PRAVILNIK O ŽIGU

pročišćeni tekst NN 117/07, 66/11, 125/13, 43/17

I. TEMELJNE ODREDBE

Područje primjene Članak 1.

Pravilnikom o žigu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se uređuju pojedina pitanja sadržana u Zakonu o žigu (u daljnjem tekstu: Zakon), u svezi s postupcima koji se vode pred Zavodom.

 

II. PRIJAVA ZA REGISTRACIJU ŽIGA

Sadržaj prijave Članak 2.

(1) Prijava za registraciju žiga mora sadržavati: 1. zahtjev za registraciju žiga; 2. ime i adresu podnositelja prijave, u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika; 3. ime i adresu zastupnika, u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika, ako podnositelj prijave ima zastupnika; 4. naznaku razreda proizvoda ili usluga za koje se traži registracija, u skladu s člankom 10. stavkom 1. ovoga Pravilnika; 5. podatke o zatraženom pravu prvenstva, u skladu s člancima 18. i 19. Zakona, ako je zatraženo pravo prvenstva; 6. prikaz znaka koji se želi registrirati, u skladu s člancima od 3. do 8. ovoga Pravilnika; 7. naznaku da se traži registracija verbalnoga znaka u smislu članka 3. ovoga Pravilnika, ako se traži registracija verbalnoga znaka; 8. naznaku da se traži registracija figurativnoga znaka u smislu članka 4. ovoga Pravilnika, ako se traži registracija figurativnoga znaka; 9. naznaku da se traži registracija trodimenzionalnoga znaka u smislu članka 5. ovoga Pravilnika, ako se traži registracija trodimenzionalnoga znaka; 10. naznaku da se traži registracija znaka kojeg čini jedna boja ili kombinacija boja u smislu članka 6. ovoga Pravilnika, ako se traži registracija znaka kojeg čini jedna boja ili kombinacija boja; 11. naznaku da se traži registracija druge vrste znaka u smislu članka 7. ovoga Pravilnika i koje, ako se traži registracija druge vrste znaka; 12. naznaku da se traži registracija znaka u boji i navođenje boja za koje se traži da budu razlikovni elementi znaka, ako se traži registracija znaka u boji; 13. transliteraciju znaka, ako znak sadrži elemente ispisane pismom koje nije latinično ili brojkama koje nisu arapske ili rim­ske; 14. naznaku da se traži registracija zajedničkoga žiga, ako se traži registracija zajedničkoga žiga; 15. naznaku da se traži registracija jamstvenoga žiga, ako se traži registracija jamstvenoga žiga; 16. potpis podnositelja prijave ili potpis njegova zastupnika. (2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka navode se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac Ž-1), ili na obrascu koji sadržajem odgovara tome obrascu. (3) Uz obrazac iz stavka 2. ovoga članka mora se podnijeti i: 1. popis proizvoda ili usluga za koje se traži registracija, u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika; 2. dokaze o pravu prvenstva u skladu s člankom 18. stavkom 2. ili člankom 19. stavkom 2. Zakona, ako je zatraženo pravo prvenstva; 3. ugovor o zajedničkome ili jamstvenome žigu u skladu s člankom 57. Zakona, ako se traži registracija zajedničkoga ili jamstvenoga žiga; 4. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova. (4) U prijavi za registraciju žiga može se navesti opis znaka i njegov prijevod na hrvatski jezik.

Verbalni znakovi Članak 3.

(1) Ako se prijavom traži registracija znaka koji se sastoji samo od slova, brojki, interpunkcijskih znakova i drugih specijalnih znakova koji se nalaze na standardnom rasporedu tipaka Qwerty tipkovnice ili njihovih kombinacija i koji nije u nekom posebnom grafičkom obliku ili boji, znak se smatra verbalnim znakom. (2) Verbalni znak prikazuje se u prijavi tako da se znak upisuje pisaćim strojem ili pisačem u za to predviđeno mjesto na obrascu prijave. (3) Verbalni znak se u svim pismenima, elektroničkim zbirka­ma podataka i u »Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva« (u daljnjem tekstu: službeno glasilo Zavoda) prikazuje u standardnim znakovima koje rabi Zavod.

Figurativni znakovi Članak 4.

(1) Ako se prijavom traži registracija znaka koji se sastoji od nekog vizualnog izraza a nije naznačeno da se traži registracija niti jedne druge vrste znaka u skladu sa člancima 3., 5., 6. ili 7. ovog Pravilnika, znak se smatra figurativnim znakom. (2) Figurativni znak prikazuje se u prijavi tako da se znak stavlja u za to predviđeno mjesto na obrascu prijave. (3) Ako se traži registracija znaka u boji, prijava mora sadržavati prikaz znaka u boji. Ako se ne zatraži registracija znaka u boji, znak se u svim pismenima, elektroničkim zbirka­ma podataka i u službenom glasilu Zavoda prikazuje kao crno-bijeli znak. (4) Za znak u boji će se prilikom upisa znaka u registar žigova koji vodi Zavod, objave, izdavanja rješenja o registraciji žiga i izdavanja isprave o žigu koristiti najbolja tehnika reproduciranja kojom Zavod raspolaže; u slučaju spora u svezi s nijansama ili tonovima boja u kojima je znak reproduciran, prikazom znaka smatrat će se izvorni prikaz znaka na obrascu prijave. (5) U svezi s položajem znaka u prostoru, pravilnim položajem znaka smatrat će se onaj položaj u kojem je znak prikazan na obrascu prijave.

Trodimenzionalni znakovi Članak 5.

(1) Trodimenzionalni znak prikazuje se u prijavi tako da se prikaz znak stavlja u za to predviđeno mjesto na obrascu prijave. (2) Ako se prijavom traži registracija trodimenzionalnoga znaka, uz prijavu se mora priložiti fotografija ili crtež znaka; uz prijavu može biti priloženo najviše šest prikaza znaka iz različitih perspek­tiva. (3) Iz prikaza trodimenzionalnoga znaka mora se jasno vidjeti njegova trodimenzionalnost. (4) Kad je trodimenzionalni znak prikazan crtežom, reprodukcija mora biti izvedena jednoličnim crnim i jasno određenim crtama bez mrlja. Crtež može sadržavati reljefni prikaz i osjen­čenja kako bi se potpunije predstavile trodimenzionalne pojedinosti.

Znakovi koje čini jedna boja ili kombinacija boja Članak 6.

(1) Ako se prijavom traži registracija znaka kojeg čini jedna boja ili kombinacija boja, u prijavi se moraju navesti ili opisati boje zajedno s relevantnom oznakom boja iz međunarodno priznatog sustava identifikacije boja. (2) Ako se prijavom traži registracija znaka koji čini kombinacija boja, prikaz boja mora sadržavati i sistematični raspored boja na unaprijed utvrđen i istovjetan način.

Druge vrste znakova Članak 7.

(1) Ako se prijavom traži registracija neke druge vrste znaka, u prijavi se mora navesti koja je to vrsta znaka. (2) Ovisno o vrsti znaka čija se registracija prijavom traži, uz prijavu se mora priložiti grafički prikaz znaka koji je jasan, precizan, sadržan u samom sebi, lako dostupan, trajan i objektivan.

(3) Ako se prijavom podnesenom elektroničkim putem u skladu sa člankom 35. ovog Pravilnika traži registracija zvučnog znaka, prijava može sadržavati jednu elektroničku zvučnu datoteku koja sadrži taj zvučni znak.

Drugi uvjeti koji se odnose na prikaz znaka Članak 8.

(1) Prikaz znaka mora biti takve kvalitete, oblika i boja da se elementi znaka jasno raspoznaju u svim pojedinostima. Na prikaz znaka ne smije se naknadno ništa lijepiti, brisati, dopisivati ili prekrivati bojom. (2) Prikaz znaka mora biti uređen tako da stane u predviđeno mjesto na obrascu prijave (kvadrat stranice 8 cm) i da razmak između dviju najudaljenijih točaka znaka (okomito, vodoravno i u promjeru) ne bude manji od 1,5 cm.

Prilozi uz prijavu Članak 9.

Uz prijavu za registraciju žiga ne smiju se dostavljati uzorci ni predmeti na ili u kojima bi bili sadržani znakovi za koje se traži registracija. Tako dostavljeni predmeti bit će vraćeni podnositelju prijave, a u slučaju da njihovo vraćanje nije moguće, bit će uništeni na trošak podnositelja prijave, prije objave prijave za registraciju žiga.

Popis proizvoda ili usluga Članak 10.

(1) Proizvodi ili usluge moraju biti jasno određeni i razvrstani prema razredima Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga utvrđene Nicanskim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova (u daljnjem tekstu: Nicanska klasifikacija), od kojih svaki mora biti označen brojem razreda Nicanske klasifikacije; kad god je to moguće, treba rabiti određenja i izraze iz Abecednoga popisa proizvoda i usluga po razredima Nicanske klasifikacije. (2) Klasifikacija proizvoda i usluga služi isključivo u administrativne svrhe i ne može se smatrati da su neki proizvodi ili usluge slični samo zato što su svrstani u isti razred Nicanske klasifikacije.

Upis ograničenja popisa proizvoda ili usluga Članak 11.

Zahtjev za upis ograničenja proizvoda i/ili usluga mora sadržavati: 1. broj prijave za registraciju žiga ili broj registracije žiga; 2. ime i adresu podnositelja prijave ili nositelja žiga u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika; 3. ime i adresu zastupnika u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika, ako podnositelj zahtjeva ima zastupnika; 4. ograničeni popis proizvoda i usluga u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika.

Podaci iz prijave za registraciju žiga koji se objavljuju u službenom glasilu Zavoda Članak 12.

(1) U službenom glasilu Zavoda objavljuju se sljedeći podaci iz prijave za registraciju žiga, u obliku u kojemu su upisani u registar žigova: 1. broj prijave; 2. datum podnošenja prijave; 3. ime i adresa podnositelja prijave; 4. ime i adresa zastupnika, ako podnositelj prijave ima zastupnika; 5. popis proizvoda ili usluga za koje se traži registracija; 6. podaci o priznatom pravu prvenstva (datum izložbenoga prava prvenstva ili datum i broj prve prijave i država u kojoj je podnesena); 7. prikaz znaka koji se želi registrirati; 8. podatak da se traži registracija znaka u boji i navođenje boja za koje se traži da budu razlikovni elementi znaka, ako se traži registracija znaka u boji; 9. podatak da se traži registracija verbalnog znaka, ako se traži registracija verbalnog znaka; 10. podatak da se traži registracija figurativnoga znaka, ako se traži registracija figurativnoga znaka; 11. podatak da se traži registracija trodimenzionalnoga zna­ka, ako se traži registracija trodimenzionalnoga znaka; 12. podatak da se traži registracija znaka kojeg čini jedna boja ili kombinacija boja, ako se traži registracija znaka kojeg čini boja ili kombinacija boja; 13. podatak da se traži registracija druge vrste znaka i koje, ako se traži registracija druge vrste znaka; 14. podatak da se traži registracija zajedničkoga žiga, ako se traži registracija zajedničkoga žiga; 15. podatak da se traži registracija jamstvenoga žiga, ako se traži registracija jamstvenoga žiga; (2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka označuju se INID-kodovima za identifikaciju bibliografskih podataka o žigovima što ih je ustanovila Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: INID-kodovi). (3) Ako je prijava za registraciju žiga već objavljena, odgo­varajući podaci iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se u službenom glasilu Zavoda i u slučaju: 1. upisa u registar žigova promjena na prijavi; 2. izmjena u prijavi u smislu članka 31. Zakona; 3. razdvajanja prijave.

III. PRIGOVOR

Sadržaj prigovora Članak 13.

(1) Prigovor na registraciju žiga mora sadržavati: 1. broj prijave za registraciju žiga u odnosu na koju se podnosi prigovor; 2. ime i adresu podnositelja prijave u odnosu na koju se podnosi prigovor; 3. ime i adresu podnositelja prigovora, u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika; 4. ime i adresu zastupnika, u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika, ako podnositelj prigovora ima zastupnika; 5. popis proizvoda ili usluga u odnosu na koje se podnosi prigovor; 6. jasnu naznaku točke i stavka članka 6. Zakona koja čini zakonski temelj za prigovor; 7. dokaze o zakonskom temelju za prigovor; 8. razloge zbog kojih se podnosi prigovor; 9. ako se prigovor temelji na članku 6. stavku 1., stavku 3. i stavku 4. točki 4. Zakona, a ime i adresa podnositelja prigovora nisu istovjetni s imenom i adresom nositelja ranijega žiga ili drugoga ranijega prava industrijskoga vlasništva koji je kao nositelj upisan u odgovarajući registar, dokaz o pravnoj svezi između podnositelja prigovora i nositelja upisanog u registar; 10. potpis podnositelja prigovora ili potpis njegova zastupnika; 11. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova. (2) Prigovor na registraciju žiga podnosi se Zavodu u dva istovjetna primjerka.

Drugi uvjeti za podnošenje prigovora Članak 14.

(1) Za svaku prijavu za registraciju žiga protiv koje se podnosi prigovor, mora se podnijeti zaseban prigovor. (2) Ako se prigovor temelji na članku 6. stavku 3. Zakona, podnositelj prigovora mora dokazati da je žig stekao ugled u Republici Hrvatskoj prije dana podnošenja prijave za registraciju žiga u odnosu na koju se podnosi prigovor ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, do datuma prava prvenstva zatraženog u prijavi. (3) Ako se prigovor temelji na članku 6. stavku 6. Zakona, podnositelj prigovora mora: 1. dokazati da je tvrtka upisana u sudski registar prije dana podnošenja prijave za registraciju žiga u odnosu na koju se podnosi prigovor ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, prije datuma prava prvenstva zatraženog u prijavi; 2. na zahtjev podnositelja prijave za registraciju žiga, podnositelj prigovora mora dokazati da je tijekom razdoblja od pet godina, koje prethodi datumu objave prijave, proizvodio proizvode ili pružao usluge u odnosu na koje se podnosi prigovor.

(4) Ako se prigovor temelji na ranijem žigu iz članka 6. Zakona, čija zaštita je priznata ili je podnesen zahtjev za priznanjem zaštite na teritoriju Republike Hrvatske temeljem međunarodnih sporazuma koji vrijede u Republici Hrvatskoj ili na ranijem žigu iz članka 67.c. Zakona, podnositelj prigovora dužan je dostaviti popis proizvoda i usluga ranijeg žiga na kojem se temelji prigovor na hrvatskom jeziku.

(5) Ako se prigovor odnosi na žig za koji je podnesen zahtjev za priznanjem zaštite na teritoriju Republike Hrvatske temeljem međunarodnih sporazuma koji vrijede u Republici Hrvatskoj, podnositelj prigovora dužan je dostaviti popis proizvoda i usluga žiga u odnosu na koji se podnosi prigovor na hrvatskom jeziku.

Razdvajanje prijave ili registracije Članak 15.

(1) Zahtjev za razdvajanje prijave ili registracije žiga mora sadržavati: 1. broj prve prijave ili registracije žiga; 2. ime i adresa podnositelja prijave ili nositelja žiga; 3. prikaz znaka; 4. popis proizvoda ili usluga koje se želi obuhvatiti razdvo­jenim prijavama ili registracijama; 5. potpis podnositelja zahtjeva ili potpis njegova zastupnika; 6. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova. (2) Za svaku razdvojenu prijavu ili registraciju žiga mora se podnijeti zaseban zahtjev. (3) Popisi proizvoda ili usluga razdvojenih prijava ili registracija žiga i ostatka prve prijave ili registracije, gledani zajedno, moraju biti istovjetni popisu proizvoda ili usluga prve prijave ili registracije u trenutku kad je zaprimljen zahtjev za razdvajanje. Kad dolazi do razdvajanja proizvoda ili usluga koje su određene nekim općim izrazom, opći će se izraz uporabiti i u ostatku prve prijave ili registracije i u razdvojenim prijavama ili registracijama i bit će ograničen odgovarajućim dodacima kako bi se izbjeglo preklapanje popisa proizvoda ili usluga. (4) Potpun prijepis spisa predmeta prve prijave ili registracije žiga postaje dio spisa predmeta razdvojene prijave ili registracije, a prijepis zahtjeva za razdvajanje postaje dio spisa predmeta prve prijave ili registracije. (5) Razdvojenim prijavama ili registracijama žiga dodjeljuje se novi broj. (6) Postupci pokrenuti u odnosu na prvu prijavu ili registraciju žiga odnosit će se i na razdvojene prijave ili registracije ako one obuhvaćaju proizvode ili usluge zbog kojih su ti postupci pokrenuti. (7) Zastupnik imenovan za prvu prijavu ili registraciju žiga smatrat će se zastupnikom i za razdvojene prijave ili registracije.

 

IV. REGISTAR ŽIGOVA, OBJAVA ŽIGA, ISPRAVA O ŽIGU

Sadržaj registra žigova Članak 16.

(1) U registar žigova upisuju se sljedeći podaci: 1. broj prijave i registracije žiga; 2. datum podnošenja prijave; 3. podaci o podnositelju prijave i podaci o nositelju žiga, koji su navedeni u prijavi; 4. podaci o imenovanom zastupniku, koji su navedeni u prijavi, u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 3. ovoga Pravil­nika, ako je zastupnik imenovan; 5. popis proizvoda ili usluga; 6. podaci o pravu prvenstva (datum izložbenoga prava prvenstva ili datum i broj prve prijave i država u kojoj je podnesena); 7. prikaz znaka; 8. podatak da je znak verbalan, ako je znak verbalan; 9. podatak da je znak figurativan, ako je znak figurativan; 10. podatak da je znak trodimenzionalan, ako je znak trodimenzionalan; 11. podatak da znak čini jedna boja ili kombinacija boja, ako znak čini jedna boja ili kombinacija boja; 12. podatak da se radi o drugoj vrsti znaka i kojoj, ako se radi o drugoj vrsti znaka; 13. podatak da je znak u boji i navođenje boja koje su razlikovni elementi znaka, ako je znak u boji; 14. podatak da je žig zajednički, ako je žig zajednički; 15. podatak da je žig jamstveni, ako je žig jamstveni; 16. transliteracija znaka, ako je navedena u prijavi; 17. opis znaka, ako je naveden u prijavi; 18. prijevod znaka na hrvatski jezik, ako je naveden u prijavi; 19. klasifikacija figurativnih elemenata znaka u skladu s Međunarodnom klasifikacijom utvrđenom Bečkim sporazumom o utvrđivanju međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova; 20. pravila iz ugovora kojim se uređuje uporaba zajednič­koga ili jamstvenog žiga, ako je žig zajednički ili jamstveni; 21. datum objave prijave u službenom glasilu Zavoda; 22. podaci o načinu okončanja upravnih postupaka; 23. datum registracije žiga; 24. datum do kojega žiga vrijedi; 25. datum objave registracije žiga u službenom glasilu Zavoda; 26. podaci o izmjenama u prijavi ili registraciji u smislu članaka 31. ili 36. Zakona; 27. datum i broj međunarodne registracije žiga, ako je žig međunarodno registriran; 28. podaci o produženju registracije žiga; 29. podaci o razdvajanju prijave ili registracije; 30. podaci o promjenama na žigu ili prijavi (prijenos prava, licencija, zalog, ovrha, promjene imena i adrese podnositelja pri­ja­ve, nositelja žiga ili njegova zastupnika, promjena zastupnika, ograničenje popisa proizvoda ili usluga, razdvajanje prijave ili registracije, podaci o stečaju, izmjene i dopune ugovora kojim se uređuje uporaba zajedničkoga ili jamstvenog žiga i drugi podaci bitni za prav­ni status žiga); 31. podaci o podnesenom prigovoru; 32. podaci o podnesenom zahtjevu za opoziv žiga; 33. podaci o podnesenom zahtjevu za proglašavanje žiga ništavim; 34. podaci o upravnim sporovima u svezi registracije žiga; 35. podaci o odricanju od žiga; 36. podaci o prestanku vrijednosti žiga te temelj prestanka; 37. podaci o žalbi protiv odluke Zavoda, ako je žalba podnesena (podaci o podnositelju žalbe, broj i datum odluke Zavoda protiv koje se žalba podnosi, datum zaprimanja žalbe, podaci o zastupniku, ako ga podnositelj žalbe ima, te datum i vrsta odluke donesene povodom žalbe). (2) Službenu zbirku podataka o međunarodnim registracijama žigova (međunarodni registar) vodi Međunarodni ured Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. Na zahtjev svake zainteresirane osobe i nakon uplate propisane naknade troškova, Zavod izdaje ispise iz zbirki podataka o međunarodnim registracijama žigova kojima raspolaže.

Podaci o registraciji žiga koji se objavljuju u službenom glasilu Zavoda Članak 17.

(1) U službenom glasilu Zavoda objavljuju se sljedeći podaci o registraciji žiga, u obliku u kojemu su upisani u registar žigova: 1. broj registracije žiga; 2. datum registracije žiga; 3. datum podnošenja prijave; 4. ime i adresa nositelja žiga; 5. ime i adresa zastupnika, ako podnositelj prijave ima zastup­nika; 6. popis proizvoda ili usluga; 7. podaci o priznatom pravu prvenstva (datum izložbenoga prava prvenstva ili datum i broj prve prijave i država u kojoj je pod­nesena); 8. prikaz znaka; 9. podatak da je znak u boji i navođenje boja koje su razlikov­ni elementi znaka, ako je znak u boji; 10. podatak da je znak verbalan, ako je znak verbalan; 11. podatak da je žig figurativan, ako je žig figurativan; 12. podatak da je žig trodimenzionalan, ako je žig trodimenzionalan; 13. podatak da znak čini jedna boja ili kombinacija boja, ako znak čini jedna boja ili kombinacija boja; 14. podatak da je druga vrsta znaka i koja, ako je znak takav; 15. podatak da je žig zajednički, ako je žig zajednički; 16. podatak da je žig jamstveni, ako je žig jamstveni; 17. datum do kojega žig vrijedi. (2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka označuju se INID-kodovima. (3) Odgovarajući podaci iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se u službenom glasilu Zavoda i u slučaju: 1. upisa u registar žigova promjena na žigu; 2. izmjena u registraciji žiga u smislu članka 36. Zakona; 3. razdvajanja registracije; 4. produženja registracije žiga; 5. prestanka vrijednosti žiga.

Podaci koje sadržava isprava o žigu Članak 18.

Podaci koje sadržava isprava o žigu jesu: 1. broj registracije žiga; 2. datum registracije žiga; 3. datum podnošenja prijave; 4. ime i adresa nositelja žiga; 5. ime i adresa zastupnika, ako nositelj žiga ima zastupnika; 6. popis proizvoda ili usluga; 7. podaci o priznatom pravu prvenstva; 8. prikaz znaka; 9. podatak da je znak u boji i navođenje boja koje su razli­kov­ni elementi znaka; 10. podatak da je znak verbalan, ako je znak verbalan; 11. podatak da je žig figurativan, ako je žig figurativan; 12. podatak da je žig trodimenzionalan, ako je žig trodimenzionalan; 13. podatak da znak čini jedna boja ili kombinacija boja, ako znak čini jedna boja ili kombinacija boja; 14. podatak da je druga vrsta znaka i koja, ako je znak takav; 15. podatak da je žig zajednički, ako je žig zajednički; 16. podatak da je žig jamstveni, ako je žig jamstveni; 17. datum objave registracije žiga u službenom glasilu Zavoda; 18. datum do kojega žig vrijedi.

 

V. UPIS PROMJENA U REGISTAR

Sadržaj zahtjeva za upis promjene Članak 19.

(1) Zahtjev za upis promjene mora sadržavati: 1. broj prijave za registraciju žiga ili broj registracije žiga; 2. ime i adresu podnositelja prijave ili nositelja žiga; 3. ime i adresu podnositelja zahtjeva, u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika; 4. ime i adresu zastupnika, u skladu s člankom 32. ovoga Pra­vilnika, ako podnositelj zahtjeva ima zastupnika; 5. jasnu naznaku o kojoj je vrsti promjene riječ; 6. potpis podnositelja zahtjeva ili potpis njegova zastupnika; (2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka navode se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac Ž-2), ili na obrascu koji sadržajem odgovara tome obrascu. (3) Uz obrazac iz stavka 2. mora se podnijeti i: 1. dokaz o pravnom temelju za upis promjene, osim kad se podnosi zahtjev za promjenu imena ili adrese podnositelja prijave za registraciju žiga, nositelja žiga ili zastupnika. 2. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova. (4) Odredbe ovoga članka, te članaka 20. i 21. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na upis prijenosa prava, licencije i zaloga.

Drugi uvjeti za podnošenje zahtjeva za upis promjene Članak 20.

(1) Ako se traži upis promjena za više prijava čiji je podnositelj ista osoba ili za više registracija žiga čiji je nositelj ista osoba, može se podnijeti jedan zahtjev u kojemu moraju biti navedeni svi brojevi prijava ili registracija na koje se tražena pro­mjena odnosi. (2) Ako se traži djelomični upis prijenosa prava, Zavod stvara novu prijavu ili registraciju žiga koja obuhvaća proizvode ili usluge u odnosu na koje je izvršen prijenos. Kad dolazi do prijenosa prava koji uključuje proizvode ili usluge određene nekim općim izrazom, opći će se izraz uporabiti u svim novim popisima proizvoda ili usluga u koje je prenesen i bit će ograničen odgovarajućim dodacima kako bi se izbjeglo preklapanje popisa proizvoda ili usluga. (3) Potpun prijepis spisa predmeta izvorne prijave ili registracije žiga postaje dio spisa predmeta nove prijave ili registracije iz stavka 2. ovoga članka, a prijepis zahtjeva za upis prijenosa prava postaje dio spisa predmeta izvorne prijave ili registracije. (4) Novoj prijavi ili registraciji žiga iz stavka 2. ovoga članka dodjeljuje se novi broj. (5) Postupci pokrenuti u odnosu na izvornu prijavu ili registraciju žiga, odnosit će se i na novu prijavu ili registraciju iz stavka 2. ovoga članka ako ona obuhvaća proizvode ili usluge zbog kojih su ti postupci pokrenuti.

Postupak povodom zahtjeva za upis promjene Članak 21.

(1) Ako zahtjev za upis promjene nije podnesen u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, Zavod zaključkom nalaže podnositelju zahtjeva da u roku od 60 dana od dana primitka zaključka uredi zahtjev ili podnese odgovarajuće dokaze. (2) Ako podnositelj zahtjeva u propisanom roku postupi u skladu s pozivom iz stavka 1. ovoga članka, Zavod donosi rješe­nje o upisu promjene. (3) Na zahtjev podnositelja zahtjeva, rok iz stavka 1. ovoga članka može se produžiti najviše za 60 dana. (4) Ako podnositelj zahtjeva u propisanom roku ne postupi u skladu s zaključkom iz stavka 1. ovoga članka, zahtjev se rješenjem odbacuje.

 

VI. PRODUŽENJE I PRESTANAK VRIJEDNOSTI ŽIGA

Sadržaj zahtjeva za produženje registracije žiga Članak 22.

(1) Zahtjev za produženje registracije žiga mora sadržavati: 1. broj registracije žiga; 2. ime i adresu nositelja žiga; 3. ime i adresu podnositelja zahtjeva, u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika; 4. ime i adresu zastupnika, u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika, ako podnositelj zahtjeva ima zastupnika; 5. naznaku da li se produženje traži za sve proizvode ili usluge ili samo za neke proizvode ili usluge za koje je žig registriran; 6. potpis podnositelja zahtjeva ili potpis njegova zastupnika. (2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka navode se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac Ž-3), ili na obrascu koji sadržajem odgovara tome obrascu. (3) Uz obrazac iz stavka 2. ovoga članka mora se podnijeti i: 1. popis proizvoda ili usluga za koje je žig registriran s jasnom naznakom za koje se od tih proizvoda ili usluga traži produženje vrijednosti, ako se produženje traži za samo neke proiz­vode ili usluge; 2. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova postupka.

Postupak povodom zahtjeva za produženje registracije žiga Članak 23.

Članak 21. ovoga Pravilnika primjenjuje se i na postupak povodom zahtjeva za produženje registracije žiga.

Sadržaj zahtjeva za opoziv žiga Članak 24.

(1) Za svaki žig u odnosu na koji se podnosi zahtjev za opoziv mora se podnijeti zaseban zahtjev. (2) Zahtjev za opoziv žiga mora sadržavati: 1. broj registracije žiga u odnosu na koji se podnosi zahtjev; 2. ime i adresu nositelja žiga; 3. ime i adresu podnositelja zahtjeva, u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika; 4. ime i adresu zastupnika, u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika, ako podnositelj zahtjeva ima zastupnika; 5. popis proizvoda ili usluga u odnosu na koje se podnosi zahtjev; 6. razloge zbog kojih se podnosi zahtjev za opoziv; 7. potpis podnositelja zahtjeva ili potpis njegova zastupnika. 8. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova.

(3) Ako se zahtjev za opoziv žiga odnosi na žig čija zaštita je priznata na teritoriju Republike Hrvatske temeljem međunarodnih sporazuma koji vrijede u Republici Hrvatskoj, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti popis proizvoda i usluga tog žiga na hrvatskom jeziku.

Sadržaj zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim Članak 25.

(1) Zahtjev za proglašavanje žiga ništavim mora sadržavati: 1. broj registracije žiga u odnosu na koji se podnosi zahtjev; 2. ime i adresu nositelja žiga u odnosu na koji se podnosi zahtjev; 3. ime i adresu podnositelja zahtjeva, u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika; 4. ime i adresu zastupnika, u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika, ako podnositelj zahtjeva ima zastupnika; 5. popis proizvoda ili usluga u odnosu na koje se podnosi zahtjev; 6. zakonski temelj za proglašavanje žiga ništavim; 7. dokaze o zakonskom temelju za proglašavanje žiga ništa­vim; 8. razloge zbog kojih se podnosi zahtjev; 9. ako je podnositelj zahtjeva stjecatelj licencije, dokaze da je stekao pravo podnijeti zahtjev u skladu s člankom 39. stavcima 4. ili 5. Zakona; 10. dokaz da raniji žig udovoljava uvjetima o uporabi iz članka 13. stavaka 2. do 4. Zakona, ako se zahtjev podnosi na temelju članka 6. stavaka 1., 3. i 7. Zakona; 11. potpis podnositelja zahtjeva ili potpis njegova zastupnika. 12. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova. (2) Zahtjev za proglašavanje žiga ništavim podnosi se Zavodu u dva istovjetna primjerka.

Drugi uvjeti za podnošenje zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim Članak 26.

(1) Za svaki žig u odnosu na koji se podnosi zahtjev za proglašavanje žiga ništavim, mora se podnijeti zaseban zahtjev. (2) Ako se zahtjev za proglašavanje žiga ništavim temelji na članku 6. stavku 6. Zakona, podnositelj zahtjeva mora: 1. dokazati da je tvrtka upisana u sudski registar prije dana podnošenja prijave za registraciju žiga u odnosu na koju se podnosi zahtjev ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, prije datuma prava prvenstva zatraženog u zahtjevu; 2. dokazati da proizvodi proizvode ili pruža usluge u odnosu na koje se podnosi zahtjev.

(3) Ako se zahtjev za proglašavanje ništavim temelji na ranijem žigu iz članka 6. Zakona čija zaštita je priznata na teritoriju Republike Hrvatske temeljem međunarodnih sporazuma koji vrijede u Republici Hrvatskoj ili na ranijem žigu iz članka 67.c. Zakona, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti popis proizvoda i usluga ranijeg žiga na kojem se temelji zahtjev na hrvatskom jeziku.

(4) Ako se zahtjev za proglašavanje ništavim odnosi na žig čija zaštita je priznata na teritoriju Republike Hrvatske temeljem međunarodnih sporazuma koji vrijede u Republici Hrvatskoj, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti popis proizvoda i usluga žiga u odnosu na koji se podnosi zahtjev na hrvatskom jeziku.

 

VII. ŽALBA

Postupak povodom žalbe Članak 27.

(1) Postupak povodom žalbe pokreće se podnošenjem žalbe Žalbenom vijeću. (2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati: 1. izričitu naznaku da se podnosi žalba; 2. ime i adresu podnositelja žalbe skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika; 3. klasifikacijsku oznaku rješenja Zavoda na koje se podnosi žalba; 4. broj prijave ili registracije žiga; 5. navod o tome podnosi li žalbu na rješenje u cijelosti ili na pojedine njegove dijelove, obrazložene razloge zbog kojih se podnosi žalba, s potrebnim dokazima; 6. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova. (3) Žalba se u dva istovjetna primjerka predaje neposredno ili šalje poštom Zavodu, koji ju posredstvom Tajništva iz članka 91. stavka 5. Zakona o patentu («Narodne novine» broj 173/2003, 87/2005 i 76/2007) dostavlja Žalbenom vijeću.

 

VIII. ODREDBE U SVEZI S MEĐUNARODNIM REGISTRACIJAMA ŽIGOVA

Prijava za međunarodnu registraciju žiga Članak 28.

(1) Prijava za međunarodnu registraciju žiga mora sadržavati: 1. broj prijave ili registracije žiga koja je osnova za među­narodnu registraciju (u daljnjem tekstu: osnovna prijava ili registracija); 2. ime i adresu podnositelja prijave, u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika; 3. ime i adresu zastupnika, u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika, ako podnositelj prijave ima zastupnika; 4. prikaz znaka; 5. podatke o zatraženom pravu prvenstva, ako je zatraženo pravo prvenstva; 6. ako se traži registracija znaka u boji, naznaku o tome i navođenje boja za koje se traži da budu razlikovni elementi znaka; boje moraju biti navedene na jeziku međunarodne prijave koji je propisan Zajedničkim pravilnikom Madridskoga sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova i Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum (u daljnjem tekstu: Zajednički pravilnik); 7. designaciju članica Madridske unije za koje se traži među­narodna registracija; 8. potpis podnositelja prijave ili potpis njegova zastupnika. (2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka mogu se navesti na odgovarajućem obrascu Zavoda (obrazac MŽ-1), na propisanim obrascima Međunarodnog ureda Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Međunarodni ured) ili na obrascima koji sadržajem odgovaraju tim obrascima. Ako se prijava podnosi na obrascima Međunarodnog ureda, potrebno je podnijeti dva primjerka obrasca. (3) Uz obrazac iz stavka 2. ovoga članka mora se podnijeti i: 1. popis proizvoda ili usluga za koje se traži međunarodna registracija na jeziku prijave za međunarodnu registraciju koji je propisan Zajedničkim pravilnikom; popis proizvoda ili usluga može obuhvaćati sve proizvode ili usluge obuhvaćene osnovnom prijavom ili registracijom ili samo dio tih proizvoda ili usluga; 2. ako je znak figurativan ili trodimenzionalan, dodatni primjerak prikaza znaka, koji mora biti istovjetan prikazu znaka na obrascu; 3. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova. (4) U prijavi za međunarodnu registraciju žiga može se navesti i opis znaka, ako ga sadržava osnovna prijava ili osnovna registracija. Može se navesti i prijevod znaka. Opis i prijevod znaka moraju se navesti na jeziku prijave za međunarodnu registraciju koji je propisan Zajedničkim pravilnikom. (5) Podaci iz stavka 1. točaka 1., 4., 5. i 6. ovoga članka moraju biti istovjetni odgovarajućim podacima iz osnovne prijave ili registracije žiga.

Zahtjev za upis promjene u međunarodnom registru Članak 29.

(1) Zahtjev za upis promjene u međunarodnom registru mora sadržavati: 1. broj međunarodne prijave ili registracije žiga; 2. ime i adresu podnositelja međunarodne prijave ili nositelja međunarodne registracije; 3. ime i adresu podnositelja zahtjeva, u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika; 4. ime i adresu zastupnika, u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika, ako podnositelj zahtjeva ima zastupnika; 5. jasnu naznaku o kojoj je vrsti promjene riječ; 6. potpis podnositelja zahtjeva ili potpis njegova zastupnika; (2) Ako se zahtjev za upis promjene odnosi samo na dio popisa proizvoda ili usluga obuhvaćenoga međunarodnom registracijom, taj se dio popisa u zahtjevu mora navesti na jeziku prijave za međunarodnu registraciju koji je propisan Zajedničkim pravilnikom. (3) Podaci iz stavka 1. ovoga članka mogu se navesti na propisanim obrascima Međunarodnog ureda ili na obrascima koji sadržajem odgovaraju tim obrascima. Ako se zahtjev za upis promjene podnosi na obrascima Međunarodnog ureda, potrebno je podnijeti dva primjerka obrasca. (4) Uz zahtjev za upis promjene mora se podnijeti i: 1. dokaz o pravnom temelju promjene, osim kad se podnosi zahtjev za promjenu imena ili adrese podnositelja prijave, nositelja međunarodne registracije ili zastupnika. 2. zasebni podnesak u kojem su navedeni podaci iz stavka 1. ovoga članka koje nije moguće navesti na obrascima Međunarodnog ureda.

 

IX. ŽIG ZAJEDNICE

Podnošenje prijave žiga Zajednice putem Zavoda Članak 30.

(1) Ako se prijava za registraciju žiga Zajednice (u daljnjem tekstu: »prijava žiga Zajednice«) podnosi putem Zavoda, podnositelj je dužan uz prijavu žiga Zajednice podnijeti i dokaz o uplati upravne pristojbe i naknade troškova za proslijeđivanje prijave žiga Zajednice Uredu za harmonizaciju na unutarnjem tržištu, u skladu s posebnim propisima. (2) Brisan.

Pretvaranje prijave žiga Zajednice u nacionalnu prijavu žiga Članak 31.

(1) Prijevod prijave na hrvatski jezik kojeg podnositelj zahtjeva za pretvaranje prijave žiga Zajednice u nacionalnu prijavu žiga dostavlja po zaključku Zavoda u skladu s člankom 67.e Zakona, mora sadržavati i prijevod popisa proizvoda i usluga na hrvatski jezik, te svih drugih dokumenata koji su moguće bili priloženi uz prijavu žiga Zajednice. (2) Podnositelj zahtjeva za pretvaranje prijave žiga Zajednice u nacionalnu prijavu koji sukladno posebnim propisima o zastupanju mora imenovati zastupnika u području prava industrijskog vlasništva, prijevod prijave žiga Zajednice iz stavka 1. ovoga članka može dostaviti Zavodu samo putem zastupnika koji s prijevodom prijave žiga Zajednice treba dostaviti i urednu punomoć za zastupanje.

 

X. OPĆE ODREDBE

Ime i adresa Članak 32.

(1) Ime i adresa podnositelja prijave, prigovora ili bilo kojega drugog zahtjeva navodi se u pismenima podnesenima Zavodu na sljedeći način: 1. ako je podnositelj fizička osoba: ime i prezime podnositelja, ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto i država u kojoj ima prebivalište; 2. ako je podnositelj pravna osoba: tvrtka ili naziv, ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto i država u kojoj ima stvarno i djelatno industrijsko ili trgovačko sjedište. (2) Ime i adresa zastupnika navodi se u pismenima podnesenima Zavodu na sljedeći način: 1. ako je zastupnik fizička osoba: ime i prezime, ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto; 2. ako je zastupnik pravna osoba, tvrtka, ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto. (3) Ako je navedeno više podnositelja prijave, prigovora ili zahtjeva, za dostavu pismena uzima se u obzir samo adresa onoga podnositelja koji je prvi naveden, osim ako podnositelji neku drugu adresu ne naznače kao adresu za dopisivanje. (4) Ako je navedeno više adresa podnositelja prijave, prigovora ili zahtjeva ili više adresa zastupnika, za dostavu pismena uzima se u obzir samo ona adresa koja je prva navedena, osim ako podnositelj ili zastupnik neku drugu adresu ne naznači kao adresu za dopisivanje. (5) U podnesku mogu biti navedeni i drugi oblici uspostave veze s podnositeljem prijave, prigovora ili zahtjeva ili sa zastupnikom (telefonski broj, broj telefaksa i e-mail adresa). (6) Odredbe ovoga članka, te članaka 33. i 34. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na podneske Žalbenom vijeću.

Drugi uvjeti za podneske Članak 33.

(1) Zavod na podnescima prihvaća vlastoručni potpis i faksimil potpisa. (2) Ako se podnesku prilaže više dokaza, kad god je moguće, treba priložiti njihov popis te ih označiti brojem predmeta na koji se odnose.

Dostava podnesaka Članak 34.

(1) Podnesak može biti dostavljen Zavodu osobnom dostavom i poštom.

(2) Ako Zavod ima razloga sumnjati u potpunost ili vjerodostojnost podneska dostavljenoga u fotokopiji, može zaključkom naložiti dostavu izvornika u roku od 30 dana od primitka zaključka.

(3) Ako osoba koja je uputila podnesak postupi u skladu sa zaključkom iz stavka 2. ovoga članka, datumom primitka podneska smatrat će se datum dostave Zavodu fotokopije podneska.

(4) Ako osoba koja je uputila podnesak ne postupi u skladu sa zaključkom iz stavka 2. ovoga članka u propisanom roku, smatrat će se da Zavod nije primio podnesak.

Podnošenje prijave i naknadnih podnesaka podnositelja prijave u elektroničkom obliku

Članak 35.

(1) Prijava za registraciju žiga i naknadni podnesci podnositelja prijave u jednostranačkom postupku registracije i održavanja žiga u vrijednosti mogu se podnijeti u elektroničkom obliku korištenjem usluge podnošenja elektroničke prijave i naknadnih podnesaka dostupne putem internetske stranice Zavoda.

(2) Zavod na svojoj internetskoj stranici objavljuje tehničke preduvjete za ostvarivanje elektroničke komunikacije za podnošenje prijave odnosno naknadnih podnesaka u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Podnositelj prijave koji želi podnijeti prijavu odnosno naknadne podneske u skladu sa stavkom 1. ovoga članka obavezan je osigurati tehničke preduvjete podnošenja elektroničkim putem. Zavod će osigurati potrebnu programsku podršku radi njihovog zaprimanja elektroničkim putem.

(3) Prilikom podnošenja prijave odnosno naknadnih podnesaka u skladu sa stavkom 1. ovoga članka podnositelj je obavezan koristiti kvalificirane certifikate koje je izdala ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata.

(4) Smatra se da su prijava odnosno naknadni podnesci zaprimljeni u Zavodu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka kada je automatiziranom radnjom verificiran napredni elektronički potpis podnositelja prijave.

(5) Obavijest o uspješno zaprimljenoj prijavi odnosno naknadnim podnescima podnesenim u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Zavod će poslati podnositelju elektroničkom poštom s naznačenim privremenim evidencijskim brojem te datumom i vremenom zaprimanja prijave, odnosno naknadnih podnesaka.

(6) Ako se prijava, odnosno naknadni podnesci podnose u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, na istovjetan način podnose se prilozi koji se prilažu uz prijavu. Prijave odnosno naknadni podnesci dostavljeni elektroničkim putem s naprednim elektroničkim potpisom smatraju se vlastoručno potpisanim.

(7) Prilozi uz prijavu odnosno naknadni podnesci dostavljeni u skladu sa stavkom 1. ovoga članka smatrat će se izvornicima dokumenata, a podnositelj potpisivanjem naprednim elektroničkim potpisom jamči istovjetnost priložene dokumentacije u elektroničkom obliku s izvornom dokumentacijom

.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak vrijednosti drugih propisa Članak 36.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o žigu (»Narodne novine« broj 72/2004).

Stupanje na snagu ovoga Pravilnika Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 30. i 31. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu danom prijema Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, te članka 16. stavka 1. točke 37., članka 27. i članka 32. stavka 6. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 1. lipnja 2008. godine. Klasa: 023-03/07-01/00044 Urbroj: 533-01-07-1 Zagreb, 30. listopada 2007.

 

Obrasci Ž-1, Ž-2, Ž-3 i MŽ-1

 

 

 

Copyright © Ante Borić