):

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 38. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (»Narodne novine«, broj 124/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. svibnja 2018. godine donijela

 

ODLUKU O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE SREDSTAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU

I.

Ovom Odlukom određuje se visina, način i rok uplate sredstava s osnove dobiti trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku za 2017. godinu, a koja će biti uplaćena u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu.

II.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se na trgovačka društva utvrđena Odlukom o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 120/13, 74/15, 44/16 i 2/18).

Iznimno od stavka 1. ove točke, odredbe ove Odluke ne primjenju se na sljedeća trgovačka društva:

1. Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb

2. Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb

3. Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Zagreb

4. HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb

5. Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb

6. Jadrolinija, Rijeka

7. Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Čilipi

8. Zračna luka Split d.o.o., Kaštel Štafilić

9. Croatia Airlines d.d., Zagreb

10. Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb i

11. Državne nekretnine d.o.o., Zagreb.

III.

Članovi skupština trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio, obvezni su poduzeti sve potrebne radnje i mjere da trgovačka društva dio dobiti nakon oporezivanja za 2017. godinu uplate izravno u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu, a razmjerno paketu dionica ili udjela Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu društva.

U trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u kojima Republika Hrvatska ima manjinski paket dionica ili manjinski udio, članovi nadzornih odbora i članovi skupštine koji zastupaju Republiku Hrvatsku obvezni su zahtijevati da se dio dobiti nakon oporezivanja za 2017. godinu uplati izravno u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu, a razmjerno paketu dionica ili udjela Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu društva.

Članovi nadzornih odbora obvezni su poduzeti sve pripremne radnje prije održavanja redovitih skupština trgovačkih društava kojima će se omogućiti provedba mjera sukladno ovoj Odluci.

Predstavnici Republike Hrvatske u trgovačkim društvima na koje se primjenjuju propisi o konsolidiranom izvješćivanju, obvezni su poduzeti sve potrebne radnje i mjere kako bi se odredbe ove Odluke primjenjivale i u pogledu uplata sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja izravno u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu za ovisna društva kćeri, koja su za 2017. godinu iskazala dobit.

IV.

Trgovačka društva dužna su, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, prije uplate dobiti u državni proračun sukladno odredbama ove Odluke, pokriti gubitke iz ranijih godina.

V.

Nakon donošenja odluka trgovačkih društava koje su potrebne za provedbu radnji i mjera sukladno ovoj Odluci, trgovačka društva uplatit će 60% sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja za 2017. godinu, ostvarenih temeljem udjela u temeljnom kapitalu društva koji pripada Republici Hrvatskoj u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu.

Iznimno, od stavka 1. ove točke, trgovačko društvo Agencija Alan d.o.o., Zagreb uplatit će 100% sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja za 2017. godinu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu, a koja će biti namjenski korištena za potrebe modernizacije i djelovanja Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Iznimno, od stavka 1. ove točke, trgovačko društvo Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb uplatit će 60% sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja za 2017. godinu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu, a koja će biti namjenski korištena za poboljšanje materijalnih uvjeta policijskih službenika.

VI.

Sredstva s osnove dobiti nakon oporezivanja utvrđena ovom Odlukom, trgovačka društva od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, dužna su uplatiti izravno na račun Državnog proračuna IBAN HR1210010051863000160 s modelom 68 i pozivom na broj 7161-OIB uplatitelja-godina za koju se uplaćuje dobit, dinamikom uplate koju će usuglasiti s Ministarstvom financija.

VII.

Predstavnici Republike Hrvatske u trgovačkim društvima dostavit će obavijest Ministarstvu državne imovine i Ministarstvu financija o svim poduzetim radnjama i mjerama u svrhu provedbe ove Odluke, najkasnije do 30. lipnja 2018. godine.

VIII.

Zadužuje se Ministarstvo državne imovine da o donošenju ove Odluke, na odgovarajući način, izvijesti trgovačka društva od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku na koja se ova Odluka odnosi.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/120 Urbroj: 50301-25/06-18-2 Zagreb, 24. svibnja 2018.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić