Baza je ažurirana 30.03.2023. 

zaključno sa NN 36/23

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 5. stavka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj: 67/08.), ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za upravu donosi

 

PRAVILNIK O ODORI SLUŽBENIKA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJI OBAVLJA POSLOVE NADZORA I PREMJEŠTANJA NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA I POSLOVE UPRAVLJANJA PROMETOM

pročišćeni tekst NN 139/08, 21/17

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje vrsta, oblik i kroj odore, opreme i oznake, vrijeme nošenja odore i opreme, vođenje evidencije o vrstama, količinama i roku trajanja odore i opreme i način financiranja nabave odore i opreme službenika jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: prometni redar), koji obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom.

II. ODORA I OPREMA PROMETNOG REDARA

Članak 2.

Za vrijeme obavljanja poslova i zadataka iz članka 1. ovoga Pravilnika prometni redar je odjeven u službenu odoru.

Službena odora je zimska i ljetna, a čine je:

– hlače zimske (muške/ženske),

– hlače ljetne (muške/ženske),

– suknja zimska/ljetna,

– bluzon jakna zimska (muška/ženska),

– bluzon jakna ljetna (muška/ženska),

– kombinezon (muški/ženski),

– košulja zimska (muška/ženska),

– košulja ljetna (muška/ženska),

– rukavice zimske,

– rukavice ljetne,

– bereta,

– cipele zimske,

– cipele ljetne,

– remen za hlače ili suknju,

– prozirni kišni ogrtač sa kapuljačom,

– reflektirajući prsluk.

Članak 3.

Uz odore navedene u članku 2. ovoga Pravilnika, prometni redar je opremljen i sa:

1. zviždaljkom,

2. fotoaparatom,

3. baterijskom svjetiljkom.

III. OBLIK I KROJ ODORE, OZNAKE I OPREME PROMETNOG REDARA

Članak 4.

Zimska i ljetna odora su plave boje, izrađene od posebne vrste trapera koja je nakon šivanja obrađena u STONE WASH tehnici, prema uputama proizvođača materijala.

Drukeri na odori su brunirani.

Svi dijelovi odore na prednjoj strani imaju oznaku izvezenu na sivoj podlozi, dimenzije 12 x 12 cm.

Oznaka se sastoji od riječi »PROMETNI REDAR« fluorescentno žute boje (u daljnjem tekstu: znak »A«). Oznaka na leđima odore (u daljnjem tekstu: znak »B«) ista je kao i kod znaka »A« samo je dimenzije 23 x 23 cm.

Svi štepovi na odori su oker žute boje.

Članak 5.

Oblik i kroj dijelova zimske odore:

1. Hlače zimske (muške/ženske) su klasičnog kroja, plave boje sa dva džepa sa prednje strane poluokruglo urezana sa malim našivenim džepom sa desne strane. Hlače imaju jednu šuplju faldu sa svake strane. Zatvaraju se patent zatvaračem i dugmetom na pojasnici. Hlače imaju plavo pojačanje na koljenima, a završavaju se mandžetom širine dva cm. Na stražnjoj strani su dva našivena plava džepa sa preklopom i drukerom na sredini svakog preklopa.

2. Suknja zimska izrađena je od tkanine plave boje, klasičnog kroja, dužine do koljena. Kopča se gumbom i zatvaračem sa stražnje strane.

3. Bluzon jakna zimska (muška/ženska) dužine je do kukova. Ovratnik je stojeći plave boje, koji spaja patent zatvarač po cijeloj dužini. Satl naprijed i na leđima je plave boje. Rukavi su plave boje sa crvenim umecima od mandžete do lakta na kojima je znak »A«. Jakna sa prednje gornje strane ispod satla ima dva urezana džepa sa preklopima plave boje na kojima je jedan druker na sredini. Na prednjoj donjoj strani jakne su dva crvena našivena umetka u kojima su koso urezani džepovi sa plavim lajsnama koje se zatvaraju sa drukerom. Na lijevoj strani našivka se uz džep nalazi jedan sivi našivak sa dva tunela za olovke. Jakna završava sa pojasnicom koja se zatvara jednim drukerom. Leđa jakne su iz tri dijela, sa dvije falde sa lijeve i desne strane, a na sredini leđa je našiven znak »B«. Podstava je mješavina pamuka i sintetike, vatirana 150 gr. vatom, štepana u obliku romba, šarene boje.

4. Kombinezon je klasičnog ovratnika plave boje. Satl na prednjoj i leđnoj strani je plave boje. Rukavi završavaju plavim mandžetama koji se zatvaraju jednim drukerom. Ispod pazuha je plavi klinasti umetak sa dvije metalne ozračnice. Na gornjoj prednjoj strani su dva našivena džepa koji se zatvaraju patent zatvaračem. Na lijevoj strani je našiven znak »A«. Sa desne strane na džepu je našiven plavi manji džep sa dva tunela za olovke i sa plavim preklopima. Kombinezon ima plavo pojačanje na koljenima i između nogu. Kombinezon se zatvara po cijeloj dužini sa patent zatvaračem koji je pokriven sa crvenom lajsnom. Kombinezon ima u struku sa prednje strane pojas koji se veže. Sa stražnje strane u struku je tunel kroz koji je provučena guma širine 4 cm. Na hlačama kombinezona su dva džepa poluokrugla. Džepni umetak je plave boje sa našivenim džepom sive boje na desnoj strani. Na bedrima su dva crvena našivena džepa sa šupljom faldom sa preklopima crvene boje i po jednim drukerom na sredini svakog preklopa. Nogavice kombinezona sa vanjske strane imaju patent zatvarač dužine 18 cm. Na leđima kombinezona je znak »B«. Hlače kombinezona na stražnjoj strani imaju dva našivena džepa sa preklopima na sredini na kojima je po jedan druker.

5. Košulja zimska (muška/ženska), dugih rukava je klasičnog kroja, blagog dezena, mekanog ovratnika, sa dva džepa sa preklopima. Muška i ženska zimska košulja razlikuju se u kopčanju.

6. Rukavice zimske su bijele boje s odvojenim prstima a izrađene su od sintetičkog prediva.

7. Bereta je plave boje od velura, obrubljena crnim skajem sa metalnim znakom sa lijeve strane. Metalni znak ima riječi »PROMETNI REDAR« fluorescentno žute boje.

8. Cipele zimske izrađene su od crne prirodne kože s gumenim (antišivalo) slojem protiv klizanja.

Članak 6.

Oblik i kroj dijelova ljetne odore:

1. Hlače ljetne (muške/ženske) su identične kao i zimske osim što su nepodstavljene.

2. Suknja ljetna istog je kroja kao i zimska, a izrađena je od lakše tkanine plave boje.

3. Bluzon jakna ljetna (muška/ženska), identična je bluzon jakni zimskoj, osim što je nepodstavljena.

4. Košulja ljetna (muška/ženska), je klasičnog kroja, pamučna, kratkih rukava sa blagim dezenom, sa dva džepa. Na lijevom džepu je znak »A«, a na leđima znak »B«. Muška i ženska zimska košulja razlikuju se u kopčanju.

5. Rukavice ljetne su bijele boje s odvojenim prstima a izrađene su od sintetičkog prediva.

6. Cipele ljetne izrađene su od crne prirodne kože.

Članak 7.

Remen za hlače ili suknju je crne boje s metalnom kopčom u sredini.

Članak 8.

Prozirni kišni ogrtač sa kapuljačom uobičajenog je oblika i kroja, a izrađen je od tankog najlon materijala.

Članak 9.

Reflektirajući prsluk izrađuje se od tkanine žute boje s ušivene dvije reflektirajuće trake naokolo sa svih strana prsluka, sive boje širine najmanje pet centimetara.

IV. VRIJEME NOŠENJA ODORE I OPREME TE VOĐENJE EVIDENCIJE

Članak 10.

Prometni redar ovlašten je nositi odoru samo za vrijeme obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom.

Ukoliko prometni redar tijekom obavljanja službe grubom nepažnjom ošteti ili potpuno uništi odoru, oštećena ili uništena odora zamijenit će se novom odorom, na trošak prometnog redara.

Prometni redar obvezan je vratiti odoru u slučaju prestanka službe ili rasporeda na drugo radno mjesto za koje nije propisano nošenje odore.

Članak 11.

Vrijeme nošenja zimske i ljetne odore propisuje poglavarstvo jedinice lokalne samouprave prema mjesnim i vremenskim uvjetima.

Vođenje evidencije o količinama, vrstama i roku trajanja odore i opreme propisuje poglavarstvo jedinice lokalne samouprave sukladno općem aktu.

Služba za opće poslove jedinice lokalne samouprave brine se o opskrbljivanju prometnog redara potrebnom odorom i opremom.

Članak 12.

Reflektirajući prsluk prometni redar mora nositi kada obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom.

Rukavice (zimske/ljetne), prometni redar mora nositi kada obavlja poslove upravljanja prometom.

Zviždaljku prometni redar može koristiti za davanje zvučnih signala sudionicima u prometu.

Fotoaparat prometni redar može koristiti pri utvrđivanju položaja nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila.

Baterijsku svjetiljku prometni redar može koristiti kada obavlja poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te za davanje svjetlosnih signala vozaču koji se nalazi u nepropisno zaustavljenom i parkiranom vozilu.

Članak 12.a (NN 21/17)

Iznimno od odredbi ovog Pravilnika, komunalni redari kojima je, sukladno posebnom propisu, izdano uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova upravljanja prometom te nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te službena iskaznica za obavljanje navedenih poslova, mogu obavljati poslove nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom u propisanoj odori komunalnih redara.

Komunalni redar pri obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka mora imati vidno istaknutu službenu iskaznicu prometnog redara.

Komunalni redar pri obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka mora nositi reflektirajući prsluk iz članka 2. stavka 2. podstavka 16. ovoga Pravilnika.

Komunalni redar pri obavljanju poslova upravljanja prometom mora nositi rukavice (ljetne/zimske) iz članka 2. stavka 2. postavka 9. i 10. ovoga Pravilnika.

Komunalni redar pri obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka može koristiti i zviždaljku, fotoaparat i baterijsku svjetiljku, sukladno članku 3. i članku 12. stavcima 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.

V. NAČIN FINANCIRANJA NABAVE ODORE I OPREME

Članak 13.

Troškovi nabave odore i opreme prometnog redara podmiruju se iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

VI. NADZOR

Članak 14.

Nadzor nad provedbom ovog Pravilnika obavlja ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o odori službenika upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja određene poslove upravljanja i nadzora cestovnim prometom (»Narodne novine« broj: 3/2008.).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-46562-1/2008.

Zagreb, 26. studenOGA 2008.

Ministar Tomislav Karamarko, v. r.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 21/17

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-71497-2016

Zagreb, 6. ožujka 2017.

Ministar Vlaho Orepić, v. r.

 

Copyright © Ante Borić