Baza je ažurirana 26.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 13., 14. i 15. Zakona o strancima (»Narodne novine« br. 130/2011), ministar unutarnjih poslova donosi

 

Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

Pročišćeni tekst

NN 120/1281/1338/15, 146/20

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. (NN 146/20)

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način utvrđivanja uvjeta za reguliranje boravka i rada visokokvalificiranih državljana trećih zemalja (nositelja »EU plave karte«) i uvjeta za reguliranje boravka članova njihovih obitelji.

(2) Ovim Pravilnikom se propisuju i izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja za boravak i rad visokokvalificiranih državljana trećih zemalja, obrasca »EU plava karta«, izgled i sadržaj obrasca za izdavanje odobrenja za stalni boravak, izgled i sadržaj obrasca za izdavanje odobrenja za privremeni i stalni boravak za članove obitelji, obrasca odobrenja boravka i način vođenja zbirki podataka.

(3) Državljanin treće zemlje je stranac koji nema državljanstvo države članice Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP).

(4) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa Direktivom Vijeća 2009/50/EZ od 25. svibnja 2009. godine o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalificirane radne snage; (SL L 155, 18. 6. 2009).

(5) Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Uredbe (EU) 2017/1954 Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1030/2002 o utvrđivanju jedinstvenoga obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja (SL L 286, 1. 11. +2017.).

(6) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Isprave koje se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad i odobrenje za privremeni i stalni boravak moraju biti u izvorniku ili ovjerenom presliku, a strane isprave i u prijevodu na hrvatski jezik ovjerene sukladno posebnim propisima.

(2) Obrasci propisani ovim Pravilnikom tiskaju se dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

II. BORAVAK DRŽAVLJANINA TREĆE ZEMLJE

Članak 3.

Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za boravak i rad (Obrazac 1) bijele je boje, pravokutnog oblika, veličine 21 × 29,7 cm.

Članak 4. (NN 146/20)

(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za boravak i rad prilaže se:

– dokaz o zdravstvenom osiguranju,

– preslika valjane putne isprave koju će službena osoba ovjeriti nakon uvida u original putne isprave,

– ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor za obavljanje poslova visokokvalificiranog radnika u vremenskom trajanju od najmanje godinu dana,

– dokaz o visokoškolskoj izobrazbi ili završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju i

– izvadak iz sudskog registra za trgovačko društvo, podružnicu, predstavništvo i ustanovu; Središnjeg obrtnog registra; Registra udruga i Upisnika predstavništva stranih zaklada i fundacija, koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

(2) U priloženom ugovoru o radu ili drugom odgovarajućem ugovoru iz stavka 1. ovoga članka mora biti naznačena i bruto godišnja plaća u iznosu koji ne smije biti manji od 1,5 prosječne bruto godišnje plaće prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku.

(3) Kod produženja odobrenja za boravak i rad državljanin treće zemlje je dužan priložiti, uz dokaze iz stavka 1. ovoga članka, i ovjerene preslike isplatnih lista za plaće isplaćene u posljednja 3 mjeseca.

(4) Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka izdaje potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak i rad (»EU plave karte«).

(5) Potvrda iz stavka 4. ovoga članka sadrži: ime i prezime državljanina treće zemlje, datum, mjesto, državu rođenja i državljanstvo, datum podnošenja zahtjeva, naziv nadležnog tijela, datum izdavanja, potpis službene osobe i pečat.

(6) Ako je zahtjev za izdavanje odobrenja za dozvolu za boravak i rad podnesen u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu, državljanin treće zemlje može dopuniti zahtjev traženom dokumentacijom policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja je zaprimila zahtjev. Dopunu zahtjeva može izvršiti i poslodavac u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, koja je dužna o tome obavijestiti diplomatsku misiju, odnosno konzularni ured.

(7) Policijska uprava, odnosno policijska postaja uvidom u Informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) utvrdit će adresu boravka državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj odnosno ako se radi o reguliranju prve dozvole za boravak i rad (»EU plave karte«) adresu stanovanja navedenu kao namjeravano mjesto boravišta.

(8) Radi utvrđivanja predstavlja li državljanin treće zemlje opasnost za javni poredak, policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je u postupku izdavanja odobrenja za privremeni boravak zatražiti provjeru kod općinskog i županijskog suda te Ministarstva pravosuđa, a policijski službenici dužni su izvršiti provjere u potražnim evidencijama.

Zdravstveno osiguranje

Članak 5. (NN 146/20)

Dokazima o zdravstvenom osiguranju smatraju se dokazi propisani važećim Pravilnikom o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 52/12, 81/13, 38/15, 100/17, 61/18 i 116/18).

Preseljenje nositelja »EU plave karte« u Republiku Hrvatsku

Članak 6.

(1) Državljanin treće zemlje koji ima izdanu valjanu »EU plavu kartu« u drugoj državi članici Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP-a), a preselio je u Republiku Hrvatsku, može podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole boravka i rada nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se dokumentacija iz članka 4. ovoga Pravilnika i dokaz da je u drugoj državi članici EGP-a imao izdanu »EU plavu kartu« najmanje 18 mjeseci.

Privremeni boravak za članove obitelji nositelja »EU plave karte«

Članak 7. (NN 146/20)

Član obitelji nositelja »EU plave karte« zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak podnosi na Obrascu 1a, sukladno važećem Pravilniku o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.

Članak 8.

(1) Ako je član obitelji nositelja »EU plave karte« zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak podnio u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu, može dopuniti zahtjev traženom dokumentacijom policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja je zaprimila zahtjev.

(2) Policijska uprava, odnosno policijska postaja uvidom u Informacijski sustav Ministarstva utvrdit će adresu boravka člana obitelji nositelja »EU plave karte« u Republici Hrvatskoj odnosno ako se radi o reguliranju prvog privremenog boravka, adresu stanovanja navedenu kao namjeravano mjesto boravišta.

(3) Radi utvrđivanja predstavlja li član obitelji nositelja »EU plave karte« opasnost za javni poredak, policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je u postupku izdavanja odobrenja za privremeni boravak zatražiti provjeru kod općinskog i županijskog suda te Ministarstva pravosuđa, a policijski službenici dužni su izvršiti provjere u potražnim evidencijama.

Članak 9. (NN 146/20)

Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji dokazuje se sukladno odredbama važećeg Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.

Sredstva za uzdržavanje člana obitelji

Članak 10. (NN 146/20)

Sredstva za uzdržavanje za člana obitelji državljana treće zemlje nositelja »EU plave karte« dokazuju se dokazima propisanim Pravilnikom o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.

Privremeni boravak za člana obitelji preseljenog nositelja »EU plave karte« u Republiku Hrvatsku

Članak 11.

(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za privremeni boravak član obitelji preseljenog nositelja »EU plave karte« prilaže:

– fotografiju u boji veličine 35 × 45 mm,

– dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje,

– dokaz o zdravstvenom osiguranju,

– presliku valjane putne isprave koju će službena osoba ovjeriti nakon uvida u original putne isprave,

– dokaz kojim se opravdava svrha boravka i

– boravišnu dozvolu kojom se dokazuje da su kao članovi obitelji boravili na području druge države članice EGP-a.

(2) Podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja izdaje potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje odobrenja za privremeni boravak.

(3) Potvrda iz stavka 2. ovoga članka sadrži: ime i prezime člana obitelji preseljenog nositelja »EU plave karte«, datum, mjesto, državu rođenja i državljanstvo, datum podnošenja zahtjeva, naziv nadležnog tijela, datum izdavanja, potpis službene osobe i pečat.

(4) Ako je zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak podnesen u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu, član obitelji preseljenog nositelja »EU plave karte« može dopuniti zahtjev traženom dokumentacijom policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaja koja je zaprimila zahtjev.

(5) Policijska uprava, odnosno policijska postaja uvidom u Informacijski sustav Ministarstva utvrdit će adresu boravka člana obitelji preseljenog nositelja »EU plave karte« u Republici Hrvatskoj, odnosno ako se radi o reguliranju prvog privremenog boravka adresu stanovanja navedenu kao namjeravano mjesto boravišta.

(6) Radi utvrđivanja predstavlja li član obitelji preseljenog nositelja »EU plave karte« opasnost za javni poredak, policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je u postupku izdavanja odobrenja za privremeni boravak zatražiti provjeru kod općinskog i županijskog suda te Ministarstva pravosuđa, a policijski službenici dužni su izvršiti provjere u potražnim evidencijama.

Stalni boravak

Članak 12. (NN 146/20)

Na izdavanje odobrenja za stalni boravak nositelju »EU plave karte« i članovima njegove obitelji primjenjuju se odgovarajuće odredbe važećeg Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.

III. BORAVIŠNE ISPRAVE

Članak 13. (NN 146/20)

(1) Državljanin treće zemlje nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji podnosi zahtjev za tehničku izradu dozvole boravka »EU plave karte« (Obrazac 2) koji je bijele boje, veličine 15x29 cm.

(2) Državljanin treće zemlje kojem je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza, a ima odobrenu »EU plavu kartu« u Republici Hrvatskoj, zahtjev za tehničku izradu dozvole boravka »EU plave karte« podnosi u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu na Obrascu 2.

(3) U slučaju podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, nakon utvrđivanja identiteta državljanina treće zemlje, podaci se u Obrazac 2 ispisuju iz Informacijskog sustava Ministarstva, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

(4) Kada je zahtjev za tehničku izradu dozvole boravka podnesen u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu, nakon utvrđivanja identiteta državljanina treće zemlje, podaci se u Obrazac 2 ispisuju iz sustava Ministarstva unutarnjih poslova posredstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

(5) Policijska uprava odnosno policijska postaja ili diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske, izdaju potvrdu o podnijetom zahtjevu iz stavka 1. i 2. ovoga članka, koja je sastavni dio Obrasca 2 i od njega se odvaja perforacijom.

(6) Kada je zahtjev za tehničku izradu dozvole boravka podnijet u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, izrađena dozvola boravka preuzima se isključivo u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu u kojem je zahtjev podnesen.

Članak 14. (NN 81/13, 38/15)

(1) Uz Obrazac 2 prilaže se fotografija veličine 3 × 3,5 cm koja vjerno prikazuje osobu bez pokrivala za glavu te se uzimaju otisci dva prsta i vlastoručni potpis.

(2) Od osobe iz članka 13. ovoga Pravilnika uzimaju se otisci lijevog i desnog kažiprsta, ako stranac nema kažiprst ili je vrh kažiprsta ozlijeđen, uzima se otisak srednjeg ili nekog drugog prsta, a ako nema jedne ruke uzima se otisak kažiprsta i srednjeg ili nekog drugog prsta druge ruke. Otisci prstiju ne uzimaju se ako to, zbog medicinskih razloga koji nisu privremeni, nije moguće.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, može se priložiti fotografija osobe s pokrivalom za glavu ako pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.

Članak 15. (NN 81/13)

(1) Fotografije iz članka 14. stavka 1. i 4. ovoga Pravilnika moraju osobu prikazivati s neutralnim izrazom lica, otvorenih očiju i zatvorenih usta na frontalnoj snimci.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka slijepe osobe koje nose tamne naočale mogu priložiti fotografije na kojima su fotografirane s tamnim naočalama.

(3) Na fotografiji osobe koja radi vjerskih ili medicinskih razloga nosi pokrivalo za glavu moraju se vidjeti obrazi, brada i čelo.

(4) Djeca na fotografiji moraju biti sama, a lice im mora biti u potpunosti vidljivo i oči otvorene.

(5) Na fotografiji iz članka 14. ovoga Pravilnika, glava (od vrha brade do tjemena) mora zauzimati oko 2/3 fotografije. Glava na fotografiji mora biti smještena u središtu fotografije.

(6) Fotografija mora biti izrađena na visokokvalitetnom sjajnom i glatkom papiru bez površinske strukture, s visokom kvalitetom tiska. Pozadina mora biti jednobojno svijetla, bez uzoraka i s dovoljnim kontrastom prema licu i kosi.

Članak 16. (NN 81/13, 38/15, 146/20)

(1) Odobrenje za boravak i rad (»EU plava karta«) izdaje se državljaninu treće zemlje u obliku dozvole boravka (Obrazac 3).

(2) Obrazac 3 pravokutnog je oblika, veličine 85,6 × 53,98 mm i izrađen je od polikarbonatnog materijala. Serijski broj dokumenta sadrži 7 znamenaka, a datumi se upisuju na način da se brojevi odvajaju razmacima bez točke.

(3) Državljaninu treće zemlje kojem se odobrava privremeni boravak u svrhu rada u Obrascu 3 na prvoj stranici u rubriku »VRSTA DOZVOLE/TYPE OF PERMIT« upisat će se »EU plava karta«, a u rubriku »NAPOMENE/REMARKS« upisati »rad izvan godišnje kvote«. Državljaninu treće zemlje kojem se odobrava stalni boravak u Obrascu 3 na prvoj stranici u rubriku »VRSTA DOZVOLE/TYPE OF PERMIT« upisat će se »OSOBA S DUGOTRAJNIM BORAVIŠTEM-EU/LONG TERM RESIDENT-EU«, a u rubriku »NAPOMENE/REMARKS« upisat će se »bivši nositelj EU plave karte/rad bez dozvole za boravak i rad«.

(4) Obrazac 3 sadrži elektronički nosač podataka (RFID čip) na koji se pohranjuju podaci: ime i prezime, državljanstvo, datum rođenja, spol, oznaka za vrstu isprave, oznaka države, broj isprave, osobni identifikacijski broj, datum izdavanja i datum isteka valjanosti, tijelo koje je izdalo ispravu, pristupni broj kartice, fotografija i otisci prstiju. RFID čip obavezno mora sadržavati fotografiju i otiske prstiju.

(5) U Obrazac 3 na drugoj stranici, u prostoru za strojno čitanje kao oznaka za vrstu isprave upisuje se podatak: »AD«, a u rubrici »napomene« upisuju se podaci o adresi i OIB.

(6) U Obrazac 3 podatak o spolu upisuje se oznakom »Ž/F« za ženski spol, a oznakom »M/M« za muški spol.

(7) Ako je zahtjev za izdavanje dozvole boravka podnijet u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, a državljaninu treće zemlje je nepoznata adresa stanovanja u Republici Hrvatskoj i/ili osobni identifikacijski broj (OIB) isti se ne navode kao obvezni podatak u rubrici »napomene«.

(5) Državljanin treće zemlje iz stavka 7. ovoga članka dužan je u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji izvršiti prijavu boravišta i adrese stanovanja sukladno odredbama Zakona o strancima.

Članak 17. (NN 81/13, 146/20)

(1) Dozvolu boravka, koja iz bilo kojeg razloga ne može služiti svojoj svrsi (istek roka važenja, oštećenje, zamjena zbog promjene osobnih podataka i dr.) nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja dužna je poništiti te razlog poništenja evidentirati na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova, a poništenje dozvole boravka obavlja se fizičkim bušenjem i rezanjem elektroničkog nosača podataka (RFID čip).

(2) Državljanin treće zemlje dužan je vratiti dozvolu boravka po izvršnosti rješenja kojom mu je prestao boravak u Republici Hrvatskoj, a nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja će po pravomoćnosti navedenog rješenja dozvolu boravka poništiti fizičkim bušenjem te razlog poništenja evidentirati na Informacijskom sustavu Ministarstva.

(3) Diplomatska misija odnosno konzularni ured koji je izdao dozvolu boravka, dužan ju je poništiti ako ju državljanin treće zemlje nije preuzeo u roku od 15 dana od dana dostave poziva za uručenje, ako je odustao od preuzimanja dozvole boravka ili u slučaju da mu je prestala važiti »EU plava karta« u Republici Hrvatskoj.

(4) Poništenje dozvole boravka obavlja se fizičkim bušenjem i rezanjem elektroničnog nosača podataka (RFID čip).

(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka diplomatska misija odnosno konzularni ured dužan je obavijestiti nadležnu policijsku upravu odnosno policijsku postaju koja evidentira razlog poništenja u Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova..

Članak 18. (NN 146/20)

(1) Državljanin treće zemlje dužan je prijaviti nestanak, gubitak ili krađu dozvole boravka najbližoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji ili najbližoj diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske koji je o tome dužan obavijestiti policijsku upravu odnosno policijsku postaju.

(2) Policijska uprava odnosno policijska postaja dužna je dozvolu boravka iz stavka 1. ovoga članka evidentirati kao nevažeću u Informacijskom sustavu Ministarstva.

(3) Policijska uprava odnosno policijska postaja evidentirat će potragu za dozvolom boravka u evidenciji koja se vodi u Informacijskom sustavu Ministarstva u slučaju iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Policijska uprava odnosno policijska postaja evidentirat će potragu za dozvolom boravka u evidenciji koja se vodi u Informacijskom sustavu Ministarstva u slučajevima propisanim Zakonom o strancima kada dozvola boravka nije vraćena..

Članak 19.

Dozvola boravka čiji je gubitak, nestanak ili krađa prijavljena, a koja je u međuvremenu pronađena vratit će se državljaninu treće zemlje, a postupak koji je pokrenut na osnovi prijave o gubitku, nestanku ili krađi obustavit će se, ako isprava nije proglašena nevažećom.

Članak 20. (NN 146/20)

Članu obitelji državljanina treće zemlje kojemu je izdana »EU plava karta« izdaje se isprava sukladno važećem Pravilniku o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.

IV. ZBIRKE PODATAKA

Članak 21. (NN 146/20)

(1) Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja vodi zbirku podataka o izdanim dozvolama boravka (»EU plava karta«) Obrazac 3.

(2) Zbirka podataka iz stavka 1. ovoga članka vodi se na Informacijskom sustavu Ministarstva.

(3) Zbirka podataka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– podatke o državljaninu treće zemlje (ime i prezime, rođeno prezime, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo, spol, ime roditelja, adresu u Republici Hrvatskoj, adresu u inozemstvu, OIB, podaci o putovnici),

– naziv nadležne policijske uprave/postaje,

– serijski broj,

– datum izdavanja i rok važenja,

– datum uručenja,

– napomene,

– datum zaprimanja prijave o nestanku i način nestanka,

– broj i datum izdavanja potvrde nadležnog tijela o prijavi nestanka,

– datum i razlog poništenja,

– svi podaci sadržani na čipu iz članka 16. stavka 4. ovog Pravilnika.

(4) Podaci iz stavka 3. ovoga članka čuvaju se 15 godina.

(5) Obrasci zahtjeva za izdavanje boravišnih isprava (Obrazac 2) vode se i u kartoteci.

(6) Nakon isteka roka važenja dozvole boravka ili prestanka važenja dozvole boravka iz nekog drugog razloga odnosno smrti osobe Obrasci 2, odlažu se u posebnu kartoteku i čuvaju 10 godina od dana nastupanja okolnosti propisanih ovim stavkom.

(7) Nakon isteka roka iz stavka 6. ovog članka Obrazac 2 uništava povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za unutarnje poslove.

(8) U diplomatskim misijama i konzularnim uredima uništavanje obrasca iz stavka 6. ovoga članka provodi se na način propisan pravilnikom kojim se uređuje zaštita arhivskog i registraturnog gradiva.

(9) Povjerenstvo iz stavka 7. ovog članka ima predsjednika i dva člana.

(10) O uništenju dokumentacije iz stavka 6. ovog članka povjerenstvo sastavlja zapisnik.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

(1) Obrasci 1, 2 i 3 tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

(2) Ministar unutarnjih poslova rješenjem će utvrditi cijenu Obrasca 3.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 81/13

Članak 5.

U cijelom tekstu Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj: 120/2012) riječi: »boravišna iskaznica« zamjenjuju se riječima: »dozvola boravka«, riječi: »Europski ekonomski prostor« zamjenjuju se riječima: »Europski gospodarski prostor«, a kratica: »EEP« zamjenjuje se kraticom: »EGP« u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

Na Obrascu 1 koji je tiskan uz Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj: 120/2012), u naslovu Obrasca, riječi: »ODOBRENJA ZA BORAVAK I RAD« zamjenjuju se riječima: »DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD«.

Obrazac 2 i Obrazac 3 koji su tiskani uz Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj: 120/2012) zamjenjuju se novim Obrascem 2 i Obrascem 3 koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Ministar unutarnjih poslova utvrđuje cijenu Obrasca 3.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2013. godine.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 38/15

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 146/20

Članak 17.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

 

 

Obrazac 1 (NN 81/13)

Naziv tijela kojemu se zahtjev podnosi

Name of the authority to which the application is submitted

OBRAZAC 1

Form 1

PRIJAMNI PEČAT

STAMP OF RECEIPT

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD

APPLICATION FOR ISSUANCE OF STAY AND WORK PERMIT

prvo izdavanje produženje

First issuance ☐ Extension ☐

1. Prezime:

Surname:

2. Bivše, odnosno rođeno prezime:

Former or maiden surname:

3. Ime:

Given name(s):

4. Spol: ☐ Muško ☐ Žensko

Sex Male Female

OIB* /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

*upisuje se ukoliko je dodijeljen/to be entered if issued

5. Ime roditelja:                 Otac/Father:

Given names of parents:     Majka/Mother:

6. Datum, mjesto i država rođenja:

Date, place and state of birth:

7. Državljanstvo:

Nationality:

8. Bračno stanje:

Marital status:

☐ neoženjen/neudana    ☐ izvanbračna zajednica

    single                          common law relatinonship

☐ oženjen/udana ☐ udovac/udovica ☐ rastavljen(a)

   married               widow(er)            divorced

9. Podaci o djeci:

Details on children:

1. Ime, prezime: ____________________________________

Name, surname:

Datum, mjesto, država rođenja i državljanstvo:_____________

Date, place, state of birth and nationality:

2. Ime, prezime: ____________________________________

Name, surname:

Datum, mjesto, država rođenja i državljanstvo:_____________

Date, place, state of birth and nationality:

3. Ime, prezime: ____________________________________

Name, surname:

Datum, mjesto, država rođenja i državljanstvo:_____________

Date, place, state of birth and nationality:

4. Ime, prezime: ____________________________________

Name, surname:

Datum, mjesto, država rođenja i državljanstvo:_____________

Date, place, state of birth and nationality

Naziv i mjesto škole:

Name and place of school:

10. Adresa u Republici Hrvatskoj:

Address in the Republic of Croatia:

11. Adresa u inozemstvu:

Address in a foreign country:

12. Putna isprava podnositelja zahtjeva:

Travel document of the applicant:

Tijelo koje je izdalo putnu ispravu:

The authority that has issued the travel document:

Mjesto i datum izdavanja:

Place and date of issuance:

Broj: Isprava vrijedi do:

Number: Document valid until:

13. Ulazak u Republiku Hrvatsku:

Entry into the Republic of Croatia:

a) obveza posjedovanja vize:     ☐Da      ☐Ne

obligation to possess a visa:      Yes        No

b) viza broj:

visa number:

Vrijedi do: Tijelo koje je vizu izdalo:

Valid until: Issued by the authority:

14. Podaci o poslodavcu/information about the employer

1. Naziv poslodavca ____________________________

Name of the employer

2. Sjedište i adresa _________________________________

Seat and address of the employer

3. Registarski broj u Hrvatskom zavodu

za zdravstveno osiguranje /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Registration number in the Croatian Health Insurance Institute

4. Šifra djelatnosti /__/__/__/__/__/__/

OIB /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Business activity code

5. Razdoblje za koje se zahtijeva »EU plava karta« od

/__/__/__/__/__/__/ do /__/__/__/__/__/__/

Period for which the »EU blue card« is requested from to

6. Naziv radnog mjesta __________________________

Name of the job position

15. Podatak o zdravstvenom osiguranju:

Information about health insurance:

16. Zakonske obveze uzdržavanja druge osobe:

Legal obligations for supporting other person(s):

17. Stupanj naobrazbe i zanimanje:

Level of education and occupation:

18. Predviđeno trajanje boravka:      od:         do:

Anticipated period of stay:              From:     to:

19. Razlozi podnošenja zahtjeva:

Reasons for submitting the application:

20. Služenje vojnog roka:

Military service:

21. Završna izjava:

Final statement:

a) Ovim potvrđujem da su svi podaci navedeni u točkama 1. – 20. potpuni, te da odgovaraju istini i podacima u priloženim dokumentima. Potvrde koje su na drugom jeziku priložene su u hrvatskom prijevodu.

Hereby I confirm that all information given under Items 1. – 20. are complete, that they are true and correspond to the data contained in the documents attached. Certificates in another language are attached in the Croatian translation.

b) Ovim se obvezujem da ću svaku promjenu osobnih podataka prije ulaska u Republiku Hrvatsku, putem diplomatskih misija, odnosno konzularnih ureda Republike Hrvatske, dostaviti hrvatskim nadležnim tijelima.

Hereby I undertake, that I will communicate any change of my personal data to the Croatian competent authorities through diplomatic missions or consular offices of the Republic of Croatia before entering the Republic of Croatia.

c) Primam na znanje da su moji osobni podaci u svrhu sastavljanja zapisnika i arhiviranja informatički obrađeni.

I take note that my personal data are computer processed for the purpose of drawing up the minutes and of filing.

d) Pristajem da se svi moji osobni podaci koji se navode na ovom obrascu mogu proslijediti na provjeru nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu odlučivanja o ovome zahtjevu.

I hereby agree that all my personal data stated in this form may be submitted to the competent authorities of the Republic of Croatia for the purpose of verification when deciding on this application

e) Primam na znanje da moj zahtjev zbog nepotpunih i netočnih podataka, kao i zbog neispunjavanja točke 21. b, 21.c i 21.d može biti odbijen.

I take note that my application may be refused on account of incomplete and inaccurate data as well as noncompliance with the Subitems 21.b, 21.c and 21.d.

U                   dana

In                   Date:

Potpis podnositelja zahtjeva

Signature of the applicant:

Potpis službene osobe:

Signature of the official person:

Popunjava službena osoba kojoj je zahtjev podnesen:

To be filled out by the official person to whom the application was submitted:

Ishod postupka:

Result of the procedure:

Broj rješenja:

Number of decision:

Datum izdavanja odobrenja:

Date when the approval was issued:

Vrijedi do:

Valid until:

Potpis službene osobe:

Signature of the official person:

 

Obrazac 2 (NN 81/13)

UR.BROJ: REG.BROJ:

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE BORAVKA

                                                

..............................................................

                                                           

1. Podaci o nositelju

Prezime

 

Ime

 

EBS

I OIB l

Rođeno prezime

 

Dan, mjesec i godina rođenja

l Spol l

Mjesto i država rođenja

 

Državljanstvo

 

Prebivalište/boravište i adresa stanovanja

 

Vrsta boravka

 

Datum izdavanja

 

Broj dozvole

 

Važi do

 

Broj mobitela

 

2. Podaci o zakonskom zastupniku

MBG/EBS

OIB

SRODSTVO

 

 

 

PREZIME

IME

 

 

       

Za točnost podataka odgovara _______________________ podnositelj zahtjeva                     potpis podnositelja zahtjeva  

POTVRDA O PODNIJETOM ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE BORAVKA

Prezime

 

Ime

 

Prebivalište/boravište

 

Adresa stanovanja

 

Zahtjev je zaprimljen u PU/PP

 

Datum zaprimanja zahtjeva

 

Broj dozvole

 

Broj paketa

         

Broj zahtjeva

       

                                       _________________________

M.P.                                        Potpis službene osobe

         

Poleđina Obrasca 2

3. Državni biljezi

                                                                                                 

4. Bilješke

Prilozi

 

Odobrenje naplaćeno u iznosu

 

Iznos naplaćene pristojbe

                                         

Oslobođen od pristojbe (zakonska osnova)

 

Identitet utvrđen

 

Napomena

                                                                      __________________________                                                                             Ime i prezime službenika                                                                                koji je zahtjev riješio

5. Uručenje

Identitet utvrđen                       

                                           

Datum uručenja

 

                      ____________________           _________________________

                              Potpis primatelja                       Ime i prezime službenika

 

Obrazac 3 (NN 81/13146/20)

Copyright © Ante Borić