Baza je ažurirana 31.03.2023. 

zaključno sa NN 36/23

HRVATSKI AUTOKLUB

Na temelju članka 206. stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj: 67/08., u daljnjem tekstu: Zakon) i odredbi članka 3. stavka 3., članka 14. stavka 3., članka 23. stavka 4., članka 26. stavka 4. i članka 28. stavka 3. Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (»Narodne novine«, broj: 155/08.) Upravni odbor Hrvatskog autokluba na svojoj 10. sjednici održanoj 12. ožujka 2009. godine donio je

 

PRAVILNIK HRVATSKOG AUTOKLUBA O ORGANIZIRANJU I PROVOĐENJU VOZAČKIH ISPITA

Pročišćeni tekst NN 33/09, 29/12, 26/14, 42/16, 141/20

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. (NN 29/12, 26/14, 141/20)

(1) Poslove organiziranja i jedinstvenog provođenja vozačkih ispita, kao javne ovlasti na teritoriju Republike Hrvatske, obavlja Hrvatski autoklub u skladu sa Zakonom, provedbenim propisima donesenim na temelju toga Zakona i odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Vozački ispit čini jedinstvenu cjelinu i sastoji se od ispita iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i Upravljanje vozilom. Vozački ispit iz pojedinog nastavnog predmeta provodi se prema Programu vozačkog ispita (»Narodne novine«, broj 155/08, », 141/2011., 83/2013., 151/2013).

(3) Ovaj pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (preinačena) (Tekst značajan za EGP) (SL L 403, 30. 12. 2006.),

– Direktiva Komisije 2011/94/EU od 28. studenoga 2011. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (SL L 314, 29. 11. 2011.),

– Direktiva Komisije 2012/36/EU od 19. studenoga 2012. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (Tekst značajan za EGP) (SL L 321, 20. 11. 2012.),

– Direktiva Komisije (EU) 2020/612 od 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (Tekst značajan za EGP) (SL L 141, 5. 5. 2020.).

Članak 2.

Ovim Pravilnikom propisuju se način organiziranja vozačkih ispita i rad ovlaštenih ispitivača Hrvatskog autokluba koji provode vozačke ispite, dnevni broj ispita, način određivanja datuma, mjesta i vremena polaganja ispita, način obavještavanja autoškola i kandidata za vozače koji su se prijavili za polaganje ispita, način priznavanja ispita iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, način zaduživanja i razduživanja ispitne dokumentacije, sastav, način i uvjeti rada povjerenstva za žalbe kandidata na odluku ovlaštenog ispitivača, način vođenja evidencije o izdanim uvjerenjima o položenom vozačkom ispitu, vođenje statističkih podataka o položenim vozačkim ispitima, način utvrđivanja naknade za korištenje vozila Hrvatskog autokluba u svrhu polaganja vozačkog ispita te druga pitanja u vezi s organizacijom i provođenjem vozačkih ispita.

II. ORGANIZIRANJE VOZAČKIH ISPITA I RAD OVLAŠTENIH ISPITIVAČA

Članak 3. (NN 141/20)

(1) Vozački ispit provodi se u ispitnim centrima – podružnicama Hrvatskog autokluba i pripadajućim mjestima-gradovima određenim temeljem članka 207. Zakona.

(2) Ispit iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom provodi ovlašteni ispitivač koji ima dopuštenje Ministarstva unutarnjih poslova, a iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći ovlašteni ispitivač koji ima dopuštenje Ministarstva zdravstva i koji je u radnom odnosu u Hrvatskom autoklubu.

Članak 4. (NN 141/20)

(1) Zahtjev za izdavanje dopuštenja podnosi se nadležnom ministarstvu putem Hrvatskog autokluba.

(2) Uz zahtjev za izdavanje dopuštenja prilažu se isprave o:

– stečenoj propisanoj stručnoj spremi,

– položenom ispitu za instruktora vožnje odgovarajuće kategorije vozila,

– radnom iskustvu u propisanom trajanju,

– položenom stručnom ispitu za ovlaštenog ispitivača.

(3) Isprave iz stavka 2. ovoga članka prilažu se u izvorniku ili ovjerenom prijepisu a zahtjev za izdavanje dopuštenja podnosi se na obrascu kojega utvrđuje i tiska Hrvatski autoklub.

(4) Hrvatski autoklub dužan je najkasnije u roku od osam radnih dana od dana uredno zaprimljenog zahtjeva, dostaviti taj zahtjev nadležnom ministarstvu radi izdavanja dopuštenja.

Članak 5.

(1) Hrvatski autoklub će nadležnom ministarstvu predložiti oduzimanje dopuštenja ovlaštenom ispitivaču ako su za oduzimanje dopuštenja ispunjeni uvjeti propisani Zakonom ili propisom donesenim na temelju Zakona, odnosno ako ovlašteni ispitivač:

1. ne pristupi provjeri stručne osposobljenosti u propisanom roku odnosno ako provjeru stručne osposobljenosti ne položi,

2. poslove ne obavlja stručno i u skladu s propisima,

3. učini povredu radne obveze utvrđenu ovim Pravilnikom ili drugim općim aktom Hrvatskog autokluba ili ako mu je oduzeta vozačka dozvola,

(2) Nestanak dopuštenja (gubljenje, krađa i dr.) ovlašteni ispitivač dužan je odmah, odnosno u najkraćem roku od saznanja za nestanak, prijaviti Hrvatskom autoklubu, odnosno neposrednom rukovoditelju i o tome sačiniti službenu zabilješku. Hrvatski autoklub će o nestanku dopuštenja obavijestiti nadležno ministarstvo.

(3) Nestanak dopuštenja ovlašteni ispitivač dužan je o vlastitom trošku oglasiti u »Narodnim novinama«.

Članak 6. (NN 141/20)

(1) Ispit iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje se putem autoškole, koja prijavljuje kandidata za vozača za polaganje ispita korištenjem računalnog programa.

(2) Ako u iznimnom slučaju autoškola kandidata za vozača na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom prijavi i prije završetka osposobljavanja, a najranije ako mu je preostalo još pet nastavnih sati za B kategoriju vozila, a za ostale kategorije još tri nastavna sata do završetka minimalno propisanog plana i programa, dužna je u programu označiti takvog kandidata i upisati datum početka i datum završetka dosadašnjeg osposobljavanja te navesti broj preostalih nastavnih sati do završetka minimalno propisanog programa.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka autoškola je dužna za kandidata upisati datum završetka preostalog broja nastavnih sati, odnosno datum završetka osposobljavanja i potvrditi prijavu za ispit najmanje 48 sati prije polaganja ispita.

(4) Kandidat za vozača iz stavka 2. ovoga članka neće moći pristupiti polaganju ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, ako ne bude imao upisan datum završetka osposobljavanja minimalno propisanog programa.

Članak 7.

(1) Kandidat za vozača koji ne može pristupiti polaganju ispita obvezan je najkasnije 48 sati prije zakazanog termina polaganja ispita, računajući samo radne dane, Hrvatskom autoklubu odjaviti pristupanje polaganju ispita.

(2) Kandidat koji je na vrijeme odgodio pristupanje ispitu ili mu nije pristupio zbog razloga više sile ili bolesti može pristupiti polaganju ispita bez ponovne uplate naknade.

(3) Kandidat koji nije na vrijeme, odnosno u propisanom roku prijavio odgodu pristupanja ispitu, može pristupiti polaganju ispita bez ponovne uplate naknada, nakon što izostanak potkrijepi pisanim dokazom i pripadajućom dokumentacijom voditelju regionalnog ispitnog centra ili ovlaštenom ispitivaču. U protivnom, ispitu može pristupiti u propisanom roku nakon što ponovno uplati naknadu za polaganje ispita.

Članak 8.

(1) Temeljem broja prijavljenih kandidata za polaganje ispita Hrvatski autoklub izrađuje plan provedbe vozačkih ispita. Plan provedbe vozačkih ispita temelj je za izdavanje naloga za provedbu ispita, a sadrži datum, mjesto, vrijeme, broj i kategorije ispita i drugo, vodeći računa o broju ovlaštenih ispitivača koji provode vozački ispit.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka Hrvatski autoklub može u određenim uvjetima termine za polaganje ispita planirati i određivati unaprijed, tako da autoškola, odnosno kandidat nakon prijave za polaganje ispita unaprijed dobije potencijalni termin polaganja ispita.

(3) Obveze ovlaštenog ispitivača utvrđuju se dnevnim i tjednim rasporedom rada ovlaštenih ispitivača, odnosno nalogom za provedbu ispita, vodeći računa o dnevnom i tjednom broju ispita iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(4) Ovlaštene ispitivače raspoređuje Hrvatski autoklub, u pravilu tako da pretežito provode ispite u najbližem ispitnom centru i pripadajućim mjestima– gradovima u odnosu na njihovo mjesto prebivališta.

(5) Obveze ovlaštenog ispitivača pobliže se utvrđuju ugovorom o radu.

(6) Odbijanje naloga za provedbu vozačkih ispita ili postupanje protivno nalogu predstavlja osobito tešku povredu obveze iz radnog odnosa.

Članak 9.

(1) Rad ovlaštenih ispitivača organizira se na način da pojedini ovlašteni ispitivač provodi ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, u pravilu za istu kategoriju vozila.

(2) Kada skupina kandidata koji putem tiskanog obrasca polažu vozački ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila iznosi više od 15 kandidata, ispit provode dva ovlaštena ispitivača.

(3) Kada je skupina kandidata koji putem tiskanog obrasca polažu vozački ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila manja od 15 kandidata, ispit provodi jedan ovlašteni ispitivač.

Članak 10.

(1) Trajanje ispita za pojedinu kategoriju vozila određuje se u skladu s Programom vozačkog ispita.

(2) Ako vozački ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila provode dva ovlaštena ispitivača, broj kandidata koje je ovlašteni ispitivač obvezan ispitati tijekom 40-satnog tjedna radnog vremena ako provode ispit samo iz tog nastavnog predmeta iznosi najmanje 500 kandidata (250 po ispitivaču), odnosno najmanje 100 kandidata dnevno (četiri skupine).

(3) Ako vozački ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila provodi jedan ovlašteni ispitivač na računalu, obvezan je ispitati najmanje 550 kandidata tijekom tjednog 40-satnog radnog vremena, odnosno najmanje 110 kandidata dnevno (pet skupina).

(4) U provedbi vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom za A1, A2, A, B, BE, F i AM kategoriju motornog vozila ovlašteni ispitivač obvezan je tijekom 40-satnog radnog tjedna ispitati najmanje 45, a najviše 55 kandidata, odnosno dnevno najmanje devet, a najviše 11 kandidata.

(5) U provođenju vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom za C1, C1E, CE, D1, D1E, D i DE kategoriju vozila ovlašteni ispitivač obvezan je ispitati najmanje sedam, a najviše devet kandidata tijekom dnevnog radnog vremena.

(6) U provedbi vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći ovlašteni ispitivač obvezan je tijekom 40-satnog radnog tjedna ispitati najmanje 300 kandidata a najviše 375, odnosno najmanje 60, a najviše 75 kandidata dnevno.

(7) Iznimno od odredbi stavka 4. i 5. ovoga članka preraspodjelom radnog vremena zbog potrebe posla (povećanje broja prijavljenih ispita u određenom vremenskom razdoblju) u provedbi vozačkih ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom ovlašteni ispitivač obvezan je tijekom dnevnog radnog vremena ispitati najmanje 10 do 12 kandidata za A1, A2, A, B, BE i AM kategoriju vozila odnosno najmanje devet kandidata za C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE kategoriju vozila.

Članak 11. (NN 141/20)

(1) Prije početka provedbe vozačkog ispita iz pojedinog nastavnog predmeta, ovlašteni ispitivač obvezan je utvrditi identitet kandidata za vozača koji pristupa polaganju ispita temeljem važeće osobne isprave, odnosno uvidom u važeću osobnu iskaznicu ili važeću putovnicu.

(2) Ovlašteni ispitivač dužan je na početku provedbe ispita iz pojedinog nastavnog predmeta predstaviti se kandidatima i za vrijeme provedbe ispita imati jasno istaknuto dopuštenje.

(3) Za vrijeme provedbe vozačkog ispita ovlašteni ispitivač mora biti uredno i primjereno odjeven.

(4) Ovlašteni ispitivač obvezan je za vrijeme provedbe ispita odnositi se prema kandidatima i djelatnicima autoškola u skladu s etičkim i pedagoškim normama ponašanja.

(5) Ovlašteni ispitivač za vrijeme provedbe vozačkog ispita ne smije u organizmu imati opojnih droga ili alkohola, ne smije upotrebljavati mobitel niti druge uređaje na način koji bi umanjili pozornost i koncentraciju kandidata za vozača dok polaže ispit te ne smije pušiti u vozilu ili u prostoru za polaganje ispita.

(6) Postupanje protivno odredbi stavka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga članka predstavlja osobitu tešku povredu obveze iz radnog odnosa.

Članak 12.

Prije početka ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila ovlašteni ispitivač je obvezan:

1. razmjestiti kandidate za nesmetano i samostalno rješavanje ispitnog testa, prema broju raspoloživih mjesta u prostoru za polaganje ispita,

2. provjeriti jesu li kandidati ispunili uvjete za pristupanje ispitu,

3. kandidate uputiti da pročitaju upute i usmeno im priopćiti upute o načinu rješavanja testa i kriterijima ocjenjivanja,

4. priopćiti vrijeme trajanja ispita,

5. prije početka provedbe ispita udaljiti iz prostora za polaganje ispita sve osobe koje ne polažu ispit, osim osoba koje su ovlaštene po funkciji.

Članak 13. (NN 29/12, 26/14)

(1) Ovlašteni ispitivač dužan je započeti s provedbom ispita u utvrđeno vrijeme.

(2) Ako ovlašteni ispitivač ne može započeti provođenje ispita ili mora prekinuti provođenje ispita prema odredbi članka 9. ili 20. Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (»Narodne novine«, broj 151/2013), dužan je o tome obavijestiti Hrvatski autoklub, odnosno nadređenu osobu i postupiti prema njenim uputama.

Članak 14.

(1) Za vrijeme ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila odnosno nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći ovlašteni ispitivač dužan je pažljivo nadzirati rad kandidata.

(2) Ovlašteni ispitivač udaljit će s ispita kandidata koji za vrijeme ispita:

1. ometa rad ovlaštenog ispitivača,

2. oštećuje ili uništava imovinu ili materijalna dobra,

3. koristi nedopuštena sredstva,

4. na drugi način ometa nesmetan tijek ispita.

(3) Kandidatu koji je udaljen s ispita prema stavku 2. ovoga članka omogućit će se polaganje ispita uz ponovnu uplatu naknade, u roku koji odredi Hrvatski autoklub, a koji ne može biti kraći od 90 dana.

(4) Nakon pregleda i ocjene ispita ovlašteni ispitivač mora kandidatima priopćiti ocjenu, a onima koji nisu položili ispit omogućiti uvid u test i prema potrebi obrazložiti ocjenu.

Članak 15. (NN 141/20)

(1) Ovlašteni ispitivač može provesti ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom samo za onu kategoriju vozila za koju posjeduje valjanu vozačku dozvolu i dozvolu instruktora vožnje.

(2) Dozvole iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni ispitivač mora imati uz sebe za vrijeme provođenja ispita.

(3) Vozilo na kojem se polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom mora udovoljavati uvjetima propisanim važećim Pravilnikom o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, Programom vozačkog ispita i opremljeno u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače, odnosno u skladu s Pravilnikom o minimalnim standardima za rad autoškola te uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(4) Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom provodi se na vozilu iz stavka 3. ovog članka na kojem nema vidiljvo istaknute ploče za označavanje vozila autoškole smještene na krovu vozila i koje mora imati fiksiran držač kamere na vjetrobranskom staklu za potrebe snimanja provedbe vozačkog ispita.

(5) Kandidata koji polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom AM, A1, A2 i A kategorije ovlašteni ispitivač na javnoj cesti prati vozilom B kategorije koje je opremljeno opremom za audio-video snimanje i kojom se snima provedba ispita, a zadaće kandidatu za vozača izdaje putem uređaja za komunikaciju na daljinu.

Članak 16. (NN 141/20)

(1) Ovlašteni ispitivač će prije početka ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom:

1. vizualnim pregledom utvrditi odgovara li vozilo za provedbu vozačkog ispita uvjetima propisanim provedbenim propisima,

2. po potrebi zatražiti uvid u dokumentaciju vozila odnosno u prometnu dozvolu vozila i karton preventivnog tehničkog pregleda,

3. iz vozila udaljiti sve osobe osim: kandidata koji polažu ispit, instruktora vožnje i ovlaštene osobe od strane Hrvatskog autokluba, odnosno osobe koja obavlja nadzor,

4. dati jasne upute o načinu provođenja ispita i pravu kandidata na prigovor na ocjenu ispita.

(2) Ako vozilo na kojem se polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom ne udovoljava uvjetima iz članka 15. ovog Pravilnika, a što je utvrđeno temeljem odredbi ovog članka, ovlašteni ispitivač ne smije s kandidatom za vozača provesti ispit.

(3) Ovlašteni ispitivač ne smije provesti ispit s kandidatom za vozača, ako kandidat ne koristi pomagala propisana uvjerenjem o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti.

Članak 17. (NN 141/20)

(1) Ovlašteni ispitivač Hrvatskog autokluba tijekom provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom za pojedinu kategoriju vozila obvezno koristi sustav audio-video snimanja tijeka provedbe ispita.

(2) Sustav audio-video snimanja tijekom provedbe ispita iz stavka 1. ovog članka audio snimanjem bilježi komunikaciju ovlaštenog ispitivača s kandidatom za vozača unutar ispitnog vozila, a video snimanjem bilježi prometne situacije ispred vozila i pohranjuje na memorijsku karticu.

(3) Sustav audio-video snimanja predstavlja jedinstvenu tehničko-tehnološku cjelinu koju čine tablet-uređaj s odgovarajućim programskim aplikacijama opremljen satelitskim sustavom praćenja vozila (GPS), prenosiva prometna kamera, memorijska kartica s dovoljno kapaciteta za najmanje tjedan dana snimanja, odgovarajući držač kamere koji se fiksira (zalijepi) na gornji centralni dio vjetrobranskog stakla ispitnog vozila, kabel za napajanje, napajanje iz standardnog priključka iz vozila.

(4) Ovlašteni ispitivač Hrvatskog autokluba zadužuje sustav audio-video snimanja iz stavka 1. ovog članka, kao obvezni sastavni dio opreme, koji koristi svaki dan tijekom provedbe vozačkih ispita.

(5) Ovlašteni ispitivač dužan je neposredno prije početka provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom za pojedinu kategoriju vozila obaviti pripreme za audio-video snimanje tijeka provedbe ispita. Pripreme obuhvaćaju postavljanje u kabini vozila prometne kamere u držač postavljen na gornjem centralnom dijelu vjetrobranskog stakla, spajanje kamere na izvor napajanja i provjeru uključenosti za snimanje zajedno s tablet-uređajem.

(6) Ovlašteni ispitivači nakon provedenih ispita memorijske kartice s audio-video snimkama iz stavka 2. ovog članka te s pripadajućim podacima predaju u pripadajući Regionalni ispitni centar na kraju tekućeg tjedna, odnosno prvog radnog dana narednog tjedna, gdje se isti pohranjuju na poslužitelj Hrvatskog autokluba.

(7) Kandidat za vozača koji je podnio prigovor, odnosno žalbu na ocjenu ovlaštenog ispitivača može dobiti uvid u audio-video snimke iz stavka 2. ovog članka u pripadajućem Regionalnom ispitnom centru.

(8) Podaci iz stavka 2. ovog članka pohranjeni na poslužitelj Hrvatskog autokluba moraju putem odgovarajuće aplikacije biti dostupni ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove.«.

(9) Podaci iz stavka 2. ovog članka pohranjeni na poslužitelj Hrvatskog autokluba čuvaju se godinu dana od dana snimanja.

Članak 18.

(1) Ovlašteni ispitivač primjenjuje kriterije o ocjenjivanju kandidata, koji su propisani Programom vozačkog ispita, Ispitnim listom i stručnim uputama Hrvatskog autokluba o postupanju i provedbi ispita iz pojedinog nastavnog predmeta.

(2) Kandidatu koji je položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom ovlašteni ispitivač mora dati savjete i upute za samostalnu i sigurnu vožnju te za odgovorno ponašanje u prometu.

(3) Kandidatu koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom ovlašteni ispitivač mora priopćiti ocjenu i greške učinjene tijekom vožnje, radi kojih nije položio ispit, a koje je za vrijeme provedbe ispita uočio i upisao u Ispitni list te što je dobro učinio.

(4) Ovlašteni ispitivač kandidatu iz stavka 3. ovoga članka u Knjižicu upisuje najmanje tri nastavna sada dodatnog osposobljavanja.

Članak 19.

(1) Ne smije se korištenjem službenog položaja ili na drugi način sprječavati ili ometati ovlaštenog ispitivača u obavljanju provedbe vozačkog ispita, za čiju provedbu je raspoređen.

(2) Ako se u provedbi vozačkog ispita ovlaštenom ispitivaču pruži otpor silom ili prijeti da će se neposredno upotrijebiti sila, odnosno ako se takav otpor osnovano očekuje, ovlašteni ispitivač zatražiti će pomoć službenih osoba nadležne policijske uprave ili postaje, te o tome odmah obavijestiti osobe Hrvatskog autokluba koje su mu nadređene.

(3) Ovlašteni ispitivač ne smije zlouporabom službenog položaja ili na drugi nezakonit način pribavljati imovinsku/materijalnu korist.

(4) Postupanje protivno odredbi stavka 3. ovoga članka predstavlja osobito tešku povredu obveze iz radnog odnosa.

III. NAČIN ODREĐIVANJA DATUMA, MJESTA I VREMENA POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA TE OBAVJEŠTAVANJA AUTOŠKOLA I KANDIDATA ZA VOZAČE KOJI SU SE PRIJAVILI ZA POLAGANJE ISPITA

Članak 20.

Vozački ispit provodi se u ispitnim centrima – podružnicama Hrvatskog autokluba i pripadajućim mjestima–gradovima određenim temeljem članka 207. Zakona.

Članak 21.

(1) Ispit iz pojedinog nastavnog predmeta mora se održati u roku koji nije dulji od 25 dana od dana urednog podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta.

(2) O mjestu, datumu i vremenu provođenja ispita Hrvatski autoklub obavještava autoškolu putem koje je prijavljen ispit odnosno kandidata u roku tri do pet dana prije održavanja ispita.

Članak 22.

(1) Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje tramvajem provodi povjerenstvo čije članove imenuje glavni tajnik Hrvatskog autokluba u dogovoru s predstavnikom prijevoznika u tramvajskom prijevozu.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine ovlašteni ispitivač Hrvatskog autokluba kao predsjednik i dva instruktora vožnje tramvaja.

(3) Tijekom ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje tramvajem uz članove povjerenstva u tramvaju uz najviše četiri kandidata u prvim kolima može se nalaziti i instruktor koji je osposobljavao kandidata koji polaže ispit.

IV. NAČIN PRIZNAVANJA ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI

Članak 23. (NN 29/12)

(1) Osoba koja je stekla zvanje doktora medicine, odnosno medicinske sestre/medicinskog tehničara te primalje ima pravo na priznavanje ispita iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

(2) Postupak priznavanja ispita iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći pokreće se na zahtjev osobe iz stavka 1. ovoga članka, a vodi na temelju uvida u izvornik ili ovjeren prijevod školske isprave o stečenom zvanju.

(3) Postupak priznavanja i utvrđivanja uvjeta vodi Voditelj Regionalnog ispitnog centra, odnosno ovlašteni ispitivač koji provodi ispit iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći. Po uvidu u isprave iz st. 1. ovoga članka podatak o priznavanju ispita se upisuje u Knjižicu kandidata za vozača i ovjerava potpisom i faksimilom.

(4) Podatak o priznavanju ispita iz stavka 1. ovoga članka unosi se u evidenciju o vozačkim ispitima

V. SASTAV, NAČIN I UVJETI RADA POVJERENSTVA ZA ŽALBE KANDIDATA NA ODLUKU OVLAŠTENOG ISPITIVAČA

Članak 24.

(1) Kandidat za vozača ima pravo prigovora na ocjenu ovlaštenog ispitivača.

(2) Ako kandidat za vozača najavi odnosno podnese prigovor na ocjenu ispita, ovlašteni ispitivač dužan je tražiti od kandidata da to potvrdi svojim potpisom.

(3) Ako kandidat najavi i podnese prigovor na ocjenu ispita u propisanom roku, ovlašteni ispitivač će ga razmotriti i najkasnije u roku od jednog sata donijeti odluku o osnovanosti prigovora.

(4) Ako prihvati prigovor iz stavka 3. ovoga članka ovlašteni ispitivač će promijeniti ocjenu ispita.

(5) Ovlašteni ispitivač dužan je napisati službenu zabilješku o prigovoru i dostaviti je u Hrvatski autoklub najkasnije 48 sati nakon provedenog ispita.

Članak 25.

(1) Protiv odluke ovlaštenog ispitivača prema članku 24. ovoga Pravilnika kandidat za vozača ima pravo žalbe Povjerenstvu Hrvatskog autokluba za žalbe, koja se podnosi u roku osam dana od dana donošenja odluke ovlaštenog ispitivača.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine predsjednik i dva člana, koji mogu imati zamjenike, a imenuje ih glavni tajnik Hrvatskog autokluba ili osoba koju on ovlasti.

(3) Povjerenstvo o žalbi rješava na osnovi općih pravila upravnog postupka, uvidom u žalbene navode, prikupljenu dokumentaciju, službenu zabilješku ovlaštenog ispitivača, izjavu instruktora vožnje ili kandidata i druge činjenice i podatke važne za donošenje odluke Povjerenstva.

(4) Odluka Povjerenstva o žalbi je konačna.

Članak 26.

(1) Ako Povjerenstvo Hrvatskog autokluba iz članka 25. ovoga Pravilnika usvoji žalbu kandidata na odluku ovlaštenog ispitivača iz predmeta Upravljanje vozilom, Hrvatski autoklub organizirat će za kandidata ispit pred posebnim povjerenstvom bez ponovne uplate naknade za polaganje ispita.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine predsjednik i dva člana koji imaju zamjenike. Predsjednik Povjerenstva je voditelj regionalnog ispitnog centra, a članovi su ovlašteni ispitivači koje on imenuje.

(3) Članom Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka ne može biti ovlašteni ispitivač koji je prethodno ispitao i ocijenio kandidata.

VI. NAČIN ZADUŽIVANJA I RAZDUŽIVANJA ISPITNE DOKUMENTACIJE

Članak 27. (NN 141/20)

(1) Dokumentaciju o vozačkom ispitu čini: prijava kandidata za ispit, nalog za provedbu ispita, ispitni test za ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i ispitni list za ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

(2) Dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka priprema i čuva Hrvatski autoklub.

Članak 28. (NN 141/20)

(1) Potrebnu dokumentaciju iz članka 27. ovog Pravilnika ovlašteni ispitivač dobiva putem tablet-uređaja koju korištenjem informacijskog sustava Hrvatskog autokluba kreira i odobrava osoba zadužena za koordiniranje provedbe vozačkih ispita u Regionalnom ispitnom centru.

(2) Ispitni test iz članka 27. stavak 1. ovog Pravilnika koji ovlašteni ispitivač zadužuje od osobe zadužene za koordiniranje provedbe vozačkih ispita ili se ispisuje u ispitnom centru, dužan je razdužiti u Regionalnom ispitnom centru na kraju tekućeg tjedna, odnosno prvog radnog dana u narednom tjednu.

Članak 29. (NN 141/20)

Ovlašteni ispitivač dužan je tijekom i nakon provedenog ispita iz pojedinog nastavnog predmeta točno i potpuno putem odgovarajuće aplikacije u tablet-uređaj bilježiti podatke u ispitnu dokumentaciju iz članka 28. stavka 1. ovog Pravilnika.

VII. NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDANIM UVJERENJIMA O POLOŽENOM VOZAČKOM ISPITU

Članak 30. (NN 29/12, 26/14, 42/16, 141/20)

(1) Kada kandidat za vozača položi vozački ispit u cijelosti, u informacijskom sustavu provedbe vozačkih ispita formira se Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: e-Uvjerenje), koje se u realnom vremenu pohranjuje u središnjoj bazi podataka Hrvatskog autokluba, odakle je dostupno ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove za preuzimanje.

(2) E-Uvjerenje iz stavka 1. ovog članka, sadrži sljedeći skup podataka: jedinstveni identifikator e-Uvjerenja, oznaku serije, broj obrasca, broj e-Uvjerenja, broj naloga za provedbu ispita u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: e-Nalog), broj prijave za polaganje vozačkog ispita u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: e-Prijava), redni broj polaganja ispita, šifra kategorije vozila za koju kandidat polaže ispit, datum izdavanja, godina izdavanja, ID kandidata (jedinstveni identifikator kandidata za vozača u središnjoj bazi podataka Hrvatskog autokluba), OIB kandidata, jedinstveni matični broj kandidata za vozača, prezime i ime kandidata za vozača, spol, datum rođenja, ime roditelja, jedinstveni identifikator ovlaštenog ispitivača, OIB ovlaštenog ispitivača, prezime i ime ispitivača, broj licence/dopuštenja ovlaštenog ispitivača, OIB instruktora vožnje, broj licence instruktora vožnje, prezime i ime instruktora vožnje, jedinstveni identifikator autoškole, broj registra autoškole, OIB autoškole, naziv autoškole, naziv nositelja ovlaštenja, vrstu autoškole/pravni oblik autoškole, organizacijski oblik autoškole (šifra i naziv), jedinstveni identifikator ispitnog mjesta, naziv ispitnog mjesta, jedinstveni identifikator regije ispitnog mjesta (regija, naziv).

(3) Kandidatu za vozača koji je položio ispit na vozilu s automatskim mjenjačem za kategorije AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE podatak o položenom ispitu na vozilu s automatskim mjenjačem u obliku propisanog koda ograničenja upisuje se u e-Uvjerenje.

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, kandidatu za vozača koji ima vozačku dozvolu stečenu na vozilu s ručnim mjenjačem u najmanje jednoj od kategorija: B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE, a koji je položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na vozilu s automatskim mjenjačem za kategorije vozila BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE, podatak o položenom ispitu na vozilu s automatskim mjenjačem u obliku propisanog koda ne upisuje se u e-Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.

(5) Vozaču koji je položio vozački ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom za kombinaciju vozila B kategorije i priključnog vozila čija je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3.500 kg, a ne prelazi 4.250 kg, u e-Uvjerenje se unosi propisani kod na osnovu kojega vozač ima pravo upravljati takvom kombinacijom vozila.

Članak 31. (NN 141/20)

(1) Sadržaj evidencije e-Uvjerenja čini tablica formiranih uvjerenja u središnjoj bazi podataka Hrvatskog autokluba u koju se bilježe svi podaci o kandidatima za vozače koji su položili vozački ispit za pojedinu kategoriju vozila.

(2) Hrvatski autoklub vodi evidenciju o formiranim e-Uvjerenjima u elektroničkom obliku i čuva ih trajno u središnjoj bazi podataka pohranjenih na svojim poslužiteljima.

Članak 32.

(1) Hrvatski autoklub izdat će duplikat uvjerenja o položenom vozačkom ispitu na pisani zahtjev stranke uz predočenje dokaza da je izgubljeno, oštećeno, uništeno ili nestalo uvjerenje oglašeno nevažećim.

(2) Uvjerenje iz stavka 1. ovoga članka izdat će se samo osobi za koju se na temelju evidencije o izdanim uvjerenjima utvrdi da je položila vozački ispit.

(3) O izdanim duplikatima uvjerenja o položenom vozačkom ispitu Hrvatski autoklub vodi evidenciju.

VIII. EVIDENCIJA I STATISTIČKI PODACI O PROVEDENIM VOZAČKIM ISPITIMA

Članak 33. (NN 141/20)

(1) Hrvatski autoklub prikuplja, vodi i obrađuje statističke podatke o provedenim vozačkim ispitima.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka Hrvatski autoklub trajno vodi u evidencijama u elektroničkom obliku.

(3) Podaci iz stavka 1. ovog članka prikupljaju se putem aplikacije na tablet-uređaju pomoću koje se ti podaci prenose u informacijski sustav Hrvatskog autokluba, a pohranjuju se unutar središnje baze podataka Hrvatskog autokluba o vozačkim ispitima.

(4) Podaci iz stavka 1. ovog članka obrađuju se u svrhu dobivanja statističkih pokazatelja o provedenim vozačkim ispitima iz pojedinog nastavnog predmeta oblikovanih u statističke izvještaje o broju provedenih ispita po kategorijama vozila, o broju kandidata koji su položili vozački ispit, o prolaznosti kandidata, autoškola i ovlaštenih ispitivača na vozačkim ispitima i druge potrebne pokazatelje.

(5) Podatke iz stavka 1. ovog članka Hrvatski autoklub daje na uvid na zahtjev ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 34. (NN 141/20)

(1) Obrađene podatke i rezultate o provedenim vozačkim ispitima po ovlaštenim ispitivačima i autoškolama, Upravni odbor Hrvatskog autokluba razmatra jednom godišnje, za prethodnu godinu, kao cjelovito godišnje izvješće o obavljanju i organiziranju vozačkih ispita u Republici Hrvatskoj.

(2) Godišnje izvješće iz stavka 1. ovog članka temelji se na provedenoj stručnoj analizi rada Regionalnih ispitnih centara u Republici Hrvatskoj, te analizi rada ovlaštenih ispitivača.

(3) Izvješće iz stavka 1. ovog članka Hrvatski autoklub dostavlja ministarstvu nadležnom za unutarnje poslova najkasnije do 15. veljače tekuće godine, za prethodnu godinu.

Članak 35. (NN 141/20)

Hrvatski autoklub vodi evidenciju o izdanim duplikat uvjerenjima o položenom vozačkom ispitu u elektroničkom i pisanom obliku i čuva trajno.

IX. NAČIN UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA KORIŠTENJE VOZILA HRVATSKOG AUTOKLUBA U SVRHU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA

Članak 36.

(1) Naknadu za korištenje vozila Hrvatskog autokluba u svrhu polaganja ispita, ili praćenja kandidata na ispitu, kandidat za vozača uplaćuje Hrvatskom autoklubu.

(2) Iz dijela sredstava ostvarenih naplatom naknade za korištenje vozila Hrvatskog autokluba u svrhu polaganja ispita Hrvatski autoklub financira tiskanje propisanih obrazaca i dokumentacije propisane ovim Pravilnikom.

(3) Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Upravni odbor Hrvatskog autokluba. Odluka o visini naknade objavljuje se u Narodnim novinama.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Osoba kojoj je Ministarstvo unutarnjih poslova izdalo dopuštenje za provedbu ispita iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona može nastaviti obavljati poslove provedbe ispita iz tog nastavnog predmeta kao ovlašteni ispitivač.

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o organiziranju i provedbi vozačkih ispita (»Narodne novine«, broj 99/98.), Pravilnik o organiziranju i provedbi vozačkih ispita Hrvatskog autokluba broj 9848/1. od 16. studenoga 2004., broj 1027/1. od 1. veljače 2006., broj 10845/4. od 16. rujna 2006., broj 15005/4. od 22. prosinca 2006., broj 4477/5. od 03. svibnja 2007. i broj 11535/5. od 11. listopada 2007.

Članak 39.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 29/12

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 26/14

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 42/16

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 141/20

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

 

 

Privitak 1.

 

 

Copyright © Ante Borić