Baza je ažurirana 02.10.2023. 

zaključno sa NN 113/23

Objavljeno u NN 130/2017 (27.12.2017.):

 

Ministarstvo financija

Na temelju članka 23. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (»Narodne novine«, broj 119/16 i 113/17), ministar financija donosi

 

NAREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2017. GODINI

I.

U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini (»Narodne novine«, broj 11/17 i 38/17), u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA, u podtočki 1.1. Opći prihodi i primici te namjenski prihodi, u podtočki 1.1.6. Novčane kazne i troškovi postupka, iza brojčane oznake vrste prihoda 6114 dodaje se brojčana oznaka:

 

– 6122

Prihodi od ugovornih kazni.

 

 

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.5. Pomoći i podtočki 1.5.2. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna, iza brojčane oznake vrste prihoda 7285 i podvrste 124 dodaje se brojčana oznaka s podvrstom:

 

– 7285

132

Zajednička sredstva parkova Hrvatske.

 

 

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.8. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava, iza brojčane oznake vrste prihoda 4472 dodaje se brojčana oznaka:

 

– 4480

Prisilna naplata predujma odgovornih osoba po zahtjevu trgovačkog suda koju obavlja Porezna uprava,

 

 

a iza brojčane oznake 4480 brojčana oznaka koja je u primjeni od 1. siječnja 2018. godine:

 

– 4499

Prisilna naplata upravno kaznene mjere po zahtjevu AZTN-a koju obavlja Porezna uprava.

 

 

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.8.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«, riječi: »od 4200 do 4472« zamjenjuju se riječima: »od 4200 do 4480«, a od 1. siječnja 2018. godine riječima »od 4200 do 4499«.

II.

U glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI u točki 2. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, od 1. siječnja 2018. godine, iza podtočke 2.9.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« brišu se podtočke 2.10. Porez i prirez na dohodak po osnovi kamata na štednju i 2.11. Privremeni račun poreza i prireza na dohodak po osnovi kamata na štednju.

U istoj glavi u točki 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 3.1. Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, u podtočki 3.1.1. Brojčane oznake za vrstu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak temeljem JOPPD izvješća, ispred brojčane oznake 1880 dodaje se brojčana oznaka koja je u primjeni od 1. siječnja 2018. godine:

 

– 1490

Porez i prirez na dohodak po osnovi kamata na štednju.

 

 

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 3.1.1.1. Brojčane oznake za vrstu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, od 1. siječnja 2018. godine, riječi: »od 1880 do 1945« zamjenjuju se riječima: »od 1490 do 1945«.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 3.1.2. Brojčane oznake za vrstu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, iza brojčane oznake 1511 dodaje se brojčana oznaka koja je u primjeni od 1. siječnja 2018. godine:

 

– 1538

Privremeni porez i prirez na dohodak po osnovi kamata na štednju.

 

 

U istoj glavi podtočke 3.1. Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak i 3.2. Porez i prirez na dohodak za uplatu temeljem JOPPD izvješća temeljem rješenja o ovrsi od 1. siječnja 2018. godine postaju podtočke 4.1. Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak i 4.2. Porez i prirez na dohodak za uplatu temeljem JOPPD izvješća temeljem rješenja o ovrsi.

Od 1. siječnja 2018. godine, dosadašnje podtočke 3.3. do 3.23. postaju podtočke 3.1. do 3.21.

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 3.4. Prihod od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te zakupa za ribnjake, iza LUKAČA dodaje se LUMBARDA, iza MARIJANACA dodaje se MARINA a iza PRIBISLAVCA dodaje se PRIMOŠTEN.

 

IBAN

Grad/Općina

HR7810010051760064415

LUMBARDA

HR2610010051725864412

MARINA

HR5910010051735764414

PRIMOŠTEN

 

 

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 3.11. Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina, iza NAŠICA dodaje se NEDELIŠĆE.

 

IBAN

Grad/Općina

HR6310010051727929458

NEDELIŠĆE

 

 

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 3.15. Naknada za koncesiju za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja, iza SALIJA dodaje se STARIGRAD.

 

IBAN

Grad/Općina

HR6110010051741629580

STARIGRAD

 

 

U istoj glavi u točki 4. ZAJEDNIČKI PRIHOD, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA iza podtočke 4.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« dodaju se podtočke:

»4.2. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini

Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište:

 

IBAN

Grad/Općina

HR1910010051745629355

TOMPOJEVCI

 

 

4.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate na račun zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini u polje »model« upisuju broj modela »HR67« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. U nastavku mogu i ne moraju biti upisani podatak drugi odnosno treći, a ako su upisani, nisu pod kontrolom.«

U istoj glavi i istoj točki, od 1. siječnja 2018. godine, dosadašnje podtočke 4.1. i 4.2. postaju podtočke 4.3. i 4.4.

III.

U glavi VII. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE u točki 1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA u podtočki 1.1. Članarina turističkim zajednicama, iza BAŠKE VODE dodaje se BEDEKOVČINA, iza KARLOVCA dodaje se KAROJBA, iza SUĆURAJA dodaje se SUHOPOLJE, iza SVETOG IVANA ZELINE dodaje se SVETI KRIŽ ZAČRETJE, iza ŠANDROVCA dodaje se ŠESTANOVAC a iza VRGORCA dodaju se VRHOVINE.

 

IBAN

Grad/Općina

HR9210010051701127157

BEDEKOVČINA

HR7210010051759627150

KAROJBA

HR5910010051742427150

SUHOPOLJE

HR7210010051743027152

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

HR5010010051744327154

ŠESTANOVAC

HR0710010051751227150

VRHOVINE

 

 

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.2. Boravišna pristojba, iza JAKOVLJA dodaje se JALŽABET a iza SUĆURAJA dodaje se SUHOPOLJE.

 

IBAN

Grad/Općina

HR5010010051716504741

JALŽABET

HR4310010051742404740

SUHOPOLJE

 

 

IV.

U glavi VIII. ZAJEDNIČKE ODREDBE u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, od 1. siječnja 2018. godine mijenja se podtočka 9.2. i glasi:

»9.2. Fina izvršava naloge za povrat odnosno preknjiženje s računa državnog proračuna, računa za uplatu javnih prihoda i računa Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje – obvezno zdravstveno osiguranje (za prihode za koje analitičku evidenciju obavlja Porezna uprava), a ovjeravaju ih i potpisuju ovlašteni službenici Porezne uprave.

Ako na računu zajedničkog prihoda proračuna nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata, nedostajuća sredstva namiruju se na teret računa državnog proračuna. Sredstva korištena za izvršenje povrata na računu zajedničkog prihoda proračuna, vraćaju se na račun državnog proračuna iz prvoga priljeva sredstava na račun zajedničkog prihoda proračuna. Ako u roku od 90 dana ne bude dovoljno priljeva na račun, Fina za nedostajuća sredstva ispostavlja naloge za povrat na teret računa proračuna i dostavlja kreditnoj instituciji na izvršenje. Ako nema raspoloživih sredstava na računu proračuna, kreditna institucija nalog vraća Fini.

Za vraćeni nalog Fina, nakon 7 dana, ponavlja postupak i dostavlja u kreditnu instituciju na izvršenje. Ako nema raspoloživih sredstava na računu proračuna kreditna institucija nalog vraća Fini koja dostavlja nalog nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave na izvršenje i o tome obavještava Ministarstvo financija, Državnu riznicu. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave treba izvršiti nalog u roku od 15 kalendarskih dana.

Ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvrši nalog u roku od 15 kalendarskih dana, Fina o tome obavještava Ministarstvo financija. Nakon zaprimljene obavijesti Ministarstvo financija će obustaviti isplate iz državnog proračuna te provesti prijeboj do namirenja duga, a ako za pojedinu jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave nema nikakvih isplata iz državnog proračuna, pokrenuti ovršni postupak.

Nalozi za povrat odnosno preknjiženje koji glase na teret računa proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave, za one jedinice koje su temeljem suglasnosti ministra financija ovlastile Poreznu upravu za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe županijskih i gradskih/općinskih poreza, a koje ovjeravaju i potpisuju ovlašteni službenici Porezne uprave, dostavljaju se mjerodavnim Fininim jedinicama. Nalozi koji se iniciraju u informacijskom sustavu Porezne uprave, dostavljaju se Fini, Sektoru usluga za državu, Centru podrške sustavu riznice, koji sve prikupljene naloge za povrat odnosno preknjiženje dostavlja kreditnoj instituciji na izvršenje.

Ako na računu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nema dovoljno sredstava za izvršenje naloga, kreditna institucija vraća nalog Fini, a Fina vraćeni nalog dostavlja Poreznoj upravi.

Sredstva za povrate izvršene s računa HR7610010051700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje Fina namiruje na teret računa državnog proračuna. Kada, na temelju ispravka obračuna po osiguranicima, obvezni mirovinski fond vrati sredstva na račun HR7610010051700036001 Fina će izvršiti prijenos tih sredstava u korist računa državnog proračuna.«

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 9.3. pod rednim brojem:

– 1. Prihodi državnog proračuna, iza brojčane oznake 4472 dodaje se 4480, a od 1. siječnja 2018. godine, iza brojčane oznake 4480 dodaje se 4499.

– 5. Zajednički prihodi proračuna, iza riječi »porez na dohodak i prirez porezu na dohodak«, od 1. siječnja 2018. godine, brišu se zarez i riječi: »porez i prirez na dohodak po osnovi kamata na štednju, privremeni račun poreza i prireza na dohodak po osnovi kamata na štednju«.

V.

Mijenja se Prilog 1 – POPIS RAČUNA PRORAČUNA, Prilog 3 – POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE, državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (brojčana oznaka 4499 u primjeni je od 1. siječnja 2018. godine) i Prilog 4 – POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA (od 1. siječnja 2018. godine računi HRxx100100517…1200K Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak i HR5110010051700012007 Porez i prirez na dohodak za uplatu obveza temeljem JOPPD izvješća temeljem rješenja o ovrsi, sa svim pripadajućim brojčanim oznakama vrste prihoda, prelaze iz točke 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH I GRADSKIH/OPĆINSKIH PRORAČUNA u točku 4. ZAJEDNIČKI PRIHODI ŽUPANIJSKIH I GRADSKIH/OPĆINSKIH PRORAČUNA. Brojčane oznake vrste poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak 1490 i 1538 također su u primjeni su od 1. siječnja 2018. godine).

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/17-01/04

Urbroj: 513-05-03-17-8

Zagreb, 15. prosinca 2017.

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

 

Naziv županije/ grada/općine

IBAN

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

 

III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

(sjedište u Sisku)

GLINA

HR1823900011812100003

121

GLINA

LEKENIK

HR8123900011822800006

228

SISAK

 

XII. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Slavonskom Brodu)

SLAVONSKI BROD

HR9123400091839600002

396

SLAVONSKI BROD

 

XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Zadru)

GALOVAC

HR5323900011857100001

571

ZADAR

 

XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Šibeniku)

KNIN

HR5224070001819600001

196

KNIN

 

 

PRILOG 3

POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE (državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

 

Brojčana oznaka vrste prihoda

Model

HR23

HR24

HR26

HR27

HR28

HR29

HR62

HR63

HR64

HR65

HR68

A. Vlastiti prihodi Državnoga proračuna

4480

HR68

4499

HR68

6122

HR64

 

 

PRILOG 4

POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA

A. ZAJEDNIČKI PRIHODI PRORAČUNA

4. ZAJEDNIČKI PRIHOD ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH/OPĆINSKIH PRORAČUNA

 

Račun/naziv računa

Brojčana oznaka vrste prihoda (iz polja »poziv na broj«)

Model

HR05

HR67

HR68

HRxx100100517…1200K

Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak

1490

P3 – oznaka izvješća JOPPD

-

HR68

1538

-

-

HR68

HRxx100100517…2935K Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini

-

-

HR67

-

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić