HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju odredbe članka 7. stavak 4. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća 11. ožujka 2016. donijela je

 

PRAVILNIK O RASPOREDU VRSTA RIZIKA PO SKUPINAMA I VRSTAMA OSIGURANJA ODNOSNO REOSIGURANJA

Pročišćeni tekst

NN 23/1627/16, 42/19, 142/22

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Pravilnikom o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja propisuje se raspored vrsta rizika po:

– skupinama osiguranja

– podskupinama osiguranja

– linijama poslovanja

– vrstama osiguranja unutar skupina osiguranja.

(2) Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju na društva za reosiguranje.

SKUPINE OSIGURANJA

Članak 2.

Skupine osiguranja su:

I. Neživotna osiguranja

II. Životna osiguranja.

PODSKUPINE OSIGURANJA

Članak 3.

(1) Podskupine neživotnih osiguranja koriste se za:

I. izdavanje odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i poslova reosiguranja ukoliko istodobno obuhvaća više vrsta osiguranja iz članka 24. Zakona o osiguranju,

II. izvještavanje o podacima za prekogranične poslove osiguranja koje društvo za osiguranje obavlja na temelju poslovnog nastana i na temelju slobode pružanja usluga iz članka 202. stavka 3., 4. i 5. Zakona o osiguranju.

(2) Podskupine neživotnih osiguranja koje se koriste za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i poslova reosiguranja ukoliko istodobno obuhvaća više vrsta odnosno rizika osiguranja obuhvaćaju:

a) osiguranje od nezgode i zdravstveno osiguranje vrste osiguranja prema članku 5. ovog Pravilnika navedene pod 01 i 02,

b) osiguranje motornih vozila vrste odnosno rizik osiguranja prema članku 5. i članku 7. ovog Pravilnika navedene pod: 01.02, 01.07, 03, 07 i 10,

c) pomorsko i transportno osiguranje vrste odnosno rizik osiguranja prema članku 5. i članku 7. ovog Pravilnika navedene pod: 01.07, 04, 06, 07, i 12,

d) osiguranje zračnih letjelica vrste odnosno rizik osiguranja prema članku 5. i članku 7. ovog Pravilnika navedene pod: 01.07, 05, 07 i 11,

e) osiguranje od požara i druga osiguranja imovine vrste osiguranja prema članku 5. ovog Pravilnika navedene pod: 08 i 09,

f) osiguranje od odgovornosti vrste osiguranja prema članku 5. ovog Pravilnika navedene pod: 10, 11, 12 i 13,

g) kreditno osiguranje i osiguranje jamstava vrste osiguranja prema članku 5. ovog Pravilnika navedene pod: 14 i 15

h) sve vrste neživotnih osiguranja prema članku 5. ovog Pravilnika.

(3) Podskupine neživotnih osiguranja koje se koriste za izvještavanje o podacima za prekogranične poslove osiguranja koje društvo za osiguranje obavlja na temelju poslovnog nastana i na temelju slobode pružanja usluga obuhvaćaju:

a) osiguranje od nezgode i osiguranje za slučaj bolesti prema članku 5. ovog Pravilnika vrste osiguranja navedene pod 01 i 02

b) osiguranje cestovnih vozila prema članku 5. ovog Pravilnika vrste osiguranja navedene pod: 03, 07 i 10 (isključujući odgovornost prijevoznika koja se navodi posebno),

c) osiguranje od požara i druga osiguranja imovine prema članku 5. ovog Pravilnika vrste osiguranja navedene pod: 08 i 09,

d) osiguranje zrakoplova, pomorsko i transportno osiguranje prema članku 5. ovog Pravilnika vrste osiguranja navedene pod: 04, 05, 06, 07, 11 i 12,

e) ostala osiguranja od odgovornosti prema članku 5. ovog Pravilnika vrstu osiguranja navedene pod 13,

f) kreditno osiguranje i osiguranje jamstava prema članku 5. ovog Pravilnika vrste osiguranja navedene pod: 14 i 15,

g) ostale vrste osiguranja prema članku 5. ovog Pravilnika navedene pod: 16, 17 i 18.

LINIJE POSLOVANJA

Članak 4. (NN 42/19)

(1) Linije poslovanja definirane Uredbom (EU) br. 2015/35 koriste se prilikom podnošenja informacija društava za osiguranje odnosno društva za reosiguranje Agenciji i obuhvaćaju sljedeće vrste osiguranja odnosno rizike unutar vrsta osiguranja:

Linije poslovanja

Opis

A. Obveze neživotnog osiguranja

 

1. Osiguranje medicinskih troškova

Obveze osiguranja medicinskih troškova pri kojima se temeljna djelatnost osiguranja ne pruža po tehničkoj osnovi sličnoj onoj kod životnog osiguranja, osim obveza navedenih pod linijom poslovanja 3. Obuhvaćaju rizike iz članka 7. navedene pod 02.02, 02.04, 02.06. i 02.99.

2. Osiguranje zaštite prihoda

Obveze osiguranja zaštite prihoda pri kojima se temeljna djelatnost osiguranja ne obavlja po tehničkoj osnovi sličnoj onoj kod životnog osiguranja, osim obveza navedenih pod linijom poslovanja 3.

Obuhvaćaju rizike iz članka 7. navedene pod 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07 i 01.99.

3. Osiguranje naknada radnicima

Obveze zdravstvenog osiguranja koje se odnose na nezgode i ozljede na radu i profesionalne bolesti te pri kojima se temeljna djelatnost osiguranja ne obavlja po tehničkoj osnovi sličnoj onoj kod životnog osiguranja. Obuhvaća rizik iz članka 7. naveden pod 02.01.

4. Osiguranje od odgovornosti za uporabu motornih vozila

Obveze osiguranja koje uključuju sve vrste odgovornosti koje proizlaze iz uporabe motornih vozila kojima se upravlja na kopnu (uključujući i odgovornost prijevoznika).

Obuhvaćaju rizike iz članka 7. navedene pod 10.01,10.02,10.03. i 10.99.

5. Ostala osiguranja motornih vozila

Obveze osiguranja koje uključuju sva oštećenja ili gubitak kopnenih vozila (uključujući i tračna vozila).

Obuhvaćaju rizike iz članka 7. navedene pod 03.01, 03.02, 03.99, 04.01 i 04.99.

6. Pomorsko osiguranje, osiguranje zračnih letjelica i transportno osiguranje

Obveze osiguranja koje uključuju sva oštećenja ili gubitak plovila kojima se upravlja na moru, jezeru, rijeci ili u kanalu, zračnih letjelica te oštećenja ili gubitak robe u prijevozu ili prtljage neovisno o obliku prijevoza. Obveze osiguranja koje uključuju sve vrste odgovornosti koje proizlaze iz uporabe zračnih letjelica te morskih, riječnih i jezerskih plovila te plovila za plovidbu kanalima (uključujući odgovornost prijevoznika). Obuhvaćaju rizike iz članka 7. navedene pod 05.01, 05.02, 05.99, 06.01, 06.02, 06.03, 06.04, 06.05, 06.99., 07.01, 07.02, 07.03,07.04, 07.99, 11.01, 11.02, 11.99, 12.01, 12.02, 12.03 i 12.99.

7. Osiguranje od požara i ostala osiguranja imovine

Obveze osiguranja koje uključuju sva oštećenja ili gubitak imovine osim onih navedenih u linijom poslovanja 5 i 6 zbog požara, eksplozije, elementarnih nepogoda uključujući oluju, tuču ili smrzavanje, atomsku energiju, klizanje tla te zbog raznih drugih događaja poput krađe. Obuhvaćaju rizike iz članka 7. navedene pod 08.01, 08.02, 08.03, 08.99, 09.01, 09.02, 09.03, 09.04, 09.05, 09.06, 09.07, 09.08, 09.09, 09.10., 09.11, 09.12 i 09.99.

8. Ostala osiguranja od odgovornosti

Obveze osiguranja koje uključuju sve vrste odgovornosti osim onih u linijom poslovanja 4 i 6. Obuhvaćaju rizike iz članka 7. navedene pod 13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 13.06, 13.07, 13.08, 13.09, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22 i 13.99.

9. Kreditno osiguranje i osiguranje jamstava

Obveze osiguranja koje uključuju insolventnost, izvozni kredit, kredit s obročnim otplatama, hipoteke, poljoprivredni kredit te izravno i neizravno jamstvo. Obuhvaćaju rizike iz članka 7. navedene pod 14.01, 14.02, 14.03, 14.99, 15.01, 15.02 i 15.99.

10. Osiguranje troškova pravne zaštite

Obveze osiguranja koje uključuju troškove pravne zaštite i trošak sudskog postupka. Uključuje rizik iz članka 7. naveden pod 17.01 i 17.99.

11. Osiguranje pomoći (asistencija)

Obveze osiguranja koje uključuju pomoć osobama koje zapadnu u poteškoće tijekom putovanja, boravka izvan doma ili izvan uobičajenog boravišta. Obuhvaćaju rizike iz članka 7. navedene pod 18.01, 18.03. 18.04, 18.05 i 18.99.

12. Osiguranje raznih financijskih gubitaka

Obveze osiguranja koje obuhvaćaju profesionalne rizike, nedostatne prihode, loše vrijeme, izgubljenu dobit, neprekinute opće troškove, nepredviđene poslovne troškove, gubitak tržišne vrijednosti, gubitak najamnine ili prihoda, neizravne poslovne gubitke osim gore navedenih, druge financijske gubitke (neposlovne), kao i svaki drugi rizik neživotnog osiguranja koji nije obuhvaćen linijom poslovanja od 1 do 11. Obuhvaćaju rizike iz članka 7. navedene pod 16.01, 16.02, 16.03, 16.04, 16.05, 16.06 i 16.99.

B. Proporcionalne obveze neživotnog reosiguranja

Linije poslovanja od 13 do 24 obuhvaćaju proporcionalne obveze reosiguranja koje se odnose na obveze navedene u svakoj od linijom poslovanja od 1 do 12.

C. Neproporcionalne obveze neživotnog reosiguranja

 

25. Neproporcionalno zdravstveno reosiguranje

Neproporcionalne obveze reosiguranja koje se odnose na obveze osiguranja navedene u linijom poslovanja od 1 do 3.

26. Neproporcionalno reosiguranje od odgovornosti

Neproporcionalne obveze reosiguranja koje se odnose na obveze osiguranja navedene u linijom poslovanja 4 i 8.

27. Neproporcionalno pomorsko reosiguranje, reosiguranje zračnih letjelica i transportno reosiguranje

Neproporcionalne obveze reosiguranja koje se odnose na obveze osiguranja navedene u linijom poslovanja 6.

28. Neproporcionalno reosiguranje imovine

Neproporcionalne obveze reosiguranja koje se odnose na obveze osiguranja navedene u linijom poslovanja 5, 7 te od 9 do 12.

D. Obveze životnog osiguranja

 

29. Zdravstveno osiguranje

Obveze zdravstvenog osiguranja pri kojima se temeljna djelatnost obavlja po tehničkoj osnovi sličnoj onoj kod životnog osiguranja, osim obveza navedenih pod linijom poslovanja 33. Obuhvaća rizik iz članka 8. navedene pod 19.05.

30. Osiguranje sa sudjelovanjem u dobiti

Obveze osiguranja sa sudjelovanjem u dobiti osim onih u linijom poslovanja 33 i 34. Obuhvaćaju rizike iz članka 8. navedene pod 19.01, 19.03, 19.04, 20.01, 20.02, 20.99, 22.01, 22.02, 20.03., 20.04., 20.05, i 20.06 i 25.01.

31. Osiguranje vezano uz indekse i udjele u investicijskim fondovima

Obveze osiguranja s naknadama vezanim uz indekse i udjele u investicijskim fondovima osim onih navedenih u linijom poslovanja 33 i 34. Obuhvaćaju rizike iz članka 8. navedene pod 23.01, 23.02, 23.03, 23.04 i 23.99.

32. Ostala životna osiguranja

Ostale obveze životnog osiguranja osim obveza navedenih u linijom poslovanja od 29 do 31 te u 33 i 34. Obuhvaća rizik iz članka 8. naveden pod 19.02,19.99, 21.01, 21.02, 21.99 i 24.01.

33. Rente koje proizlaze iz ugovora o neživotnom osiguranju i odnose se na obveze zdravstvenog osiguranja

Obuhvaća rizike iz linija poslovanja 4, 5, 6 i 8.

34. Rente koje proizlaze iz ugovora o neživotnom osiguranju i odnose se na obveze osiguranja osim onih zdravstvenog osiguranja

 Obuhvaća rizike iz linija poslovanja 4, 5, 6 i 8.

E. Obveze životnog reosiguranja

 

35. Zdravstveno reosiguranje

Obveze reosiguranja koje se odnose na obveze navedene u linijom poslovanja 29 i 33.

36. Životno reosiguranje

Obveze reosiguranja koje se odnose na obveze navedene u linijom poslovanja od 30 do 32 i 34.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje može primjenjivati drugačiju raspodjelu rizika prema linijama poslovanja i to u slučaju određivanja (segmentacije) osigurateljnih obveza životnih odnosno neživotnih osiguranja prema stvarnoj prirodi osnovnog rizika.

VRSTE OSIGURANJA

Članak 5.

Vrste osiguranja unutar Skupine neživotnih osiguranja dijele se na:

01. osiguranje od nezgode,

02. zdravstveno osiguranje,

03. osiguranje cestovnih vozila

04. osiguranje tračnih vozila,

05. osiguranje zračnih letjelica,

06. osiguranje plovila,

07. osiguranje robe u prijevozu,

08. osiguranje od požara i elementarnih šteta,

09. ostala osiguranja imovine,

10. osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,

11. osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica,

12. osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila,13. ostala osiguranja od odgovornosti,

14. osiguranje kredita,

15. osiguranje jamstava,

16. osiguranje raznih financijskih gubitaka,

17. osiguranje troškova pravne zaštite,

18. osiguranje pomoći (asistencija).

Članak 6.

Vrste osiguranja unutar Skupine životnih osiguranja dijele se na:

19. životna osiguranja,

20. rentno osiguranje,

21. dopunska osiguranja uz osiguranje života,

22. osiguranje za slučaj vjenčanja ili sklapanja životnog partnerstva ili rođenja

23. osiguranje života i rentno osiguranje kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja,

24. tontine,

25. osiguranje s kapitalizacijom isplate.

VRSTE RIZIKA

Članak 7. (NN 27/16, 42/19142/22)

Vrste rizika unutar vrsta neživotnih osiguranja dijele se na:

01 OSIGURANJE OD NEZGODE uključuje ozljede na radnom mjestu i profesionalne bolesti, a koje pokriva sljedeće:

– fiksne novčane naknade odnosno isplatu ugovorenih novčanih naknada,

– naknade u obliku odštete odnosno naknada povrata troškova,

– kombinaciju isplata iz gornjih alineja,

– isplate na ime povrede, oštećenog zdravlja ili smrti putnika; a obuhvaća:

01.01 Osiguranje osoba od posljedica nezgode pri i izvan redovnog zanimanja,

01.02 Osiguranje osoba od posljedica nezgode u motornim vozilima i pri posebnim djelatnostima,

01.03 Osiguranje djece i školske mladeži od posljedica nezgode i posebna osiguranja mladeži od posljedica nezgode,

01.04 Osiguranje gostiju, posjetitelja priredbi, izletnika i turista od posljedica nezgode,

01.05 Osiguranje potrošača, pretplatnika, korisnika drugih javnih usluga i sl. od posljedica nezgode,

01.06 Ostala posebna osiguranja od posljedica nezgode,

01.07 Obvezno osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nezgode,

01.99 Ostala osiguranja od posljedica nezgode.

02 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE je osiguranje koje u slučaju bolesti, ozljeda i drugih nesretnih slučajeva, pokriva:

– fiksne novčane naknade odnosno isplatu ugovorenih novčanih naknada,

– naknade u obliku odštete odnosno naknadu troškova liječenja, troškova opskrbe lijekovima i medicinsko-tehničkim pomagalima i

– kombinaciju isplata iz gornjih alineja; a obuhvaća:

02.01 Obvezno osiguranje naknade troškova za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti,

02.02 Dopunsko osiguranje razlike iznad vrijednosti zdravstvenih usluga obveznoga zdravstvenog osiguranja,

02.04 Dodatno zdravstveno osiguranje većega opsega prava i višeg standarda zdravstvene zaštite kojeg pokriva obvezno zdravstveno osiguranje,

02.06 Privatno zdravstveno osiguranje,

02.99 Ostala dobrovoljna zdravstvena osiguranja.

03 OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA, osim tračnih vozila je osiguranje koje pokriva sva oštećenja ili gubitak:

– kopnenih cestovnih vozila na vlastiti motorni pogon,

– kopnenih cestovnih vozila bez vlastitog pogona; a obuhvaća:

03.01 Kasko osiguranje cestovnih motornih vozila na vlastiti pogon,

03.02 Kasko osiguranje cestovnih vozila bez vlastitog pogona,

03.99 Ostala kasko osiguranja cestovnih vozila.

04 OSIGURANJE TRAČNIH VOZILA je osiguranje koje pokriva sva oštećenja ili gubitak tračnih vozila; a obuhvaća:

04.01 Kasko osiguranje tračnih vozila,

04.99 Ostala osiguranja tračnih vozila.

05 OSIGURANJE ZRAČNIH LETJELICA je osiguranje koje pokriva sva oštećenja ili gubitak zračnih letjelica, a obuhvaća:

05.01 Kasko osiguranje zračnih letjelica težih od zraka,

05.02 Kasko osiguranje zračnih letjelica lakših od zraka,

05.99 Ostala osiguranja zračnih letjelica.

06 OSIGURANJE PLOVILA je osiguranje koje pokriva sva oštećenja ili gubitak morskih, riječnih, jezerskih plovila i plovila za plovidbu kanalima; a obuhvaća:

06.01 Kasko osiguranje plovila u pomorskoj plovidbi,

06.02 Kasko osiguranje plovila za plovidbu kanalima i u riječnoj plovidbi,

06.03 Kasko osiguranja plovila u jezerskoj plovidbi,

06.04 Kasko osiguranje brodova u izgradnji,

06.05 Kasko osiguranje platformi,

06.99 Ostala kasko osiguranja plovila.

07 OSIGURANJE ROBE U PRIJEVOZU je osiguranje koje pokriva sva oštećenja ili gubitak robe u prijevozu ili prtljage i drugih dobara, neovisno o obliku prijevoza, a obuhvaća:

07.01 Osiguranje robe u pomorskom prijevozu,

07.02 Osiguranje robe u avionskom prijevozu,

07.03 Osiguranje robe u kopnenom prijevozu,

07.04 Osiguranje robe za vrijeme uskladištenja,

07.99 Ostala osiguranja robe u prijevozu.

08 OSIGURANJE OD POŽARA I ELEMENTARNIH ŠTETA je osiguranje koje pokriva sva oštećenja ili gubitak imovine osim imovine nabrojene pod: 03, 04, 05, 06 i 07) uslijed djelovanja: požara, eksplozije, oluje, elementarnih nepogoda osim oluje, atomske energije, pomicanja tla i ostalih dopunskih opasnosti, a obuhvaća:

08.01 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda izvan industrije i obrta,

08.02 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda u industriji i obrtu,

08.03 Osiguranje od potresa,

08.99 Ostala osiguranja od požara i elementarnih nepogoda.

09 OSTALA OSIGURANJA IMOVINE su osiguranja koja pokrivaju sva oštećenja ili gubitak imovine osim imovine iz vrsta osiguranja nabrojenih pod: 03, 04, 05, 06 i 07 koja nastane uslijed tuče ili smrzavanja kao i posljedica svakog drugog događaja kao što je primjerice krađa i ostalih djelovanja različitih od djelovanja navedenih pod 08, a obuhvaćaju:

09.01 Osiguranje strojeva od loma,

09.02 Osiguranje od provalne krađe i razbojstva,

09.03 Osiguranje stakla od loma,

09.04 Osiguranje kućanstva,

09.05 Osiguranje građevinskih objekata u izgradnji,

09.06 Osiguranje objekata u montaži,

09.07 Osiguranje filmske djelatnosti,

09.08 Osiguranje stvari u rudarskim jamama,

09.09 Osiguranje informatičke opreme,

09.10 Osiguranje zaliha u hladnjačama,

09.11 Osiguranje usjeva i nasada,

09.12 Osiguranje životinja,

09.99 Ostala osiguranja imovine.

10 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA je osiguranje koje pokriva sve vrste odgovornosti koje proizlaze iz upotrebe kopnenih motornih vozila na vlastiti pogon uključujući odgovornost prijevoznika, a obuhvaća:

10.01 Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama,

10.02 Dragovoljno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama,

10.03 Osiguranje od odgovornosti prijevoznika za robu primljenu na prijevoz u cestovnom prometu,

10.99 Ostala osiguranja od automobilske odgovornosti.

11 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU ZRAČNIH LETJELICA je osiguranje koje pokriva sve vrste odgovornosti za upotrebu zrakoplova odnosno zračnih letjelica uključujući odgovornost prijevoznika, a obuhvaća:

11.01 Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika zračnih letjelica od odgovornosti za štete trećim osobama,

11.02 Osiguranje vlasnika odnosno korisnika zračnih letjelica od odgovornosti svih vrsta (uključujući odgovornost prijevoznika za robu primljenu na prijevoz u zračnom prijevozu),

11.99 Ostala osiguranja od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica.

12 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU PLOVILA je osiguranje koje pokriva sve vrste odgovornosti koje proizlaze iz upotrebe morskih, riječnih, jezerskih plovila i plovila za plovidbu kanalima uključujući odgovornost prijevoznika, a obuhvaća:

12.01 Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika pomorskih brodova (uključujući odgovornost prijevoznika za robu primljenu na prijevoz),

12.02 Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika riječnih, jezerskih plovila i plovila za plovidbu kanalima (uključujući odgovornost prijevoznika za robu primljenu na prijevoz),

12.03 Obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodica na motorni pogon za štete trećim osobama,

12.99 Ostala osiguranja od odgovornosti za upotrebu plovila.

13 OSTALA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI su osiguranja koja pokrivaju sve vrste odgovornosti, osim odgovornosti nabrojanih pod: 10, 11 i 12, a obuhvaćaju:

13.01 Osiguranje ugovorne odgovornosti izvođača građevinskih radova,

13.02 Osiguranje ugovorne odgovornosti izvođača montažnih radova,

13.03 Osiguranje od odgovornosti proizvođača filmova,

13.04 Osiguranje od odgovornosti proizvođača za proizvode,

13.05 Osiguranje od odgovornosti u željezničkom prometu,

13.06 Osiguranje komercijalnog jamstva proizvođača, prodavača i dobavljača,

13.07 Osiguranje opće odgovornosti,

13.08 Osiguranje od odgovornosti projektnih i drugih društava za štete na objektima zbog neispravne tehničke dokumentacije,

13.09 Osiguranje od odgovornosti projektnih i drugih društava,

13.10 Osiguranje od odgovornosti odvjetnika,

13.11 Osiguranje od odgovornosti javnih bilježnika,

13.12 Osiguranje od odgovornosti revizorskih tvrtki,

13.13 Osiguranje od odgovornosti špeditera,

13.14 Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika marine,

13.15 Osiguranje od odgovornosti brodopopravljača,

13.16 Osiguranje od odgovornosti obavljanja zaštitarskih i detektivskih djelatnosti,

13.17 Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja djelatnosti upravljanja nekretninama,

13.18 Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja liječničke, stomatološke i ljekarničke djelatnosti,

13.19 Osiguranje od odgovornosti stečajnih upravitelja,

13.20 Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja,

13.21 Osiguranje od odgovornosti menadžera (direktora i rukovoditelja D&O),

13.22 Osiguranje turističke agencije od odgovornosti za paket-aranžman,13.99 Ostala osiguranja od odgovornosti.

14 OSIGURANJE KREDITA je osiguranje koje pokriva:

– rizik neplaćanja (odnosno kašnjenja plaćanja) uslijed opće nesolventnosti ili drugih događaja (postupanja ili činjenica),

– izvozne kredite i druge rizike u svezi s izvozom, trgovinom i ulaganjima na stranim ili domaćim tržištima,

– kredite s obročnim otplatama,

– hipotekarne i lombardne kredite,

– poljoprivredne kredite, te

– druge kredite i zajmove; a obuhvaća:

14.01 Osiguranje izvoznih potraživanja,

14.02 Osiguranje drugih vrsta potraživanja,

14.03 Osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti vraćanja kredita uslijed rizika smrtnosti, nezgode, nesposobnosti za rad, gubitka posla i sličnih rizika,

14.99 Ostala osiguranja kredita.

15 OSIGURANJE JAMSTAVA je osiguranje koje pokriva i izravno i neizravno jamstvo za ispunjavanje obveza dužnika, a obuhvaća:

15.01 Osiguranje jamstava koje podrazumijeva rizike izravnog i neizravnog jamstva,

15.02 Osiguranje garancija,

15.99 Ostala osiguranja jamstava.

16 OSIGURANJE RAZNIH FINANCIJSKIH GUBITAKA je osiguranje koje pokriva:

– profesionalne rizike,

– nedostatne prihode (općenito),

– loše vrijeme,

– izgubljenu dobit,

– nepredviđene troškove općenite vrste,

– nepredviđene poslovne troškove,

– gubitak tržišne vrijednosti,

– gubitak najamnine odnosno prihoda,

– druge posredne poslovne gubitke, osim gubitka iz gornjih alineja,

– druge neposlovne financijske gubitke,

– druge oblike financijskih gubitaka, a obuhvaća:

16.01 Osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog požara i nekih drugih opasnosti osim potresa,

16.02 Osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog loma strojeva,

16.03 Osiguranje raznih priredbi zbog atmosferskih oborina,

16.04 Osiguranje od šteta zbog otkupa krivotvorenih inozemnih sredstava plaćanja,

16.05 Osiguranje opasnosti otkaza turističkih putovanja,

16.06 Osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog potresa,

16.99 Ostala osiguranja financijskih gubitaka.

17 OSIGURANJE TROŠKOVA PRAVNE ZAŠTITE je osiguranje koje pokriva troškove pravne zaštite i troškove sudskog ili kojeg drugog postupka, a obuhvaća:

17.01 Osiguranje troškova pravne zaštite i troškova sudskog postupka

17.99 Ostala osiguranja troškova pravne zaštite.

18 OSIGURANJE POMOĆI (ASISTENCIJA) je osiguranje koje pokriva pomoć pruženu osobama koje zapadnu u teškoće za vrijeme puta, izvan doma ili uobičajenog boravišta, a obuhvaća:

18.01 Turističko osiguranje,

18.03 Putno zdravstveno osiguranje,

18.04 Osiguranje pomoći (asistencije) za vrijeme puta, izvan mjesta boravka ili prebivališta,

18.05 Osiguranje automobilske asistencije

18.99 Ostala osiguranja pomoći (asistencija).

Članak 8. (NN 27/16, 42/19)

Vrste rizika unutar vrsta životnih osiguranja dijele se na:

19 ŽIVOTNA OSIGURANJA su osiguranja koja pokrivaju sljedeće rizike:

19.01 Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje),

19.02 Osiguranje za slučaj smrti,

19.03 Osiguranje za slučaj doživljenja,

19.04 Doživotno osiguranje za slučaj smrti,

19.05 Osiguranje kritičnih bolesti,

19.99 Ostala osiguranja života.

20 RENTNO OSIGURANJE je osiguranje periodičnih prihoda tijekom određenog razdoblja ili doživotno:

20.01 Osiguranje osobne doživotne rente,

20.02 Osiguranje osobne rente s određenim trajanjem,

20.03 Doživotna mirovinska renta iz otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda,

20.04 Mirovinska renta s određenim trajanjem iz otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda,

20.05 Doživotna mirovinska renta iz zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda,

20.06 Mirovinska renta s određenim trajanjem iz zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda

20.99 Ostala rentna osiguranja.

21 DOPUNSKA OSIGURANJA UZ OSIGURANJE ŽIVOTA pokrivaju rizike: smrti, djelomične ili potpune nesposobnosti za rad, boravka u bolnici uslijed nezgode ili pak uslijed bolesti koja se sklapaju uz sva životna osiguranja; a obuhvaćaju:

21.01 Dopunsko osiguranje od posljedica nezgode uz osiguranje života,

21.02 Dopunsko zdravstveno osiguranje uz osiguranje života,

21.99 Ostala dopunska osiguranja osoba uz osiguranje života.

22 OSIGURANJE ZA SLUČAJ VJENČANJA ILI SKLAPANJA ŽIVOTNOG PARTNERSTVA ILI ROĐENJA je osiguranje koje pokriva rizik vjenčanja ili sklapanja životnog partnerstva ili doživljenja unaprijed određene dobi ili rođenja, a obuhvaća:

22.01 Osiguranje za slučaj vjenčanja ili sklapanja životnog partnerstva

22.02. Osiguranje za slučaj rođenja.

23 ŽIVOTNA ILI RENTNA OSIGURANJA KOD KOJIH UGOVARATELJ SNOSI RIZIK ULAGANJA je osiguranje vezano uz vrijednost udjela UCITS fonda kako je definiran zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, uz vrijednost imovine unutarnjeg fonda ili uz dionički indeks, odnosno drugu referentnu vrijednost, a obuhvaćaju:

23.01 Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje) kod kojeg ugovaratelj snosi rizik ulaganja,

23.02 Osiguranje života za slučaj smrti kod kojeg ugovaratelj snosi rizik ulaganja,

23.03 Osiguranje života za slučaj doživljenja kod kojeg ugovaratelj snosi rizik ulaganja,

23.04 Životno osiguranje kod kojeg ugovaratelj snosi rizik ulaganja s garancijom isplate,

23.99 Ostala životna osiguranja kod kojih ugovaratelj snosi rizik ulaganja.

24 TONTINE su osiguranja u kojima se osnivaju udruženja članova kako bi zajednički kapitalizirali svoje doprinose i potom raspodijelili tako prikupljena sredstva preživjelim članovima ili korisnicima umrlih članova, a obuhvaćaju:

24.01 Tontine

25 OSIGURANJE S KAPITALIZACIJOM ISPLATE osiguranje temeljeno na aktuarskim izračunima kod kojeg se u zamjenu za jednokratno, odnosno višekratno plaćanje unaprijed ugovorenog iznosa premije preuzimaju obveze isplate iznosa u određenoj visini kroz određeno razdoblje, a obuhvaća:

25.01 Osiguranje s kapitalizacijom isplate.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja (»Narodne novine« broj 100/09).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 27/16

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 42/19

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 142/22

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić