Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

Objavljeno u NN 124/2017 (13.12.2017.):

 

Hrvatski sabor

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. studenoga 2017. godine.

Klasa: 011-01/17-01/104

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 7. prosinca 2017.

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

 

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2019. i 2020. godinu sastoji se od:

 

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

IZVRŠENJE 2016.

PLAN 2017.

PRORAČUN ZA 2018.

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019.

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020.

PRIHODI POSLOVANJA

116.397.924.576

121.013.261.363

128.230.583.232

132.520.007.309

136.477.120.067

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

450.179.758

560.395.000

799.540.868

805.217.454

837.231.928

UKUPNI PRIHODI

116.848.104.334

121.573.656.363

129.030.124.100

133.325.224.763

137.314.351.995

RASHODI POSLOVANJA

117.175.321.314

124.362.281.213

129.313.982.612

131.234.856.514

132.088.556.023

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

3.062.194.190

4.027.258.356

4.034.826.487

4.154.234.349

3.559.243.099

UKUPNI RASHODI

120.237.515.503

128.389.539.569

133.348.809.099

135.389.090.863

135.647.799.122

RAZLIKA VIŠAK / MANJAK

-3.389.411.169

-6.815.883.204

-4.318.684.999

-2.063.866.100

1.666.552.873

 

 

 

B. RAČUNA FINANCIRANJA

 

IZVRŠENJE 2016.

PLAN 2017.

PRORAČUN ZA 2018.

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019.

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

18.293.153.741

35.277.295.246

23.685.377.863

27.246.882.961

23.175.949.843

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

18.599.084.037

29.289.767.605

19.366.692.864

25.183.016.861

24.842.502.716

PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE

6.400.267.229

2.102.994.141

2.246.890.743

0

0

PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU

-2.704.925.764

-1.274.638.578

-2.246.890.743

0

0

NETO FINANCIRANJE

3.389.411.169

6.815.883.204

4.318.684.999

2.063.866.100

-1.666.552.873

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

0

0

 

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u državnom proračunu za 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

 

Razred

Skupina

Pod­skupina

Izvor

Naziv prihoda

Izvršenje 2016.

Plan 2017.

Proračun za 2018.

Projekcija proračuna za 2019.

Projekcija proračuna za 2020.

6

 

 

 

PRIHODI POSLOVANJA

116.397.924.576

121.013.261.363

128.230.583.232

132.520.007.309

136.477.120.067

 

61

 

 

Prihodi od poreza

71.691.496.599

72.793.220.274

75.304.421.406

77.814.703.612

80.458.480.617

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

74.645.528.894

77.355.610.709

79.987.076.327

 

 

 

41

Prihodi od igara na sreću

 

 

436.892.512

449.092.903

461.404.290

 

 

 

43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

222.000.000

10.000.000

10.000.000

 

 

611

 

Porez i prirez na dohodak

2.231.999.100

2.026.519.737

 

 

 

 

 

612

 

Porez na dobit

7.187.976.611

7.165.103.284

8.316.001.742

 

 

 

 

613

 

Porezi na imovinu

184.139.864

59.621.777

 

 

 

 

 

614

 

Porezi na robu i usluge

61.665.999.802

63.118.706.715

66.564.588.547

 

 

 

 

615

 

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

404.876.433

423.268.761

423.831.117

 

 

 

 

616

 

Ostali prihodi od poreza

16.504.789

 

 

 

 

 

62

 

 

Doprinosi

22.194.306.700

23.085.639.983

24.253.311.879

25.201.560.135

26.105.286.962

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

22.122.435.613

22.990.452.013

23.817.939.765

 

 

 

23

Doprinosi za zapošljavanje

 

 

2.130.876.266

2.211.108.122

2.287.347.197

 

 

622

 

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

20.229.501.780

21.048.341.946

22.122.435.613

 

 

 

 

623

 

Doprinosi za zapošljavanje

1.964.804.921

2.037.298.037

2.130.876.266

 

 

 

63

 

 

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

7.792.129.094

11.174.359.299

13.803.359.335

14.624.211.622

15.051.524.370

 

 

 

51

Pomoći EU

 

 

372.285.328

327.311.219

348.106.931

 

 

 

52

Ostale pomoći

 

 

224.417.374

255.438.772

234.147.877

 

 

 

53

Inozemne darovnice

 

 

27.793.000

22.806.000

2.806.000

 

 

 

55

Refundacije iz pomoći EU

 

 

2.250.060.502

2.501.510.287

2.593.723.650

 

 

 

56

Fondovi EU

 

 

10.790.988.238

11.448.304.874

11.833.182.442

 

 

 

57

Ostali programi EU

 

 

137.814.893

68.840.470

39.557.470

 

 

631

 

Pomoći od inozemnih vlada

233.721.172

94.739.099

9.127.475

 

 

 

 

632

 

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

7.419.916.139

10.927.989.697

13.610.966.381

 

 

 

 

633

 

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

51.221.216

56.535.338

56.072.443

 

 

 

 

634

 

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostalih subjekata unutar općeg proračuna

58.379.933

70.640.165

64.482.138

 

 

 

 

636

 

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

28.512.441

4.200.000

25.389.989

 

 

 

 

638

 

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

378.194

18.555.000

 

 

 

 

 

639

 

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

 

1.700.000

37.320.909

 

 

 

64

 

 

Prihodi od imovine

3.408.252.015

2.722.022.678

2.640.348.467

2.457.304.383

2.404.516.860

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

2.353.900.690

2.232.590.028

2.201.730.913

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

15.096.787

15.241.303

14.743.310

 

 

 

42

Prihodi od spomeničke rente

 

 

40.000.000

40.000.000

40.000.000

 

 

 

43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

231.350.990

169.473.052

148.042.637

 

 

641

 

Prihodi od financijske imovine

1.929.411.847

1.234.670.558

1.381.927.100

 

 

 

 

642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

1.445.827.514

1.455.508.650

1.232.774.479

 

 

 

 

643

 

Prihodi od kamata za dane zajmove

33.012.655

31.843.470

25.646.888

 

 

 

65

 

 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

3.870.071.694

3.499.702.963

3.703.238.820

3.727.549.926

3.745.066.460

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

1.254.701.931

1.354.333.242

1.442.115.704

 

 

 

43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

2.448.536.889

2.373.216.684

2.302.950.756

 

 

651

 

Upravne i administrativne pristojbe

495.747.773

504.188.927

593.155.096

 

 

 

 

652

 

Prihodi po posebnim propisima

3.374.323.921

2.995.514.036

3.110.083.724

 

 

 

66

 

 

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija

1.196.286.125

1.253.543.704

1.477.809.862

1.564.374.070

1.499.976.003

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

1.289.125.157

1.373.441.638

1.310.645.869

 

 

 

61

Donacije

 

 

182.302.705

184.243.232

183.491.934

 

 

 

63

Inozemne donacije

 

 

6.382.000

6.689.200

5.838.200

 

 

661

 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

1.124.863.788

1.211.261.114

1.289.125.157

 

 

 

 

663

 

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

71.422.337

42.282.590

188.684.705

 

 

 

67

 

 

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

5.661.735.618

5.886.143.400

6.474.043.133

6.544.614.223

6.614.143.473

 

 

 

43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

6.474.043.133

6.544.614.223

6.614.143.473

 

 

673

 

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

5.661.735.618

5.886.143.400

6.474.043.133

 

 

 

68

 

 

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

583.646.730

598.629.062

574.050.330

585.689.338

598.125.322

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

569.710.395

581.864.765

594.453.866

 

 

 

43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

4.339.935

3.824.573

3.671.456

 

 

681

 

Kazne i upravne mjere

530.238.835

580.868.641

557.019.123

 

 

 

 

683

 

Ostali prihodi

53.407.895

17.760.421

17.031.207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

7

 

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

450.179.758

560.395.000

799.540.868

805.217.454

837.231.928

 

71

 

 

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

72.570.118,00

40.000.000

50.207.110

52.207.317

54.207.113

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

47.130.472

49.044.390

51.128.640

 

 

 

71

Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.

 

 

3.076.638

3.162.927

3.078.473

 

 

711

 

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

72.393.034

39.800.000

50.000.000

 

 

 

 

712

 

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine

177.084

200.000

207.110

 

 

 

72

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

346.322.258

459.320.000

565.258.758

572.935.137

602.949.815

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

349.011.683

359.025.267

368.952.780

 

 

 

71

Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.

 

 

216.247.075

213.909.870

233.997.035

 

 

721

 

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

339.785.594

320.000.000

440.000.000

 

 

 

 

722

 

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

890.714

136.500.000

122.090.797

 

 

 

 

723

 

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

5.410.253

2.000.000

3.000.000

 

 

 

 

724

 

Prihodi od podaje knjiga, umjetničkih dijela i ostalih izložbenih vrijednosti

1.535

 

 

 

 

 

 

725

 

Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada

234.164

120.000

167.961

 

 

 

 

726

 

Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine

 

700.000

 

 

 

 

73

 

 

Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

158.492

 

 

 

 

 

 

731

 

Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

158.492

 

 

 

 

 

74

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

31.128.890

61.075.000

184.075.000

180.075.000

180.075.000

 

 

 

71

Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.

 

 

184.075.000

180.075.000

180.075.000

 

 

741

 

Prihodi od prodaje zaliha

31.128.890

61.075.000

184.075.000

 

 

 

 

 

RASHODI POSLOVANJA

 

Razred

Skupina

Podskupina

Izvor

Naziv rashoda

Izvršenje 2016.

Plan 2017.

Proračun za 2018.

Projekcija proračuna za 2019.

Projekcija proračuna za 2020.

3

 

 

 

Rashodi poslovanja

117.175.321.314

124.362.281.213

129.313.982.612

131.234.856.514

132.088.556.023

 

31

 

 

Rashodi za zaposlene

25.829.272.737

26.503.206.525

27.940.267.338

28.188.614.343

28.486.838.350

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

22.751.936.667

22.891.676.334

23.152.656.214

 

 

 

12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

59.911.270

65.320.470

65.364.043

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

294.450.000

305.500.000

323.100.000

 

 

 

23

Doprinosi za zapošljavanje

 

 

167.256.000

170.201.000

172.080.200

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

373.775.866

378.400.969

378.605.958

 

 

 

43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

3.891.520.990

3.939.737.567

3.955.876.913

 

 

 

51

Pomoći EU

 

 

27.271.037

26.904.600

25.136.419

 

 

 

52

Ostale pomoći

 

 

51.396.838

53.525.784

55.198.511

 

 

 

53

Inozemne darovnice

 

 

192.000

192.000

192.000

 

 

 

55

Refundacije iz pomoći EU

 

 

10.711.946

6.508.871

5.566.860

 

 

 

56

Fondovi EU

 

 

303.078.308

341.694.737

344.428.288

 

 

 

57

Ostali programi EU

 

 

2.636.523

2.872.030

2.868.530

 

 

 

61

Donacije

 

 

2.493.393

2.446.781

2.131.214

 

 

 

63

Inozemne donacije

 

 

3.636.500

3.633.200

3.633.200

 

 

311

 

Plaće (Bruto)

21.043.148.544

21.752.955.721

23.129.331.950

 

 

 

 

312

 

Ostali rashodi za zaposlene

920.670.352

733.933.128

603.824.363

 

 

 

 

313

 

Doprinosi na plaće

3.865.453.841

4.016.317.676

4.207.111.025

 

 

 

32

 

 

Materijalni rashodi

11.135.221.732

12.525.464.785

13.152.621.267

12.934.528.743

13.267.143.926

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

6.645.576.039

6.568.282.342

6.851.722.709

 

 

 

12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

206.291.168

185.553.135

178.576.862

 

 

 

13

Sredstva učešća za zajmove

 

 

1.397.000

625.995

 

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

91.520.000

91.220.000

92.370.000

 

 

 

23

Doprinosi za zapošljavanje

 

 

54.252.000

59.375.000

58.703.800

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

666.470.320

675.696.137

671.755.847

 

 

 

41

Prihodi od igara na sreću

 

 

1.789.632

1.871.957

2.023.374

 

 

 

43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

4.131.891.416

4.145.369.642

4.180.479.153

 

 

 

51

Pomoći EU

 

 

134.768.578

87.131.668

76.519.232

 

 

 

52

Ostale pomoći

 

 

81.560.208

82.886.920

81.562.022

 

 

 

53

Inozemne darovnice

 

 

2.966.000

1.959.000

1.959.000

 

 

 

55

Refundacije iz pomoći EU

 

 

54.203.552

28.614.017

24.835.018

 

 

 

56

Fondovi EU

 

 

725.242.425

713.556.071

720.155.779

 

 

 

57

Ostali programi EU

 

 

27.476.220

16.253.940

15.813.690

 

 

 

61

Donacije

 

 

159.018.881

159.135.982

159.469.073

 

 

 

63

Inozemne donacije

 

 

2.739.500

3.050.000

2.200.000

 

 

 

71

Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.

 

 

65.948.102

108.240.101

146.058.367

 

 

 

81

Namjenski primici od zaduživanja

 

 

69.172.600

4.065.000

2.940.000

 

 

 

83

Namjenski primici od inozemnog zaduživanja

 

 

30.337.626

1.641.836

 

 

 

321

 

Naknade troškova zaposlenima

1.043.112.797

1.132.603.625

1.280.748.722

 

 

 

 

322

 

Rashodi za materijal i energiju

3.871.588.944

3.807.824.014

4.285.163.534

 

 

 

 

323

 

Rashodi za usluge

5.366.425.025

6.542.470.604

6.683.067.890

 

 

 

 

324

 

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

61.101.055

72.170.113

88.373.167

 

 

 

 

329

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

792.993.912

970.396.429

815.267.954

 

 

 

34

 

 

Financijski rashodi

10.649.692.537

10.633.277.636

9.917.227.383

9.052.688.805

7.487.965.737

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

9.896.697.141

9.032.043.146

7.467.553.666

 

 

 

12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

654

1.919

3.791

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

1.160.000

1.160.000

1.160.000

 

 

 

23

Doprinosi za zapošljavanje

 

 

1.619.000

1.600.000

1.571.000

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

10.464.216

10.366.172

10.174.054

 

 

 

41

Prihodi od igara na sreću

 

 

70.000

70.000

70.000

 

 

 

43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

6.651.315

6.772.675

6.750.061

 

 

 

51

Pomoći EU

 

 

338.800

389.028

390.473

 

 

 

52

Ostale pomoći

 

 

174.664

177.452

176.009

 

 

 

53

Inozemne darovnice

 

 

5.000

55.000

55.000

 

 

 

56

Fondovi EU

 

 

5.000

11.800

22.000

 

 

 

61

Donacije

 

 

34.393

35.113

34.683

 

 

 

63

Inozemne donacije

 

 

6.000

6.000

5.000

 

 

 

83

Namjenski primici od inozemnog zaduživanja

 

 

1.200

500

 

 

 

341

 

Kamate za izdane vrijednosne papire

8.955.626.516

9.199.119.366

8.570.238.571

 

 

 

 

342

 

Kamate za primljene kredite i zajmove

1.384.298.435

1.110.701.872

1.055.788.348

 

 

 

 

343

 

Ostali financijski rashodi

309.767.586

323.456.398

291.200.464

 

 

 

35

 

 

Subvencije

6.087.415.752

6.516.552.752

6.555.043.538

6.720.846.887

6.547.053.170

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

2.238.273.701

2.307.364.801

2.326.775.834

 

 

 

12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

945.588.175

741.066.591

447.840.910

 

 

 

23

Doprinosi za zapošljavanje

 

 

243.768.000

252.589.000

263.925.604

 

 

 

43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

114.420.025

114.420.175

112.420.075

 

 

 

51

Pomoći EU

 

 

16.349.700

17.602.200

18.354.825

 

 

 

55

Refundacije iz pomoći EU

 

 

2.105.836.375

2.392.863.245

2.491.947.620

 

 

 

56

Fondovi EU

 

 

855.177.262

894.622.125

885.788.302

 

 

 

57

Ostali programi EU

 

 

255.000

318.750

 

 

 

 

81

Namjenski primici od zaduživanja

 

 

35.375.300

 

 

 

 

351

 

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

993.133.163

935.038.150

1.397.671.890

 

 

 

 

352

 

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5.094.282.590

2.648.844.764

2.189.803.011

 

 

 

 

353

 

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici

 

2.932.669.838

2.967.568.637

 

 

 

36

 

 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

13.393.137.753

15.686.970.701

16.499.390.512

17.820.409.063

18.750.013.621

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

11.664.821.892

11.849.650.614

12.117.124.088

 

 

 

12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

424.108.512

626.832.851

604.583.454

 

 

 

13

Sredstva učešća za zajmove

 

 

332.440

509.925

 

 

 

 

23

Doprinosi za zapošljavanje

 

 

131.237.000

136.996.000

153.442.820

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

113.678

117.035

115.043

 

 

 

41

Prihodi od igara na sreću

 

 

9.503.948

9.601.797

9.600.536

 

 

 

42

Prihodi od spomeničke rente

 

 

17.000.000

17.000.000

17.000.000

 

 

 

43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

329.582.635

160.980.478

152.290.039

 

 

 

51

Pomoći EU

 

 

118.022.681

137.451.162

161.722.779

 

 

 

52

Ostale pomoći

 

 

5.143.656

3.749.446

4.266.216

 

 

 

55

Refundacije iz pomoći EU

 

 

53.465.272

61.702.272

62.202.272

 

 

 

56

Fondovi EU

 

 

3.740.595.261

4.797.860.090

5.464.381.624

 

 

 

57

Ostali programi EU

 

 

3.805.900

7.262.750

3.284.750

 

 

 

81

Namjenski primici od zaduživanja

 

 

 

8.025.000

 

 

 

 

83

Namjenski primici od inozemnog zaduživanja

 

 

1.657.637

2.669.643

 

 

 

361

 

Pomoći inozemnim vladama

25.150.161

25.632.960

25.118.424

 

 

 

 

362

 

Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

3.222.730.644

3.318.088.411

3.669.903.366

 

 

 

 

363

 

Pomoći unutar općeg proračuna

7.873.683.893

9.266.274.234

8.223.388.442

 

 

 

 

366

 

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

190.212.026

420.156.526

485.549.479

 

 

 

 

368

 

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

2.081.361.029

2.325.263.970

3.422.531.272

 

 

 

 

369

 

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

 

331.554.600

672.899.529

 

 

 

37

 

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

45.002.133.730

46.128.723.266

47.776.230.630

48.861.619.747

49.975.837.433

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

24.232.061.027

24.616.820.103

24.919.228.612

 

 

 

12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

15.983.134

27.083.511

30.802.564

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

21.524.445.967

22.339.057.667

23.145.503.008

 

 

 

23

Doprinosi za zapošljavanje

 

 

1.424.162.000

1.413.487.000

1.386.987.000

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

2.760.158

2.794.167

2.766.253

 

 

 

41

Prihodi od igara na sreću

 

 

6.949.775

7.143.291

7.338.569

 

 

 

43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

223.843.878

124.975.533

124.758.849

 

 

 

51

Pomoći EU

 

 

12.320.463

12.735.661

16.106.702

 

 

 

52

Ostale pomoći

 

 

1.131.615

1.143.960

1.136.881

 

 

 

56

Fondovi EU

 

 

322.252.176

306.086.650

330.911.300

 

 

 

61

Donacije

 

 

2.620.437

2.592.204

2.597.695

 

 

 

71

Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.

 

 

7.000.000

7.000.000

7.000.000

 

 

 

81

Namjenski primici od zaduživanja

 

 

700.000

700.000

700.000

 

 

371

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

32.986.070.717

33.641.778.000

34.589.763.333

 

 

 

 

372

 

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

12.016.063.014

12.486.945.266

13.186.467.297

 

 

 

38

 

 

Ostali rashodi

5.078.447.072

6.368.085.548

7.473.201.944

7.656.148.926

7.573.703.786

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

2.918.112.308

2.978.622.054

2.929.962.014

 

 

 

12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

515.160.415

504.602.966

476.574.562

 

 

 

13

Sredstva učešća za zajmove

 

 

509.256

 

 

 

 

 

15

Proračunska pričuva

 

 

200.000.000

200.000.000

200.000.000

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

350.000

350.000

350.000

 

 

 

23

Doprinosi za zapošljavanje

 

 

24.552.000

18.605.000

18.865.000

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

4.625.861

4.770.828

4.661.131

 

 

 

41

Prihodi od igara na sreću

 

 

418.579.157

430.405.858

442.371.811

 

 

 

42

Prihodi od spomeničke rente

 

 

23.000.000

23.000.000

23.000.000

 

 

 

43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

111.358.301

46.777.309

45.349.920

 

 

 

51

Pomoći EU

 

 

32.987.333

34.738.545

40.064.693

 

 

 

52

Ostale pomoći

 

 

948.700

970.591

958.174

 

 

 

53

Inozemne darovnice

 

 

15.300.000

300.000

300.000

 

 

 

55

Refundacije iz pomoći EU

 

 

17.688.618

7.435.911

8.386.111

 

 

 

56

Fondovi EU

 

 

3.158.628.514

3.383.876.869

3.380.299.050

 

 

 

57

Ostali programi EU

 

 

29.818.000

20.485.000

2.337.500

 

 

 

61

Donacije

 

 

196.477

202.369

198.444

 

 

 

71

Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.

 

 

25.125

25.878

25.376

 

 

 

83

Namjenski primici od inozemnog zaduživanja

 

 

1.361.879

979.748

 

 

 

381

 

Tekuće donacije

1.783.477.215

2.061.213.945

2.172.463.112

 

 

 

 

382

 

Kapitalne donacije

214.451.992

375.237.273

504.351.574

 

 

 

 

383

 

Kazne, penali i naknade štete

261.312.125

266.501.509

272.320.327

 

 

 

 

384

 

Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna

909.386.195

 

 

 

 

 

 

385

 

Izvanredni rashodi

 

200.000.000

200.000.000

 

 

 

 

386

 

Kapitalne pomoći

1.909.819.545

3.465.132.821

4.324.066.931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4

 

 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

3.062.194.190

4.027.258.356

4.034.826.487

4.154.234.349

3.559.243.099

 

41

 

 

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

140.876.791

174.833.203

163.624.938

183.462.153

187.709.923

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

80.772.622

90.004.257

94.659.595

 

 

 

12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

3.315.943

1.485.969

1.553.785

 

 

 

13

Sredstva učešća za zajmove

 

 

5.000

 

 

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

8.000.000

8.000.000

8.000.000

 

 

 

23

Doprinosi za zapošljavanje

 

 

1.450.000

1.700.000

2.050.000

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

3.068.113

3.115.730

3.098.506

 

 

 

43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

23.413.360

23.093.902

27.642.395

 

 

 

51

Pomoći EU

 

 

152.126

169.523

198.922

 

 

 

52

Ostale pomoći

 

 

12.388.232

12.739.527

12.012.357

 

 

 

55

Refundacije iz pomoći EU

 

 

31.890

11.896

7.896

 

 

 

56

Fondovi EU

 

 

26.001.627

38.200.024

33.398.378

 

 

 

57

Ostali programi EU

 

 

1.310.000

1.125.000

1.380.000

 

 

 

61

Donacije

 

 

206.025

211.325

208.089

 

 

 

71

Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.

 

 

3.500.000

3.605.000

3.500.000

 

 

 

83

Namjenski primici od inozemnog zaduživanja

 

 

10.000

 

 

 

 

411

 

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

1.317.311

4.700.722

13.287.000

 

 

 

 

412

 

Nematerijalna imovina

139.559.481

170.132.481

150.337.938

 

 

 

42

 

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.575.898.199

3.355.659.373

3.262.502.028

3.346.627.213

2.895.942.432

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

1.192.637.940

1.469.826.136

1.494.271.793

 

 

 

12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

164.865.476

102.428.695

68.560.625

 

 

 

13

Sredstva učešća za zajmove

 

 

288.000

 

 

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

10.000.000

10.000.000

10.000.000

 

 

 

23

Doprinosi za zapošljavanje

 

 

9.081.000

18.780.990

19.517.000

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

208.469.665

224.723.690

170.253.491

 

 

 

43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

318.734.355

281.185.724

292.318.591

 

 

 

51

Pomoći EU

 

 

23.509.191

9.836.531

9.266.730

 

 

 

52

Ostale pomoći

 

 

70.788.042

98.959.287

78.260.700

 

 

 

53

Inozemne darovnice

 

 

9.330.000

20.300.000

300.000

 

 

 

55

Refundacije iz pomoći EU

 

 

7.858.671

4.282.913

686.711

 

 

 

56

Fondovi EU

 

 

791.593.643

718.246.152

457.850.604

 

 

 

57

Ostali programi EU

 

 

61.523.250

19.798.000

13.873.000

 

 

 

61

Donacije

 

 

16.133.774

18.018.777

17.252.958

 

 

 

71

Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.

 

 

245.889.021

197.240.318

179.530.229

 

 

 

81

Namjenski primici od zaduživanja

 

 

131.220.000

153.000.000

84.000.000

 

 

 

83

Namjenski primici od inozemnog zaduživanja

 

 

580.000

 

 

 

 

421

 

Građevinski objekti

896.685.644

1.256.368.641

878.303.340

 

 

 

 

422

 

Postrojenja i oprema

1.256.774.963

1.733.506.167

1.743.052.210

 

 

 

 

423

 

Prijevozna sredstva

316.162.636

148.086.914

308.045.587

 

 

 

 

424

 

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

8.111.732

15.144.848

12.822.976

 

 

 

 

425

 

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

121.613

613.000

691.510

 

 

 

 

426

 

Nematerijalna proizvedena imovina

98.041.612

201.939.803

319.586.405

 

 

 

43

 

 

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

932.231

4.552.000

3.569.437

3.583.439

3.544.344

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

101.000

101.000

71.000

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

107.642

110.821

108.935

 

 

 

43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

3.353.760

3.364.372

3.357.304

 

 

 

52

Ostale pomoći

 

 

7.035

7.246

7.105

 

 

431

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

932.231

4.552.000

3.569.437

 

 

 

44

 

 

Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine

135.928.964

157.532.000

155.813.715

165.827.985

165.819.190

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

108.600.000

118.600.000

118.600.000

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

370.190

381.295

374.608

 

 

 

43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

868.525

871.690

869.582

 

 

 

71

Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.

 

 

45.975.000

45.975.000

45.975.000

 

 

441

 

Rashodi za nabavu zaliha

135.928.964

157.532.000

155.813.715

 

 

 

45

 

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

208.558.004

334.681.780

449.316.369

454.733.559

306.227.210

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

99.320.623

112.148.713

109.563.988

 

 

 

12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

23.377.155

7.764.596

2.289.070

 

 

 

13

Sredstva učešća za zajmove

 

 

1.500.000

 

 

 

 

 

21

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

12.000.000

9.000.000

7.300.000

 

 

 

23

Doprinosi za zapošljavanje

 

 

3.373.000

6.675.000

1.840.000

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

25.889.235

80.406.097

75.675.353

 

 

 

43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

139.548.661

157.149.347

74.139.265

 

 

 

51

Pomoći EU

 

 

6.565.419

352.301

346.156

 

 

 

52

Ostale pomoći

 

 

878.384

1.278.559

569.902

 

 

 

55

Refundacije iz pomoći EU

 

 

264.178

91.162

91.162

 

 

 

56

Fondovi EU

 

 

101.448.924

57.480.603

12.751.000

 

 

 

57

Ostali programi EU

 

 

10.990.000

725.000

 

 

 

 

61

Donacije

 

 

1.599.325

1.600.681

1.599.778

 

 

 

71

Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.

 

 

20.061.465

20.061.500

20.061.536

 

 

 

83

Namjenski primici od inozemnog zaduživanja

 

 

2.500.000

 

 

 

 

451

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

197.718.524

318.091.538

433.998.727

 

 

 

 

452

 

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

8.337.985

11.658.667

8.369.774

 

 

 

 

453

 

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.877.592

3.087.700

2.920.000

 

 

 

 

454

 

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

623.902

1.843.875

4.027.868

 

 

 

 

 

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Ra-­ zred

Skupina

Podskupina

Izvor

Naziv rashoda

Izvršenje 2016.

Plan 2017.

Proračun za 2018.

Projekcija proračuna za 2019.

Projekcija proračuna za 2020.

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

3.389.411.169

6.815.883.204

4.318.684.999

2.063.866.100

-1.666.552.873

 

 

 

 

Prijenos depozita iz prethodne godine

6.400.267.229

2.102.994.141

2.246.890.743

 

 

 

 

 

 

Prijenos depozita u narednu godinu

-2.704.925.764

-1.274.638.578

-2.246.890.743

 

 

8

 

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

18.293.153.741

35.277.295.246

23.685.377.863

27.246.882.961

23.175.949.843

 

81

 

 

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita

557.359.539

180.700.000

168.700.000

152.480.975

180.990.343

 

 

 

43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

 

13.780.975

46.290.343

 

 

 

81

Namjenski primici od zaduživanja

 

 

168.700.000

138.700.000

134.700.000

 

 

812

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

120.280.475

180.700.000

168.700.000

 

 

 

 

814

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru

216.826

 

 

 

 

 

 

816

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

168.081.638

 

 

 

 

 

 

817

 

Povrati zajmova danih drugim razinama vlasti

266.719.990

 

 

 

 

 

 

818

 

Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa

2.060.610

 

 

 

 

 

82

 

 

Primici od izdanih vrijednosnih papira

11.062.990.897

25.400.000.000

16.237.500.000

19.150.000.000

18.737.500.000

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

16.237.500.000

19.150.000.000

18.737.500.000

 

 

821

 

Trezorski zapisi

1.062.990.897

 

 

 

 

 

 

822

 

Obveznice

10.000.000.000

25.400.000.000

16.237.500.000

 

 

 

83

 

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

345.207.037

1.400.000.000

1.000.432.480

1.000.442.680

1.000.449.480

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

 

 

 

43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

432.480

442.680

449.480

 

 

832

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

345.207.037

1.400.000.000

1.000.432.480

 

 

 

84

 

 

Primici od zaduživanja

6.327.596.268

8.296.595.246

6.278.745.383

6.943.959.306

3.257.010.020

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

5.921.437.941

6.653.945.414

3.166.203.355

 

 

 

81

Namjenski primici od zaduživanja

 

 

246.859.100

173.722.165

90.806.665

 

 

 

82

Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije

 

 

74.000.000

111.000.000

 

 

 

 

83

Namjenski primici od inozemnog zaduživanja

 

 

36.448.342

5.291.727

 

 

 

841

 

Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

1.458.453.099

1.781.438.011

2.767.096.532

 

 

 

 

842

 

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)

838.366.240

700.000.000

400.000.000

 

 

 

 

844

 

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

4.030.776.929

5.815.157.235

3.111.648.851

 

 

5

 

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

18.599.084.037

29.289.767.605

19.366.692.864

25.183.016.861

24.842.502.716

 

51

 

 

Izdaci za dane zajmove i depozite

1.039.623.599

1.375.483.412

1.653.556.298

1.076.260.026

966.482.528

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

533.000.000

503.200.000

485.031.000

 

 

 

12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

75.500.000

79.283.673

67.555.411

 

 

 

43

Ostali prihodi za posebne namjene

 

 

10.000.000

29.141.100

62.500.000

 

 

 

56

Fondovi EU

 

 

766.965.098

196.669.753

203.196.117

 

 

 

71

Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.

 

 

15.000.000

15.000.000

15.000.000

 

 

 

81

Namjenski primici od zaduživanja

 

 

179.091.200

141.965.500

133.200.000

 

 

 

82

Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije

 

 

74.000.000

111.000.000

 

 

 

512

 

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

149.944.823

280.400.000

280.000.000

 

 

 

 

514

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

257.550.771

280.010.000

267.000.000

 

 

 

 

516

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

112.349.462

644.029.412

738.056.298

 

 

 

 

517

 

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

323.645.160

171.044.000

125.000.000

 

 

 

 

518

 

Izdaci za depozite i jamčevne pologe

196.133.383

 

243.500.000

 

 

 

53

 

 

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

655.470.488

624.089.090

322.169.545

116.500.000

66.300.000

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

318.669.545

113.000.000

62.800.000

 

 

 

12

Sredstva učešća za pomoći

 

 

3.500.000

3.500.000

3.500.000

 

 

531

 

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

113.468.648

208.500.000

116.000.000

 

 

 

 

532

 

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih intitucija u javnom sektoru

40.000

 

 

 

 

 

 

533

 

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

473.948.751

408.839.090

206.169.545

 

 

 

 

534

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

68.013.089

6.750.000

 

 

 

 

54

 

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

13.403.989.950

8.865.709.977

5.653.467.021

4.340.256.835

3.293.057.463

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

5.645.360.021

4.327.790.170

3.280.590.798

 

 

 

31

Vlastiti prihodi

 

 

8.107.000

7.800.000

7.800.000

 

 

 

81

Namjenski primici od zaduživanja

 

 

 

4.666.665

4.666.665

 

 

541

 

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

971.200.815

800.309.807

898.657.765

 

 

 

 

542

 

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

555.181.981

1.408.253.679

495.014.844

 

 

 

 

544

 

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

11.873.242.276

6.657.146.491

4.259.794.412

 

 

 

 

547

 

Otplata glavnice prmljeniz zajmova od drugih razina vlasti

4.364.878

 

 

 

 

 

55

 

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

3.500.000.000

18.424.485.126

11.737.500.000

19.650.000.000

20.516.662.725

 

 

 

11

Opći prihodi i primici

 

 

11.737.500.000

19.650.000.000

20.516.662.725

 

 

552

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

3.500.000.000

18.424.485.126

11.737.500.000

 

 

 

 

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 133.348.809.099 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 19.366.692.864 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

>> POSEBNI DIO

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 400-06/17-01/04

Zagreb, 30. studenoga 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić