Pristupanje sadržaju

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Na temelju članka 60. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

 

PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA, OBRASCU, UVJETIMA I NAČINU VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA TE O SADRŽAJU ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA

PROČIŠĆENI TEKST: NN 111/14107/1520/17, 98/19

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način provedbe stručnog nadzora građenja, obrazac, uvjeti i način vođenja građevinskog dnevnika i sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera.

II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA

Članak 2.

U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer nadzire građenje u odnosu na usklađenost građenja s građevinskom dozvolom, glavnim projektom, tipskim projektom za kojeg je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja donijelo rješenje o tipskom projektu (dalje u tekstu: tipski projekt), Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke na sljedeći način:

1. prisutnošću na gradilištu u svim slučajevima početka i završetka izvođenja pojedinih radova te tijekom izvođenja tih radova u mjeri i učestalosti koja osigurava da se u izvođenju neće odstupiti od građevinske dozvole, glavnog projekta, tipskog projekta te izvedbenog projekta, Zakona o gradnji, posebnih propisa i pravila struke u dijelu u kojem su primjenjivi na građevinu koja je predmet stručnog nadzora,

2. poznavanjem projekata i tehničkog rješenja građevine te tehnološkog načina kojim izvođač izvodi pojedine radove u mjeri koja je potrebna da može uočiti potencijalna odnosno stvarna odstupanja od građevinske dozvole, glavnog projekta, tipskog projekta te izvedbenog projekta,

3. poznavanjem Zakona o gradnji i posebnih propisa primjenjivih na građevinu koja je predmet stručnog nadzora te propisanih obveza izvođača i nadzornog inženjera u mjeri koja osigurava da pri građenju na kojem provodi stručni nadzor ne dođe do odstupanja od odredbi Zakona o gradnji i posebnih propisa u dijelu u kojem su primjenjivi na građevinu koja je predmet stručnog nadzora,

4. poznavanjem pravila struke primjenjivih na građevinu koja je predmet stručnog nadzora u mjeri koja osigurava praćenje građenja i poduzimanje mjera da se ostvari tehničko rješenje građevine kao i uočavanje potencijalnih ili stvarnih aktivnosti koje mogu dovesti do odstupanja od građevinske dozvole, glavnog projekta, tipskog projekta te izvedbenog projekta, Zakona o gradnji i posebnih propisa u dijelu u kojem su primjenjivi na građevinu koja je predmet stručnog nadzora,

5. provedbom drugih aktivnosti propisanih Zakonom o gradnji, ovim Pravilnikom i posebnim propisima u dijelu u kojem su primjenjivi na građevinu koja je predmet stručnog nadzora.

(2) U provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer se služi hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

(3) Nadzorni inženjer koji u provedbi stručnog nadzora građenja koristi uslugu prevođenja, čini to na vlastitu odgovornost i trošak.

Članak 3. (NN 107/1520/17)

(1) U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer utvrđuje ispunjava li svaki od izvođača s kojima je investitor sklopio ugovor o građenju uvjete propisane posebnim zakonom na sljedeći način:

1. uvidom u akt o upisu u sudski, odnosno obrtni registar,

2. uvidom u ugovor koji je izvođač sklopio s investitorom.

Za pristup ovom sadržaju odnosno za preuzimanje dokumenta, molimo unesite kôd:

  • pristup svim sadržajima tjedan dana
  • preuzimanje 1 dokumenta

Pošaljite SMS poruku sadržaja
ZAKON1 na broj 647 647
(cijena 6,20 kn)

Na Vaš mobitel stići će povratna poruka u kojoj je jednokratni kôd za pristup sadržaju, koji molimo unesite u predviđeno polje.


Info: 098 9772 935
Operater: IT jedan d.o.o.

  • pristup svim sadržajima 365 dana
  • preuzimanje 100 dokumenata
  • namijenjeno za 1 korisnika, 1 računalo + 1 mobilni uređaj

Cijena: 250,00 kn (PDV uključen)


Pažljivo unesite podatke:


Na Vaš mail ćemo poslati ponudu u kojoj je uputa za plaćanje.