MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

Na temelju članka 38., stavka 4. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« br. 70/97, 36/98 i 153/03) i članka 35. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 117/03, 130/03, 48/04 i 85/06) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

 

PRAVILNIK O KAKVOĆI JAJA

Pročišćeni tekst

NN 115/0669/0776/08

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. (NN 76/08)

(1) Ovim se Pravilnikom uređuje kakvoća kokošjih jaja koja se stavljaju na tržište, a odnosi se na: – nazive, definicije i opće uvjete kojima jaja moraju udovoljavati, – prikupljanje jaja i pakirne centre, – klasiranje jaja, – označavanje i pakiranje jaja, – označavanje trakama, ponovno klasiranje i pakiranje jaja, – evidencije proizvodnje i pakiranja jaja, – kontrolu kakvoće jaja.

(2) Ovaj Pravilnik propisuje uvjete za stavljanje na tržište jaja koja su proizvedena u Republici Hrvatskoj, kao i za jaja iz uvoza.

Članak 2. (NN 69/07, 76/08)

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na jaja koja proiz­vođač, koji u proizvodnji ima do 50 kokoši nesilica, prodaje neposredno krajnjem potrošaču: – na mjestu proizvodnje, – na lokalnoj javnoj tržnici.

Članak 3. (NN 76/08)

Izrazi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: 1. jaja su kokošja jaja (u daljnjem tekstu: jaja) u ljusci dobivena od kokoši nesilica namijenjena prehrani ljudi ili upotrebi u prehrambenoj industriji; 2. industrijska jaja su jaja u ljusci, uključujući i razbijena i rasplodna jaja koja nisu namijenjena prehrani ljudi ili upotrebi u prehrambenoj industriji. U industrijska jaja se ne ubrajaju kuhana jaja; 3. rasplodna jaja su jaja koja su namijenjena za valenje pilića; 4. razbijena jaja su jaja s oštećenom ljuskom i membranom, zbog kojih može iscuriti njihov sadržaj; 5. oštećena jaja su jaja s oštećenom, ali nerazbijenom ljuskom i neoštećenom membranom; 6. stavljanje na tržište je držanje jaja u svrhu prodaje, uključujući i ponudu za prodaju, te prodaju ili bilo koji drugi oblik prijenosa, bez obzira na to je li besplatan ili nije, distribuciju i druge oblike prijenosa, te uvoz i izvoz jaja. 7. pakirni centar je pravna ili fizička osoba ovlaštena za klasiranje jaja po kakvoći i težini, te pakiranje jaja, a može biti smješten u sklopu proizvodne jedinice; 8. proizvođač je osoba registrirana za proizvodnju jaja; 9. serija označava jaja iz istoga pakirnog centra koja su prikupljena na jednom mjestu i koja su predpakirana ili nezapakirana, te moraju biti označena s istim rokom upotrebe odnosno datumom pakiranja i imati jednake oznake razvrstavanja u razrede s obzirom na kakvoću i težinu; 10. veliko pakiranje je pakiranje koji sadrži više od 36 jaja; 11. malo pakiranje je pakiranje koje sadrži najviše 36 jaja. U mala pakiranja se ne ubrajaju otvoreni podlošci; 12. prodaja nezapakiranih jaja je prodaja jaja na malo, odnosno neposredna prodaja krajnjem potrošaču; 13. transportna jedinica je kontejner, pakiranje ili neka druga vrsta ambalaže u kojima se prevoze jaja;

14. inkubirana jaja su jaja nakon stavljanja u inkubator; 15. proizvodna jedinica je farma u kojoj se drže kokoši nesilice registrirane u skladu s Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (»Narodne novine« br. 136/05 i 101/07)2; 16. krajnji potrošač je osoba koja jaja ne koristi u svrhu bilo kakve daljnje prodaje, prerade ili slične radnje; 17. subjekt u poslovanju s hranom je proizvođač jaja ili bilo koja druga fizička ili pravna osoba uključena u stavljanje jaja na tržište.

Članak 4.

(1) Jaja koja se stavljaju na tržište moraju se proizvoditi, pakirati, čuvati i transportirati na način kojim se osigurava očuvanje njihove kakvoće. (2) Kokošja jaja ne smiju se miješati s jajima druge vrste. (3) Jaja slučajno razbijena ili oštećena u centrima za pakiranje mogu se isporučiti na preradu industriji.

II. POSEBNE ODREDBE

1. PRIKUPLJANJE JAJA I PAKIRNI CENTRI

Prikupljanje jaja

Članak 5. (NN 76/08)

(1) Jaja se moraju klasirati, označiti i pakirati u roku od deset dana od dana nesenja. (2) Jaja namijenjena stavljanju na tržište kao jaja »A« klase s oznakom »ekstra« moraju se klasirati, označiti i pakirati u roku od četiri dana od dana nesenja.

Članak 6.

(1) Prije odvožnje jaja iz proizvodne jedinice svaka pošiljka (kontejner, kutija, posuda) mora biti označena sljedećim podacima: – naziv, adresa i broj proizvodne jedinice, – broj jaja ili njihova težina, – datum nesenja, – datum otpreme. (2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju biti na pošiljci (kontejneru, kutiji, posudi) i uz njega pratećoj dokumentaciji, koju pakirni centar mora čuvati najmanje šest mjeseci. (3) Ako se u pakirni centar dostavljaju nezapakirana jaja iz vlastite proizvodne jedinice smještene na istoj lokaciji, podaci iz stavka 1. ovoga članka prikupljaju se u pakirnom centru.

Pakirni centri

Članak 7. (NN 76/08)

Pakirni centar klasira, pakira i označava jaja i pakiranja jaja.

Članak 8. (NN 76/08)

(1) Uvjeti kojima moraju udovoljavati pakirni centri kao i postupak odobravanja pakirnih centara propisani su posebnim propisima. (2) Prostor pakirnog centra mora biti isključivo namijenjen obradi (klasiranje, pakiranje, označavanje) i čuvanju jaja. (3) Pakirni centar mora imati sljedeću tehničku opremu: – za osvjetljavanje jaja (pojedinačna neovisna lampa) koja omogućava provjeru kakvoće svakoga pojedinog jajeta, – uređaj koji mjeri visinu zračne komore u jajetu, – za klasiranje jaja po težini, – jednu ili više atestiranih vaga za vaganje jaja, – za označavanje (žigosanje) jaja. (4) Prostorije i oprema moraju se održavati čistim, tehnički ispravnim, te bez stranih mirisa.

(5) U skladu s propisom iz stavka 1. ovoga članka svaki subjekt u poslovanju s hranom koji raspolaže zadovoljavajućim prostorom i tehničkom opremom za klasiranje jaja po kakvoći i težini mora biti odobren od nadležnog tijela. Pakirni centri koji pakiraju jaja namijenjena industrijskoj preradi ne moraju raspolagati opremom za klasiranje jaja po težini navedenom u stavku 3. ovoga članka.

2. KLASIRANJE JAJA

Članak 9.

Obzirom na kakvoću jaja se klasiraju na: 1. jaja »A« klase ili svježa jaja, 2. jaja »B« klase namijenjena industrijskoj preradi.

Članak 10.

(1) Jaja »A« klase moraju u trenutku pakiranja ispunjavati najmanje sljedeće uvjete: – da je ljuska i pokožica normalnog oblika, čista i neoštećena, – da zračna komora nije viša od 6 mm i da je nepokretna, dok za jaja koja će se označiti kao »ekstra« ne smije prelaziti 4 mm, – da je bjelanjak bistar, proziran i kompaktan, – da se žumanjak pri prosvjetljavanju jaja vidi kao sjena nejasnih obrisa i da je pri naglom okretanju jaja nepokretan ili neznatno pokretan te da se nalazi u sredini jaja, – da je zametak neprimjetnog razvoja, – da nema stranih tvari, – da nema stranog mirisa. (2) Jaja »A« klase ne smiju biti prije ni poslije klasiranja prana ni na bilo koji način čišćena. (3) Jaja koja su podvrgnuta postupku pranja ne smiju se označavati kao »A« klasa čak i ako ispunjavaju ostale zahtjeve za tu klasu jaja, te se moraju označiti riječima »oprana jaja«. (4) Jaja »A« klase ne smiju biti podvrgnuta postupku konzerviranja ili biti hlađena na temperaturi nižoj od +5 °C. (5) Jaja koja su držana na temperaturi ispod +5 °C kraće od 24 sata neće se smatrati hlađenim u slučaju prijevoza/transporta ili u skladištu trgovine na malo ako zaliha jaja ne prelazi količinu po­trebnu za prodaju u tri dana. (6) Jaja koja su podvrgnuta postupku hlađenja ne smiju se označavati kao »A« klasa čak i ako ispunjavaju ostale zahtjeve za tu klasu jaja, te se moraju označiti riječima »hlađena jaja«.

Članak 11.

Jaja »B« klase su jaja koja ne ispunjavaju zahtjeve primjenjive za jaja »A« klase.

Članak 12.

(1) Jaja »A« klase se prilikom stavljanja u promet obzirom na težinu razvrstavaju u četiri razreda i označavaju sa: – »XL« – vrlo velika: jaja od 73 g i veća; – »L« – velika: jaja od 63 g do 73 g; – »M« – srednja: jaja od 53 g do 63 g; – »S« – mala: jaja manja od 53 g. (2) Na pakiranju se težina i klasa jaja označavaju odgovarajućim slovima, riječima ili kombinacijom istih sukladno stavku 1. ovoga članka. (3) Daljnja podjela u težinske razrede uz upotrebu različitih boja, simbola, trgovačkih znakova ili slično na pakiranju nije dopuštena. (4) Ako se jaja »A« klase osim onih oznake »ekstra« različitih veličina stavljaju zajedno u isto pakiranje ukupna težina jaja mora biti navedena u gramima uz riječi »Jaja različitih veličina«. (5) Kada se jaja »A« klase dostavljaju za industrijsku preradu pod tim nazivom, oznake za težinu na pakiranju nisu obvezne.

3. OZNAČAVANJE I PAKIRANJE JAJA

Opće odredbe za označavanje jaja

Članak 13.

(1) Oznake otisnute na jajima i stavljene na pakiranje moraju biti jasno vidljive i čitljive. (2) Boja koja se koristi za označavanje jaja mora udovoljavati odredbama posebnog propisa kojim se uređuje uporaba boja za korištenje u hrani namijenjenoj prehrani ljudi.

Članak 14. (NN 69/07)

(1) Jaja »A« klase moraju se označiti proizvođačkim kodom koji se sastoji od sljedećih oznaka: – podatak o načinu uzgoja peradi izražen brojem sukladno članku 22. stavku 2. ovoga Pravilnika, – države podrijetla (za Republiku Hrvatsku - RH), – broja proizvođača. (2) Broj proizvođača iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje se proizvođaču prilikom registracije koja se obavlja na temelju posebnoga propisa. (3) Proizvođački kod iz stavka 1. ovoga članka mora biti visok najmanje 2 mm. (4) Ako se jaja prodaju nezapakirana značenje proizvođačkog koda iz stavka 1. ovoga članka mora se pokazati na posebno izloženoj obavijesti koja se nalazi pokraj police s jajima.

Članak 15. (NN 69/07)

(1) Jaja »A« klase mogu se označiti jednom ili više sljedećih oznaka: – datum pakiranja ili, ako se jaja prodaju nezapakirana, datum obavljenog klasiranja, – klasa jaja, odnosno težinski razred, – trgovačko ime ili znak, – datum nesenja, – način hranjenja kokoši nesilica, – druge podatke koji će omogućiti kupcu dodatne informacije. (2) Jaja »A« klase koja izgube svojstva utvrđena za tu klasu ne smiju se takvima više deklarirati već se svrstavaju u »B« klasu. (3) Jaja »A« klase koja prestanu imati svojstva utvrđena za tu klasu mogu se direktno dostaviti na industrijsku preradu.

Članak 16. (NN 69/07)

(1) Jaja »B« klase osim oštećenih jaja moraju biti označena oznakom klase. Na njih se mogu staviti i ostale oznake iz stavka 1. članka 15. ovoga Pravilnika. (2) Oznaka za jaja »B« klase je slovo B koje je najmanje 5 mm visoko. (3) Ako se jaja dostavljaju direktno na industrijsku preradu, na pakiranju je to potrebno jasno naznačiti te se tada oznaka iz stavka 1. ovoga članka ne mora nanositi na svako pojedino jaje.

Opće odredbe za označavanje pakiranja jaja

Članak 17. (NN 69/07)

(1) Velika i mala pakiranja jaja, čak i ako su u sklopu velikih pakiranja, moraju na vanjskoj strani pakiranja imati jasno čitljive navedene sljedeće podatke: – naziv i adresu tvrtke te trgovački znak tvrtke koja je pakirala jaja ili ih je dala pakirati, – broj odobrenoga pakirnog centra, – klasu i težinski razred. Jaja »A« klase mogu se označiti slovom »A« odnosno slovom »A« zajedno s riječju »svježa«, – broj jaja u pakiranju, – podatak o minimalnom roku trajanja sukladno članku 18. ovoga Pravilnika, – pojedinosti vezane uz hlađenje, način čuvanja.

(2) Velika i mala pakiranja jaja, čak i ako su dio velikih pakiranja, moraju na unutarnjoj ili vanjskoj strani pakiranja imati obrazloženje oznaka koje sačinjavaju proizvođački kod. (3) Velika i mala pakiranja jaja mogu imati na vanjskoj i unutarnjoj strani pakiranja navedene sljedeće podatke: – prodajna cijena, – posebni uvjeti skladištenja, – datum pakiranja, – preporučeni datum prodaje, – datum nesenja jaja, – podatak o načinu hranjenja kokoši nesilica, – način uzgoja peradi, – oznaka podrijetla jaja, – broj maloprodajnog mjesta i/ili skladišni kontrolni broj, – slogane za unaprjeđenje prodaje, koji ne smiju obmanuti kupca, – koji će omogućiti kupcu dodatne informacije.

Oznaka minimalnog roka trajanja

Članak 18.

(1) Minimalni rok trajanja mora se označiti na pakiranju jaja, a označava se sukladno odredbama posebnog propisa o općem deklariranju ili označavanju hrane. (2) Sukladno stavku 1. ovoga članka minimalni rok trajanja označava se riječima »najbolje upotrijebiti do...« i datum. (3) Datum se mora prikazati na sljedeći način: – dan, izražen brojevima od 1 do 31, – mjesec, izražen brojevima od 1 do 12. (4) Datum minimalnog roka trajanja za jaja »A« klase je onaj do kojeg jaja zadržavaju svojstva sukladno članku 10. ovoga Pravilnika kada su pravilno skladištena. Minimalni rok trajanja ne smije biti duži od 28 dana nakon nesenja. (5) Velika i mala pakiranja, čak i ako su u sklopu velikih pakiranja, moraju na vanjskoj strani imati jasno čitljivu uputu da se jaja drže na hladnom mjestu nakon kupovine.

Oznaka datuma pakiranja

Članak 19.

Oznaka datuma pakiranja može se staviti na pakiranje jaja predviđeno za prodaju a sastoji se od riječi: »datum pakiranja« iza kojih se nalazi datum sukladno članku 18. stavku 3. ovoga Pravilnika.

Preporučeni datum prodaje

Članak 20.

(1) Pored datuma minimalnog roka trajanja može se u trenutku pakiranja na jaja i/ili na pakiranja staviti oznaka preporučenog datuma prodaje koja se sastoji od riječi »prodati do« iza kojih se nalazi datum sukladno članku 18. stavku 3. ovoga Pravilnika. (2) Preporučeni rok prodaje ne smije prelaziti 21 dan nakon datuma nesenja do prodaje potrošaču.

Oznaka datuma nesenja

Članak 21.

(1) Podatak o datumu nesenja jaja može se u trenutku pakiranja staviti na pakiranje jaja, te se tada datum nesenja mora nalaziti na svim jajima u pakiranju. (2) Kada se jaja dostavljaju pakirnom centru u kontejnerima sva jaja iz istog kontejnera koja će biti označena datumom nesenja moraju se klasirati i pakirati bez prekida. Datum nesenja stavlja se na jaja za vrijeme provođenja postupka klasiranja ili odmah nakon njega. (3) Kada se jaja ne dostavljaju pakirnom centru u kontejnerima i nisu iz vlastite proizvodne jedinice koja je smještena na istoj lokaciji moraju biti: – označena datumom nesenja na sam dan nesenja, odnosno na prvi radni dan koji slijedi ako su snesena na neradni dan zajedno s jajima koja su snesena na taj dan, – klasirana i pakirana sukladno stavku 2. ovoga članka, – dostavljena drugim pakirnim centrima ili prehrambenoj industriji na dan nesenja odnosno na prvi radni dan ako su snesena na neradni dan. (4) Skladištenje i obrada jaja ostalih proizvođača koja se dostavljaju u pakirne centre, a ne namjeravaju se označiti datumom nesenja mora se obavljati zasebno.

Oznaka načina uzgoja peradi

Članak 22.

(1) Podatak o načinu uzgoja peradi mora se nalaziti na samim jajima te se može nalaziti i na pakiranju jaja. (2) Podatak o načinu uzgoja peradi koji se nalazi na pakiranju jaja sastoji se ovisno o načinu držanja peradi, od riječi i brojeva: – »0 – jaja iz ekološkog uzgoja«; – »1 – jaja iz slobodnog uzgoja«; – »2 – jaja iz štalskog (podnog) uzgoja«; – »3 – jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja«. (3) Podatak o načinu uzgoja peradi koji se nalazi na samim jajima sastoji se ovisno o načinu držanja peradi, od brojeva: – »0« za jaja iz ekološkog uzgoja; – »1« za jaja iz slobodnog uzgoja; – »2« za jaja iz štalskog (podnog) uzgoja; – »3« za jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja. (4) Uvjeti koji se moraju ispuniti da bi se odredili pojedini načini uzgoja propisani su posebnim propisima.

Oznaka načina hranjenja

Članak 23.

(1) Jaja »A« klase odnosno njihova pakiranja mogu imati oznaku načina hranjenja kokoši nesilica ako: – su žitarice kao hranidbeni sastojak obuhvaćane u najmanje 60% ukupne težine smjese stočne hrane i pri tom ne sadrže više od 15% nusproizvoda, – pojedina žitarica čini najmanje 30% smjese stočne hrane, odnosno ako se smjesa stočne hrane sastoji od više vrsta žitarica svaka mora imati najmanje udio u smjesi od 5%.  (2) Velika i mala pakiranja označena podatkom o načinu hranjenja moraju imati jednakoznačne natpise. (3) Kada se jaja prodaju nezapakirana, podatak o načinu hranjenja kokoši nesilica može se koristiti samo ako je svako pojedino jaje odgovarajuće označeno.

Oznaka podrijetla jaja

Članak 24.

(1) Pakiranja s jajima klase »A« mogu imati i oznaku podrijetla jaja odnosno imati natpis s riječima »podrijetlo jaja: pogledati oznaku na jajima«. (2) Velika i mala pakiranja jaja koja imaju oznaku podrijetla moraju imati jednakoznačne natpise. (3) Kod nezapakiranih jaja oznaka podrijetla može se koristiti samo ako je svako pojedino jaje označeno sukladno stavku 1. ovoga članka.

Označavanje uvezenih jaja

Članak 25. (NN 76/08)

(1) Ako se jaja uvoze iz zemlje koja nema uvedene tržišne standarde istovjetne odredbama ovoga Pravilnika, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja će na zahtjev uvoznika posebno razmotriti uvoz jaja iz te zemlje. Procjena opravdanosti takvog uvoza obuhvaća informacije o načinu označavanja i pakiranja jaja, načinu držanja kokoši nesilica, te mogućnosti kontrole svih poslovnih subjekata u zemlji iz koje jaja potječu, o čemu se donosi Rješenje. (2) Ako se procijeni da je uvoz iz stavka 1. ovoga članka opravdan, jaja pri uvozu moraju biti vidljivo i čitljivo označena prema normi HRN ISO 3166-1-2007- kodovi zemalja. (3) Pakiranja s jajima iz stavka 2. ovoga članka moraju na vanjskoj strani pakiranja imati vidljivo i čitljivo naveden podatak o zemlji podrijetla, te navod: »nepoznat način uzgoja peradi.

Članak 26.

Jaja pri uvozu moraju biti u velikim ili malim pakiranjima koja imaju vidljiv i čitljiv natpis sa sljedećim podacima: – država podrijetla, – naziv uvoznika, – naziv distributera, – naziv proizvođača, odnosno pakirnog centra, – oznaku klase po kakvoći i težinskom razredu, – za velika pakiranja težinu u kilogramima zapakiranih jaja i njihov broj, a za mala pakiranja broj jaja, – datum pakiranja, – naziv i adresa pošiljatelja ako se radi o velikom pakiranju.

Kakvoća pakiranja

Članak 27.

(1) Velika pakiranja, uključujući i unutarnju ambalažu, moraju biti otporna na udarce, suha, čista, u dobrom stanju, te izrađena od materijala koji jaja štiti od stranih mirisa i smanjenja kakvoće. (2) Velika pakiranja za transport i otpremu jaja, uključujući i unutarnju ambalažu, mogu se ponovno upotrijebiti u pakirnim centrima koji se nalaze izvan objekta za proizvodnju jaja, ako ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka. (3) Na ponovno upotrijebljenim velikim pakiranjima ne smije se vidjeti stara oznaka koja bi mogla obmanuti potrošače. (4) Mala pakiranja ne smiju se ponovno upotrebljavati.

Minimalna neto težina jaja po velikom pakiranju

Članak 28.

Velika pakiranja jaja »A« klase razvrstanih po težini moraju imati sljedeću minimalnu netto težinu: – XL – vrlo velika: 7,3 kg/100 jaja; – L – velika: 6,4 kg/100 jaja; – M – srednja: 5,4 kg/100 jaja; – S – mala: 4,5 kg/100 jaja.

4. OZNAČAVANJE TRAKAMA, PONOVLJENO KLASIRANJE I PAKIRANJE JAJA

Označavanje trakama

Članak 29.

(1) Velika pakiranja jaja moraju biti osigurana trakom ili naljepnicom na kojoj se nalaze podaci navedeni u članku 17. ovoga Pravilnika te se nakon prvog otvaranja pakiranja ne smiju ponovno upotrebljavati. (2) Trake i naljepnice nisu potrebne kada su velika pakiranja u obliku otvorene kutije ili kontejnera u kojima se nalaze manja pakiranja s podacima iz članka 17. ovoga Pravilnika. (3) Ako se jaja dnevno dostavljaju neposredno iz pakirnog centra u trgovinu na malo u količini manjoj od 3600 komada po isporuci i 360 komada po kupcu, ne moraju biti pakirana u velika pakiranja i označena trakom ili naljepnicom, već takve pošiljke moraju imati prateću dokumentaciju. (4) Na pratećoj dokumentaciji iz stavka 3. ovoga članka moraju biti navedeni sljedeći podaci: naziv, adresa i broj ovlaštenog pakirnog centra, broj jaja, oznaka klase i težinskog razreda, datum minimalnog roka trajanja te način uzgoja peradi.

Članak 30.

Trake i naljepnice za pakiranja klase »A« moraju biti bijele boje, a oznake s podacima otisnute crnom bojom.

Trake i naljepnice za jaja namijenjena za prehrambenu industriju

Članak 31.

(1) Trake ili naljepnice moraju biti žute boje ako su pakiranja jaja: – namijenjena preradi u prehrambenoj industriji, – bila »A« klase te prestala udovoljavati svojstvima te klase i nisu bila ponovno razvrstavana, – »B« klase. (2) Na trakama i naljepnicama iz stavka 1. ovoga članka moraju biti u vidljivom i čitljivom obliku crnim slovima navedeni sljedeći podaci: – naziv i adresa tvrtke koja distribuira jaja, – broj ili neto težina pakiranih jaja, – oznaku »JAJA ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU« ispisanu crnim slovima visokim 2 cm. (3) Traka ili naljepnica iz stavka 1. ovoga članka može se upotrijebiti samo jednom.

Trake i naljepnice za industrijska jaja

Članak 32.

(1) Trake ili naljepnice moraju biti crvene boje ako su pakiranja jaja namijenjena industrijskoj preradi. (2) Na trakama ili naljepnicama iz stavka 1. ovoga članka moraju biti u vidljivom i čitljivom obliku navedeni sljedeći podaci: – naziv i adresa tvrtke za koju su jaja namijenjena, – naziv i adresu tvrtke koja distribuira jaja, – oznaka »INDUSTRIJSKA JAJA« ispisana crnim štampanim slovima visokim 2 cm i oznaka »nepodobno za ljudsku prehranu« ispisano crnim slovima visine najmanje 0,8 cm. (3) Traka ili naljepnica iz stavka 1. ovoga članka može se upotrijebiti samo jednom.

Jaja s oznakom »ekstra«

Članak 33.

(1) Riječ »ekstra« može se koristiti na malim pakiranjima jaja »A« klase te mora biti na traci ili naljepnici koja je otisnuta ili pričvršćena na način da je svaki podatak na pakiranju jasno vidljiv. (2) Riječ »ekstra« mora biti otisnuta na traci ili naljepnici italic pismom visine najmanje 1 cm. Iza riječi »ekstra« slijedi riječ »do » i oznaka datuma sukladno članku 18. stavku 2. i 3. ovoga Pravilnika, koja se odnosi na sedmi dan nakon pakiranja ili deveti dan nakon nesenja jaja. (3) Ako je na pakiranju jaja naveden datum pakiranja jaja, riječ »ekstra« može se zamijeniti rječima »ekstra do sedmog dana nakon pakiranja«. (4) Ako je na pakiranju jaja naveden datum nesenja jaja, riječ »ekstra« može se zamijeniti rječima »ekstra do devetog dana nakon nesenja«. (5) Iza riječi »ekstra« može se dodati riječ »svježa«. (6) Ako traku ili naljepnicu nije moguće odstraniti s pakiranja, jaja se moraju ukloniti iz prodaje najkasnije sedmi dan nakon pakiranja jaja ili deveti dan nakon nesenja jaja, te se ta jaja moraju prepakirati. (7) Velika pakiranja koja sadrže više malih pakiranja označenih riječju »ekstra« moraju se označiti štampanim slovima 2 cm visokim uz natpis »PAKOVINA SADRŽI MALA EKSTRA PAKIRANJA«.

Ponovno pakiranje jaja

Članak 34.

(1) Jaja »A« klase mogu se ponovno prepakirati u druga, veća ili manja pakiranja samo u pakirnim centrima. (2) Pakiranja iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati samo jaja iste serije. (3) Traka ili naljepnica na velikom pakiranju jaja mora imati otisnute jasno vidljive sljedeće podatke: – naziv i adresu tvrtke koja prepakirava jaja ili ih je prepakirala, – broj ovlaštenoga pakirnog centra koji je prepakirao jaja, – klasu jaja i težinski razred, – broj pakiranih jaja, – prvotni datum minimalnog roka trajanja i ispod toga riječi »prepakirana jaja«, – način uzgoja peradi, – napomenu o čuvanju jaja, – broj ovlaštenog pakirnog centra koji je prvi pakirao jaja ili državu porijekla za jaja iz uvoza. (4) Mala pakiranja u koja su prepakirana jaja, moraju imati otisnute jasno vidljive podatke iz stavka 3. ovoga članka, te mogu imati trgovačku oznaku tvrtke koja je prepakirala jaja. Riječ »ekstra« ne smije se upotrijebiti.

Ponovno klasiranje jaja

Članak 35.

(1) Jaja koja su prošla postupak ponovnog klasiranja mogu se staviti u promet u istim pakiranjima u kojima su bila i prije ponov­nog klasiranja. Ako su ta jaja ponovno pakirana, svako pakiranje može sadržavati samo jaja iz jedne serije. (2) Žuta ili crvena traka ili naljepnica na velikim pakiranjima u kojima se nalaze jaja koja su ponovno klasirana mora imati crnim slovima jasno čitljive podatke iz članaka 31. odnosno 32. ovoga Pravilnika. (3) Mala pakiranja u kojima se nalaze jaja koja su ponovno klasirana, moraju sadržavati podatke iz stavka 2. ovoga članka ispisana jasno vidljivim i čitljivim slovima. (4) Ako se ponovno upotrebljavaju izvorna pakiranja, podaci koji više ne vrijede moraju se prekriti. Mala pakiranja mogu biti označena i trgovačkom oznakom tvrtke koja je jaja ponovno klasirala ili ih je dala ponovno klasirati.

5. EVIDENCIJE PROIZVODNJE I PAKIRANJA JAJA

Evidencije koje vode proizvođači

Članak 36.

(1) Proizvođači jaja moraju voditi evidenciju o načinu uzgoja peradi te evidenciju o hranidbi kokoši nesilica, u slučaju kada jaja »A« klase« i njihova pakiranja nose tu oznaku. (2) Evidencija o načinu uzgoja peradi mora sadržavati sljedeće podatke: – datum useljenja kokoši u objekt, starost kokoši i broj kokoši nesilica, – izlučenja kokoši nesilica iz daljnjeg uzgoja i proizvodnje, – dnevna proizvodnja jaja, – broj jaja dnevno otpremljenih ili prodanih uz naziv i adresu pakirnog centra ili kupca. (3) Evidencija o hranidbi kokoši nesilica, u slučaju kada jaja »A« klase« i njihova pakiranja nose tu oznaku, mora sadržavati sljedeće podatke: – količina i vrsta zaliha dobavljene i na farmi pripremljene hrane, – datum isporuke hrane, – naziv proizvođača ili dobavljača hrane, – broj i starost kokoši nesilica te broj proizvedenih i isporučenih jaja, – datum otpreme jaja, – nazivi i adrese kupaca (pakirnih centara). (4) Podatak o datumu nesenja mora biti naveden odvojeno u odnosu na ostale podatke iz stavka 1. ovoga članka. (5) Proizvođači moraju čuvati evidencije iz stavka 1. ovoga članka najmanje šest mjeseci nakon prestanka aktivnosti, odnosno nakon što je jato završilo ciklus proizvodnje.

Evidencije koje vode pakirni centri

Članak 37.

(1) Pakirni centri moraju voditi zasebne evidencije o načinu uzgoja po danima koji moraju sadržavati sljedeće podatke: – količina jaja koja dolazi u pakirni centar, broj dostavljenih razbijenih jaja, naziv i sjedište pravne ili fizičke osobe koje su dostavile jaja, broj ovlaštenog proizvođača te datum ili period nesenja jaja, – količina neklasiranih jaja dostavljenih drugim pakirnim centrima, brojeve ovlaštenja tih pakirnih centara te datum ili period nesenja jaja, – klasa jaja i težinski razredi jaja, – količina klasiranih jaja zaprimljenih iz drugih pakirnih centara, brojeve ovlaštenja tih pakirnih centara, datum minimalnog trajanja uz navođenje identiteta prodavatelja, – broj i/ili težina dostavljenih jaja, težinski razred, datum pakiranja i datum upotrebe, te naziv i adresa kupca. (2) Pakirni centri moraju upotpunjavati podatke svaki tjedan. (3) Ako jaja »A« klase, »oprana« jaja i njihova pakiranja imaju oznaku načina hranjenja kokoši nesilica, datum nesenja jaja, pakirni centri koristeći te oznake moraju imati zasebne podatke sukladno stavku 1. ovoga članka. (4) Umjesto evidencije prodaje i otpreme jaja pakirni centri mogu imati račune i otpremnice navedene sukladno stavku 1. ovoga članka koje moraju čuvati najmanje šest mjeseci.

Evidencije koje vode drugi subjekti

Članak 38.

(1) Za jaja iz članaka 22., 23. i 24. ovoga Pravilnika trgovci na veliko jajima moraju voditi evidencije o nabavi, prodaji i zalihama jaja najmanje šest mjeseci. (2) Trgovci na veliko jajima moraju voditi evidencije sa sljedećim podacima: – datume i količine nabave i prodaje jaja; – nazive i adrese dobavljača/prodavača. (3) Trgovci na veliko jajima moraju voditi tjedne evidencije s podacima o zalihama jaja. (4) Umjesto vođenja posebnih evidencija o nabavi i prodaji jaja, trgovci na veliko jajima mogu imati račune i otpremnice sukladno člancima 22., 23. i 24. ovoga Pravilnika. (5) Proizvođači hrane za kokoši i dobavljači moraju voditi podatke o njihovim isporukama proizvođačima sukladno članku 36. stavku 3. ovoga Pravilnika. (6) Proizvođači hrane za kokoši moraju čuvati podatke iz stavka 5. ovoga članka najmanje šest mjeseci nakon otpreme.

6. KONTROLA KAKVOĆE JAJA

Uzorkovanje

Članak 39. (NN 76/08)

(1) Kontrola jaja u velikim pakiranjima, koja ne sadrže manja pakiranja, provodi se uzimanjem uzorka jaja čiji je najmanji broj propisan u Prilogu 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. (2) Kontrola jaja u malim pakiranjima, bez obzira da li su mala pakiranja u velikim pakiranjima ili ne, provodi se uzimanjem uzorka pakiranja i jaja čiji je najmanji broj propisan u Prilogu 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. (3) Kontrola serije koja je manja od 18 000 jaja provodi se na uzorku od najmanje 20% velikih pakiranja. (4) Kontrola serije koja je veća od 18 000 jaja provodi se na uzorku od najmanje 10% velikih pakiranja i od najmanje deset velikih pakiranja. (5) U slučaju nezapakiranih jaja izloženih ili stavljenih u prodaju, kontrola se provodi na uzorku od: – 100% jaja, kada je broj jaja do 180, – 15% ali ne manje od 180 jaja, kada je broj jaja veći od 180.

(6) Osim nasumično obavljenih kontrola uzoraka, provjera jaja iz uvoza mora se provesti i na bazi analize rizika, uzimajući u obzir tip subjekta u poslovanju s hranom čija jaja se provjeravaju, kao i uvida u evidenciju obavljenih prijašnjih provjera koje se odnose na usklađenost standarda kakvoće jaja. (7) Jaja »A« klase iz uvoza prije stavljanja na tržište moraju se kontrolirati za vrijeme postupka carinjenja. Jaja »B« klase iz uvoza, moraju se kontrolirati za vrijeme postupka carinjenja, gdje se utvrđuje da je njihovo krajnje odredište prerađivačka industrija.

Kontrolne trake

Članak 40.

(1) Nakon kontrole serije jaja nadležna inspekcija na pakiranje može na zahtjev vlasnika serije pričvrstiti kontrolnu traku sa službenim žigom i sljedećim podacima: – »Kontrolirano (datum) u (mjesto)«, – ime ili registarski broj inspektora. (2) Kontrolna traka iz stavka 1. ovoga članka mora biti bijele boje s crvenim otiskom. Ako je prije kontrole nadležne inspekcije pakiranje jaja bilo zatvoreno, inspektor ga može otvoriti i nakon kontrole na njega pričvrstiti kontrolnu traku. Kontrolna traka može se prelijepiti preko originalne trake ili naljepnice. (3) Nakon kontrole malih pakiranja označenih natpisom »ekstra« kontrolna traka mora sadržavati podatke iz stavka 1. ovoga članka i riječ »ekstra« ispisanu italic pismom 1 cm visine.

Odstupanja od propisanih uvjeta kakvoće

Članak 41.

(1) Za serije jaja »A« klase dopuštena su sljedeća odstupanja od uvjeta propisanih ovim Pravilnikom: – u pakirnom centru prilikom otpreme može biti najviše 5% jaja s nedostacima kakvoće, – u prometu može biti najviše 7% jaja s nedostacima kakvoće. (2) Prilikom kontrole jaja s oznakom »ekstra« nije dopušteno odstupanje u visini zračne komore ni u trenutku pakiranja, ni u trenutku uvoza. (3) Ako kontrolirana serija jaja sadrži manje od 180 jaja, postoci iz stavka 1. ovoga članka se udvostručuju.

Članak 42.

(1) Pri kontroli serije jaja »A« klase dopuštena odstupanja odnose se na težinu po jajetu odnosno u seriji jaja može biti do 10% jaja iz težinskog razreda koji graniči sa označenim težinskim razredom na pakiranju, ali ne više od 5% jaja sljedećega nižega težinskog razreda. (2) Ako kontrolirana serija jaja sadrži manje od 180 jaja, postoci iz stavka 1. ovoga članka se udvostručuju.

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odred­be Pravilnika o kvaliteti jaja i proizvoda od jaja (»Narodne novine« br. 53/91, 96/97 i 128/97) kojima se propisuje kakvoća jaja.

Članak 44. (NN 69/07)

(1) Jaja proizvedena sukladno propisu iz članka 43. ovoga Pravilnika mogu se stavljati na tržište do isteka roka trajanja od dana stupanja ovoga Pravilnika na snagu. (2) Ambalaža označena sukladno propisu iz članka 43. ovoga Pravilnika može se stavljati na tržište najkasnije do 31. ožujka 2008. godine.

Članak 45. (NN 69/07)

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine. Klasa: 011-02/06-01/91 Urbroj: 525-1-06-1 Zagreb, 10. listopada 2006.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 69/07

Članak 6.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »i oprana jaja« u odgovarajućem padežu, brišu se.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 011-02/07-01/47

Urbroj: 525-1-07-1

Zagreb, 20. lipnja 2007.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 76/08

Članak 9.

Proizvođači jaja koji su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika imali u proizvodnji do 350 kokoši nesilica dužni su se uskladiti s njegovim odredbama do 1. lipnja 2009. godine.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/9

Urbroj: 525-2-08-1

Zagreb, 10. lipnja 2008.

 

 

PRILOG 1.

BROJ JAJA U SERIJI

BROJ JAJA ZA KONTROLU

Broj jaja kontroliranih po seriji %

Minimalan broj jaja

do 180

100

-

181 do 1 800

15

180

1 801 do 3 600

10

270

3 601 do 10 800

5

360

10 801 do 18 000

4

540

18 001 do 36 000

3

720

36 001 do 360 000

1,5

1 080

više od 360 000

0,5

5 400

 

PRILOG 2.

BROJ JAJA U SERIJI

BROJ JAJA ZA KONTROLU

Broj jaja kontroliranih po malom pakiranju %

Broj jaja kontroliranih po pakiranju %

do 180

100

100

181 do 1 800

15

100

1 801 do 3 600

10

100

3 601 do 10 800

5

100

10 801 do 18 000

4

100

18 001 do 36 000

3

100

36 001 do 360 000

1,5

100

više od 360 000

0,5

100

 

_____ 1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Vijeća Europske unije (EZ-a) br. 1028/2006 od 19. lipnja 2006. godine o tržnim standardima za jaja 2 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća Europske unije (EZ-a) br. 1999/74 od 19. srpnja 1999. godine o minimalnim standardima za zaštitu kokoši nesilica i odredbe Direktive Komisije Europske unije (EZ-a) br. 2002/4 od 30. siječnja 2002. godine o registraciji objekata koji drže kokoši nesilice

 

 

Copyright © Ante Borić