Baza je ažurirana 02.10.2023. 

zaključno sa NN 113/23

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Na temelju članka 17. stavka 7. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11, 22/13 i 54/13), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture u suglasnosti s ministrom nadležnim za graditeljstvo, donosi

 

PRAVILNIK O FUNKCIONALNIM KATEGORIJAMA ZA ODREĐIVANJE MREŽE BICIKLISTIČKIH RUTA

Pročišćeni tekst NN 91/13, 113/17

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se utvrđuju funkcionalne kategorije biciklističkih ruta, polazišta za mjerila za razvrstavanje pojedinih biciklističkih ruta te državne glavne biciklističke rute kao osnova mreže kategoriziranih biciklističkih ruta na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 2.

Biciklistička ruta je optimalni koridor za vođenje biciklističkog prometa, a definirana je glavnim točkama koje povezuje.

Članak 3.

Funkcionalne kategorije biciklističkih ruta su:

1) Rute državnog značenja:

– državne glavne rute,

– državne vezne rute.

Označavaju se tekstualnom oznakom DG i DV, te brojčanom oznakom.

2) Rute županijskog značenja:

– županijske rute,

– lokalne rute.

Označavaju se tekstualnom oznakom Ž i L, te brojčanom oznakom.

Članak 4.

(1) Osnovna polazišta za mjerila razvrstavanja odnosno kategorizacije biciklističkih ruta od državnog značenja su:

a) za državne glavne rute:

– ostvarivanje kontinuiteta EUROVELO transeuropskih ruta,

– ostvarivanje unutardržavnog povezivanja svih dijelova Republike Hrvatske;

b) za državne vezne rute:

– ostvarivanje povezivanja svih županijskih središta i većih gradova,

– povezivanje prirodnih i kulturnih znamenitosti svjetske i nacionalne razine.

(2) Osnovna polazišta za mjerila razvrstavanja odnosno kategorizacije biciklističkih ruta od županijskog značenja su:

a) za županijske rute:

– ostvarivanje međužupanijskog i unutaržupanijskog povezivanja,

– povezivanje prirodnih i kulturnih znamenitosti županijske razine;

b) za lokalne rute su:

– ostvarivanje lokalnog povezivanja unutar gradova i općina,

– povezivanje »točkastih« lokalnih znamenitosti i lokaliteta etno i turističkih usluga.

Članak 5.

Rute državnog značenja su u nadležnosti Hrvatskih cesta d.o.o., a rute županijskog značenja su u nadležnosti županijskih uprava za ceste, Grada Zagreba, gradova i općina.

Članak 6.

Osnovnu mrežu biciklističkih ruta Republike Hrvatske čine državne glavne biciklističke rute. Osnovnu mrežu upotpunjavaju državne vezne, županijske i lokalne biciklističke rute. Razvrstavanje u pojedinu kategoriju biciklističkih ruta vrši se na temelju mjerila iz Elaborata razvrstavanja.

Članak 7. (NN 113/17)

Državne glavne biciklističke rute prikazane su u Tablici ovoga članka. 

DRŽAVNE GLAVNE BICIKLISTIČKE RUTE

Oznaka rute

Smjer

Dionica međunarodne rute

DG1

Gr. Slovenije (Trnovec) – Varaždin – Koprivnica – Molve – Virovitica – Osijek – Vukovar – Ilok – gr. Srbije

EuroVelo 6 – Ruta Dunav (Osijek – gr. Srbije)

EuroVelo 13 – Ruta Drava (gr. Slovenije – Osijek)

DG2

Gr. Slovenije (Bregana Naselje) – Zagreb – Sisak – Jasenovac – Slavonski Brod – Županja – Gunja – gr. BiH

Ruta Sava

DG3

Gr. Slovenije (Jurovski Brod) – Ozalj – Karlovac – Slunj –

Plitvička jezera – Knin – Sinj – Imotski – Vrgorac – Metković – gr. BiH

 

DG4

Gr. Slovenije (Plovanija) – Umag – Pula – Rijeka – Gospić – Sveti Rok – Zadar – Šibenik – Trogir – Split – Ploče (trajekt) – Trpanj – Dubrovnik – gr. Crne Gore (Vitaljina)

EuroVelo 8 – Mediteranska ruta

EuroVelo 9 – Jantarna ruta (gr. Slovenije – Pula)

DG5

Zagreb – Čazma – Daruvar – Voćin – Belišće – Beli Manastir – Batina – gr. Srbije

 

DG6

Gr. Slovenije – Mursko Središće – Varaždin – Krapina – Zagreb – Karlovac – Vrbovsko – Rijeka – gr. Slovenije (Rupa)

 

DG7

Gr. Mađarske (Gola) – Đurđevac – Bjelovar – Garešnica – Jasenovac – Dvor – gr. BiH – (Novi Grad – Bihać) – gr. BiH (Ličko Petrovo Selo) – Plitvička jezera – Gospić – Karlobag

 

DG8

Gr. Mađarske (Terezino Polje) – Suhopolje – Voćin – Požega – Nova Kapela – Stara Gradiška – gr. BiH – (Banja Luka – Livno) – gr. BiH (Aržano) – Trilj – Split

 

DG9

Gr. Mađarske (Duboševica) – Osijek – Đakovo – Slavonski Šamac – gr. BiH – (Doboj – Sarajevo – Mostar – Čapljina) – gr. BiH – Metković – Ploče

EuroVelo 6 – Ruta Dunav (gr. Mađarske – Osijek)

DG10

Kraljevica – Omišalj – Valbiska (trajekt) – Lopar – Rab (brod) – Lun – Pag – Zadar (trajekt) – Preko – Tkon (trajekt) – Biograd – Šibenik – Split (trajekt) – Vela Luka – Korčula (trajekt) – Orebić – Ston

Otočka ruta

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/46

Urbroj: 530-05-13-1

Zagreb, 10. lipnja 2013.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 113/17

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/164

Urbroj: 530-05-3-2-1-17-1

Zagreb, 1. rujna 2017.

 

Copyright © Ante Borić