Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

MINISTARSTVO OBRANE

Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13), donosim

 

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENIH, PSIHIČKIH, TJELESNIH I SIGURNOSNIH UVJETA ZA PRIJAM U SLUŽBU U ORUŽANE SNAGE REPUBLIKE HRVATSKE

Pročišćeni tekst

NN 13/14134/15137/15

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji i postupak za utvrđivanje zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta te oblici uvjerenja za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage) kandidata za:

– djelatne vojne osobe

– državne službenike i namještenike

– ugovorne pričuvnike

– kadete i vojne stipendiste

– dragovoljno vojno osposobljavanje.

(2) Ovim Pravilnikom uređuju se i kriteriji i postupak za utvrđivanje psihičkih i tjelesnih uvjeta za vojnu službu u Oružanim snagama. Psihički uvjeti za zrakoplovno osoblje u Oružanim snagama uređuju se pravilnikom kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost za vojnu službu.

(3) Kriteriji i postupak za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za dragovoljno vojno osposobljavanje propisani ovim Pravilnikom na odgovarajući način se primjenjuju kod utvrđivanja zdravstvene sposobnosti novaka kada se upućuje na služenje vojnog roka.

(4) Kriteriji i postupak za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za ugovornog pričuvnika propisani ovim Pravilnikom na odgovarajući način se primjenjuju kod utvrđivanja zdravstvene sposobnosti kandidata za razvrstanu pričuvu.

(5) Ocjenu zdravstvene sposobnosti za vojnu službu novaka i nerazvrstanih i razvrstanih pričuvnika donose novačka povjerenstva koja osniva ministar obrane.

(6) Kriteriji i postupak za utvrđivanje zdravstvenih i psihičkih uvjeta te oblici uvjerenja kandidata za kadete – pilote uređuju se pravilnikom kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost za vojnu službu.

Članak 2.

Temeljni pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:

– služba u Oružanim snagama: u smislu odredbi ovoga Pravilnika obuhvaća: djelatnu vojnu službu, kadetsku službu, službu pričuvnog sastava, dragovoljno vojno osposobljavanje i službu državnih službenika i namještenika

– kandidat: osoba koja pristupa zdravstvenom pregledu, psihologijskom ispitivanju, provjeri tjelesne spremnosti i sigurnosnoj provjeri radi provjere ispunjavanja uvjeta za prijam u službu u Oružane snage

– naručitelj: ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga koje upućuju kandidate na preglede, ispitivanja i provjere propisane ovim Pravilnikom

– izvršitelj: nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga koje obavljaju preglede, ispitivanja i provjere propisane ovim Pravilnikom.

Članak 3. (NN 134/15)

(1) Ispunjavanje uvjeta za prijam u službu u Oružane snage utvrđuje se zdravstvenim pregledima, psihologijskim ispitivanjima, provjerama tjelesnih spremnosti, sigurnosnim provjerama te drugim odgovarajućim postupcima propisanim ovim Pravilnikom.

(2) Kandidati za dragovoljno vojno osposobljavanje koji nisu ispunili uvjete za prijam na dragovoljno vojno osposobljavanje ne mogu pristupiti ponovnom postupku prijma prije isteka roka od godine dana od dana kada je utvrđeno neudovoljavanje uvjetima.

Članak 4.

Planiranje, organizaciju i evidenciju pregleda, ispitivanja i provjere kandidata obavljaju nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga.

II. ZDRAVSTVENI UVJETI

Članak 5.

(1) Zdravstvena sposobnost kandidata podrazumijeva zadovoljavanje zdravstvenih i psihičkih uvjeta za prijam u službu propisanih odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Zdravstvena sposobnost kandidata utvrđuje se donošenjem ocjene o zdravstvenoj sposobnosti na temelju rezultata obavljenog zdravstvenog pregleda i psihologijskog ispitivanja kandidata.

1. Zdravstveni pregled

Članak 6.

Zdravstveni pregled obavlja se prije:

– prijma u službu vojnika/mornara

– prijma u službu časnika

– prijma u službu državnog službenika i namještenika

– prijma u službu vojnog specijalista

– potpisivanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju

– upućivanja na dragovoljno vojno osposobljavanje

– potpisivanja ugovora o službi u ugovornoj pričuvi.

Članak 7.

Kandidatu za obavljanje poslova službene osobe (državnog službenika) u Vojnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji (u daljnjem tekstu: VSOA) zdravstvena sposobnost za poslove koje će obavljati utvrđuje se prema kriterijima i postupku propisanim ovim Pravilnikom za kandidate za djelatne vojne osobe u kategoriji časnika.

Članak 8.

(1) Kandidate na zdravstvene preglede upućuju naručitelji.

(2) Naručitelj upućuje osobu na zdravstveni pregled s Uputnicom za zdravstveni pregled (tiskanica UZP-PP) koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog 1).

(3) Naručitelj je prilikom upućivanja na zdravstveni pregled obvezan obavijestiti kandidate da su izvršitelju pregleda obvezni dostaviti:

– potvrdu izabranog doktora medicine o ne/postojanju psihičkih, zaraznih i kroničnih bolesti

– nalaz ginekologa, za kandidatkinje

– raspoloživu medicinsku i nemedicinsku dokumentaciju.

(4) Potvrda iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka izdaje se na tiskanici P koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog 2).

(5) Kandidati su obvezni prije ili tijekom zdravstvenog pregleda ispuniti Upitnik anamnestičkih podataka na Tiskanici I. koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio (Prilog 3).

Članak 9.

(1) Naručitelj je dužan voditi evidenciju o obavljenim pregledima i upućivati osobe na preglede u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Unos podataka o zdravstvenoj sposobnosti kandidata u informacijski sustav personalnog upravljanja Ministarstva obrane i Oružanih snaga obavljaju ovlašteni djelatnici izvršitelja.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, unos podataka o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za obavljanje poslova službene osobe (državnog službenika) u Vojnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji obavljanju ovlašteni djelatnici VSOA-e.

Članak 10.

Vrste zdravstvenih pregleda kandidata:

– zdravstveni pregled za odabir kandidata (u daljnjem tekstu: zdravstveni pregled za odabir)

– prethodni zdravstveni pregled za prijam u službu (u daljnjem tekstu: prethodni zdravstveni pregled).

a) Zdravstveni pregled za odabir

Članak 11.

(1) Zdravstveni pregled za odabir može se provoditi tijekom postupka odabira kandidata prije upućivanja na prethodni zdravstveni pregled, a provodi se po načelu uzastopnih zapreka i u skladu sa zdravstvenim uvjetima za prijam propisanim člankom 15. ovoga Pravilnika.

(2) Zdravstveni pregled za odabir sastoji se od:

– pregleda doktora opće medicine

– pregleda doktora dentalne medicine

– antropometrijskih mjerenja

– uvida u dostavljenu medicinsku i nemedicinsku dokumentaciju.

(3) Kandidati kojima tijekom zdravstvenog pregleda za odabir i uvida u dostavljenu dokumentaciju nisu utvrđena odstupanja u zdravstvenom stanju u odnosu na propisane zdravstvene uvjete za prijam upućuju se na prethodni zdravstveni pregled.

(4) Izvršitelj zdravstvenog pregleda za odabir obvezan je voditi evidenciju o izvršenim pregledima.

Članak 12.

(1) Izvršitelj zdravstvenog pregleda za odabir donosi mišljenje o zadovoljavanju zdravstvenih uvjeta za prijam kandidata u službu na tiskanici ZPO koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog 4).

(2) Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na dan pregleda, a najkasnije u roku od tri (3) dana od dana obavljenog zdravstvenog pregleda za odabir.

(3) Izvršitelj zdravstvenog pregleda za odabir obvezan je voditi evidenciju o izvršenim pregledima.

(4) Kandidati kojima je tijekom zdravstvenog pregleda za odabir i uvida u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno zadovoljavanje zdravstvenih uvjeta za prijam upućuju se na prethodni zdravstveni pregled.

(5) Karton zdravstvenog pregleda kandidata iz stavka 4. ovoga članka dostavlja se izvršitelju prethodnoga zdravstvenog pregleda.

(6) Kandidati za koje je izvršitelj zdravstvenog pregleda za odabir donio mišljenje o nezadovoljavanju zdravstvenih uvjeta za prijam u službu isključuju se iz daljnjeg postupka odabira.

Članak 13.

(1) Prilikom obavljanja zdravstvenog pregleda za odabir provodi se psihologijsko ispitivanje za odabir. Psihologijska ispitivanja obavljaju vojni psiholozi u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika.

(2) Kandidati za koje se tijekom psihologijskog ispitivanja za odabir donese mišljenje o nezadovoljavanju propisanih kriterija za prijam isključuju se iz daljnjeg postupka odabira.

b) Prethodni zdravstveni pregled – ocjena zdravstvene sposobnosti

Članak 14.

(1) Prethodni zdravstveni pregled provodi se radi utvrđivanja ocjene zdravstvene sposobnosti kandidata i sastoji se od:

– općeg kliničkog pregleda specijalista medicine rada

– antropometrijskih mjerenja

– laboratorijske pretrage krvi i urina

– EKG (standardni i prekordijalni odvodi)

– spirometrije

– ispitivanja vidnih sposobnosti i pregleda oftalmologa

– ispitivanja slušnih sposobnosti i pregleda otorinolaringologa po indikaciji

– psihijatrijskog pregleda po indikaciji

– ginekološkog pregleda kandidatkinja

– pregleda doktora dentalne medicine

– pregleda ostalih specijalista medicine po indikaciji

– ostalih dijagnostičkih pretraga i pregleda uključivo i testiranje na droge po indikaciji.

(2) Indikaciju za dodatne preglede i pretrage postavlja specijalist medicine rada.

(3) Ginekološki se pregled obavlja prije pristupanja prethodnom zdravstvenom pregledu za prijam u službu, a nalaz i mišljenje dostavlja se izvršitelju. Prihvaća se nalaz i mišljenje ne starije od mjesec dana.

(4) Prilikom obavljanja prethodnoga zdravstvenog pregleda obvezno se provodi prethodno psihologijsko ispitivanje kandidata. Nalazi psihologijskih ispitivanja koji upućuju na patološka stanja uvjetuju daljnju medicinsku obradu (pregled psihijatra i dr.) te se kandidat ne upućuje na dodatnu psihologijsku specijalističku obradu.

(5) Tijekom prethodnoga zdravstvenog pregleda provodi se pregled doktora dentalne medicine i antropometrijska mjerenja ako nije proveden zdravstveni pregled za odabir.

Članak 15.

Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti provodi se u skladu s Metodologijskim uputama za provedbu zdravstvenih pregleda te prema kriterijima utvrđenim Popisom bolesti i srodnih zdravstvenih problema koji se nalaze u prilogu i sastavni su dio ovoga Pravilnika (Prilozi 5 i 6).

Članak 16.

(1) Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se na temelju rezultata obavljenog prethodnog zdravstvenog pregleda, medicinske i druge dokumentacije te rezultata psihologijskih ispitivanja.

(2) Za potrebe pregleda valjana je zdravstvena dokumentacija koja nije starija od šest mjeseci, uz mogućnost ponavljanja odnosno dodatne obrade po indikaciji.

Članak 17.

(1) Osobe za koje se utvrdi da udovoljavaju propisanim zahtjevima zdravstvene sposobnosti ocjenjuju se ocjenom »sposoban«.

(2) Osobe za koje se utvrdi da ne udovoljavaju propisanim zahtjevima zdravstvene sposobnosti ocjenjuju se ocjenom »nesposoban«.

Članak 18. (NN 134/15)

(1) Kandidati su dužni nadležnom odsjeku za poslove obrane prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja u razdoblju od donošenja ocjene zdravstvene sposobnosti za prijam u službu do datuma prijma u djelatnu vojnu službu.

(2) U postupku odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i upućivanja na dragovoljno vojno osposobljavanje kandidat obvezno ispunjava Izjavu o zdravstvenom stanju na tiskanici I-ZS koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog 7).

(3) Na temelju uvida u Izjavu iz stavka 2. ovoga članka zdravstveni djelatnik može isključiti kandidata iz daljnjeg postupka odabira odnosno upućivanja na dragovoljno vojno osposobljavanje ili zatražiti ponovni prethodni zdravstveni pregled.

2. Izvršitelji zdravstvenog pregleda

Članak 19.

Zdravstvenu sposobnost kandidata utvrđuju specijalisti medicine rada iz radnih jedinica Vojno zdravstvenog središta nadležnih za obavljanje djelatnosti medicine rada.

Članak 20.

(1) Specijalist medicine rada na temelju utvrđene ocjene zdravstvene sposobnosti izdaje Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za prijam u službu na tiskanici UZS-P koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog 8).

(2) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za dragovoljno vojno osposobljavanje valjano je dvije godine od datuma izdavanja uvjerenja. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ostalih kandidata valjano je godinu dana od datuma izdavanja uvjerenja.

(3) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za dragovoljno vojno osposobljavanje prihvaća se u postupku prijma kandidata za vojnika/mornara, prijma kandidata za časnika, prijma kandidata za vojnog specijalista i potpisivanja ugovora o službi u ugovornoj pričuvi ako na dan prijma odnosno potpisivanja ugovora nije istekla valjanost uvjerenja.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, kada se ročnik na dragovoljnom vojnom osposobljavanju prima u djelatnu vojnu službu na časničku dužnost, dužnost vojnog specijalista časnika ili dužnost ugovornog pričuvnika časnika, uz valjano uvjerenje iz stavka 3. ovoga članka obvezno se provodi dodatno psihologijsko ispitivanje i utvrđuje psihička sposobnost u skladu s temeljnim psihologijskim kriterijima za časnike.

(5) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za prijam u djelatnu vojnu službu valjano je u postupku potpisivanja ugovora o službi u ugovornoj pričuvi ako na dan potpisivanja ugovora nije istekla valjanost uvjerenja.

Članak 21.

(1) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdaje se najkasnije u roku od osam (8) dana od dana obavljenoga zdravstvenog pregleda, a najkasnije u roku od trideset (30) dana ako je potrebna dodatna medicinska obrada.

(2) Ako kandidat u roku od trideset (30) dana od dana obavljenog zdravstvenog pregleda ne dostavi tražene dodatne nalaze i/ili mišljenja, specijalist medicine rada izdaje uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti na temelju postojeće dokumentacije.

Članak 22.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti na tiskanici UZS-P specijalist medicine rada dostavlja naručitelju u roku od petnaest (15) dana od dana izdavanja uvjerenja.

3. Metodologija zdravstvenih pregleda

Članak 23.

Zdravstvene preglede kandidata obavljaju doktori medicine, doktori medicine – specijalisti pojedinih grana medicine, doktori dentalne medicine te medicinske sestre/tehničari, djelatnici Ministarstva obrane i Oružanih snaga.

Članak 24.

(1) Zdravstveni pregledi obuhvaćaju:

– utvrđivanje statusa i funkcionalne sposobnosti svih organskih sustava, organa i osjetila: ruku s ramenim pojasom (R), nogu sa zdjeličnim pojasom (N), unutarnjih i drugih organa u sastavu općeg stanja (OS), osjetilo vida (O), osjetilo sluha (U), središnjeg i perifernog živčanog sustava (NP) i psihijatrijski status (L)

– posebno pronalaženje i evidentiranje patoloških stanja i poremećaja koji utječu na ocjenu zdravstvene sposobnosti: opća tjelesna nerazvijenost (As), izrazita gojaznost (Ob), promjene na koži (K), nedostatak zuba u usnoj šupljini (Z), mucanje (M), poremećaj u raspoznavanju boja – protanopi i deuteroanopi (KV), poremećaj noćnog vida (NV), poremećaj stereovida (SV)

– utvrđene vrijednosti antropometrijskih mjerenja i nalazi o zdravstvenom statusu/stanju upisuju se u Karton zdravstvenog pregleda na tiskanici ZP-P koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog 9)

– Karton zdravstvenog pregleda ispunjavaju izvršitelji zdravstvenog pregleda za odabir kandidata (I. dio kartona) i prethodnoga zdravstvenog pregleda za prijam u službu (I. i II. dio kartona). U karton se unosi i ocjena psihičke sposobnosti.

(2) Metodologijskim uputama za zdravstvene preglede (Prilog 5) propisan je sadržaj, način i opseg zdravstvenih pregleda kandidata.

III. PSIHIČKI UVJETI

Članak 25.

(1) Psihička sposobnost kandidata za prijam u službu u Oružane snage i pripadnika Oružanih snaga utvrđuje se provedbom psihologijskih ispitivanja.

(2) Psihologijska ispitivanja obuhvaćaju:

– ispitivanja kognitivnih sposobnosti

– ispitivanja konativnih osobina

– ispitivanja drugih relevantnih psihičkih značajki.

Članak 26.

(1) Psihologijska ispitivanja mogu obavljati samo psiholozi raspoređeni na dužnosti psihološke struke u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama s važećom osnovnom dopusnicom Hrvatske psihološke komore (u daljnjem tekstu: vojni psiholozi).

(2) U psihologijskim ispitivanjima, uz vojne psihologe mogu sudjelovati i dočasnici/namještenici za administrativnu i tehničku pomoć vojnom psihologu u skladu s uvjetima propisanim Metodologijskim uputama za psihologijska ispitivanja (u daljnjem tekstu: Metodologijske upute) koje se nalaze u prilogu i sastavni su dio ovoga Pravilnika (Prilog 10).

(3) Vojni psiholog utvrđuje psihičku sposobnost u skladu s Popisom temeljnih psihologijskih kriterija za prijam i vojnu službu u Oružanim snagama (u daljnjem tekstu: Popis kriterija) koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog 11).

(4) Vojni psiholozi dužni su voditi evidencije o provedenim psihologijskim ispitivanjima i dostavljati izvješća vojnim psiholozima iz sastava nadređenih ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga.

(5) Način i dinamika dostavljanja izvješća propisani su Metodologijskim uputama.

Članak 27.

Psihička sposobnost ocjenjuje se na sljedeći način:

– ocjenom »zadovoljava« ocjenjuje se osoba kojoj je na temelju psihologijskih ispitivanja utvrđeno da zadovoljava psihologijske kriterije za prijam u službu odnosno psihologijske kriterije za vojnu službu

– ocjenom »ne zadovoljava« ocjenjuje se osoba kojoj je na temelju psihologijskih ispitivanja utvrđeno da ne zadovoljava psihologijske kriterije za prijam u službu odnosno psihologijske kriterije za vojnu službu.

Članak 28.

(1) Nalaz vojnog psihologa sa zaključnom ocjenom psihičke sposobnosti, ovisno o svrsi psihologijskog ispitivanja, izdaje se i dostavlja nadležnom specijalistu medicine rada ili nadležnom psihologu najkasnije u roku od pet (5) dana na tiskanici PN-1, a naručitelju na tiskanici PN najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana završetka psihologijskog ispitivanja. Postupak donošenja ocjene i dostavljanja psiholoških nalaza provodi se u skladu s Metodologijskim uputama.

(2) U slučaju potrebe za prikupljanjem dodatne dokumentacije rok za donošenje i dostavljanje ocjene je dvadeset pet (25) dana od dana završetka psihologijskog ispitivanja.

(3) Tiskanice PN-1 i PN s uputama za popunjavanje nalaze u prilogu i sastavni su dio ovoga Pravilnika (Prilozi 12, 13 i 14).

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučajevima kada nije potrebno dostavljati pojedinačne psihološke nalaze, vojni psiholog izrađuje skupni popis testiranih ispitanika s ocjenom psihičke sposobnosti. Skupni popis dostavlja se naručitelju psihologijskog ispitivanja.

(5) Preslika psihološkog nalaza čuva se u pismohrani vojnog psihologa provoditelja psihologijskog ispitivanja.

(6) Ovisno o zahtjevu naručitelja psihologijskog ispitivanja, vojni psiholozi izrađuju skupna izvješća u kojima se kandidati odnosno pripadnici Oružanih snaga mogu okvirno rangirati prema postignuću na psihologijskom ispitivanju.

Članak 29.

(1) Psihologijski kriteriji (temeljni i dodatni), postupci i psihologijski mjerni instrumenti kojima se mjere psihičke značajke i postignuća na psihologijskim ispitivanjima određuju se posebnim naputcima koje odobrava pomoćnik ministra obrane zadužen za ljudske resurse na prijedlog psihološke struke nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane.

(2) Naputci iz stavka 1. ovoga članka dopuna su Metodologijskih uputa, predstavljaju profesionalnu tajnu i dostavljaju se isključivo vojnim psiholozima, provoditeljima psihologijskih ispitivanja.

(3) Planiranje, sudjelovanje u nabavi, raspodjelu, odobravanje uporabe i nadzor nad uporabom psihologijskih mjernih instrumenata provodi psihološka struka ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za vojnopsihološku djelatnost.

(4) Vojni psiholozi dužni su pridržavati se Zakona o psihološkoj djelatnosti i Kodeksa etike psihološke djelatnosti tijekom provedbe postupka utvrđivanja psihičke sposobnosti propisanog ovim Pravilnikom.

A) PSIHIČKA SPOSOBNOST ZA PRIJAM U SLUŽBU U ORUŽANE SNAGE

Članak 30.

Psihologijska ispitivanja kandidata provode vojni psiholozi nadležnih ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga. Psihologijska ispitivanja kandidata mogu provoditi i ostali vojni psiholozi koje odredi psihološka struka ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za vojnopsihološku djelatnost.

Članak 31.

(1) Kandidate se na psihologijska ispitivanja upućuje u skladu s postupkom i dinamikom provedbe zdravstvenih pregleda. Kada kandidati nemaju obvezu pristupanja zdravstvenom pregledu, na psihologijska ispitivanja upućuju se na traženje naručitelja.

(2) Prilikom upućivanja kandidata na psihologijska ispitivanja provoditeljima psihologijskih ispitivanja obvezno se dostavlja skupni popis kandidata koji sadrži ime, prezime, ime oca/majke, OIB, mjesto rođenja te nadležni odjel i odsjek za obranu.

Članak 32.

(1) Psihologijska ispitivanja kandidata provode se u skladu s Metodologijskim uputama u pravilu kao skupna.

(2) Psihologijska ispitivanja kandidata su početna psihologijska ispitivanja koja obuhvaćaju:

– psihologijska ispitivanja za odabir

– prethodna psihologijska ispitivanja.

Psihologijska ispitivanja za odabir mogu biti i sastavni dio prethodnih psihologijskih ispitivanja.

(3) Po potrebi službe, a u svrhu dinamičke procjene kandidata, u okviru početnih psihologijskih ispitivanja provode se i dodatna selekcijska ispitivanja (npr. odabirni – selekcijski kamp za kadete).

(4) Početna psihologijska ispitivanja provode:

– vojni psiholozi ustrojstvene jedinice nadležne za provedbu postupka odabira kandidata (psihologijska ispitivanja za odabir)

– vojni psiholozi radnih jedinica Vojno zdravstvenog središta nadležnih za obavljanje djelatnosti medicine rada (prethodna psihologijska ispitivanja)

– ostali vojni psiholozi iz ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga nadležnih za provedbu selekcije kandidata (dodatna selekcijska ispitivanja).

Članak 33.

(1) Kandidati kojima se tijekom psihologijskih ispitivanja za odabir utvrdi ocjena »zadovoljava« upućuju se na prethodna psihologijska ispitivanja.

(2) Kandidati kojima se tijekom psihologijskih ispitivanja za odabir utvrdi ocjena »ne zadovoljava« ne upućuju se na prethodna psihologijska ispitivanja.

(3) Kod provedbe dodatnih selekcijskih ispitivanja zaključna ocjena donosi se po završetku tih ispitivanja.

(4) Kandidati ocijenjeni ocjenom »zadovoljava« mogu se kategorizirati ili rangirati u slučaju:

– odabira za školovanje

– odabira za pojedine dužnosti

– drugih vrsta odabira.

(5) Kandidati koji na početnim psihologijskim ispitivanjima ne zadovolje propisane kriterije ne upućuju se na dodatna i pojedinačna psihologijska ispitivanja.

Članak 34.

(1) Ocjena psihičke sposobnosti kandidata za prijam u službu valjana je u skladu s rokovima valjanosti uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti kandidata propisanim u članku 20. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(2) Ocjena psihičke sposobnosti ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju prihvaća se u postupku prijma kandidata za vojnika/mornara, prijma kandidata u djelatnu vojnu službu, prijma kandidata za vojnog specijalista i potpisivanje ugovora o službi u ugovornoj pričuvi.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, kada se kandidat prima u djelatnu vojnu službu na časničku dužnost, dužnost vojnog specijalista časnika ili dužnost ugovornog pričuvnika časnika mora zadovoljiti temeljne psihologijske kriterije za časnika u skladu s Metodologijskim uputama.

(4) Kandidati su dužni nadležnom odsjeku za poslove obrane prijaviti svaku znatniju promjenu psihičkog stanja u razdoblju od donošenja ocjene psihičke sposobnosti za vojnu službu do datuma prijma u službu.

B) PSIHIČKA SPOSOBNOST ZA VOJNU SLUŽBU U ORUŽANIM SNAGAMA

Članak 35. (NN 134/15)

(1) Psihologijska ispitivanja pripadnika Oružanih snaga su:

– redovita

– izvanredna.

(2) Redovita psihologijska ispitivanja u pravilu se provode kao skupna u skladu s dinamikom provedbe redovitih zdravstvenih pregleda.

(3) Izvanredna psihologijska ispitivanja su ispitivanja koja se provode izvan termina redovitih zdravstvenih pregleda, a mogu se provoditi samostalno ili kao dio izvanrednog zdravstvenog pregleda uređenog pravilnikom kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost za vojnu službu.

(4) Izvanredna psihologijska ispitivanja provode se:

– prilikom prijma dočasnika i časnika iz kategorije vojnika/mornara

– prilikom prijma časnika iz kategorije dočasnika

– prilikom odabira kandidata za vojnostručne specijalnosti

– prilikom nominiranja pripadnika za sudjelovanje u operacijama potpore miru

– po povratku sudionika operacija potpore miru

– prilikom odabira pripadnika za upućivanje na vojnu izobrazbu i školovanje u skladu s pravilnikom kojim se uređuje izobrazba

– prilikom upućivanja pripadnika koji se upućuju na civilno školovanje za potrebe službe (školovanje uz rad uz financijsku potporu Ministarstva obrane)

– nakon odbijanja psihološke pomoći osobe koja je sudjelovala u traumatskom, odnosno pogibeljnom događaju.

(5) Izvanredno psihologijsko ispitivanje može se provesti i na zahtjev zapovjednika razine samostalne bojne ili više razine, vojnog liječnika, vojnog psihologa i/ili samog pripadnika.

(6) Ocjena psihičke sposobnosti pripadnika Oružanih snaga valjana je u skladu s rokovima valjanosti uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti pripadnika Oružanih snaga propisanim Pravilnikom kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost za vojnu službu.

Članak 36.

(1) Psihologijska ispitivanja u sklopu redovitih psihologijskih ispitivanja u pravilu provode vojni psiholozi iz sastava radnih jedinica Vojno zdravstvenog središta nadležnih za obavljanje djelatnosti medicine rada.

(2) Psihologijska ispitivanja u sklopu izvanrednih psihologijskih ispitivanja, osim vojnih psihologa iz stavka 1. ovoga članka mogu provoditi i vojni psiholozi iz drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga koje u skladu s potrebama službe određuje psihološka struka nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane.

Članak 37.

(1) Psihologijska ispitivanja pripadnika koji su nadređeni vojnom psihologu ili su po vojnoj uspravnici iznad dužnosti psihologa provodi vojni psiholog nadređene ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga ili vojni psiholog iz sastava radnih jedinica Vojno zdravstvenog središta nadležnih za obavljanje djelatnosti medicine rada.

(2) Nalaz civilnog psihologa može se tražiti i/ili uvažiti za pripadnike radi visokospecijalizirane dopunske dijagnostike, a koju ne može provesti klinički vojni psiholog.

Članak 38.

(1) Pripadnici koji tijekom redovitih psihologijskih ispitivanja ne zadovolje kriterije na skupnim psihologijskim ispitivanjima, obvezno se upućuju na dodatna skupna psihologijska ispitivanja. Po potrebi upućuju se i na pojedinačna psihologijska ispitivanja, a po indikaciji i kliničkom vojnom psihologu.

(2) Pripadnici koji su na izvanredno psihologijsko ispitivanje upućeni radi odabira za neku dužnost ili aktivnost (npr. odabir za vojnu izobrazbu) u pravilu pristupaju samo skupnom ispitivanju i ne upućuju se na dodatna skupna i pojedinačna psihologijska ispitivanja.

(3) Za pripadnike koji su na izvanredno psihologijsko ispitivanje upućeni na osobni zahtjev, zahtjev vojnog psihologa, liječnika ili na zahtjev zapovjednika u pravilu se provode samo pojedinačna psihologijska ispitivanja.

(4) U slučaju da je nezadovoljavanje psihologijskih kriterija vezano uz mogući psihički poremećaj, psiholog o svojem nalazu mora obavijestiti nadležnog izvršitelja zdravstvenog pregleda radi mogućeg pokretanja psihijatrijskog liječenja/obrade.

IV. TJELESNI UVJETI ZA PRIJAM I VOJNU SLUŽBU U ORUŽANIM SNAGAMA

Članak 39.

(1) Provjere tjelesne spremnosti provode se radi utvrđivanja tjelesne spremnosti za prijam u službu u Oružane snage i vojnu službu u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama.

(2) Provjerama tjelesne spremnosti podliježu kandidati za prijam u službu i vojne osobe, a provode se kao:

– početne provjere

– redovite provjere

– izvanredne provjere.

Članak 40.

(1) Početnim provjerama utvrđuje se tjelesna spremnost kandidata za prijam u službu.

(2) Redovitim provjerama se periodično, u propisanim vremenskim razdobljima, utvrđuje tjelesna spremnost djelatnih vojnih osoba i kadeta.

(3) Izvanrednim provjerama utvrđuje se tjelesna spremnost ročnika i ugovornih pričuvnika te tjelesna spremnost djelatnih vojnih osoba i kadeta izvan termina redovitih provjera.

Članak 41. (NN 134/15137/15)

Redovita provjera se provodi:

– jedanput na godinu za djelatne vojne osobe raspoređene u Ministarstvu obrane, Glavnom stožeru Oružanih snaga, zapovjedništvu grane i razine grane Oružanih snaga, Hrvatskom vojnom učilištu »Dr. Franjo Tuđman«, Zapovjedništvu Zapovjedništva za obuku i doktrinu »Fran Krsto Frankopan« i Središnjici za upravljanje osobljem najkasnije do kraja rujna tekuće godine

– dva puta na godinu za sve ostale djelatne vojne osobe i kadete uz minimalni vremenski razmak od devedeset (90) dana i obvezu da prva provjera u godini mora biti provedena najkasnije do kraja lipnja, a druga do polovice listopada tekuće godine.

Članak 42.

(1) Izvanredna provjera se provodi:

– za osobe koje na redovitoj provjeri nisu ispunile propisane kriterije, najmanje trideset (30) i najviše sto dvadeset (120) dana nakon provedene redovite provjere

– po završetku temeljne vojne obuke za ročnike

– za osobe koje nisu pristupile redovitoj provjeri

– po potrebi službe.

(2) Jedna osoba može u kalendarskoj godini biti provjeravana najviše pet puta, a minimalno vrijeme između dviju provjera je trideset (30) dana.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, osoba može biti provjeravana i više od pet puta u kalendarskoj godini uz manje od trideset (30) dana između dviju provjera ako se provjera provodi u svrhu nadzora nadređenih ustrojstvenih jedinica.

Članak 43. (NN 134/15)

(1) Provjere tjelesne spremnosti ponajprije provode kineziolozi, ali ih mogu provoditi i ostali časnici te iznimno i viši dočasnici. U obavljanju tehničkih poslova u provedbi provjere tjelesne spremnosti mogu sudjelovati i ostali dočasnici.

(2) Provjere tjelesne spremnosti kandidata provode isključivo kineziolozi.

(3) Zapovjednike koji su nadređeni kineziologu provjerava se na nadređenoj razini.

(4) Za vojne osobe raspoređene u Ministarstvo obrane i Glavni stožer Oružanih snaga provjere tjelesne spremnosti provode kineziolozi iz Ministarstva obrane i Glavnog stožera Oružanih snaga u suradnji s kineziolozima ostalih ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga.

(5) Osoba iz članka 42. stavka 1. podstavka 1. koja na izvanrednoj provjeri nije ispunila propisane kriterije može uputiti zahtjev nadređenom zapovjedniku za osnivanje povjerenstva koje će provoditi sljedeću izvanrednu provjeru.

(6) Povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka osniva zapovjednik bojne, njoj ravne ili više razine u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva. Povjerenstvo se sastoji od tri člana od kojih je najmanje jedan član kineziolog.

(7) Osoba iz stavka 5. ovoga članka može tijekom kalendarske godine najviše dva puta uputiti zahtjev za osnivanje povjerenstva u skladu sa stavcima 5. i 6. ovoga članka.

Članak 44. (NN 134/15)

Provjera tjelesne spremnosti ne provodi se za:

– osobe koje u tekućoj godini navršavaju 55 ili više godina života

– osobe koje su u planiranim terminima provjere tjelesne spremnosti bile privremeno nesposobne/spriječene za rad na temelju izvješća izabranog doktora medicine (bolovanja)

– osobe koje tijekom kalendarske godine nisu bile u mogućnosti pristupiti provjeri tjelesne spremnosti zbog sudjelovanja u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu koje traju dulje od devet mjeseci

– vrijeme trudnoće (na temelju liječničke potvrde izabranog specijalista ginekologa), rodiljnog i roditeljskog dopusta

– osobe koje u planiranim terminima provjere tjelesne spremnosti imaju privremenu zabranu tjelesnog naprezanja zbog akutnog stadija bolesti ili srodnog zdravstvenog problema (posljedice ozljede i dr.) na temelju potvrde izabranog doktora medicine.

Članak 44.a (NN 134/15)

(1) Osoba iz članka 44. stavka 1. podstavka 6. obvezna je nadređenog zapovjednika odnosno čelnika bez odgode obavijestiti o dobivanju liječničke potvrde o privremenoj zabrani tjelesnog naprezanja. Na liječničkoj potvrdi mora biti navedeno vremensko razdoblje trajanja zabrane.

(2) Nadređeni zapovjednik odnosno čelnik obvezan je osobu iz stavka 1. ovoga članka uputiti na izvanrednu provjeru tjelesne spremnosti u roku od 30 dana od dana prestanka privremene zabrane tjelesnog naprezanja.

(3) Osoba iz stavka 1. ovoga članka koja u kalendarskoj godini nije nijednom pristupila provjeri tjelesne spremnosti, nadređeni zapovjednik odnosno čelnik upućuje na izvanredni zdravstveni pregled.

Članak 44.b (NN 134/15)

(1) Djelatna vojna osoba s utvrđenom neprihvatljivom tjelesnom građom tijekom antropometrijskih mjerenja opisanih u Uputama iz članka 46. stavka 2. ovoga Pravilnika pristupa provjeri tjelesne spremnosti ako priloži liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za provjeru tjelesne spremnosti.

(2) Ako osoba iz stavka 1. ovoga članka ne priloži liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za provjeru tjelesne spremnosti, provjera tjelesne spremnosti se prekida uz obvezu ponovnog pristupanja izvanrednoj provjeri tjelesne spremnosti u roku od 30 dana.

(3) Ako osoba ne priloži liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za provjeru tjelesne spremnosti ili ne pristupi izvanrednoj provjeri tjelesne spremnosti u roku iz stavka 2. ovoga članka, nadležni zapovjednik upućuje je na izvanredni zdravstveni pregled.

Članak 45. (NN 134/15)

(1) Na temelju rezultata provjere tjelesne spremnosti nadležni kineziolog odnosno časnik ili viši dočasnik donosi ocjenu tjelesne spremnosti.

(2) Ocjene tjelesne spremnosti su slovne i brojčane te glase:

– »osobito se ističe (5)«

– »ističe se (4)«

– »dobar (3)«

– »zadovoljava (2)«

– »ne zadovoljava (1)«.

(3) Za osobu koja ne pristupi provjeri tjelesne spremnosti iz razloga navedenih u članku 44. stavku 1. ovoga Pravilnika provoditelj provjere upisat će status »neocijenjen«.

(4) Kandidat koji na provjeri tjelesne spremnosti ne ispuni propisane kriterije za kandidate isključuje se iz daljnjeg postupka prijma.

Članak 46.

(1) Provjeravanje i ocjenjivanje tjelesne spremnosti kandidata provodi se u skladu s Uputama za provjeru i kriterijima za ocjenjivanje tjelesne spremnosti kandidata, koje se nalaze u prilogu i sastavni su dio ovoga Pravilnika (Prilog 15).

(2) Provjeravanje i ocjenjivanje tjelesne spremnosti vojnih osoba provodi se u skladu s Uputama za provjeru i kriterijima za ocjenjivanje tjelesne spremnosti vojnih osoba koje se nalaze u prilogu i sastavni su dio ovoga Pravilnika (Prilog 16).

(3) Rezultati provjera tjelesne spremnosti evidentiraju se u informacijski sustav personalnog upravljanja Ministarstva obrane i Oružanih snaga najkasnije petnaest (15) dana od dana provedbe provjere tjelesne spremnosti.

V. SIGURNOSNI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU U ORUŽANE SNAGE

Članak 47.

(1) Ispunjavanje sigurnosnih kriterija kandidata za prijam u službu u Oružane snage utvrđuje se u postupku sigurnosne provjere koju provode nadležna tijela u skladu sa Zakonom o sigurnosno- -obavještajnom sustavu Republike Hrvatske i Zakonom o sigurnosnim provjerama.

(2) Vojna sigurnosno-obavještajna agencija je nositelj provođenja sigurnosne provjere kandidata za prijam u službu u Oružane snage.

(3) Sigurnosna provjera kandidata provodi se kao temeljna sigurnosna provjera III. stupnja na temelju Upitnika za sigurnosnu provjeru III. stupnja, propisanog Uredbom o sadržaju, izgledu, načinu ispunjavanja i postupanju s upitnikom za sigurnosnu provjeru.

Članak 48.

(1) Sigurnosna provjera kandidata za djelatne vojne osobe, državne službenike i namještenike provodi se prije prijma u službu prilikom odabira kandidata.

(2) Sigurnosna provjera kandidata za kadete i vojne stipendiste provodi se prije potpisivanja ugovora o kadetskoj službi odnosno ugovora o stipendiranju.

(3) Sigurnosna provjera kandidata za ugovorne pričuvnike provodi se prije potpisivanja ugovora o službi u ugovornoj pričuvi.

(4) Zahtjev za provođenje sigurnosne provjere dostavlja se Vojnoj sigurnosno-obavještajnog agenciji najkasnije šezdeset (60) dana prije očekivanog datuma prijma odnosno datuma potpisivanja ugovora.

(5) Kandidati koji ne ispunjavaju sigurnosne kriterije za prijam u službu propisane ovim Pravilnikom ne mogu biti primljeni u službu u Oružane snage.

Članak 49.

(1) Kandidat ne ispunjava sigurnosne kriterije za prijam u službu u Oružane snage ako se u postupku provođenja sigurnosne provjere utvrdi postojanje sigurnosnih zapreka za prijam propisanih Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske te ako je neistinito naveo podatke u upitniku za sigurnosnu provjeru koji su bitni za donošenje ocjene o sigurnosnim zaprekama.

(2) Sigurnosnim zaprekama u smislu ovoga Pravilnika, osim zapreka navedenih u stavku 1. ovoga članka, mogu se smatrati i činjenice koje predstavljaju osnovu za sumnju u povjerljivost ili pouzdanost kandidata:

– nepotpuni podaci u Upitniku za sigurnosnu provjeru

– počinjenje ili pokušaj, zavjera, pomaganje ili poticanje druge osobe na počinjenje (ili pokušaj) bilo kakvog djela špijunaže, terorizma, sabotaže, izdaje ili pobune

– suradnja ili kontakti s teroristima ili osobama za koje se opravdano sumnja da su suradnici predstavnika ili pripadnici organizacija drugih država, uključujući sigurnosno-obavještajne službe, koje bi mogle ugroziti sigurnost Republike Hrvatske

– članstvo u organizacijama koje nasilnim, subverzivnim ili drugim nezakonitim sredstvima pokušavaju svrgnuti ili izmijeniti demokratski politički sustav, pristaše tih organizacija ili povezanost s pripadnicima takvih organizacija

– činjenje ili pokušaj činjenja, poticanje ili pomaganje u počinjenju kaznenih djela definiranih kao zapreke za prijam Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske te Zakonom o državnim službenicima

– problemi vezani uz konzumaciju alkohola, zlouporabu droga i postojanje bilo kojih problema vezanih uz kockanje i slično

– uključenost u bilo koji oblik nasilnog ponašanja, uključujući i seksualno, koje bi moglo povećati podložnost ucjenama ili pritisku

– druge činjenice koje predstavljaju osnovu za sumnju u povjerljivost ili pouzdanost kandidata.

Članak 50.

(1) Zahtjev za provođenje sigurnosne provjere za prijam u službu u Oružane snage podnosi ovlaštena osoba ustrojstvene jedinice nadležne za provedbu postupka odabira.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Vojnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji pojedinačno za svakog kandidata, a klasificira se stupnjem tajnosti OGRANIČENO.

Članak 51.

(1) Zahtjev za provođenje sigurnosne provjere sadrži:

– ime i prezime kandidata

– dužnost ili poslove te ustrojstvenu jedinicu za koju se kandidat predlaže

– Upitnik za sigurnosnu provjeru III. stupnja, vlastoručno popunjen i potpisan od strane kandidata.

(2) Ako je zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostavljen nepotpun, odnosno Upitnik za sigurnosnu provjeru nije popunjen i potpisan u skladu s Uredbom iz članka 47. stavka 3. ovoga Pravilnika, Vojna sigurnosno-obavještajna agencija će od podnositelja zahtjeva zatražiti da ukloni nedostatke i dostavi propisno popunjen Upitnik.

(3) Ako podnositelj zahtjeva ne ukloni nedostatke i ne dostavi propisno popunjen Upitnik u roku od petnaest (15) dana od dana kada je Vojna sigurnosno-obavještajna agencija zatražila uklanjanje nedostataka, smatrat će se da zahtjev za provođenje sigurnosne provjere nije podnesen te se neće pristupiti provođenju provjere.

Članak 52.

(1) Nakon provedene sigurnosne provjere Vojna sigurnosno-obavještajna agencija dužna je podnositelju zahtjeva dostaviti izvješće o provedenoj sigurnosnoj provjeri, pojedinačno za svakog kandidata, u roku koji ne može biti kraći od petnaest (15) dana niti u pravilu dulji od četrdeset pet (45) dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(2) Izvješće o rezultatima provedene sigurnosne provjere sadrži i mišljenje Vojne sigurnosno-obavještajne agencije o postojanju/nepostojanju sigurnosnih zapreka za prijam u službu u Oružane snage.

Članak 53.

Ocjenu o postojanju sigurnosnih zapreka donosi ustrojstvena jedinica nadležna za prijam u službu koja je zatražila provođenje sigurnosne provjere, na temelju izvješća i mišljenja iz članka 52. ovoga Pravilnika.

Članak 54.

Ako Vojna sigurnosno-obavještajna agencija u vezi s prethodno provedenom sigurnosnom provjerom dođe do novih podataka o mogućim sigurnosnim zaprekama za prijam pojedinog kandidata u službu u Oružane snage, obavijestit će podnositelja zahtjeva koji je za kandidata zatražio provođenje sigurnosne provjere.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

(1) Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za dragovoljno vojno osposobljavanje/dragovoljno služenje vojnog roka koja su izdana prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika valjana su ako do dana prijma u službu u Oružane snage nije istekla valjanost određena člankom 20. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

(2) Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za prijam u djelatnu vojnu službu koja su izdana prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika valjana su u postupku potpisivanja ugovora o službi u ugovornoj pričuvi ako im nije istekla valjanost određena člankom 20. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

Članak 56.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika stavljaju se izvan snage odredbe Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (»Narodne novine« br. 127/10, 29/12, 31/12 i 45/12) kojima se uređuje utvrđivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za vojnu službu, osim odredbi kojima se uređuje utvrđivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za kadete – pilote.

Članak 57.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sigurnosnim kriterijima za prijam u službu klasa: OGR-023-03/08-04/1, urboj: 512-01-09-6 od 20. veljače 2009.

Članak 58.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/14-04/5

Urbroj: 512-01-14-2

Zagreb, 24. siječnja 2014.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 134/15

Članak 9.

Prilozi 15 i 16 Pravilnika se mijenjaju te se nalaze u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Klasa: 023-03/15-04/43

Urbroj: 512-01-15-2

Zagreb, 2. prosinca 2015.

 

 

 

PRILOG 1 – PRILOG 16

PRILOG 15 i PRILOG 16 (NN 134/15)

 

 

Copyright © Ante Borić