Baza je ažurirana 15.04.2024. 

zaključno sa NN 40/24

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU IZDAVANJA POTVRDE O PRIVREMENOJ NESPOSOBNOSTI ZA RAD

pročišćeni tekst NN 32/15, 39/15

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuje sadržaj i način izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad radnika i njezinom očekivanom trajanju.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Privremenu nesposobnost za rad radnik dokazuje potvrdom izdanom od strane nadležnog liječnika u skladu s posebnim propisima (u daljnjem tekstu: liječnička potvrda).

Članak 3. (NN 39/15)

Liječnička potvrda mora sadržavati sljedeće podatke:

1) naziv i adresu zdravstvene ustanove ili privatne ordinacije,

2) broj osobnog kartona radnika,

3) matični broj osigurane osobe,

4) ime i prezime, dan, mjesec i godinu rođenja te adresu radnika,

5) osobni identifikacijski broj građana,

6) uzrok privremene nesposobnosti za rad (bolest, povreda na radu, njega člana obitelji i slično),

7) izjavu nadležnog liječnika u skladu s posebnim propisima da je na temelju pregleda utvrdio da je radnik nesposoban za rad te da je radi toga potrebno bolovanje,

8) datum početka bolovanja i njegovo očekivano trajanje,

9) datum izdavanja liječničke potvrde,

10) potpis nadležnog liječnika u skladu s posebnim propisima i pečat zdravstvene ustanove ili privatne ordinacije.

Članak 4.

Liječnička potvrda može se izdati samo radniku osobno, a u slučaju smještaja radnika u zdravstvenu ustanovu, članovima uže obitelji radnika, skrbniku ili nadležnom centru za socijalnu skrb, uz predočenje potvrde da je radnik smješten u zdravstvenu ustanovu.

Članak 5.

Radi zaštite privatnosti radnika, liječničku potvrdu radnik, odnosno član njegove uže obitelji, skrbnik ili nadležni centar za socijalnu skrb dužan je dostaviti isključivo poslodavcu ili osobi iz članka 29. stavka 3. Zakona o radu.

Članak 6.

Članom uže obitelji radnika iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika smatraju se osobe iz članka 86. stavka 3. Zakona o radu.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad (»Narodne novine«, broj 74/10).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/14

Urbroj: 524-03-01-01/2-15-21

Zagreb, 9. ožujka 2015.

Copyright © Ante Borić