Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

MINISTARSTVO OBRANE

Na temelju članka 116. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/2013 i 75/2015), donosim

 

PRAVILNIK O VRSTAMA POHVALA I NAGRADA, UVJETIMA I POSTUPKU NJIHOVE DODJELE

Pročišćeni tekst

NN 110/1547/1786/17, 49/20

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se vrste pohvala i nagrade u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage) te se propisuju uvjeti i postupak njihove dodjele.

Članak 2.

(1) Pohvale i nagrade utvrđene ovim Pravilnikom dodjeljuju se za ostvarene ukupne rezultate u službi u određenom razdoblju ili za ostvarene osobne rezultate u službi i izvan službe (npr. osobito uspješno obavljena izvanredna zadaća, sportski rezultat).

(2) Pohvale se dodjeljuju ustrojstvenim jedinicama i pojedincima, a nagrade se dodjeljuju pojedincima.

Članak 3.

Pri dodjeli pohvale ili nagrade obvezno se navodi dodjeljuje li se ona za ostvarene ukupne rezultate ili osobne rezultate iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Pohvale i nagrade dodjeljuju se prigodom obilježavanja Dana Oružanih snaga, Dana državnosti Republike Hrvatske, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, Dana neovisnosti Republike Hrvatske, dana grana, rodova i službi, obljetnica postrojbi te u drugim svečanim prigodama.

Članak 5.

(1) Prilikom predlaganja kandidata za dodjelu pohvala i nagrada u pravilu se potrebno pridržavati načela slijednosti.

(2) Prijedlozi za dodjelu pohvala i nagrada dostavljaju se na Tiskanici 1 koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 6. (NN 47/17)

Podaci o dodijeljenim pohvalama i nagradama evidentiraju se u Informacijskom sustavu personalnog upravljanja, a isprave o dodijeljenim pohvalama i nagradama dostavljaju se u ustrojstvenu jedinicu Ministarstva obrane nadležnu za ljudske potencijale zbog evidencije i vođenja baze podataka.

II. POHVALE

Članak 7.

(1) Pohvale su pisana priznanja koja se dodjeljuju ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga, djelatnim vojnim osobama te državnim službenicima i namještenicima u Oružanim snagama, pričuvnicima, ročnicima i kadetima (u daljnjem tekstu pripadnici Oružanih snaga) te djelatnim vojnim osobama u Ministarstvu obrane.

(2) Pohvale se dodjeljuju za uspješno obavljene zadaće te ostvarene natprosječne rezultate u izvršavanju postavljenih zadaća.

Članak 8. (NN 47/17, 49/20)

Pohvale su:

1. Pohvala ministra obrane

2. Pohvala državnog tajnika

3. Pohvala načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga

4. Pohvala pomoćnika ministra obrane

5. Pohvala glavnog inspektora obrane

6. Pohvala zamjenika načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga

7. Pohvala direktora Glavnog stožera Oružanih snaga

8. Pohvala zapovjednika grane Oružanih snaga, zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta, zapovjednika Zapovjedništva za potporu, zapovjednika Zapovjedništva specijalnih snaga, zapovjednika Zapovjedništva za obuku i doktrinu i zapovjednika pristožerne postrojbe

9. Pohvale čelnika ustrojstvene jedinice Glavnog stožera Oružanih snaga, načelnika sektora Ministarstva obrane te čelnika samostalnih ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane

10. Pohvala zapovjednika satnije, njemu ravne ili više razine

11. Pohvala zapovjednika Centra vojnih škola.

Članak 9. (NN 47/17)

(1) Ministar obrane pohvaljuje ustrojstvene jedinice Oružanih snaga te pripadnike Oružanih snaga i djelatne vojne osobe u Ministarstvu obrane.

(2) Državni tajnik pohvaljuje djelatne vojne osobe u Ministarstvu obrane.

(3) Osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dodjeljuju pohvalu na osobni poticaj ili na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, pomoćnika ministra obrane i glavnog inspektora obrane.

Članak 10.

(1) Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga pohvaljuje ustrojstvene jedinice Oružanih snaga i pripadnike Oružanih snaga.

(2) Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga dodjeljuje pohvalu samostalno ili na prijedlog zapovjednika grane Oružanih snaga, zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta, zapovjednika Zapovjedništva za potporu, zapovjednika Zapovjedništva specijalnih snaga, čelnika ustrojstvene jedinice Glavnog stožera Oružanih snaga i zapovjednika pristožerne postrojbe.

Članak 11.

(1) Pomoćnik ministra obrane pohvaljuje djelatne vojne osobe u Ministarstvu obrane iz svojega djelokruga rada.

(2) Pomoćnik ministra obrane dodjeljuje pohvalu na osobni poticaj ili na prijedlog čelnika ustrojstvene jedinice iz svojega djelokruga rada.

Članak 12.

(1) Glavni inspektor obrane pohvaljuje pripadnike Oružanih snaga i djelatne vojne osobe u Ministarstvu obrane iz svojega djelokruga rada.

(2) Glavni inspektor obrane dodjeljuje pohvalu na osobni poticaj.

Članak 13.

(1) Zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga i direktor Glavnog stožera Oružanih snaga pohvaljuju ustrojstvene jedinice Oružanih snaga i pripadnike Oružanih snaga iz svojega djelokruga rada.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuju pohvalu na osobni poticaj ili na prijedlog čelnika nadležne ustrojstvene jedinice.

Članak 14. (NN 47/17)

(1) Zapovjednik grane Oružanih snaga, zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta, zapovjednik Zapovjedništva za potporu, zapovjednik Zapovjedništva specijalnih snaga, zapovjednika Zapovjedništva za obuku i doktrinu i zapovjednik pristožerne postrojbe pohvaljuju ustrojstvene jedinice Oružanih snaga te pripadnike Oružanih snaga iz svoga djelokruga rada.

(2) Zapovjednici iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuju pohvalu na osobni poticaj ili na prijedlog zapovjednika postrojbe razine brigade.

Članak 15.

(1) Čelnik ustrojstvene jedinice Glavnog stožera Oružanih snaga, načelnik sektora Ministarstva obrane te čelnik samostalne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane pohvaljuju pripadnike Oružanih snaga odnosno djelatne vojne osobe u Ministarstvu obrane u svojim ustrojstvenim jedinicama.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuju pohvalu na osobni poticaj ili na prijedlog čelnika podređenih ustrojstvenih jedinica.

Članak 16. (NN 47/17, 49/20)

Zapovjednici satnije, njoj ravne ili više razine na osobni poticaj ili na prijedlog podređenih zapovjednika dodjeljuju pohvale pripadnicima Oružanih snaga u ustrojstvenim jedinicama kojima zapovijedaju.

Članak 16.a (NN 47/17)

(1) Zapovjednik Centra vojnih škola pohvaljuje polaznike i kadete Centra vojnih škola.

(2) Zapovjednik iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje pohvalu na osobni poticaj ili na prijedlog zapovjednika/načelnika škola i zapovjednika kadetske bojne.

III. NAGRADE

Članak 17.

Nagrade su vojna priznanja koja se dodjeljuju pripadnicima Oružanih snaga i djelatnim vojnim osobama u Ministarstvu obrane za osobito uspješno obavljene zadaće te ostvarene natprosječne rezultate u izvršavanju postavljenih zadaća.

Članak 18.

Nagrade su:

1. samokres s posvetom

2. ručni sat s posvetom

3. dalekozor

4. knjiga

5. novčana nagrada

6. nagradni dopust.

1. Samokres s posvetom

Članak 19. (NN 47/17)

(1) Samokres s posvetom je nagrada koja se dodjeljuje za osobit doprinos u vođenju i zapovijedanju te jačanju borbene spremnosti, uspješnu provedbu borbenih i drugih zadaća, iznimne rezultate u razvijanju borbene obuke, uzorno obnašanje službe i iznadprosječne rezultate ostvarene u obavljanju postavljenih zadaća, besprijekorno čuvanje i održavanje naoružanja i materijalnih sredstava te ostvarene sportske ili druge promidžbene uspjehe.

(2) Samokres s posvetom može dodijeliti:

– ministar obrane (pet komada godišnje)

– načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga (pet komada godišnje)

– zapovjednik grane Oružanih snaga (dva komada godišnje).

(3) Ograničenje iz stavka 2. podstavaka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuje se kada se samokres s posvetom dodjeljuje za uspješnu provedbu izvanrednih borbenih i drugih zadaća.

(4) Osobe iz stavka 2. ovoga članka dodjeljuju samokres s posvetom na osobni poticaj ili na prijedlog osoba nadležnih za predlaganje pohvala u skladu s ovim Pravilnikom.

2. Ručni sat s posvetom

Članak 20. (NN 47/17)

(1) Ručni sat s posvetom je nagrada koja se dodjeljuje za osobit doprinos u vođenju i zapovijedanju, jačanju borbene spremnosti, osobit doprinos izvršavanju misija ili zadaća Oružanih snaga i Ministarstva obrane kroz uspješno obavljene zadaće i ostvarene natprosječne rezultate, uzorno obavljanje službe te uspješnu provedbu borbenih zadaća i obuke.

(2) Ručni sat s posvetom može dodijeliti:

– ministar obrane – u vrijednosti do 4.000,00 kuna (10 komada godišnje)

– načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga – u vrijednosti do 4.000,00 kuna (10 komada godišnje)

– državni tajnik – u vrijednosti do 3.000,00 kuna (pet komada godišnje)

– pomoćnik ministra obrane – u vrijednosti do 2.500,00 kuna (dva komada godišnje)

– glavni inspektor obrane – u vrijednosti do 2.500.00 kuna (dva komada godišnje)

– zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga – u vrijednosti do 2.500,00 kuna (jedan komad godišnje)

– direktor Glavnog stožera Oružanih snaga – u vrijednosti do 2.500,00 kuna (jedan komad godišnje).

(3) Osobe iz stavka 2. ovoga članka dodjeljuju ručni sat s posvetom na osobni poticaj ili na prijedlog osoba nadležnih za predlaganje pohvala u skladu s ovim Pravilnikom.

3. Dalekozor

Članak 21. (NN 47/17)

(1) Dalekozor je nagrada koja se dodjeljuje za osobite rezultate u vođenju i zapovijedanju, jačanju borbene spremnosti, uzorno obavljanje službe i uspješnu provedbu borbenih zadaća i obuke.

(2) Dalekozor može dodijeliti:

– ministar obrane – u vrijednosti do 2.500,00 kuna (20 komada godišnje)

– načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga – u vrijednosti do 2.500,00 kuna (20 komada godišnje)

– glavni inspektor obrane – u vrijednosti do 2.000,00 kuna (10 komada godišnje)

– zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga – u vrijednosti do 2.000,00 kuna (10 komada godišnje)

– direktor Glavnog stožera Oružanih snaga – u vrijednosti do 2.000,00 kuna (10 komada godišnje)

– zapovjednik grane Oružanih snaga, zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta, zapovjednik Zapovjedništva za potporu, zapovjednik Zapovjedništva specijalnih snaga – u vrijednosti do 1.500,00 kuna (10 komada godišnje)

– zapovjednik Zapovjedništva za obuku i doktrinu, zapovjednik gardijske brigade i zapovjednik pristožerne postrojbe – u vrijednosti do 1.000,00 kuna (10 komada godišnje).

(3) Osobe iz stavka 2. ovoga članka dodjeljuju dalekozor na osobni poticaj ili na prijedlog osoba nadležnih za predlaganje pohvala u skladu s ovim Pravilnikom.

4. Knjiga

Članak 22. (NN 47/17)

(1) Knjiga je nagrada koja se dodjeljuje za rezultate u razvijanju borbene obuke, besprijekorno čuvanje i održavanje naoružanja i materijalnih sredstava, uspješno školovanje i usavršavanje, uzorno obavljanje službe i ostvarene natprosječne rezultate u obavljanju službe.

(2) Knjigu može dodijeliti:

– ministar obrane – u vrijednosti do 1.000,00 kuna (15 komada godišnje)

– državni tajnik – u vrijednosti do 800,00 kuna (10 komada godišnje)

– načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga – u vrijednosti do 800,00 kuna (10 komada godišnje)

– pomoćnik ministra obrane – u vrijednosti do 500,00 kuna (dva komada godišnje)

– glavni inspektor obrane – u vrijednosti do 500,00 kuna (dva komada godišnje)

– zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga – u vrijednosti do 500,00 kuna (dva komada godišnje)

– direktor Glavnog stožera Oružanih snaga – u vrijednosti do 500,00 kuna (dva komada godišnje)

– zapovjednik grane Oružanih snaga, zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta, zapovjednik Zapovjedništva za potporu, zapovjednik Zapovjedništva specijalnih snaga – u vrijednosti do 500,00 kuna (osam komada godišnje)

– zapovjednik Zapovjedništva za obuku i doktrinu, zapovjednik gardijske brigade i zapovjednik pristožerne postrojbe – u vrijednosti do 400,00 kuna (četiri komada godišnje)

– čelnik ustrojstvene jedinice Glavnog stožera Oružanih snaga i načelnik sektora Ministarstva obrane te čelnik samostalne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane – u vrijednosti do 400,00 kuna (dva komada godišnje).

(3) Osobe iz stavka 2. ovoga članka dodjeljuju knjigu na osobni poticaj ili na prijedlog osoba nadležnih za predlaganje pohvala u skladu s ovim Pravilnikom.

5. Novčana nagrada

Članak 23. (NN 86/17)

(1) Novčana nagrada se dodjeljuje kao priznanje za doprinos uspješnim rezultatima u razvijanju borbene obuke, besprijekornom čuvanju i održavanju naoružanja i materijalnih sredstava te osobit doprinos izvršavanju misija ili zadaća Oružanih snaga i Ministarstva obrane kroz uspješno obavljene zadaće i ostvarene natprosječne rezultate.

(2) Novčanu nagradu može dodijeliti:

1. ministar obrane

– jednu nagradu godišnje u iznosu od 5.000,00 kuna

– osam nagrada godišnje u iznosu od 4.000,00 kuna

– 15 nagrada godišnje u iznosu od 2.000,00 kuna

2. načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga:

– jednu nagradu godišnje u iznosu od 5.000,00 kuna

– 10 nagrada godišnje u iznosu od 2.000,00 kuna

– 15 nagrada godišnje u iznosu od 1.000,00 kuna.

(3) Osobe iz stavka 2. ovoga članka dodjeljuju novčanu nagradu na osobni poticaj ili na prijedlog osoba nadležnih za predlaganje pohvala u skladu s ovim Pravilnikom.

(4) Ograničenje broja novčanih nagrada iz stavka 2. točke 1. ovoga članka ne primjenjuje se kada se novčana nagrada dodjeljuje za osobiti doprinos u provedbi zadaća pružanja pomoći u protupožarnoj zaštiti, zaštiti i spašavanju te u drugim izvanrednim okolnostima.

(5) Novčana nagrada isplaćuje se u neto iznosu.

6. Nagradni dopust

Članak 24. (NN 47/17, 49/20)

(1) Nagradni dopust je nagrada koja se dodjeljuje za osobite rezultate u razvijanju borbene obuke, besprijekorno čuvanje i održavanje naoružanja i materijalnih sredstava, uspješnu provedbu borbenih i drugih zadaća te uzorno obavljanje službe.

(2) Nagradni dopust može dodijeliti:

– ministar obrane – u trajanju do 10 radnih dana

– načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga – u trajanju do osam radnih dana

– državni tajnik, pomoćnik ministra obrane, glavni inspektor obrane, zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, direktor Glavnog stožera Oružanih snaga – u trajanju do pet radnih dana

– zapovjednik grane Oružanih snaga, zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta, zapovjednik Zapovjedništva za potporu, zapovjednik Zapovjedništva specijalnih snaga, zapovjednik Zapovjedništva za obuku i doktrinu – u trajanju do sedam radnih dana

– zapovjednik gardijske brigade – u trajanju do šest radnih dana

– čelnik ustrojstvene jedinice Glavnog stožera Oružanih snaga, načelnik sektora Ministarstva obrane, čelnik samostalne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane – u trajanju do tri radna dana

– zapovjednik bojne i zapovjednik postrojbe njemu ravne ili više razine – u trajanju do pet radnih dana

– zapovjednik satnije i zapovjednik njemu ravne razine – u trajanju do tri radna dana.

(3) Osobe iz stavka 2. ovoga članka dodjeljuju nagradni dopust na osobni poticaj ili na prijedlog osoba koje su nadležne za predlaganje pohvala u skladu s ovim Pravilnikom.

IV. POHVALE I NAGRADE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 25.

Pohvale i nagrade propisane ovim Pravilnikom može, na vlastiti poticaj ili na prijedlog ministra obrane, dodijeliti i Predsjednik Republike Hrvatske.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele (»Narodne novine«, br. 95/03, 108/03, 81/06, 40/11, 147/11 i 123/12).

Članak 27.

Ručni satovi s posvetom i dalekozori nabavljeni u vrijednostima propisanim Pravilnikom o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele (»Narodne novine«, br. 95/03, 108/03, 81/06, 40/11, 147/11 i 123/12) mogu se dodijeliti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 47/17

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 86/17

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 49/20

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

 

Tiskanica 1

Predlaže se za: ______________________________

Datum dopisa kojim se upućuje prijedlog:

Ustrojstvena jedinica:

Niža ustrojstvena jedinica:

Predlaže se povodom:

Planirani datum svečanog uručenja:

– ČIN, IME, IME OCA, PREZIME:

– DAN, MJESEC I GODINA ROĐENJA:

– MJESTO ROĐENJA

– DUŽNOST:

– STATUS:

OBRAZLOŽENJE (u obrazloženju se navodi konkretno djelo koje je povod za pohvaljivanje, ne obuhvaćaju se razlozi zbog kojih je kandidat do sada dobio pohvale ili nagrade):

Da li je djelatnik stegovno kažnjavan ili se protiv njega vodi stegovni postupak:

SVE DOSADAŠNJE NAGRADE I POHVALE (obvezno unijeti sve dosadašnje pohvale i nagrade – razina, klasa, urudžbeni broj, datum):

Prijedlog je razmatran:

Točnost podataka potvrđuje:                                PREDLAGAČ

                                                    MP

_____________________                           _________________

 

 

Copyright © Ante Borić