Baza je ažurirana 26.09.2023. 

zaključno sa NN 110/23

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

Na temelju članka 76. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

 

PRAVILNIK O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA UREĐENJE VODA

Pročišćeni tekst

NN 83/10, 126/13

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1. (NN 126/13)

Ovim se Pravilnikom detaljnije propisuju osnovica, obračun, rokovi plaćanja, ustanovljenje i vođenje očevidnika, način ostvarenja prava na povrat preplaćenih iznosa.

II. OSNOVICA, OBRAČUN I ROKOVI PLAĆANJA

Članak 2. (NN 126/13)

Osnovica za obračun naknade za uređenje voda na nekretnine razvrstane u tarifne razrede 1, 2, 3 i 4. Uredbe o visini naknade za uređenje voda (»Narodne novine«, br. 82/2010 i 108/2013; dalje u tekstu: Uredba) četvorni je metar (m2) korisne površine. Korisna površina se utvrđuje prema propisima o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine.

Osnovica za obračun naknade za uređenje voda na nekretnine razvrstane u tarifne razrede 5, 6 i 7 Uredbe četvorni je metar (m2) tlocrtne (bruto) površine.

Iznos naknade obračunava se umnoškom visine naknade propisane člankom 3. Uredbe i njenim budućim izmjenama i dopunama i površine nekretnine iz stavka 1. ili 2. ovoga članka.

Članak 3.

Rješenja u postupku obračuna i naplate naknade za uređenje voda izdaju se na obrascu koji mora sadržavati naziv Republika Hrvatska i grb Republike Hrvatske u obliku vodenoga znaka.

Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na sve druge akte koje u postupku obračuna i naplate naknade za uređenje voda izdaju Hrvatske vode.

Članak 4.

Naknada za uređenje voda koja se obračunava i naplaćuje uz komunalnu naknadu obračunava se i plaća u rokovima dospjeća iznosa komunalne naknade.

Naknada za uređenje voda koju obračunavaju i naplaćuju Hrvatske vode obračunava se i plaća kako slijedi:

1. u tarifnim razredima 1, 2, 3, 5, 6 i 7. Uredbe:

– za koje naknada godišnje iznosi do 1.000,00 kn – u jednom obroku sa dospijećem 15. srpnja tekuće godine,

– za koje naknada godišnje iznosi od 1.000,01 kn do 10.000,00 kn – u tri jednaka četveromjesečna obroka sa dospijećem 15. ožujka, 15. lipnja i 15. rujna tekuće godine,

– za koje naknada godišnje iznosi od 10.000,01 kn i više – u šest jednakih dvomjesečnih obroka sa dospijećem 15. veljače, 15. travnja, 15. lipnja, 15. kolovoza, 15. listopada i 15. prosinca tekuće godine;

2. u tarifnom razredu 4 za koji naknada godišnje iznosi 40,01 kn ili više – u tri četveromjesečna obroka koja dospijevaju 15. ožujka, 15. lipnja, i 15. rujna tekuće godine.

III. USTANOVLJENJE I VOĐENJE OČEVIDNIKA, NAČIN OSTVARENJA PRAVA NA POVRAT PREPLAĆENIH SREDSTAVA

Članak 5.

Očevidnik naknade za uređenje voda (u daljnjem tekstu: Očevidnik) ustanovljava se na temelju podataka iz evidencija obveznika i osnovica za obračun komunalne naknade, katastra, zemljišnih knjiga, evidencija isporučitelja električne energije, evidencija Ministarstva financija – Porezne uprave, Ministarstva unutarnjih poslova, organizacija koje obavljaju platni promet, te drugih upisnika koje vode tijela državne uprave, tijela jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave.

Jedinice lokalne samouprave koje ne obavljaju poslove obračuna i naplate naknade za uređenje voda uz komunalnu naknadu, do 15. ožujka tekuće godine dostavljaju Hrvatskim vodama u digitalnom obliku sve promjene nastale u prethodnoj godini za obračun komunalne naknade.

Jedinice lokalne samouprave na traženje Hrvatskih voda dostavljaju promjene nastale u tekućoj godini i prije roka iz stavka 2. ovoga članka.

Tijela odnosno pravne osobe iz stavka 1. ovog članka dostavljaju na traženje Hrvatskih voda u digitalnom obliku podatke koje vode u svojim očevidnicima a bitne su za ustanovljenje podataka o obvezniku ili osnovici naknade za uređenje voda.

Članak 6.

Očevidnik sadržava podatke kako slijedi:

1. matični podaci o obvezniku:

– za pravne osobe: naziv ili tvrtka, oblik odgovornosti, MB, OIB, sjedište i poslovna adresa, poslovni račun, pravni status u odnosu na nekretninu,

– za fizičke osobe-poduzetnike (obrti i slobodna zanimanja): naziv obrta/slobodnoga zanimanja i vlasnika obrta/slobodnoga zanimanja, MB, OIB, sjedište i poslovna adresa, poslovni račun, pravni status u odnosu na nekretninu,

– za fizičke osobe koje nisu poduzetnici: ime i prezime, MBG, OIB, prebivalište i trajno boravište i adresa i pravni status u odnosu na nekretninu;

2. podaci o nekretnini i to: vrsta nekretnine, površina, tarifni razred, mjesto i adresa nekretnine;

3. podaci o iznosu naknade za uređenje voda:

– mjesečni iznos naknade, obročni iznos naknade, dospijeća, podaci o uplatama,

– status rješenja (izvršno, konačno ili pravomoćno) i podaci o stanju predmeta (u žalbenom postupku, u upravnom sporu, u postupku po izvanrednom pravnom lijeku ili u ovrsi).

U slučaju neusklađenosti podataka o nekretninama pribavljenih od osoba iz članka 5. ovog Pravilnika u Očevidnik se upisuje podatak s većom površinom nekretnine.

Članak 7.

Izvadak iz Očevidnika može se izdati samo obvezniku na njegov usmeni ili pisani zahtjev.

Članak 8.

Povrat preplaćenog iznosa naknade za uređenje voda izvršit će se na pisani zahtjev obveznika.

Hrvatske vode odnosno jedinica lokalne samouprave ili pravna osoba kojoj je povjeren obračun komunalne naknade dužni su izvršiti povrat preplaćenoga iznosa u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva u nominalnom iznosu, osim ako su, temeljem općih pravila obveznoga prava, izvršile prijeboj preplaćenoga iznosa sa dugom po osnovi neke druge vodne naknade.

Članak 9. (NN 126/13)

Brisan.

Članak 10.

Jedinica lokalne samouprave iz članka 7. stavka 2. Uredbe može pisanim zahtjevom zatražiti od Hrvatskih voda preuzimanje poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda najkasnije do 15. siječnja tekuće godine za tekuću godinu.

Hrvatske vode su dužne odluku iz članka 7. stavka 3. Uredbe donijeti u roku od 60 dana od dostavljanja zahtjeva.

Članak 11. (NN 126/13)

Odluku iz članka 8. stavka 2. u slučaju iz članka 8. stavka 1. podstavka 1. Uredbe Hrvatske vode su ovlaštene donijeti u bilo koje vrijeme nakon provođenja postupka iz članka 83. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/2009. i 56/2013.), s određivanjem ili bez određivanja naknadnoga roka za ispravljanje nepravilnosti u obračunu i naplati.

Odluku iz članka 8. stavka 2. u slučaju iz članka 8. stavka 1. podstavka 2. Uredbe Hrvatske vode su ovlaštene donijeti najkasnije do 15. siječnja tekuće godine za tu i iduće obračunske godine.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-02/10-01/0006

Urbroj: 538-10/2-5-85-10/0009

Zagreb, 28. lipnja 2010.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 126/13

Članak 5.

Svi upravni postupci započeti po odredbama Pravilnika o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (»Narodne novine«, broj 83/2010) dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/13-01/96

Urbroj: 525-12/0920-12-3

Zagreb, 7. listopada 2013.

 

Copyright © Ante Borić