HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju članka 48. stavka 7. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. siječnja 2016. donosi

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PROVOĐENJE STATUSNIH PROMJENA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

Pročišćeni tekst

NN 07/1691/16

Uvod

Članak 1.

(1) Društvo za osiguranje dužno je za statusne promjene: pripajanje, spajanje i podjelu, prethodno ishoditi odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija).

(2) Ovim Pravilnikom Agencija propisuje sadržaj zahtjeva i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za statusnu promjenu i to:

1. sadržaj zahtjeva te dokumentaciju i podatke koji se Agenciji dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja Društvu koje želi pripojiti drugo Društvo odnosno drugu pravnu osobu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje (dalje u tekstu: Društvo preuzimatelj) i sadržaj zahtjeva te dokumentaciju i podatke za izdavanje odobrenja Društvu koje se namjerava pripojiti drugom Društvu (dalje u tekstu: Društvo koje se pripaja),

2. sadržaj zahtjeva te dokumentaciju i podatke koji se Agenciji dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja društvima koja se namjeravaju spojiti,

3. sadržaj zahtjeva te dokumentaciju i podatke koji se Agenciji dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje razdvajanja Društvu koje namjerava svu svoju imovinu prenijeti na dva ili više novih društava ili društava koja već postoje,

4. sadržaj zahtjeva te dokumentaciju i podatke koji se Agenciji dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje odvajanja Društvu koje namjerava jedan ili više dijelova svoje imovine prenijeti na jedno ili više novih društava ili jedno ili više društava koja već postoje.

(3) Društvo preuzimatelj mora imati dozvolu za obavljanje poslova osiguranja koje ima Društvo koje pripaja radi osiguranja izvršavanja obveza pripojenog društva za osiguranje.

(4) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na Društva za osiguranje na odgovarajući se način primjenjuju na Društva za reosiguranje.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje

Članak 2.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje koji Agenciji podnosi Društvo preuzimatelj za pripajanje drugog Društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mora sadržavati:

– predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva i društva za osiguranje koje pripaja i

– obrazložene razloge za pripajanje i ciljevi koji se namjeravaju postići pripajanjem.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka Društvo preuzimatelj dužno je dostaviti:

1. je li povezana osoba s Društvom koje se pripaja u smislu članka 3. točke 26. Zakona, a ako jest, s opisom načina povezanosti,

2. nacrt ugovora o pripajanju izrađen u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima,

3. izvješće uprave Društva o pripajanju, osim kada sastavljanje takvog izvješća nije potrebno sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

4. izvješće revizora o obavljenoj reviziji pripajanja, osim kada sastavljanje takvog izvješća nije potrebno sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

5. izvješće nadzornog odbora Društva o namjeravanom pripajanju, osim kada sastavljanje takvog izvješća nije potrebno sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

6. zapisnik s Glavne skupštine Društva na kojoj je donesena Odluka o pripajanju odnosno Odluka o odobrenju ugovora o pripajanju, osim kada se Glavna skupština ne mora održati u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

7. izjavu Društva o obvezi objavljivanja prospekta u smislu odredbi Zakona o tržištu kapitala odnosno izjavu o izuzeću od navedene obveze uz obrazloženje ispunjenja uvjeta za navedeno izuzeće te naznaku dokumentacije u kojoj su dostupne informacije odgovarajuće informacijama sadržanim u prospektu, koja će biti potpisana od strane ovlaštenih osoba za zastupanje u skladu s odredbama Zakona koje uređuju zastupanje Društva prema Agenciji,

8. ako Društvo zbog pripajanja namjerava izdvojiti poslove ili funkcije na pružatelja usluge u smislu članka 104. Zakona, dokumentaciju i podatke propisane pravilnikom Agencije kojim se uređuju zahtjevi koje mora ispuniti Društvo koje namjerava izdvojiti poslove ili funkcije,

9. izjavu društva za osiguranje koje se pripaja da je suglasno sa podnesenim zahtjevom odnosno s nacrtom ugovora o pripajanju iz točke 2. ovoga stavka,

10. odluku tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja kojom se ne protivi pripajanju, odnosno izjavu društva o postojanju iznimke od koncentracije poduzetnika u skladu sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja,

11. dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi propisanoj pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Agencije, koja se plaća uz podneseni zahtjev,

12. na poziv Agencije, po potrebi i druge podatke i dokumentaciju kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izdavanje odobrenja za pripajanje Društva propisanih Zakonom uključujući i podatke koji su propisani zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje koji Agenciji podnosi Društvo preuzimatelj u slučaju pripajanja društva za osiguranje iz druge državne članice ili strane države mora najmanje sadržavati:

– predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva i društva za osiguranje koje pripaja i

– obrazložene razloge za pripajanje i ciljevi koji se namjeravaju postići pripajanjem.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka Društvo preuzimatelj dužno je dostaviti:

1. dokumentaciju propisanu stavkom 2. ovog članka, osim nacrta ugovora o pripajanju iz članka 2. stavka 2. točke 2. ovoga Pravilnika,

2. nacrt zajedničkog plana pripajanja izrađen u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

3. ovjereni izvadak iz sudskog registra Društva koje se pripaja, a ukoliko isti ne sadrži podatke o članovima društva tada i ispis iz registra dionica s navedenim podacima članova društva,

4. druge podatke na zahtjev Agencije.

(5) Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje koji Agenciji podnosi Društvo preuzimatelj u slučaju pripajanja druge pravne osobe iz Republike Hrvatske mora sadržavati:

– predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva i društva koje pripaja i

– obrazložene razloge za pripajanje i ciljevi koji se namjeravaju postići pripajanjem.

(6) Uz zahtjev iz stavka 5. ovoga članka Društvo preuzimatelj dužno je dostaviti:

1. dokumentaciju propisanu stavkom 2. ovog članka,

2. financijske izvještaje pravne osobe koja se pripaja za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva, odnosno ako je pravna osoba osnovana unutar protekle dvije godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a kada navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji, a ako je član te pravne osobe matično društvo odnosno nadređena osoba u grupi, navedena dokumentacija dostavlja se na konsolidiranoj osnovi,

3. druge podatke na zahtjev Agencije.

(7) Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje koji Agenciji podnosi Društvo preuzimatelj u slučaju pripajanja druge pravne osobe izvan Republike Hrvatske mora sadržavati:

– predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva i društva koje pripaja i

– obrazložene razloge za pripajanje i ciljevi koji se namjeravaju postići pripajanjem.

(8) Uz zahtjev iz stavka 7. ovoga članka Društvo preuzimatelj dužno je dostaviti:

1. dokumentaciju propisanu stavkom 2. ovog članka, osim nacrta ugovora o pripajanju,

2. financijske izvještaje pravne osobe koja se pripaja za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva, odnosno ako je pravna osoba osnovana unutar protekle dvije godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a kada navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji, a ako je član te pravne osobe matično društvo odnosno nadređena osoba u grupi, navedena dokumentacija dostavlja se na konsolidiranoj osnovi, kad je primjenjivo,

3. nacrt zajedničkog plana pripajanja u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

4. ovjereni izvadak iz sudskog registra Društva koje se pripaja, a ukoliko isti ne sadrži podatke o članovima društva tada i ispis iz registra dionica s navedenim podacima članova društva,

5. druge podatke na zahtjev Agencije.

Članak 3.

Na zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje koji Agenciji podnosi Društvo koje se pripaja Društvu preuzimatelju sa sjedištem izvan Republike Hrvatske na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 1. stavka 3. i članka 2. stavka 1., 2., 3. i 4. ovog Pravilnika.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za spajanje društava za osiguranje

Članak 4.

Na sadržaj zahtjeva te dokumentaciju i podatke koji se dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja za spajanje društava, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o pripajanju.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje razdvajanja društava za osiguranje s osnivanjem

Članak 5.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje razdvajanja s osnivanjem, koji Agenciji podnosi Društvo koje se razdvaja, tako da istodobno svu svoju imovinu prenosi na dva ili više novih društava za osiguranje koja se osnivaju radi provođenja razdvajanja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, mora minimalno sadržavati predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva, koji će biti potpisan od strane osoba ovlaštenih za zastupanje u skladu s odredbama Zakona prema Agenciji, u kojem će se obrazložiti razlozi za podjelu te ciljevi koji se namjeravaju postići razdvajanjem.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka Društvo je dužno dostaviti:

1. nacrt plana podjele koji će minimalno sadržavati podatke propisane odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

2. zapisnik s Glavne skupštine Društva na kojoj je donesena odluka o podjeli koja kao sastavni dio sadrži plan podjele,

3. izvješće uprave, odnosno izvršnih direktora o podjeli, osim ako su se članovi društva odrekli tog izvješća,

4. izvješće revizora podjele, osim ako su se članovi društva odrekli tog izvješća,

5. revizija osnivanja novih društava propisana odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

6. izvješće nadzornog, odnosno upravnog odbora o podjeli, osim ako su se članovi društva odrekli tog izvješća,

7. sve potrebne suglasnosti članova društva koje su potrebne u smislu odredaba Zakona o trgovačkim društvima,

8. izjavu Društva o obvezi objavljivanja prospekta u smislu odredbi Zakona koji uređuje tržište kapitala odnosno izjavu o izuzeću od navedene obveze uz obrazloženje ispunjenja uvjeta za navedeno izuzeće te naznaku dokumentacije u kojoj su dostupne informacije odgovarajuće informacijama sadržanim u prospektu, koja će biti potpisana od strane ovlaštenih osoba za zastupanje u skladu s odredbama Zakona koje uređuju zastupanje Društva prema Agenciji,

9. dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi propisanoj pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Agencije, koja se plaća uz podneseni zahtjev,

10. na poziv Agencije, po potrebi i druge podatke i dokumentaciju kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom za izdavanje odobrenja za razdvajanja s osnivanjem uključujući i podatke koji su propisani zakonom koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje razdvajanja s osnivanjem, koji podnosi Društvo koje se razdvaja, tako da istodobno svu svoju imovinu prenosi na dva ili više novih društava za osiguranje koja se osnivaju radi provođenja razdvajanja sa sjedištem izvan Republike Hrvatske mora minimalno sadržavati predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva, koji će biti potpisan od strane osoba ovlaštenih za zastupanje u skladu s odredbama Zakona prema Agenciji, u kojem će se obrazložiti razlozi za razdvajanje te ciljevi koji se namjeravaju postići razdvajanjem.

(4) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka Društvo je dužno dostaviti:

1. dokumentaciju propisanu stavkom 2. točkama 1. do 9. ovoga članka,

2. na poziv Agencije, po potrebi i druge podatke i dokumentaciju kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom za izdavanje odobrenja za razdvajanje s osnivanjem uključujući i podatke koji su propisani zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje odvajanja društava za osiguranje s osnivanjem

Članak 6.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje odvajanja s osnivanjem, koji Agenciji podnosi Društvo koje odvaja jedan ili više dijelova svoje imovine tako da ih prenosi na jedno ili više novih društava za osiguranje koja se osnivaju radi provođenja odvajanja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, mora minimalno sadržavati predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva, koji će biti potpisan od strane osoba ovlaštenih za zastupanje u skladu s odredbama Zakona prema Agenciji, u kojem će se obrazložiti razlozi za odvajanje te ciljevi koji se namjeravaju postići odvajanjem.

(2) Na zahtjev iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 5. stavka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje odvajanja s osnivanjem podnosi Društvo koje odvaja jedan ili više dijelova svoje imovine tako da ih na jedno ili više društava za osiguranje sa sjedištem izvan Republike Hrvatske mora minimalno sadržavati predmet zahtjeva s naznakom tvrtke, sjedišta i OIB-a podnositelja zahtjeva, koji će biti potpisan od strane ovlaštenih za zastupanje u skladu s odredbama Zakona prema Agenciji, u kojem će se obrazložiti razlozi za podjelu te ciljevi koji se namjeravaju postići podjelom,

(4) Na zahtjev iz stavka 3. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 5. stavka 4. i 5. ovoga Pravilnika.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje razdvajanja i odvajanja s preuzimanjem

Članak 7.

Na sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za provođenje razdvajanja i odvajanja s preuzimanjem te dokumentaciju i podatke koji se dostavljaju uz taj zahtjev na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o razdvajanju i odvajanju s osnivanjem pri čemu se plan podjele nadomješta ugovorom o podjeli i preuzimanju koji u obliku javnobilježničke isprave sklapaju uprave, odnosno izvršni direktori Društva koje se dijeli i Društva preuzimatelja, a novo se Društvo nadomješta Društvom preuzimateljem.

Članak 8.

Agencija će prije donošenja odluke o podnesenim zahtjevima iz ovoga Pravilnika razmijeniti informacije s drugim nadležnim nadzornim tijelima, kad je to primjenjivo.

Članak 9. (NN 91/16)

Dokumentacija koja se dostavlja na temelju odredbi ovog Pravilnika, ne smije biti starija od 3 mjeseca, a strane isprave dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Članak 10. (NN 91/16)

(1) Društvo je dužno Agenciji dostavljati dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i Hrvatski ured za osiguranje.

(2) Smatra se da je Društvo dostavilo dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, Društvo je dužno dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Društvo je dužno dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Osim dokumentacije propisane ovim Pravilnikom Društvo je dužno dostaviti na zahtjev Agencije i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Agencije u vezi s poslovanjem Društva, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu.

(5) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od Društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 11. (NN 91/16)

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtjev za izdvajanje odobrenja za provođenje statusnih promjena društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine« broj 1/15).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/06

Urbroj: 326-01-660-663-16-1

Zagreb, 15. siječnja 2016.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 91/16

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. studenoga 2016. godine.

Klasa: 011-02/16-04/37

Urbroj: 326-01-660-663-16-1

Zagreb, 7. listopada 2016.

 

Copyright © Ante Borić