MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

 

PRAVILNIK O POSLOVIMA NA KOJIMA SE NE SMIJE ZAPOSLITI MALOLJETNIK

Pročišćeni tekst

NN 89/15, 94/16109/19

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom radi zaštite sigurnosti, zdravlja, ćudoređa ili tjelesnog i duševnog razvoja maloljetnika, utvrđuju poslovi na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik.

Članak 2. (NN 94/16109/19)

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose slijedeće direktive:

– Direktiva Vijeća 94/33/EZ od 22. lipnja 1994. o zaštiti mladih ljudi na radu (SL L 216, 20. 8. 1994.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2014/27/EU od 26. veljače 2014. o izmjeni Direktiva Vijeća 92/58/EEZ, 92/85/EEZ, 94/33/EZ, 98/24/EZ i Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se uskladile s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 65, 5. 3. 2014.)

– Direktiva Vijeća (EU) 2017/159 od 19. prosinca 2016. o provedbi Sporazuma o provedbi Konvencije o radu u ribolovu iz 2007. Međunarodne organizacije rada sklopljenog 21. svibnja 2012. između Općeg udruženja poljoprivrednih zadruga u Europskoj uniji (COGECA), Europskog saveza transportnih radnika (ETF) i Udruženja nacionalnih organizacija ribolovnih poduzeća u Europskoj uniji (Europêche) (Tekst značajan za EGP. ) (SL L 25, 31. 1. 2017.).

Članak 3. (NN 109/19)

(1) Maloljetnici moraju biti zaštićeni od svih posebnih opasnosti za njihovu sigurnost, zdravlje i razvoj, koje su posljedica nedostatka iskustva, nedostatka svijesti o postojećim ili mogućim opasnostima ili činjenice da još uvijek nisu u potpunosti psihofizički zreli, a poslovi koji će vjerojatno predstavljati posebne opasnosti u smislu navedenog uključuju:

1) štetno izlaganje fizikalnim, biološkim i kemijskim štetnostima utvrđenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio

2) poslove, postupke i rad utvrđene u Prilogu 2. ovoga Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(2) Radi zaštite zdravlja i razvoja, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima:

1) koji su prema propisima zaštite na radu utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada

2) koji su prema posebnim propisima utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje štetni te se obavljaju u skraćenom radnom vremenu ili se vrijeme njihovog obavljanja računa kao staž osiguranja s povećanim trajanjem

3) koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti; koji uključuju štetno izlaganje agensima koji su otrovni, kancerogeni, koja uzrokuju nasljedna genetska oštećenja ili štete nerođenom djetetu, ili koji na bilo koji način dugotrajno utječu na ljudsko zdravlje; koji obuhvaćaju štetno izlaganje zračenju; koji obuhvaćaju opasnost od nesretnih slučajeva za koje se može pretpostaviti da ih maloljetnik ne može prepoznati ili izbjeći uslijed njegove nedostatne pozornosti na sigurnost, ili nedostatka iskustva ili obuke; kod kojih postoji opasnost za život zbog izloženosti ekstremnoj hladnoći ili toplini; kod kojih postoji opasnost od buke ili vibracija štetnih po zdravlje; proizvodnje i rukovanja napravama, pirotehničkim sredstvima i drugim predmetima koji sadrže eksplozive; koji uključuju rad sa bijesnim, otrovanim i otrovnim životinjama; klanja životinja u industrijskim razmjerima; koji obuhvaćaju rukovanje opremom za proizvodnju, skladištenje ili korištenje stlačenih, tekućih ili otopljenih plinova; koji uključuju rad s bačvama, cisternama, rezervoarima ili staklenkama koje sadrže kemijske agense navedene u stavku 1. ovoga članka; kod kojih postoji opasnost od rušenja građevina; kod kojih postoji opasnost od visokonaponskog elektriciteta; čiji tempo određuju strojevi, a obuhvaća plaćanje prema rezultatu

4) na pomorskim ribarskim plovilima, ako je mlađi od šesnaest godina, osim maloljetnika s petnaest i starijeg od petnaest godina koji je završio obvezno osnovno obrazovanje i pohađa strukovno srednjoškolsko obrazovanje.

(3) Iznimno od stavka 2. podstavka 1. ovoga članka, na poslovima s posebnim uvjetima rada može se zaposliti maloljetnik koji je završio stručno srednjoškolsko obrazovanje za te poslove, ako za njih ispunjava i ostale propisane uvjete i ako mu je utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje tih poslova na način propisan posebnim podzakonskim propisom koji uređuje utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika.

(4) U okolnostima iz stavka 3. ovoga članka, maloljetnik smije obavljati poslove s posebnim uvjetima rada isključivo pod nadzorom ovlaštene osobe poslodavca.

Članak 4.

Radi zaštite ćudoređa, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima i noćnim klubovima, kao i na drugim poslovima koji bi mogli ugroziti njegovo ćudoređe.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (»Narodne novine«, broj 62/10).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/105

Urbroj: 524-03-01-01/1-15-13

Zagreb, 12. kolovoza 2015.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 94/16

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/04

Urbroj: 523-03-01-01/1-16-18

Zagreb, 4. listopada 2016.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 109/19

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/13

Urbroj: 524-03-01-01/2-19-16

Zagreb, 7. studenoga 2019.

 

 

PRILOG 1.   FIZIKALNE, BIOLOŠKE I KEMIJSKE ŠTETNOSTI (NN 94/16)

1. Fizikalne štetnosti

1.1. Ionizirajuće zračenje

1.2. Atmosfera visokog tlaka (poslovi u posudama pod tlakom, ronjenje i slično)

2. Biološke štetnosti (agensi)

Biološki agensi rizičnih skupina 3. i 4. prema Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu:

2.1. Biološki agens iz skupine 3. je onaj koji može uzrokovati tešku bolest kod ljudi i predstavlja ozbiljnu opasnost za radnike; može predstavljati rizik od širenja u okolinu, ali obično postoji djelotvorna profilaksa ili liječenje.

2.2. Biološki agens iz skupine 4. je onaj koji uzrokuje tešku bolest kod ljudi i predstavlja ozbiljnu opasnost za radnike; može predstavljati veliki rizik od širenja u okolinu, obično nema djelotvorne profilakse ili liječenja.

3. Kemijske štetnosti (opasne kemikalije)

3.1. Tvari i smjese koje udovoljavaju kriterijima za razvrstavanje utvrđenima Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u jednom ili više sljedećih razreda i kategorija opasnosti s jednom ili više sljedećih oznaka upozorenja:

– akutna toksičnost, 1., 2. ili 3. kategorija (H300, H310, H330, H301, H311, H331),

– nadraživanje kože, kategorija 1.A, 1.B ili 1.C (H314),

– zapaljivi plin, 1. ili 2. kategorija (H220, H221);

– zapaljivi aerosoli, 1. kategorija (H222);

– zapaljiva tekućina, 1. ili 2. kategorija (H224, H225);

– eksplozivi, kategorije »nestabilnih eksploziva« ili eksplozivi podrazreda 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. (H200, H201, H202, H203, H204, H205),

– samoreagirajuće tvari i smjese vrste A, B, C ili D (H240, H241, H242),

– organski peroksidi vrste A ili B (H240, H241),

– specifična toksičnost za ciljne organe nakon jednokratnog izlaganja, 1. ili 2. kategorija (H370, H371),

– specifična toksičnost za ciljne organe nakon ponavljanog izlaganja, 1. ili 2. kategorija (H372, H373),

– preosjetljivost dišnih putova, 1. kategorija, potkategorija 1.A ili 1.B (H334),

– preosjetljivost kože, 1. kategorija, potkategorija 1.A ili 1.B (H317),

– karcinogenost, kategorija 1.A, 1.B ili 2. (H350, H350i, H351),

– mutageni učinak na zametne stanice, kategorija 1.A, 1.B ili 2. (H340, H341),

– reproduktivna toksičnost kategorije 1.A ili 1.B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

3.2. Tvari i smjese iz Priloga I. Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima;

3.3. Olovo i njegovi spojevi ukoliko ljudski organizam može apsorbirati sredstva o kojima je riječ,

3.4. Azbest.

PRILOG 2.   POSLOVI, POSTUPCI I RAD

1. Postupci na radu iz Priloga I. Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima;

2. Poslovi proizvodnje i rukovanja napravama, pirotehničkim sredstvima i drugim predmetima koji sadrže eksplozive.

3. Poslovi koji uključuju rad s divljim, bijesnim, otrovanim i otrovnim životinjama.

4. Poslovi klanja životinja u industrijskim razmjerima.

5. Poslovi koji obuhvaćaju rukovanje opremom za proizvodnju, skladištenje ili korištenje stlačenih, tekućih ili otopljenih plinova.

6. Poslovi koji uključuju rad s bačvama, cisternama, rezervoarima ili staklenkama koje sadrže opasne kemikalije navedene u Prilogu 1. točka 3. ovoga Pravilnika.

7. Poslovi kod kojih postoji opasnost od rušenja građevina.

8. Poslovi kod kojih postoji opasnost od visokonaponskog elektriciteta.

9. Poslovi čiji tempo određuju strojevi, a obuhvaća plaćanje prema rezultatu.

10. Poslovi pri kojima su izloženi štetnom utjecaju buke i vibracija.

 

 

Copyright © Ante Borić