Baza je ažurirana 26.03.2023. 

zaključno sa NN 32/23

 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 206. stavka 4. i članka 213. stavka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008, 48/2010 i 74/2011.), ministar unutarnjih poslova donosi

 

PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU

Pročišćeni tekst NN 141/11, 151/13, 102/20, 127/20

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način organiziranja i obavljanja vozačkih ispita, uvjeti koje mora ispunjavati ovlašteni ispitivač, sadržaj, oblik te način izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije) ovlaštenom ispitivaču te vođenje dokumentacije i evidencija o tim poslovima.

Članak 2. (NN 151/13, 127/20)

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (preinačena) (Tekst značajan za EGP) (SL L 403, 30. 12. 2006.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Komisije (EU) 2020/612 od 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (Tekst značajan za EGP) (SL L 141, 5. 5. 2020.).

II. UVJETI ZA PROVEDBU VOZAČKIH ISPITA

Članak 3.

Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta provodi se po Programu vozačkog ispita kojeg donosi ministar unutarnjih poslova na temelju članka 209. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 4. (NN 102/20)

Ispit iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom provodi ovlašteni ispitivač koji ima dopuštenje (licenciju) Ministarstva unutarnjih poslova, a iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći ovlašteni ispitivač koji ima dopuštenje (licenciju) Ministarstva zdravstva i koji je u radnom odnosu kod ovlaštene stručne organizacije.

Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta provodi po jedan ovlašteni ispitivač. Ako se ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila provodi putem tiskanog obrasca (popunjavanjem testa) i ako tada na ispitu ima više od 15 kandidata, ispit provode dva ovlaštena ispitivača.

Način određivanja i organiziranja rada ovlaštenih ispitivača koji provode vozačke ispite iz pojedinoga nastavnog predmeta, način zaduživanja i razduživanja ispitne dokumentacije, način određivanja datuma, mjesta i vremena polaganja ispita, način obavještavanja kandidata za vozače koji su prijavili polaganje ispita i autoškola propisuju se općim aktom ovlaštene stručne organizacije.

Članak 5. (NN 102/20)

Ministarstvo unutarnjih poslova dopuštenje (licenciju) za provođenje vozačkog ispita iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom izdaje osobi koja ispunjava uvjete propisane Zakonom s rokom važenja od 10 godina.

Dopuštenje (licenciju), koje mora imati ovlašteni ispitivač iz stavka 1. ovoga članka svijetloplave je boje, a njegov izgled i sadržaj propisani su na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (obrazac 1.).

U slučaju gubitka ili oštećenja dopuštenja iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo će na zahtjev osobe izdati novo dopuštenje s rokom važenja od 10 godina računajući od datuma izdavanja obrasca izgubljenog ili oštećenog dopuštenja.

Zahtjev za izdavanje dopuštenja iz ovoga članka podnosi se Ministarstvu putem ovlaštene stručne organizacije iz članka 206. Zakona.

Ovlaštena stručna organizacija iz članka 206. Zakona dužna je u roku od osam radnih dana od zaprimanja zahtjeva isti dostaviti Ministarstvu radi izdavanja dopuštenja.

O izdanim i oduzetim dopuštenjima (licencijama) iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo unutarnjih poslova vodi evidenciju u elektroničkom obliku.

Ministarstvo zdravstva dopuštenje (licenciju) za provođenje ispita iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći izdaje osobi koja ispunjava uvjete propisane Zakonom.

Članak 6.

Ministarstvo unutarnjih poslova po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovlaštene stručne organizacije oduzet će dopuštenje (licenciju) ovlaštenom ispitivaču ako:

1. ne pristupi provjeri stručne osposobljenosti u propisanom roku ili joj ne pristupi uopće, odnosno ako provjeru stručne osposobljenosti ne položi,

2. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kaznena djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog čudoređa, protiv imovine, protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, koja se progone po službenoj dužnosti, odnosno ako su pravomoćno osuđene za prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama za koje je propisana kazna zatvora.

Ovlašteni ispitivač dužan je o vlastitom trošku oglasiti nestanak dopuštenja (licenciju) u »Narodnim novinama«.

III. PRIJAVA KANDIDATA ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA

Članak 7. (NN 102/20)

Polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje se ovlaštenoj stručnoj organizaciji iz članka 206. Zakona.

Ispit iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje se putem autoškole, koja prijavljuje kandidata za polaganje ispita korištenjem računalnog programa.

Autoškola prijavljuje kandidata za ispit iz pojedinog nastavnog predmeta nakon što završi osposobljavanje prema propisanom planu i programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što je stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao to potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača, osim nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, gdje realizaciju programa potpisuje predavač, a ovjerava stručni voditelj autoškole.

Iznimno, autoškola može prijaviti kandidata za vozača na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom i prije završetka osposobljavanja, a najranije ako mu je preostalo još pet nastavnih sati za B kategoriju vozila, a za ostale kategorije još tri nastavna sata do završetka minimalnog propisanog plana i programa, uz uvjet da se osposobljavanje završi najmanje 48 sati prije polaganja ispita.

Kandidat za vozača smije pristupiti polaganju ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom samo ako je u cijelosti završio propisani plan i program osposobljavanja.

Članak 8. (NN 102/20)

Prijava za polaganje vozačkog ispita iz pojedinog nastavnog predmeta mora sadržavati sljedeće podatke:

1. naziv i sjedište autoškole u kojoj je obavljeno osposobljavanje, odnosno Hrvatskog crvenog križa ili zdravstvene ustanove

2. redni broj prijave, OIB, prezime i ime kandidata koji polaže ispit, datum rođenja, spol

3. kategorija vozila za koju kandidat polaže ispit, datum upisa u autoškolu, datum izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za vozača

4. prezime i ime predavača odnosno instruktora vožnje, datum početka i završetka osposobljavanja, broj polaganja ispita

5. broj mobitela i e-adresa kandidata (neobvezno)

6. datum prijave, prezime i ime odgovorne osobe autoškole

7. vozilo na kojem će se polagati ispit (vozilo autoškole koja je kandidata osposobljavala, vozilo druge autoškole ili vozilo ovlaštene organizacije).

Kandidat uz prijavnicu za vozački ispit mora priložiti dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje vozačkog ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta.

Od dana podnošenja prijavnice za polaganje ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije proteći duže od 25 dana.

Članak 9.

Kandidat koji nije pravodobno pristupio polaganju ispita ili je odustao od polaganja ispita odnosno koji nije položio ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta može ponovno pristupiti polaganju ispita, uz ponovnu uplatu naknade, u roku kojeg odredi ovlaštena stručna organizacija, a koji ne može biti kraći od sedam dana niti dulji od 50 dana.

Kandidat koji ne može pristupiti polaganju ispita obvezan je najkasnije 48 sati, računajući samo radne dane, prije polaganja ispita ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjaviti pristupanje polaganju ispita.

Kandidat koji je na vrijeme odgodio pristupanje ispitu ili mu nije pristupio zbog razloga više sile ili bolesti može pristupiti polaganju ispita bez ponovne uplate naknade nakon što izostanak potkrijepi pisanim dokazom i pripadajućom dokumentacijom.

Članak 10.

Prije početka provedbe ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta, ovlašteni ispitivač obvezan je utvrditi identitet kandidata na temelju važeće osobne isprave (uvidom u važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Kandidat na vozačkom ispitu mora dati na uvid ovlaštenom ispitivaču liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača vozila kategorije za koju polaže ispit, valjanu vozačku dozvolu ako već posjeduje neku od kategorija za upravljanje vozilom te Knjižicu kandidata za vozača propisno popunjenu i ovjerenu.

Ovlašteni ispitivač neće započeti provedbu ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta s kandidatom za vozača koji:

1. nema ili nije predočio važeću osobnu ispravu ili ako ju je zloupotrijebio,

2. u knjižici kandidata za vozača nema propisno realiziran i evidentiran tijek osposobljavanja,

3. zbog bolesti ili psihofizičkog stanja u kojem se nalazi, po procjeni ovlaštenog ispitivača nije sposoban polagati ispit,

4. nema ili nije predočio važeće liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača vozila kategorije za koju polaže vozački ispit.

Ovlašteni ispitivač prekinut će provedbu ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta kandidatu koji ometa provedbu ispita (frustrirajući postupci, psovke, verbalni ili fizički napad na ispitivača) ili se na ispitu koristi nedopuštenim sredstvima. Takav kandidat će moći polagati ispit uz ponovnu uplatu naknade u roku kojeg odredi ovlaštena stručna organizacija, a koji ne može biti kraći od 90 dana.

Članak 11.

Uspjeh kandidata na ispitu iz pojedinoga nastavnog predmeta ocjenjuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio« na temelju propisanih kriterija.

IV. ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA PROMETNI PROPISI I SIGURNOSNA PRAVILA

Članak 12.

Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila za pojedinu kategoriju vozila kandidat polaže na računalu, a može polagati i na odgovarajućem tiskanom (printanom) obrascu, nakon što završi osposobljavanje. Kandidat za vozača koji posjeduje vozačku dozvolu kategorije vozila B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ili H, a polaže vozački ispit za kategoriju vozila A1, A2 ili A, nije obvezan polagati ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

Ispit iz stavka 1. ovoga članka obvezno se polaže prije početka osposobljavanja iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Ispite (testove) iz stavka 1. ovoga članka priprema, tiska i čuva ovlaštena stručna organizacija te je odgovorna za njihovu sigurnu pohranu.

Ovlaštena stručna organizacija smije na ispitu koristiti samo ona pitanja i ponuđene odgovore na pitanja za koja je dobila prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 13.

Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila kandidat je dužan položiti u roku od godine dana od dana završetka osposobljavanja iz tog predmeta.

Kandidat koji ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila ne položi u roku iz stavka 1. ovoga članka ili taj ispit ne položi niti nakon petog pokušaja u roku od godine dana od dana završetka osposobljavanja mora proći ponovno osposobljavanje iz toga nastavnog predmeta.

V. ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI

Članak 14.

Ispit iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći polaže se individualno i obvezno prije pristupanja ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Članak 15.

Ispit iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći nisu dužni polagati kandidati koji već imaju važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom određene kategorije.

Ispit iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći nisu dužne polagati i osobe koje su stekle zvanja:

1. doktora medicine,

2. medicinske sestre/medicinskog tehničara,

3. primalje.

Način utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz stavka 2. ovoga članka propisuje se općim aktom ovlaštene stručne organizacije.

VI. ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA UPRAVLJANJE VOZILOM

Članak 16. (NN 151/13, 102/20)

Ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom može pristupiti kandidat koji je završio osposobljavanje prema propisanom programu i ako je navršio broj godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobio, nakon što mu je stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača.

Kandidat za vozača vozila C1, C, D1, D ili H kategorije smije polagati vozački ispit ako ima važeću vozačku dozvolu B kategorije ili potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole u skladu s posebnim propisom.

Kandidat za vozača vozila BE, C1E, CE, D1E ili DE kategorije smije polagati vozački ispit ako ima važeću vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole, u koju spada vučno vozilo.

Vozač koji namjerava upravljati kombinacijom vozila B kategorije i priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg, a u slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3.500 kg, a ne pelazi 4.250 kg, takvom kombinacijom smije upravljati samo nakon što je položio vozački ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Iznimno, od stavka 2. ovoga članka kandidat za vozača može pristupiti polaganju vozačkog ispita, ako je navršio minimalnu starosnu dob za upravljanje vozilom C ili CE ili D ili DE kategorije uvjetovanu posjedovanjem početne kvalifikacije sukladno propisima.

Osoba iz države članice Europskog gospodarskog prostora može pristupiti polaganju vozačkog ispita, ako udovoljava uvjetima propisanim posebnim propisima i po potrebi uz nazočnost ovlaštenog sudskog prevoditelja.

Osoba koja ima status stranca može pristupiti polaganju vozačkog ispita, ako udovoljava uvjetima propisanim posebnim propisima i po potrebi uz nazočnost ovlaštenog sudskog prevoditelja.

Članak 17. (NN 102/20)

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom polaže se individualno za pojedinu kategoriju sukladno Programu vozačkog ispita.

Dio ispita za pojedinu kategoriju vozila na javnoj cesti – ponašanje u prometu, kandidat za vozača može polagati ako je prethodno položio dio ispita, u kojem se provjerava izvođenje posebnih radnji vozilom na prometnom vježbalištu.

Dio ispita za pojedinu kategoriju vozila u kojem se provjerava izvođenje posebnih radnji vozilom na prometnom vježbalištu kandidat polaže samostalno bez nazočnosti instruktora vožnje u vozilu. Ovlašteni ispitivač njegovu vožnju prati i ocjenjuje izvan vozila, osim u slučajevima kada je to drugačije propisano.

U vozilu B i BE kategorije tijekom provedbe ispita moraju biti nazočna i dva kandidata uvijek kada je to moguće s obzirom na broj kandidata koji polažu ispit, a u vozilu D1, D1E, D i DE kategorije i četiri kandidata koji polažu ispit.

Kandidat koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na javnoj cesti nije obvezan ponovo polagati dio ispita u kojem se provjerava izvođenje posebnih radnji vozilom.

Ovlašteni ispitivač kandidata koji polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom AM, A1, A2 i A kategorije na javnoj cesti prati vozilom B kategorije koje je opremljeno opremom za audio-video snimanje i kojom se snima provedba ispita, a zadaće kandidatu za vozača izdaje putem uređaja za komunikaciju na daljinu.

Članak 18.

Ako je u vozilu, instruktor vožnje ne smije utjecati na način ispitivanja kandidata, izbor sadržaja ispita niti na bilo koji način utjecati na provedbu ili ishod ispita.

Kada postoji objektivna opasnost da će kandidat izazvati prometnu nesreću ili materijalnu štetu, instruktor vožnje dužan je intervenirati na kandidatovo upravljanje vozilom.

Članak 19. (NN 102/20)

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom u pravilu se polaže na vozilu na kojem se kandidat osposobljavao, a iznimno kandidat može polagati ispit koristeći vozilo ovlaštene stručne organizacije ili vozilo iste ili druge autoškole.

Vozilo na kojem se polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom mora udovoljavati uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, Programom vozačkog ispita i opremljeno u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače, odnosno u skladu s Pravilnikom o minimalnim standardima za rad autoškola.

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom provodi se na vozilu iz stavka 1. ovog članka na kojem nema krovne ploče za označavanje vozila autoškole.

Ovlašteni ispitivač tijekom provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom za AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE kategorije obvezan je koristiti sustav audio-video snimanja tijeka provedbe ispita koji je povezan s odgovarajućim tehničko-tehnološkim rješenjem satelitskog praćenja vozila (GPS) te pohranjuje sve podatke na posebnu memoriju (server), a koja mora biti stalno dostupna i nadležnom Ministarstvu.

Način postupanja ovlaštenih ispitivača iz stavka 4. ovog članka, način rada, način zaduživanja i razduživanja sustava audio-video snimanja, tehničko-tehnološkog rješenja za praćenje i unos podataka, način dostave, način pohranjivanja te način i rok čuvanja, pravo uvida u podatke te kome će se moći davati ti podaci, propisuje se općim aktom ovlaštene stručne organizacije.

Članak 20.

Kandidat je obvezan položiti ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na javnoj cesti u roku koji ne može biti duži od 18 mjeseci od dana kada je položio ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

Kandidat koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na javnoj cesti u roku iz stavka 1. ovoga članka upućuje se na dodatno osposobljavanje iz tog nastavnog predmeta i to za B kategoriju u trajanju od najmanje 12 nastavnih sati, a za ostale kategorije najmanje 3 nastavna sata te ponovno polaganje ispita.

Članak 21.

Ovlašteni ispitivač neće započeti provedbu vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom:

1. ako nema važeće i ispravne dokumentacije vozila,

2. ako je vozilo tehnički neispravno i ako nije opremljeno sukladno propisima,

3. ako vozilo nije primjereno uredno i čisto.

Ovlašteni ispitivač prekinut će provedbu vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom ako:

1. se tijekom ispita pokaže da je vozilo na kojem se provodi ispit tehnički neispravno,

2. tijekom ispita dođe do prometne nesreće,

3. je tijekom ispita iz bilo kojeg razloga ugrožena opća sigurnost prometa na cesti,

4. instruktor vožnje postupi suprotno odredbama članka 18. ovoga Pravilnika,

5. na njega dođe do verbalnog ili fizičkog napada od strane instruktora vožnje ili druge osobe,

6. nastupe razlozi više sile.

U slučaju prekida ispita iz stavka 2. ovog članka, ovlašteni ispitivač može ocijeniti kandidata samo ako ima dovoljno elemenata za ocjenu njegovih znanja i vještina u vožnji.

Članak 22.

Kandidatu koji je položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom ovlašteni ispitivač mora priopćiti obrazloženje ocjene i upute za samostalnu i sigurnu vožnju te za odgovorno ponašanje u prometu.

Kandidatu koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, ovlašteni ispitivač mora priopćiti što je dobro učinio te greške učinjene tijekom vožnje, radi kojih nije položio ispit, a koje je za vrijeme provedbe ispita uočio i upisao u ispitni list.

Ovlašteni ispitivač greške iz stavka 1. ovoga članka kandidatu priopćuje nakon što ga je upoznao s činjenicom da ispit nije položio te mu daje preporuke za poboljšanje osposobljenosti.

Kandidat koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, obavezan je realizirati dodatno osposobljavanje u trajanju od najmanje tri nastavna sata.

VII. PRIGOVORI I ŽALBE

Članak 23.

Kandidat ima pravo prigovora na ocjenu ovlaštenog ispitivača. Prigovor se podnosi ovlaštenom ispitivaču koji je provodio ispit odmah nakon završetka ispita, a najkasnije u roku 90 minuta od priopćenja ishoda ispita u pisanom obliku. Prigovor uložen izvan propisanog roka neće se razmatrati.

Prigovor iz stavka 1. ovoga članka kandidat može podnijeti osobito ako smatra da:

1. za provedbu ispita nisu bili osigurani svi uvjeti utvrđeni ovim Pravilnikom,

2. ovlašteni ispitivač nije ispravno vrednovao odgovore kandidata na testu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila,

3. ovlašteni ispitivač nije objektivno procijenio i ispravno vrednovao elemente vožnje na ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom prema ispitnom listu u koji kandidat ima pravo uvida,

4. ovlašteni ispitivač nije u skladu s ispitnim kriterijima vrednovao teorijski ili praktični dio ispita iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći,

5. postupci ovlaštenog ispitivača prema kandidatu nisu tijekom ispita bili u skladu s propisima ili normama ponašanja (pušenje, korištenje mobilnog uređaja i sl.).

O prigovoru odlučuje ovlašteni ispitivač kojem je prigovor podnesen, najkasnije sat vremena od trenutka ulaganja prigovora.

Ovlašteni ispitivač svoju službenu zabilješku o prigovoru mora dostaviti ovlaštenoj stručnoj organizaciji najkasnije 48 sati nakon provedenog ispita.

Članak 24.

Protiv odluke ovlaštenog ispitivača iz članka 23. stavka 3. ovoga Pravilnika kandidat ima pravo žalbe. Žalba se podnosi u roku osam dana od dana donošenja odluke o prigovoru kandidata. Žalba se u pisanom obliku podnosi neposredno ovlaštenoj stručnoj organizaciji. Žalbe podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.

Odluku po žalbi ovlaštena stručna organizacija mora donijeti i dostaviti podnositelju žalbe u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe.

U slučaju da kod rješavanja žalbe iz stavka 1. ovoga članka povjerenstvo ovlaštene stručne organizacije usvoji žalbu, ovlaštena stručna organizacija organizirat će za kandidata ispit iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom pred posebnim povjerenstvom.

Sastav, način i uvjete rada povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka propisuje ovlaštena stručna organizacija svojim općim aktom.

Članak 25.

Kada kandidat polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom pred posebnim povjerenstvom iz članka 24. stavka 3. ovoga Pravilnika ne uplaćuje naknadu za polaganje ispita.

VIII. DOKUMENTACIJA

Članak 26. (NN 102/20)

Dokumentaciju o vozačkom ispitu čini:

1. prijavnica kandidata za ispit

2. nalog za provedbu ispita iz pojedinog predmeta,

3. ispitni test iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila,

4. ispitni list iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom,

Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka, propisuje, tiska, vodi i čuva ovlaštena stručna organizacija.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka čuva se pet godina od dana provedbe vozačkog ispita.

Način vođenja dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena stručna organizacija propisuje svojim općim aktom.

IX. EVIDENCIJA

Članak 27. (NN 151/13, 102/20, 127/20)

Ovlaštena stručna organizacija vodi evidenciju o položenim vozačkim ispitima u elektroničkom obliku koja sadrži podatke s e-Uvjerenja o položenom vozačkom ispitu (dalje u tekstu: e-Uvjerenje).

Ministarstvo unutarnjih poslova podatke s e-Uvjerenja preuzima elektroničkim putem iz evidencije ovlaštene stručne organizacije.

Kandidatu za vozača koji je položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na vozilu s automatskim mjenjačem za kategorije AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE, podatak o položenom ispitu na vozilu s automatskim mjenjačem u obliku propisanog koda upisuje se u e-Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.

Iznimno od stavka 3. ovog članka, kandidatu za vozača koji ima vozačku dozvolu stečenu na vozilu s ručnim mjenjačem u najmanje jednoj od kategorija: B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE, a koji je položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na vozilu s automatskim mjenjačem za kategorije vozila BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE, podatak o položenom ispitu na vozilu s automatskim mjenjačem u obliku propisanog koda ne upisuje se u e-Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu

Za vozača iz članka 16. stavka 4. ovoga Pravilnika, koji je položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, podatak o položenom ispitu ovlaštena stručna organizacija upisuje u e-Uvjerenje u obliku propisanog koda.

Opis podataka koje sadrži e-Uvjerenje, sadržaj i način vođenja evidencije o e-Uvjerenjima iz stavka 1. ovoga članka propisuje ovlaštena stručna organizacija svojim općim aktom.

Članak 28. (NN 102/20)

Ovlaštena stručna organizacija prikuplja, vodi i obrađuje statističke podatke o položenim vozačkim ispitima.

Način prikupljanja podataka, način vođenja podataka, svrhu obrade podataka, te način čuvanja i kome će se davati ti podaci propisuje se općim aktom ovlaštene stručne organizacije.

Podatke iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena stručna organizacija trajno vodi u evidencijama u elektroničkom obliku.

Rezultate o položenim vozačkim ispitima po ovlaštenim ispitivačima i autoškolama, kao cjelovito izvješće, ovlaštena stručna organizacija, najmanje jednom godišnje, dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova, najkasnije do 15. veljače tekuće godine.

X. FINANCIRANJE

Članak 29.

Naknada za polaganje ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta uplaćuje se ovlaštenoj stručnoj organizaciji.

Naknadu za sudjelovanje instruktora vožnje i korištenje vozila autoškole u svrhu provedbe ispita iz predmeta Upravljanja vozilom prema ugovoru, kandidat plaća autoškoli.

Naknadu za korištenje vozila ovlaštene stručne organizacije u svrhu polaganja ispita kandidat uplaćuje ovlaštenoj stručnoj organizaciji, a koju utvrđuje ovlaštena stručna organizacija svojim općim aktomIz sredstava ostvarenih prema odredbama ovoga članka, ovlaštena stručna organizacija financirat će obavljanje poslova provedbe vozačkih ispita i stručnog nadzora nad radom autoškola, stručnog usavršavanja i provjere stručne osposobljenosti, provedbe stručnih ispita, rada zajedničkih službi, tiskanja svih potrebnih obrazaca za provedbu vozačkih ispita, suradnje sa sličnim tijelima u zemlji i inozemstvu, razvoja i unaprjeđenja poslova u vezi provedbe vozačkih ispita te drugih poslova u vezi sigurnosti prometa na cestama.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (»Narodne novine«, broj 155/2008).

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-63080/2011.

Zagreb, 24. studenoga 2011.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 151/13

Članak 4.

Kandidati za vozače koji su započeli osposobljavanje i polaganje vozačkog ispita prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, osposobljavanje i polaganje vozačkog ispita dovršit će prema odredbama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (»Narodne novine«, broj 141/2011.).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 102/20

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 127/20

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Obrazac 1.

Copyright © Ante Borić