Baza je ažurirana 26.03.2023. 

zaključno sa NN 32/23

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 208. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008., 48/2010 i 74/2011.), ministar unutarnjih poslova donosi

 

ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA

Pročišćeni tekst NN 141/11, 151/13, 155/22

Članak 1.

Ova Odluka sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije: Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (obnova) (SL, L 403, 30. 12. 2006.).

Članak 1.a (NN 151/13)

Ovom Odlukom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće Direktive Europske unije:

– Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (obnova) (SL L 403, 30. 12. 2006.),

– Direktiva Komisije 2011/94/EU od 28. studenoga 2011. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (SL L 314, 29. 11. 2011.),

– Direktiva Komisije 2012/36/EU od 19. studenoga 2012. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (Tekst značajan za EGP) (SL L 321, 20. 11. 2012.).

Članak 2. (NN 151/13, 155/22)

Visine naknade za polaganje vozačkog ispita po pojedinom nastavnom predmetu iznose:

 

Redni broj

Naziv nastavnog predmeta

Visina naknade u eurima

1.

Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći

12,61

2.

Prometni propisi i sigurnosna pravila

15,66

3.

Upravljanje vozilom

 

3.1.

A1, A2, A, AM, F, G kategorije

21,77

3.2.

B kategorije, kombinacija vozila B kategorije i priključnog vozila čija je najveća dopuštena masa te kombinacije veća od 3.500 kg, a ne prelazi 4.250 kg

25,08

3.3.

BE, C1, D1 kategorije

26,81

3.4.

C1E, D1E, C kategorije

32,65

3.5.

CE kategorije

35,17

3.6.

D, DE, H kategorije

40,08

Članak 3.

U naknadama iz članka 2. ove Odluke nije sadržan porez na dodanu vrijednost.

Članak 4.

Naknadu za polaganje vozačkog ispita snosi kandidat za vozača koji se prijavio za polaganje vozačkog ispita.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za polaganje vozačkog ispita (»Narodne novine« broj: 88/2009.).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 151/13

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 155/22

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Copyright © Ante Borić