Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

 

PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA DAVANJE OVLAŠTENJA ZA KONTROLU PROJEKATA

pročišćeni tekst: NN 32/14, 69/14, 27/15

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju uvjeti za davanje i ukidanje ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata (u daljnjem tekstu: ovlaštenja), sredstava, odnosno načini kojima se dokazuje ispunjavanje tih uvjeta.

Područje kontrole projekata

Članak 2.

(1) Ovlaštenje se daje za obavljanje kontrole projekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost nosivih konstrukcija (u daljnjem tekstu: konstrukcija)

1. betonskih i zidanih konstrukcija (BK)

2. metalnih i spregnutih konstrukcija (MK)

3. drvenih konstrukcija (DK)

4. geotehničkih konstrukcija (GK).

(2) Statički složene konstrukcije u smislu ovog Pravilnika su konstrukcije složene u pogledu ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti za koje je obvezatna kontrola projekta, a svrstavaju se u jedno od sljedećih tehničkih područja (u daljnjem tekstu: TP):

TP 1. Tehničko područje betonskih i zidanih konstrukcija (BK)

1. višestruko statički neodređene konstrukcije

2. složene okvirne i skeletne konstrukcije kao što su toranjske konstrukcije za koje treba pružiti dokaz o stabilnosti i sustavu stabilizacije

3. kompozitne (složene) konstrukcije (primjerice: od betona i drva)

4. sidreni potporni zidovi ili statički neodređena plitka temeljenja ili ravninska ili prostorna pilotna temeljenja, odnosno složeni ili posebni postupci temeljenja kao što su podzemne konstrukcije ili građevne jame

5. nosive konstrukcije s izračunavanjem unutarnjih sila i momenata prema teoriji II. reda

6. konstrukcije kod kojih se dokazuje stabilizacija i stabilnost ostvareni zajedničkim djelovanjem predgotovljenih elemenata

7. statički određene i statički neodređene nosive konstrukcije pod djelovanjem prednapona ili prednapregnutih gotovih elemenata bez hrvatske odnosno europske tehničke ocjene

8. višekatne konstrukcije koje su neregularne u tlocrtu i po visini i kod kojih se kod proračuna unutarnjih sila i momenata uzimaju u obzir deformacije

9. armiranobetonski bazeni ili spremnici ili jednostavni gredni roštilji ili jednostavne ortotropne ploče ili jednostavne rotacijske ljuske ili kupole

10. kranske staze ili nosive konstrukcije s jednostavnim dokazom vibracija

11. betonski i zidani mostovi

12. betonske brane

TP 2. Tehničko područje metalnih i spregnutih konstrukcija (MK)

1. višestruko statički neodređene konstrukcije

2. rešetkaste konstrukcije

3. složene okvirne i skeletne konstrukcije kao što su toranjske konstrukcije za koje treba pružiti dokaz o stabilnosti i sustavu stabilizacije

4. spregnute konstrukcije od čelika i betona

5. nosive konstrukcije s proračunom unutarnjih sila i momenata prema teoriji II. reda

6. konstrukcije hala s kranskim stazama

7. metalni rezervoari, spremnici, bunkeri, silosi

8. nosive skele, ovješene fasade, visokoregalna skladišta

9. tornjevi, jarboli, dimnjaci, vjetroelektrane

10. metalni i spregnuti mostovi od čelika i betona

TP 3. Tehničko područje drvenih konstrukcija: (DK)

1. višestruko statički neodređene konstrukcije

2. ravninske odnosno prostorne rešetkaste konstrukcije

3. složene okvirne i skeletne konstrukcije kao što su toranjske kod kojih se u dokazu stabilnost i stabilizacije uzima u obzir popustljivost spojnih sredstva

4. nosive konstrukcije s proračunom unutarnjih sila i momenata prema teoriji II. reda

5. konstrukcije hala iz područja drvenih inženjerskih konstrukcija

6. ljepljene drvene konstrukcije ili drvene spregnute konstrukcije

7. ljuske, kupole, silosi i bunkeri

8. drveni mostovi i drveni spregnuti mostovi

TP 4. Tehničko područje geotehničkih konstrukcija: (GK)

1. temeljne ploče i roštilji

2. piloti i druge vrste dubokih temeljnih konstrukcija

3. zidovi i ostale konstrukcije koje pridržavaju ili podupiru tlo ili vodu

4. iskopi, usjeci i zasjeci

5. stupovi i upornjaci mostova

6. nasipi, brane i druge zemljane konstrukcije

7. konstrukcije koje pridržavaju tlo uz pomoć geotehničkih sidara ili ostalih sustava zatega, razupora ili pilota

8. tuneli za prometne i vodne građevine

9. zahvati za stabilizaciju klizišta

10. konstrukcije koje uključuju izvanredne geotehničke rizike, neuobičajene ili izuzetno teške uvjete u temeljnom tlu ili neuobičajena opterećenja tla

11. konstrukcije u područjima s vjerojatnim nestabilnostima lokacije ili stalnim pomacima temeljnog tla koji zahtijevaju zasebna istraživanja ili posebne mjere.

II. UVJETI ZA DAVANJE OVLAŠTENJA

Uvjeti za davanje ovlaštenja

Članak 3.

(1) Ovlaštenje se daje ovlaštenom inženjeru građevinarstva s najmanje deset godina radnog iskustva u struci koji je projektirao statički složene konstrukcije, koji je proveo najmanje jedan stručni nadzor statički složene konstrukcije i koji je dao značajan doprinos tehničkoj struci.

(2) Radnim iskustvom, u smislu ovoga Pravilnika, smatra se radno iskustvo u svojstvu projektanta, glavnog projektanta, projektanta voditelja, koordinatora projekta, odgovornog projektanta i nadzornog inženjera.

(3) Značajnim doprinosom tehničkoj struci, u smislu ovoga Pravilnika, smatra se znanstveni ili stručni rad.

– Znanstvenim radom smatra se:

1. doktorska disertacija iz područja za koje se traži ovlaštenje

2. magistarski znanstveni rad iz područja za koje se traži ovlaštenje

3. objavljena najmanje četiri znanstvena članka u domaćem časopisu iz područja za koje se traži ovlaštenje

4. objavljena najmanje dva znanstvena članka u međunarodnim časopisima iz područja za koje se traži ovlaštenje ili

5. voditeljstvo domaćeg ili međunarodnog znanstvenog odnosno istraživačkog projekta iz područja za koje traži ovlaštenje.

– Stručnim radom smatra se:

1. specijalistički stručni rad iz područja za koje se traži ovlaštenje i objavljena najmanje dva stručna članka u domaćem časopisu ili jedan stručni članak u međunarodnom časopisu iz područja za koje traži ovlaštenje

2. objavljena najmanje četiri stručna članka u domaćem stručnom časopisu iz područja za koje se traži ovlaštenje

3. objavljena najmanje dva stručna članka u međunarodnim stručnim časopisima iz područja za koja se traži ovlaštenje ili

4. autorstvo/koautorstvo stručne knjige iz područja za koje se traži ovlaštenje.

(4) Znanstveni ili stručni članci iz stavka 3. podstavaka 1. i 2. ovoga članka moraju biti objavljeni u indeksiranom časopisu.

Ovlaštenje za stručno područje betonskih i zidanih konstrukcija (BK), metalnih i spregnutih (MK) i drvenih konstrukcija (DK)

Članak 4. (NN 69/14)

(1) Ovlaštenje za stručno područje betonskih i zidanih konstrukcija (BK), metalnih i spregnutih (MK) i drvenih konstrukcija (DK) daje se ovlaštenom inženjeru građevinarstva koji nije bio revident, ako ima najmanje deset godina radnog iskustva u struci, ako je projektirao najmanje deset statički složenih konstrukcija za koje je dobiveno pozitivno izvješće o kontroli projekata iz četiri različita stručna područja navedena u članku 2. stavku 2. točkama TP 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika, koji je bio nadzorni inženjer barem jedne građevine sa statički složenom konstrukcijom i koji je dao značajan doprinos tehničkoj struci.

(2) Ovlaštenje za stručno područje betonskih i zidanih konstrukcija (BK) daje se podnositelju zahtjeva koji je ovlaštenje za stručno područje betonskih i zidanih konstrukcija (BK), stručno područje betonskih i zidanih konstrukcija mostova (BKM), stručno područje betonskih i zidanih konstrukcija u zgradarstvu (BKZ), stručno područje betonskih i zidanih konstrukcija pomorskih građevina (BKP) i stručno područje betonskih i zidanih konstrukcija kolničkih konstrukcija (BKK) dobio na temelju Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 2/2000 i 89/2000) uz predočenje toga ovlaštenja, neovisno o činjenici je li ovlaštenje prestalo važiti.

(3) Ovlaštenje za stručno područje metalnih i spregnutih konstrukcija (MK) daje se podnositelju zahtjeva koji je ovlaštenje za stručno područje metalnih i spregnutih konstrukcija (MK) i stručno područje metalnih i spregnutih konstrukcija mostova (MKM) dobio na temelju Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 2/2000 i 89/2000) uz predočenje toga ovlaštenja, neovisno o činjenici je li ovlaštenje prestalo važiti.

(4) Ovlaštenje za stručno područje drvenih konstrukcija (DK) daje se podnositelju zahtjeva koji je ovlaštenje za stručno područje drvenih konstrukcija (DK) dobio na temelju Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 2/2000 i 89/2000) uz predočenje toga ovlaštenja, neovisno o činjenici je li ovlaštenje prestalo važiti.

Ovlaštenje za stručno područje geotehničkih konstrukcija (GK)

Članak 5. (NN 69/14)

(1) Ovlaštenje za stručno područje geotehničkih konstrukcija (GK) daje se ovlaštenom inženjeru građevinarstva koji nije bio revident ako ima najmanje deset godina radnog iskustva u struci, koji je projektirao najmanje deset statički složenih konstrukcija za koje je dobiveno pozitivno izvješće o kontroli projekata iz članka 2. stavka 2. točke TP 4. od kojih četiri moraju biti svrstane u podtočke 10. i 11. te točke, koji je bio nadzorni inženjer barem jedne statički složene konstrukcije i koji je dao značajan doprinos tehničkoj struci.

(2) Ovlaštenje za stručno područje geotehničkih konstrukcija (GK) daje se podnositelju zahtjeva koji je ovlaštenje za stručno područje temeljnih konstrukcija, konstrukcija zaštita građevnih jama i podzemnih građevina, temeljnog i saniranog tla te nasutih konstrukcija (G), stručno područje nasipa, armiranog i čavlanog tla, nasutih brana, usjeka, stabilizacije klizišta te odlagališta rasutih materijala i otpada (GN), stručno područje temeljnih konstrukcija, poboljšanja temeljnog tla, potpornih konstrukcija te konstrukcija zaštite građevnih jama (GT) i stručno područja podzemnih građevina i tunela (GP) dobio na temelju Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 2/2000 i 89/2000) uz predočenje toga ovlaštenja, neovisno o činjenici je li ovlaštenje prestalo važiti.

III. POSTUPAK DAVANJA OVLAŠTENJA

Zahtjev za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata

Članak 6. (NN 69/14, 27/15)

(1) Zahtjev za davanje ovlaštenja za jednu ili više vrsta kontrola iz članka 2. ovoga Pravilnika se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Zahtjevu za davanje ovlaštenja podnositelj zahtjeva prilaže:

1. presliku odgovarajuće diplome (diplomskog studija/poslijediplomskog studija)

2. presliku rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore inženjera građevinarstva

3. dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ugovora ili izjava poslodavca ili drugi odgovarajući dokument)

4. dokaz o projektiranju deset statički složenih konstrukcija dan kronološkim redom (preslika pozitivnog izvješća o kontroli projekta za navedene projektirane konstrukcije ili drugi odgovarajući dokaz)

5. dokaz o provedenom stručnom nadzoru građevine sa statički složenom konstrukcijom (presliku rješenja o imenovanju nadzornog inženjera ili drugi odgovarajući dokaz)

6. dokaz o značajnom doprinosu tehničkoj struci ili dokaz o stručnom radu (preslik potvrde o zastupljenosti i citiranosti radova znanstvenika u relevantim bazama podataka koju izdaje Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu) i

7. druge dokaze prema potrebi.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka zahtjevu za davanje ovlaštenja podnositelji zahtjeva koji su ovlaštenje dobili na temelju Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 2/2000 i 89/2000) prilažu:

1. presliku rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore inženjera građevinarstva i

2. presliku ranije izdanog ovlaštenja za kontrolu projekata.

(4) Iznimno, zahtjevu za davanje ovlaštenja podnositelji zahtjeva državljani države ugovornice Europskog gospodarskog prostora umjesto priloga iz stavka 2. točaka 1. i 2. ovoga članka prilažu rješenje komore o priznanju inozemne stručne kvalifikacije, kojim se priznaje strukovni naziv ovlašteni inženjer građevinarstva.

(5) Zahtjev za davanje ovlaštenja iz stavka 2. ovoga članka podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (prilog 1).

Davanje ovlaštenja

Članak 7.

(1) Ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata se daje u pisanom obliku.

(2) Prije dobivanja ovlaštenja podnositelj zahtjeva potpisuje Izjavu da će savjesno i nepristrano obavljati kontrolu projekata i da će podatke iz projekata, koji su mu povjereni na kontrolu, čuvati kao službenu tajnu.

(3) Ministarstvo vodi evidenciju o izdanim ovlaštenjima i odbijenim i ukinutim zahtjevima za davanje ovlaštenja.

(4) Popis revidenata objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.

Članak 8. (NN 27/15)

(1) Ovlaštenje za kontrolu projekata daje se u pravilu na neodređeno vrijeme.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ovlaštenje se može dati za obavljanje privremenih i povremenih poslova državljaninu države ugovornice Europskog gospodarskog prostora.

Ukidanje ovlaštenja

Članak 9.

Rješenje o ovlaštenju će se ukinuti:

– ako revident prestane biti član Hrvatske komore inženjera građevinarstva

– ako je ovlaštenje dobiveno na temelju neistinitih podataka

– ako revident u svom radu nije postupio u skladu sa Zakonom o gradnji, posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona, Pravilnikom o kontroli projekata i ovim Pravilnikom, što je imalo za posljedicu: smrt, povredu tijela ili zdravlja neke osobe i oštećenje ili uništenje materijalne imovine (navedeno se dokazuje pravomoćnom sudskom presudom)

– ako revident više od jednog puta prilikom kontrole projekta nije utvrdio greške u dijelu projekta koji je bio predmet kontrole, a što je rezultiralo izmjenom građevinske dozvole.

– ako revident to sam zatraži.

Članak 10.

(1) U slučaju ukidanja ovlaštenja na temelju odredbe članka 9. podstavaka 2. i 4. ovoga Pravilnika, podnositelj zahtjeva može zahtjev za davanje ovlaštenja podnijeti nakon proteka roka od dvije godine od ukidanja ovlaštenja.

(2) U slučaju ukidanja ovlaštenja na temelju odredbe članka 9. podstavka 3. ovoga Pravilnika, podnositelj zahtjeva može zahtjev za davanje ovlaštenja podnijeti nakon proteka roka od pet godina od ukidanja ovlaštenja.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Stručni odbor za poslove kontrole projekata osnovan sukladno članku 6. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 2/2000. i 89/2000.) prestaje sa radom u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 2/2000 i 89/2000).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 69/14

Članak 2.

(1) U članku 6. stavak 2. u točki 3. riječi »preslika radne knjižice« mijenjaju se riječima »potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje«.

(2) U članku 6., u stavku 3. broj: »1.« mijenja se brojem »2.«.

(3) Odredbe stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju na obrazac zahtjeva za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (prilog 1.).

Članak 3.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine« br. 32/14) dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 27/15

Članak 3.

Postupak pokrenut po odredbama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine« broj 32/2014 i 69/2014) do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

 

 

PRILOG 1

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Mjesto za biljege

ZAHTJEV ZA DAVANJE OVLAŠTENJA ZA KONTROLU PROJEKATA

ZAHTJEV ZA STRUČNO PODRUČJE:

Tehničko područje

☐ BK – betonskih i zidanih konstrukcija

☐ MK – metalnih i spregnutih konstrukcija

☐ DK – drvenih konstrukcija

☐ GK – geotehničkih konstrukcija

1. OSNOVNE INFORMACIJE O KANDIDATU:

(ukoliko je adresa prebivališta ista kao i adresa stanovanja nije potrebno upisivati adresu stanovanja)

Ime

 

Prezime

 

Datum rođenja

 

OIB

 

Broj osobne iskaznice

 

Adresa prebivališta

Ulica

 

Kućni broj

 

Mjesto

 

Općina/Grad

 

Poštanski broj

 

Adresa stanovanja

Ulica

 

Kućni broj

          

Mjesto

 

Općina/Grad

 

Poštanski broj

 

Primarni kontakti:

Telefon

 

Mobitel

 

E-mail adresa

 

                                     

 

2. PODACI O ZAVRŠENOM OBRAZOVANJU:

2.1. Diplomski studij

Naziv fakulteta

 

Adresa fakulteta

 

Naziv studijskog programa

 

Trajanje

Od   

             

Do             

                

Usmjerenje

 

Stupanj obrazovanja

Choose an item.

Razina prema nacionalnoj klasifikaciji

Choose an item.

Struka

 

Stečeno zvanje uz naznaku struke

 

2.2. Poslijediplomski studij – najviši završeni stupanj

Naziv fakulteta

 

Adresa fakulteta

 

Naziv studijskog programa

 

Trajanje

Od

   

Do

 

Usmjerenje

 

Stupanj obrazovanja

Choose an item.

Razina prema nacionalnoj klasifikaciji

Choose an item.

Struka

 

Stečeno zvanje uz naznaku struke

 

2.3. Ostala stručna usavršavanja

Naziv obrazovne ustanove/pružatelja obrazovanja

 

Adresa ustanove

       

Od  

        

Do    

         

Naziv obrazovnog programa/obuke/usavršavanja

 

Područje usavršavanja/stečene profesionalne vještine

 

Naziv dodjeljene kvalifikacije

 

                                                 

 

3. TRENUTNO ZAPOSLENJE:

Tip zaposlenja

☐ Samostalni rad

      

☐ Rad kod poslodavca

Naziv poslodavca

 

Adresa

    

OIB

 

Telefon

 

E-mail adresa

 

Naziv radnog mjesta

 

 

 

☐ Odgovorna osoba

☐ Zaposlenik

Opis glavnih poslova i odgovornosti

 

Zaposlen/a od

 

Možemo li se obratiti Vašoj nadređenoj osobi za preporuku?

☐ DA

 

☐ NE

 

Navedite jednu preporuku:

Puno ime i prezime

 

Pozicija (mentor, nadređeni, kolega…)

 

Naziv poslodavca

 

Telefon

 

Adresa

 

E-mail adresa

 

4. DETALJNI PODACI O RADNOM ISKUSTVU U STRUCI POSLJEDNJIH 10 GODINA:

(Molimo navesti detaljne podatke, kronološkim redom, o dosadašnjim aktivnostima u struci. Potrebno je navesti poslodavca, trajanje i značajke aktivnosti. Također je potrebno navesti funkciju u vrijeme obavljanja pojedinih aktivnosti (projektant, suradnik i sl.). Tako npr. navod da je suradnik u projektom birou od 2006. do 2009. nije dovoljan, već je potrebno navesti konkretno da se aktivnost u tom razdoblju na primjer odnosi na projektiranje mostova iz prednapetog betona.)

Naziv poslodavca

 

Adresa

 

 

 

Funkcija

 

Od

 

Do

             

Glavne značajke aktivnosti

 

 

Naziv poslodavca

 

Adresa

 

Funkcija

 

Od

 

Do

      

Glavne značajke aktivnosti

 

 

Naziv poslodavca

 

Adresa

 

Funkcija

 

Od

 

Do

 

Glavne značajke aktivnosti

 

 

Naziv poslodavca

 

Adresa

 

Funkcija

 

Od

 

Do

 

Glavne značajke aktivnosti

 

 

Naziv poslodavca

 

Adresa

 

Funkcija

 

Od

 

Do

 

Glavne značajke aktivnosti

 

 

Naziv poslodavca

 

Adresa

 

Funkcija

 

Od

 

Do

 

Glavne značajke aktivnosti

 

 

Naziv poslodavca

 

Adresa

 

Funkcija

 

Od

 

Do

 

Glavne značajke aktivnosti

 

                                     

 

 

Naziv poslodavca

 

Adresa

 

Funkcija

 

Od

 

Do

      

Glavne značajke aktivnosti

 

 

Naziv poslodavca

 

Adresa

 

Funkcija

 

Od

 

Do

 

Glavne značajke aktivnosti

 

 

Naziv poslodavca

 

Adresa

 

Funkcija

 

Od

 

Do

 

Glavne značajke aktivnosti

 

5. POPIS PROJEKTIRANIH STATIČKI SLOŽENIH KONSTRUKCIJA

Tehničko područje

☐ BK – betonskih i zidanih konstrukcija

☐ MK – metalnih i spregnutih konstrukcija

☐ DK – drvenih konstrukcija

☐ GK – geotehničkih konstrukcija

(1)

Naziv građevine

    

Investitor

 

Vrsta aktivnosti

 

Od

     

Do

  

Tehničke značajke građevina i oznaka točke TP tehničkog područja iz čl. 2. Pravilnika

 

Broj izvješća revidenta

 

                                 

 

(2)

Naziv građevine

            

Investitor

 

Vrsta aktivnosti

 

      Od

         

     Do

   

Tehničke značajke građevina i oznaka točke TP tehničkog područja iz čl. 2. Pravilnika

 

Broj izvješća revidenta

 

(3)

Naziv građevine

 

Investitor

 

Vrsta aktivnosti

 

Od

 

Do

 

Tehničke značajke građevina i oznaka točke TP tehničkog područja iz čl. 2. Pravilnika

 

Broj izvješća revidenta

 

(4)

Naziv građevine

 

Investitor

 

Vrsta aktivnosti

 

Od

 

Do

 

Tehničke značajke građevina i oznaka točke TP tehničkog područja iz čl. 2 Pravilnika

 

Broj izvješća revidenta

 

(5)

Naziv građevine

     

Investitor         

 

Vrsta aktivnosti

 

Od

 

Do

 

Tehničke značajke građevina i oznaka točke TP tehničkog područja iz čl. 2 Pravilnika

 

Broj izvješća revidenta

 

(6)

Naziv građevine

 

Investitor

 

Vrsta aktivnosti

 

Od    

   

Do   

     

Tehničke značajke građevina i oznaka točke TP tehničkog područja iz čl. 2 Pravilnika

 

Broj izvješća revidenta

 

(7)

Naziv građevine

 

Investitor

 

Vrsta aktivnosti

 

Od

 

Do

 

Tehničke značajke građevina i oznaka točke TP tehničkog područja iz čl. 2. Pravilnika

 

Broj izvješća revidenta

 

(8)

Naziv građevine

     

Investitor

 

Vrsta aktivnosti

 

Od

 

Do

 

Tehničke značajke građevina i oznaka točke TP tehničkog područja iz čl. 2. Pravilnika

 

Broj izvješća revidenta

 

(9)

Naziv građevine

  

          Investitor

 

Vrsta aktivnosti

 

Od

      

Do

 

Tehničke značajke građevina i oznaka točke TP tehničkog područja iz čl. 2. Pravilnika

 

Broj izvješća revidenta

 

                           

 

(10)

Naziv građevine

     

Investitor

 

Vrsta aktivnosti

 

Od   

       

Do    

   

Tehničke značajke građevina i oznaka točke TP tehničkog područja iz čl. 2. Pravilnika

 

Broj izvješća revidenta

 

6. PODACI O NADZORU STATIČKI SLOŽENE GRAĐEVINE

Naziv građevine

 

Od

 

Do

 

Investitor

         

Funkcija (rješenje)

 

Tehničke značajke građevina i oznaka točke TP tehničkog područja iz čl. 2. Pravilnika

 

7. ZNAČAJNI DOPRINOS TEHNIČKOJ STRUCI

7.1. U području znanstvenog rada

7.1.1. Doktorska disertacija

Naslov disertacije

     

Mentor

  

Godina obrane

 

Naziv institucije koja dodjeljuje doktorat

 

Kratki opis doprinosa tehničkoj struci

 

                             

 

7.1.2. Magistarski znanstveni rad

Naslov znanstvenog rada

 

Mentor

   

Godina obrane

     

Naziv institucije koja dodjeljuje magisterij

 

Kratki opis doprinosa tehničkoj struci

 

7.1.3. Objavljeni znanstveni članci u međunarodnim časopisima

Autori

 

Naslov

članka

    

Naziv časopisa

 

Kratki opis doprinosa tehničkoj struci

 

 

Autori

 

Naslov

članka

 

Naziv časopisa

 

Kratki opis doprinosa tehničkoj struci

 

7.1.4. Objavljeni znanstveni članci u domaćim časopisima

Autori

 

Naslov

članka

 

Naziv časopisa

 

Kratki opis doprinosa tehničkoj struci

 

 

Autori

 

Naslov

članka

 

Naziv časopisa

 

Kratki opis doprinosa tehničkoj struci

 

 

Autori

 

Naslov

članka

 

Naziv časopisa

 

Kratki opis doprinosa tehničkoj struci

 

 

Autori

 

Naslov

članka

 

Naziv časopisa

 

Kratki opis doprinosa tehničkoj struci

 

Napomena: Potvrda o zastupljenosti citiranosti radova u relevantnim bazama podataka daje Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (Web of Science with Conference Proceedings, SCOPUS (1960 to present))

7.1.5. Voditelj znanstvenog projekta

Voditelj projekta

 

Naziv projekta

 

Trajanje projekta i broj ugovora

 

Financiran od

        

Kratki opis doprinosa tehničkoj struci

 

                                   

 

7.2. U području stručnog rada

7.2.1. Specijalistički stručni rad

Naslov stručnog rada

Mentor

          

 

Godina obrane

 

Naziv institucije koja dodjeljuje stupanj sveučilišni specijalist

 

Kratki opis doprinosa tehničkoj struci

 

7.2.2. Objavljeni stručni članci u međunarodnim časopisima

Autori

 

Naslov

članka

    

Naziv

časopisa

       

Kratki opis doprinosa tehničkoj struci

 

 

Autori

 

Naslov

članka

 

Naziv

časopisa

 

Kratki opis doprinosa tehničkoj struci

 

7.2.3. Objavljeni stručni članci u domaćim časopisima

Autori

 

Naslov

članka

    

Naziv

časopisa

 

Kratki opis doprinosa tehničkoj struci

 

               

 

 

Autori

 

Naslov

članka

       

Naziv

časopisa  

        

Kratki opis doprinosa tehničkoj struci

 

 

Autori

 

Naslov

članka

 

Naziv

časopisa

 

Kratki opis doprinosa tehničkoj struci

 

 

Autori

 

Naslov

članka

 

Naziv

časopisa

 

Kratki opis doprinosa tehničkoj struci

 

Napomena: Potvrda o zastupljenosti citiranosti radova u relevantnim bazama podataka daje Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (SCOPUS (1960 to present))

8. POTPIS:

 

Potpis

  

Datum i mjesto podnošenja zahtjeva

      

       

                   

 

Uz zahtjev dostaviti sljedeće priloge:

1. Presliku odgovarajuće diplome (diplomskog studija/poslijediplomskog studija),

2. Presliku rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Hrvatske komore inženjera građevinarstva,

3. Dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice, ugovora ili izjava poslodavca ili drugi odgovarajući dokument),

4. Preslike izvješća o kontroli projekata za navedene projektirane statički složene konstrukcije iz točke 5.ovog zahtjeva ili drugi odgovarajući dokaz,

5. Presliku rješenja o imenovanju nadzornog inženjera građevine sa statički složenom konstrukcijom ili drugi odgovarajući dokaz,

6. Preslik potvrde o zastupljenosti i citiranosti radova znanstvenika u relevantim bazama podataka koju izdaje Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

7. Druge dokaze prema potrebi,

 

Copyright © Ante Borić