Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Objavljeno u NN 47/2018 (23.5.2018.):

 

Ministarstvo kulture

Temeljem članka 42. stavka 4. Zakona o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (»Narodne novine« broj 124/2017), ministrica kulture, uz suglasnost ministra financija, donosi

 

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA OSTVARENIH OD OBAVLJANJA OSNOVNE I OSTALE DJELATNOSTI USTANOVA U KULTURI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se prihodi koje ustanove u kulturi proračunski korisnici državnog proračuna (u daljem tekstu: Ustanove) ostvare na tržištu obavljanjem osnovne djelatnosti i drugih djelatnosti za koje su registrirane, kao i način korištenja takvih prihoda.

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na prihode što ih Ustanove ostvare na tržištu od obavljanja osnovne i ostalih djelatnosti za koje su registrirane, kao i od drugih pomoćnih djelatnosti: iznajmljivanje prostora i opreme, obavljanje ugostiteljskih usluga, poslova foto­kopiranja, prodaje suvenira, promotivnih materijala, organizacije stručnih skupova, radionica i slično, a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan proračuna i čijim obavljanjem Ustanove ostvaruju prihode u skladu sa Zakonom o proračunu (u daljnjem tekstu: vlastiti prihodi).

Iznosi što ih Ustanove naplaćuju izravno od posjetitelja smatraju se u smislu ovog Pravilnika prihodima ostvarenim na tržištu.

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na sredstva državnog proračuna koja se doznačuju Ustanovama.

Članak 3.

Ustanove su ovlaštene ostvarivati vlastite prihode bez prethodne suglasnosti Ministarstva kulture.

Ministarstvo kulture ovlašteno je od Ustanova zahtijevati izvještaj o ostvarenju i načinu raspodjele vlastitih prihoda.

Izvještaj iz stavka 2. ovog članka podnosi se najmanje dva puta godišnje.

Članak 4.

Vlastiti prihod iz članka 2. ovoga Pravilnika Ustanove su obavezne rasporediti za pokriće troškova na način i prema prioritetima kao slijedi:

– 70% vlastitog prihoda iz članka 2. ovog Pravilnika koristit će se za podmirenje rashoda nastalih realizacijom programa i aktivnosti temeljem kojih su vlastiti prihodi ostvareni, za materijalne rashode redovitog poslovanja ustanova te rashoda za nabavu i održavanja nefinancijske imovine

– 5% vlastitog prihoda iz članka 2. ovog Pravilnika koristit će se za stručno usavršavanje radnika

– 5% vlastitog prihoda iz članka 2. ovog Pravilnika koristit će se za promotivne aktivnosti, organizacije stručnih skupova i radionica te nakladničku djelatnost

– 20% vlastitog prihoda iz članka 2. ovog Pravilnika koristit će se za isplatu dodatka na redovne plaće ili kao dodatak za uspješnost u radu.

Članak 5.

Ustanove su dužne mjerila utvrđena člankom 4. ovoga Pravilnika primjenjivati za korištenje vlastitih prihoda ostvarenih u tekućoj poslovnoj godini, kao i za prenesene viškove prihoda ranijih godina.

Članak 6.

Upravno vijeće Ustanove obvezno je na prijedlog čelnika, a u skladu sa statutom Ustanove, donijeti opći akt kojim će se utvrditi uvjeti, kriteriji i način korištenja vlastitih prihoda primjeren poslovanju svake Ustanove.

Pravo na isplatu dodatka na plaću i dodatka za uspješnost u radu mogu ostvariti Ustanove koji su u bilanci na dan 31. prosinca prethodne godine iskazale višak prihoda.

Članak 7.

Pravo na isplatu dodatka na plaću i dodatka za uspješnost u radu pripada svim radnicima zaposlenima u Ustanovama sukladno općem aktu iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Na opći akt iz članka 6. ovoga Pravilnika Ustanove su dužne ishoditi prethodnu suglasnost Ministarstva kulture.

Članak 9.

Ukupan iznos sredstava koje Ustanove mogu namijeniti za isplatu bruto plaća, kroz dodatak na plaću ili dodatak za uspješnost u radu ne može biti veći od 1/12 rashoda za zaposlene (skupina računa 31) prethodne godine.

Članak 10.

Ustanove koje ostvaruju vlastite prihode dužne su ih evidentirati sukladno propisima kojima je uređeno proračunsko računovodstvo.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/18-01/0053 Urbroj: 532-06-01-02-01/1-18-7 Zagreb, 17. svibnja 2018.

Ministrica dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić